Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

14.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 998

V 30.11.2016, Valtuutettu Seppo Kanervan aloite pyöräturvallisuuden kehittämisestä eräissä Helsingin kohteissa

HEL 2016-005086 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Seppo Kanervan aloite Kvsto 27.4.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Aloitteen tekijä

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seppo Kanerva ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Lauttasaaressa ja Bulevardilla kehitetään pyöräilyturvallisuutta pyöräilyn läpiajokiellon, pyörätietöyssyjen ja pyörätielle maalattavien jalankulkijoiden suojatiemerkkien avulla.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Lahnalahdentie ja Luoteisväylä ovat osa polkupyöräliikenteen pääreittiä, jolle ei nykyisellään ole vaihtoehtoa. Bulevardilla bussipysäkit rajautuvat pyörätiehen eikä pysäkeillä ole varsinaisia odotusalueita. Suojatie merkitsisi jalankulkijoille velvollisuutta ylittää pyörätie vain suojatien kohdalta, mutta luontevaan ylitykseen ei ole pysäkeillä yksittäistä kohtaa.

Pyöräilyn läpiajon kieltäminen pelkin liikennemerkein ei kokemusten mukaan käytännössä vaikuta läpiajon määrään, joten uusien läpiajokieltojen suhteen on päädytty pidättyväiseen linjaan. Hidasteet eivät puolestaan sovellu pyöräliikenteen nopeuksien hillintään, sillä ne eivät hidasta pyöräliikenteen vauhtia tehokkaasti, mutta aiheuttavat pahimmillaan vaaratilanteita pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että läpiajon kieltäminen Lahnalahdentiellä ja Luoteisväylällä ei ole tarkoituksenmukaista. Kun Koivusaaren liikennejärjestelyt selkiytyvät tulevaisuudessa, on Länsiväylän varteen tarkoitus rakentaa baana, joka tulee huomattavasti vähentämään pyöräliikennettä Lahnalahdentiellä ja Luoteisväylällä. Tämänkin jälkeen niiden kautta kulkee pyöräliikenteen pääreitti Lehtisaaren suuntaan. Bulevardin suhteen tieliikennelaki määrää selvästi pyöräilijän väistämisvelvollisuudesta (31 § 3 mom.): Pyörätiellä polkupyöräilijän ja mopoilijan on aikoessaan linja-auton tai raitiovaunun pysäkin kohdalla sivuuttaa sille pysähtyneen linja-auton tai raitiovaunun annettava esteetön kulku ajoneuvosta tai raitiovaunusta poistuville ja siihen nouseville matkustajille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Seppo Kanervan aloite Kvsto 27.4.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Aloitteen tekijä

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.06.2016 § 232

HEL 2016-005086 T 00 00 03

Hankenumero 5264_42

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lahnalahdentie ja Luoteisväylä ovat osa polkupyöräliikenteen pääreittiä, jolle ei nykyisellään ole vaihtoehtoa. Pyöräilyn läpiajon kieltäminen niillä ei ole tarkoituksenmukaista.

Kun Koivusaaren liikennejärjestelyt selkiytyvät tulevaisuudessa, on Länsiväylän varteen tarkoitus rakentaa baana, joka tulee huomattavasti vähentämään pyöräliikennettä Lahnalahdentiellä ja Luoteisväylällä. Tämänkin jälkeen niiden kautta kulkee pyöräliikenteen pääreitti Lehtisaaren suuntaan.

Läpiajon kieltäminen pelkin liikennemerkein ei kokemusten mukaan käytännössä vaikuta läpiajon määrään, joten uusien läpiajokieltojen suhteen on päädytty pidättyväiseen linjaan. Läpiajokieltojen valvonta kuuluu poliisille, jolla on tällä hetkellä valitettavan vähän resursseja tämän tyyppiseen liikenteen valvontaan. Läpiajokiellon valvonta on hankalaa ja resursseja vievää toimintaa, koska se edellyttää näköyhteyttä  läpiajavaan ajoneuvoon koko valvottavalla katujaksolla.

Hidasteet eivät sovellu pyöräliikenteen nopeuksien hillintään, sillä ne eivät hidasta pyöräliikenteen vauhtia tehokkaasti mutta aiheuttavat pahimmillaan vaaratilanteita pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Hidasteet tehoavat heikosti kaikkein nopeimpiin kuljettajiin, mutta aiheuttavat tärinähaitan ja kaatumisriskin kaikille käyttäjille, myös maltillista vauhtia pyöräilevälle enemmistölle.

Bulevardilla bussipysäkit rajautuvat pyörätiehen eikä pysäkeillä ole varsinaisia odotusalueita. Suojatie merkitsisi jalankulkijoille velvollisuutta ylittää pyörätie vain suojatien kohdalta, mutta ylitystarpeeseen luontevaan yksittäistä kohtaa ei pysäkeillä ole. Pyöräilijän väistämisvelvollisuudesta määrätään selvästi tieliikennelaissa, jonka mukaan polkupyörän kuljettajan on aikoessaan ohittaa oikealta raitiovaunun tai linja-auton pysäytettävä ja annettava esteetön kulku raitiovaunusta tai linja-autosta poistuville taikka siihen nouseville matkustajille.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566