Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

14.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1005

V 30.11.2016, Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa

HEL 2016-003851 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 34 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki edellyttää palvelujen kilpailuttamisessa ja palvelujen tuottajiksi valittavien hankintasopimuksissa, että palveluja tuottavat yritykset ja yhteisöt sitoutuvat selvästi noudattamaan lainsäädäntöä ja alan yleissitovia työehtosopimuksia.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan työnantajan on noudatettava vähintään valtakunnallisen, asianomaisella alalla
edustavana pidettävän työehtosopimuksen (yleissitova työehtosopimus) määräyksiä niistä työsuhteen ehdoista ja työoloista, jotka koskevat työntekijän tekemää tai siihen lähinnä rinnastettavaa työtä. Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain (56/2001) 1 §:n mukaan työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa päätöksellään, onko valtakunnallinen työehtosopimus yleissitova.

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta on antanut päätöksen yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen yleissitovuudesta 5.6.2016 (12/2008). Päätöksessä työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että yksityistä sosiaalipalvelualaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on yleissitova ja sitä on sovellettava, mikäli työnantaja tuottaa sosiaalipalvelua yritysmuodossa tai yleishyödyllisenä yhteisönä. Kaikki vammaispalvelulain mukaiset palvelut, mukaan lukien henkilökohtainen apu, ovat sosiaalipalveluja sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 2 momentin mukaan.

Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain(1233/2006) 5 § edellyttää, että tilaajan on pyydettävä sopimuspuolelta ja tämän on annettava tilaajalle mm. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Saman lain 9 §:n mukaan tilaaja on velvollinen maksamaan laiminlyöntimaksua, jos tilaaja on laiminlyönyt 5 §:ssä tarkoitetun selvitysvelvollisuuden.

Sosiaali- ja terveysviraston vammaistyö tarkastaa aina hankintojen ja sopimusten yhteydessä palveluntuottajan toimintaa koskevat viranomais- ja rekisteritiedot. Vammaistyö on ollut yhteydessä henkilökohtaista apua tarjoaviin yrityksiin, joiden on epäilty rikkovan yleissitovan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Yrityksistä on ilmoitettu, että ne noudattavat yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, eikä työsuojelutarkastuksissa ole havaittu puutteita tai puutteet on korjattu ammattiliitoista tai aluehallintovirastosta saadun selvityksen jälkeen.

Kaupunginhallitus toteaa, että on perusteltua edellyttää palvelujen kilpailuttamisessa ja palvelujen tuottajiksi valittavien hankintasopimuksissa, että palveluja tuottavat yritykset ja yhteisöt sitoutuvat
selvästi noudattamaan lainsäädäntöä ja alan yleissitovaa työehtosopimusta.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.08.2016 § 178

HEL 2016-003851 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

"Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että on perusteltua edellyttää palvelujen kilpailuttamisessa ja palvelujen tuottajiksi valittavien hankintasopimuksissa, että palveluja tuottavat yritykset ja yhteisöt sitoutuvat selvästi noudattamaan lainsäädäntöä ja alan yleissitovaa työehtosopimusta.

Työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan työnantajan on noudatettava vähintään valtakunnallisen, asianomaisella alalla edustavana pidettävän työehtosopimuksen (yleissitova työehtosopimus) määräyksiä niistä työsuhteen ehdoista ja työoloista, jotka koskevat työntekijän tekemää tai siihen lähinnä rinnastettavaa työtä. Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun lain (56/2001) 1 §:n mukaan työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa päätöksellään, onko valtakunnallinen työehtosopimus yleissitova.

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta on antanut päätöksen yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen yleissitovuudesta 5.6.2008 (12/2008). Päätöksessä työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa, että yksityistä sosiaalipalvelualaa koskeva työehtosopimus on soveltamisalallaan työsopimuslain 2 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla edustava ja siten yleissitova.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus on yleissitova ja sitä on sovellettava, mikäli työnantaja tuottaa sosiaalipalvelua yritysmuodossa tai yleishyödyllisenä yhteisönä. Kaikki vammaispalvelulain mukaiset palvelut, mukaan lukien henkilökohtainen apu, ovat sosiaalipalveluja sosiaalihuoltolain (1301/2014) 14 §:n 2 momentin mukaan.

Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) 5 § edellyttää, että tilaajan on pyydettävä sopimuspuolelta ja tämän on annettava tilaajalle mm. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Saman lain 9 §:n mukaan tilaaja on velvollinen maksamaan laiminlyöntimaksua, jos tilaaja on laiminlyönyt 5 §:ssä tarkoitetun selvitysvelvollisuuden.

Sosiaali- ja terveysviraston vammaistyö tarkastaa aina hankintojen ja sopimusten yhteydessä palveluntuottajan toimintaa koskevat viranomais- ja rekisteritiedot. Vammaistyö on ollut yhteydessä henkilökohtaista apua tarjoaviin yrityksiin, joiden on epäilty rikkovan yleissitovan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Yrityksistä on ilmoitettu, että ne noudattavat yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, eikä työsuojelutarkastuksissa ole havaittu puutteita tai puutteet on korjattu ammattiliitoista tai aluehallintovirastosta saadun selvityksen jälkeen.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asiakkaiden hyvinvointi lisääntyy, kun palvelujen tuottajat soveltavat työntekijöidensä työsuhteissa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yleissitovaa työehtosopimusta. Työlainsäädännön ja yleissitovan työehtosopimuksen noudattaminen edistää työntekijöiden tasapuolista kohtelua ja hyvinvointia."

Esittelijä

va. virastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Merja Piilola, lakimies, puhelin: 310 46496

merja.piilola(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566