Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

40/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

14.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 997

V 30.11.2016, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite pyöräväylästä Pasilan ja Vallilanlaakson väliseen hylättyyn junatunneliin

HEL 2016-003857 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Stranius Leo, valtuustoaloite Kvsto 30.3.2016 asia 11

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Aloitteen tekijä

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Leo Stranius ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunkisuunnitteluvirasto selvittäisi mahdollisuutta rakentaa pyörätie Pasilan ja Vallilanlaakson välissä olevaan hylättyyn junatunneliin.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoon ja toteaa, että junatunnelin länsipään suuaukon tasaus on niin jyrkkä, että kaltevuudeltaan tai pituudeltaan kohtuullisen ja esteettömän luiskan rakentaminen on mahdotonta. Junatunneli on lisäksi 600 metriä pitkä kalliotunneli, joka ei pituutensa ja kapeutensa puolesta ole muutettavissa turvalliseksi jalankulun ja pyöräilyn yhteydeksi.

Kantakaupungin pyöräliikenteen pääverkon tavoitetila 2025 (piirustus 6083-7) sekä Pyöräliikenteen laatukäytävien (baanojen) verkkosuunnitelmassa (piirustus 6168-7) on esitetty Pasilan ja Vallilanlaakson välinen pyöräily-yhteys kulkevaksi Asemapäällikönkatua pitkin ja edelleen olemassa olevan jalankululle ja pyöräilylle osoitetun sillan kautta Mäkelänkadun ylitse Vallilanlaaksoon. Lännessä yhteys jatkuu Pasilansillan ja Esterinportin kautta Länsi-Pasilaan ja sieltä Keskuspuistoon. Alueen suunnittelussa on huomioitu nämä tavoiteverkot.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että Pasilassa itä-länsi -suuntaisen pyöräilyn edistämiseksi parannetaan Asemapäällikönkadun ja Pasilansillan kautta kulkevaa reittiä. Pasilansillalla valmistuu uudet yksisuuntaiset pyöräjärjestelyt vuonna 2019 ja Asemapäällikönkadulle ollaan laatimassa liikennesuunnitelmaa, jossa on tavoiteverkon mukaiset pyörätieratkaisut.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Stranius Leo, valtuustoaloite Kvsto 30.3.2016 asia 11

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Aloitteen tekijä

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 14.06.2016 § 233

HEL 2016-003857 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kantakaupungin pyöräliikenteen pääverkon tavoitetila 2025 (piirustus 6083-7, kaupunkisuunnittelulautakunta 22.5.2012) sekä Pyöräliikenteen laatukäytävien (baanojen) verkkosuunnitelmassa (piirustus 6168-7, kaupunkisuunnittelulautakunta 19.2.2013) on esitetty Pasilan ja Vallilanlaakson välinen pyöräily-yhteys kulkevaksi Asemapäällikönkatua pitkin ja edelleen olemassa olevan jalankululle ja pyöräilylle osoitetun sillan kautta Mäkelänkadun ylitse Vallilanlaaksoon. Lännessä yhteys jatkuu Pasilansillan ja Esterinportin kautta Länsi-Pasilaan ja sieltä Keskuspuistoon. Alueen suunnittelussa on huomioitu nämä tavoiteverkot.

Ajantasa-asemakaavassa tunneli on osoitettu maanalaiseksi rautateitä varten varatuksi tilaksi. Tunnelin molemmissa päissä on viime vuosina ollut vireillä useita hankkeita, joita käsiteltäessä ei ole ollut tiedossa tunnelia koskevia tavoitteita esim. pyöräilyn suhteen. Lännessä on rakenteilla Teollisuuskadun muutokset, jotka perustuvat yleiskaavaan ja idässä on ollut suunnitteilla koulun laajennushanke. Tunnelin suuaukon suurin haaste länsipäässä on korkeusasemat eli liittyminen tunnelista länteen.

Junatunnelin länsipää sijaitsee Itä-Pasilassa, Kumpulantien ja Ratamestarinkadun kulmassa. Teollisuuskadun tunneli valmistuu vuonna 2019 eikä se mahdollista pyöräyhteyden rakentamista ratojen alitse länteen. Ainoa mahdollisuus olisi nousta tunnelista Ratapihantielle. Tunnelin suuaukon tasaus on +13,7. Maanpinta nousee lännen suuntaan ja saavuttaa Ratapihantiellä koron +26,9. Tämä tekee esteettömän tai ylipäätänsä kaltevuudeltaan ja pituudeltaan kohtuullisen luiskan rakentamisen tunnelista länteen Ratapihantielle mahdottomaksi.

Junatunneli on yli 600 metriä pitkä kalliotunneli. Tunnelin muuttaminen miellyttäväksi, laadukkaaksi ja turvalliseksi jalankulun ja pyöräilyn yhteydeksi olisi hankalaa tunnelin pituuden ja kapeuden johdosta.

Edellä esitetyistä syistä johtuen pyöräilyn osoittamista Pasilan ja Vallilanlaakson väliseen junatunneliin ei ole arvioitu tarkoituksenmukaiseksi.

Pasilassa itä-länsi suuntaisen pyöräilyn edistämiseksi parannetaan Asemapäällikönkadun ja Pasilansillan kautta kulkevaa reittiä. Pasilansillalla valmistuu uudet yksisuuntaiset pyöräjärjestelyt vuonna 2019. Asemapäällikönkadulle ollaan laatimassa liikennesuunnitelmaa, jossa on tavoiteverkon mukaiset pyörätieratkaisut.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Harri Verkamo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37127

harri.verkamo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566