Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/10

 

14.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1010

V 30.11.2016, Erään vuoden 2016 talousarvioon merkityn määrärahan ylittäminen

HEL 2016-009457 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa tilakeskuksen ylittämään vuoden 2016 talousarvion määrärahoja seuraavasti:

TA-kohta

 

Euroa

8 02 01

Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet, Klkn käytettäväksi

+ 3 500 000

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistölautakunnan esitys, 20.10.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarviossa talonrakentamisen kohdalle 8 02 01, tilakeskuksen uudis ja lisärakennushankkeet, on varattu vuonna 2016 uudis- ja lisärakentamishankkeisiin kiinteistölautakunnan käytettäväksi 43,5 milj. euron määräraha. Määräraha on jaettu viiteen alakohtaan. Talousarvion alakohdalle 8 02 01 04, Muut tilakeskuksen uudisrakennushankkeet, on osoitettu 24,3 milj. euroa. Tästä alakohdasta rahoitetaan mm. Keskustakirjaston uudisrakennushanke.

Kiinteistölautakunta esitti 20.10.2016 kaupunginhallitukselle, että kiinteistölautakunta oikeutetaan ylittämään talousarvion alakohdassa
8 02 01 04 muihin kiinteistöviraston tilakeskuksen uudisrakentamishankkeisiin käytettäväksi vuodelle 2016 osoitettu määräraha
3 500 000 eurolla.

Keskustakirjaston rakentamisesta tehtiin päätös Helsingin kaupunginvaltuustossa 28.1.2015 ja hanke sisältyy kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyväksymään talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan vuosiksi 2016 - 2025. Hankkeen kokonaiskustannus on
98 miljoonaa euroa. Hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle on varattu talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2016-2025 yhteensä 66 milj. euroa vuosille 2015-2019. Hankkeen toteuttaminen edellyttää voimassa olevan asemakaavan mukaiseen keskustatunnelin rakentamiseen varautumista 2 milj. eurolla vuonna 2016. 

Kaupunginhallitus päätti 23.5.2016 myöntää keskustakirjastohankkeen asemakaavan edellyttämään keskustatunneliin varautumiseen 2 milj. euroa ja varautuminen rahoitetaan talousarvion alakohdasta 8 01 02 08, Töölönlahden esirakentaminen, kaupunginhallituksen käytettäväksi.

Keskustakirjasto on Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihanke ja opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä valtion rahoitusosuus vuosina 2014- 2018 on 30 milj. euroa.

Keskustakirjastohankkeelle on varattu valtion avustusmäärärahaa yhteensä enintään 30 milj. euroa seuraavasti:

        vuodelle 2014, 1 milj. euroa

        vuodelle 2015, 5 milj. euroa

        vuosina 2016-2018 vuosittain 8 milj. euroa

Vuosina 2016-2018 avustukset maksetaan vuosittain kahdessa erässä keväällä 4 milj. euroa ja syksyllä 4 milj. euroa eli yht. 8 milj. euroa.

Voimassa olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2016 - 2025 keskustakirjastohankkeelle on kaupungin investointimäärärahoissa varattu pelkästään kaupungin rahoitusosuus eli kaupungin netto-osuus 66 milj. euroa. Valtionavustus 30 milj. euroa kirjataan TA-kohdalle 8 29 51, Valtionosuudet ja -avustukset, valtionavustustuloiksi.

Hankkeen bruttomääräiset rakentamiskustannukset kirjataan toteutuessaan TA-alakohdalle 8 02 01 04, Muut tilakeskuksen uudisrakennushankkeet, menoiksi. Hankkeen toteuttamiseen on vuosina 2014–2015 käytetty yhteensä 6,5 milj. euroa, johon ei ole käytetty valtion avustusmäärärahoja.

Vuoden 2016 määrärahatarve on 13 milj. euroa, josta 2 milj. euroa on em. Keskustatunneliin varautumiseen myönnettyä esirakentamisen määrärahaa, 7,5 milj. euroa talousarviossa hankkeelle varattua määrärahaa sekä 3,5 milj. euron tarve valtion avustusmäärärahan käytölle.

Vuosina 2017–2019 hankeen rahoitustarve on yhteensä 77,5 milj. euroa, josta katetaan valtion avustuksilla yhteensä 26,5 milj. euroa.

Hankkeen vuoden 2016 kustannuksien kattamiseksi tilakeskus esittää, että kaupunginhallitus oikeuttaisi kiinteistöviraston ylittämään TA-alakohdassa 8 02 01 04, Muut tilakeskuksen uudisrakennushankkeet, vuodelle 2016 osoitetun määrärahan 3,5 milj. eurolla.

Keskustakirjaston hankkeelle myönnettyä valtionavustusta on tarpeen käyttää vuonna 2016 yhteensä 3,5 milj. euroa. Koska talousarviossa on varauduttu Keskustakirjasto-hankkeen määrärahoissa ainoastaan kaupungin omaan rahoitusosuuteen, edellyttää valtion avustusmäärärahojen käyttäminen ylitysoikeuden myöntämistä talousarvion kohtaan
8 02 01 Tilakeskuksen uudis- ja lisärakennushankkeet, kiinteistölautakunnan käytettäväksi.

Strategiaohjelman mukaisen investointiraamin ylittämistä voidaan tässä tapauksessa pitää perusteltuna.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistölautakunnan esitys, 20.10.2016

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistövirasto

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 14.09.2016 § 230

HEL 2016-009457 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2016 talousarvion määrärahoja seuraavasti:

Ta-kohta

 

Euroa

8 01 01

Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kaupunginhallituksen käytettäväksi

+ 6 400 000

 

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää siirtää käyttötarkoitusta muuttaen vuoden 2016 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

TA-kohta

 

Euroa

3 10 01

Sosiaali- ja terveyspalvelut

-  450 000

3 10 06

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

+ 450 000

 

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 05.09.2016 § 749

HEL 2016-009457 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2016 talousarvion määrärahoja seuraavasti:

Ta-kohta

 

Euroa

8 01 01

Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kaupunginhallituksen käytettäväksi

+ 6 400 000

 

Edelleen kaupunginvaltuusto päättää siirtää käyttötarkoitusta muuttaen vuoden 2016 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

TA-kohta

 

Euroa

3 10 01

Sosiaali- ja terveyspalvelut

-  450 000

3 10 06

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

+ 450 000

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566