Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

07.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 975

Maankäyttösopimus ja esisopimus kiinteistöjen luovutuksesta Asunto Oy Säästömaston kanssa (asemakaava nro 12175, tontit 54079/1 ja 54082/3)

HEL 2016-011030 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin nro 54079 tontin nro 1 ja korttelin nro 54082 tontin nro 3 omistajan Asunto Oy Säästömaston kanssa liitteen 1 mukaisen maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen kiinteistöjen luovutuksesta, ja tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus ja esisopimus As Oy Säästömasto

2

Kaavamuutosehdotus nro 12280

3

Kaupunkisuunnitteluviraston kirje

4

Säästömasto, kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asunto Oy Säästömasto

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2
Liite 4

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asunto Oy Säästömasto, joka omistaa Vuosaaren tontit 54079/1 ja 54082/3, on hakenut asemakaavamuutosta tonteilleen.

Voimassa oleva asemakaava

Tonteilla on nyt voimassa asemakaava nro 6310, joka on vahvistettu 1.7.1970 ja jossa tontit on merkitty kuulumaan asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK). Tonttien rakennusoikeus on yhteensä 17 980 k-m².

Asemakaavan muutosehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esittämä asemakaavan muutos mahdollistaa 8 200 k-m²:n suuruisen lisärakentamisen. Siitä 8 007 k-m² kohdistuu yhtiön omistamasta AK-tontista 54079/1 muodostettavalle tontille 54079/3 ja 193 k-m² siihen liitettävälle kaupungin omistamalle katualueelle.

Kaavamuutosehdotus ja siihen liittyvä kaupunkisuunnitteluviraston kirje ovat liitteinä  ja 3.

Maankäyttösopimus ja esisopimus

Kaavamuutoksesta aiheutuu maanomistajalle merkittävää hyötyä, joten tonttiosasto on käynyt maanomistajan kanssa kaupunginhallituksen 9.6.2014 (685 §) tekemän päätöksen mukaiset neuvottelut.

Maanomistajan kanssa esitetään tehtäväksi kaavamuutoksen johdosta sopimus, jonka mukaan maanomistaja sitoutuu suorittamaan kaupungille 1 415 000 euron korvauksen osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Lisäksi esitetään tehtäväksi esisopimus asiaan liittyvästä aluejärjestelystä. Siinä maanomistaja luovuttaa kaupungille 12 m² viereisen vireillä olevan asemakaavaehdotuksen nro 12279 mukaiseen AR-tonttiin 54074/3 ja 1 219 m² katualueeseen. Kaupunki puolestaan luovuttaa maanomistajalle tonttiin 54079/2 puistoaluetta 419 m² siten, että tontin rakennusoikeus ei kasva, ja tonttiin 54079/3 katualuetta 199 m², mikä vastaa 193 k-m²:n rakennusoikeutta.  Maanomistaja maksaa kaupungille välirahaa 155 300 euroa.

Kartta aluejärjestelystä on liitteenä 4.

Lopuksi

Hyväksyttäväksi ehdotettava sopimus on kaupunginhallituksen päätöksen ja noudatetun käytännön mukainen ja vastaa kiinteistölautakunnan esitystä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus ja esisopimus As Oy Säästömasto

2

Kaavamuutosehdotus nro 12280

3

Kaupunkisuunnitteluviraston kirje

4

Säästömasto, kartta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asunto Oy Säästömasto

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2
Liite 4

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 20.10.2016 § 423

HEL 2016-011030 T 10 01 00

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan tekemään 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin nro 54079 tontin nro 1 ja korttelin nro 54082 tontin nro 3 omistajan Asunto Oy Säästömaston kanssa liitteen nro 3 mukainen maankäyttösopimus ja esisopimus kiinteistöjen luovutuksesta sekä niihin mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

(MA154-7)

Maanomistus

Tontit 54079/1 ja 54082/3 omistaa Asunto Oy Säästömasto. Kaupunki omistaa puisto- ja katualueet.

Voimassa oleva asemakaava

Tonteilla on voimassa asemakaava nro 6310, joka on vahvistettu 1.7.1970 ja jossa tontit on merkitty kuulumaan asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK). Tonttien rakennusoikeus on yhteensä 17 980 k-m².

Asemakaavan muutosehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 23.9.2014 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12280, ja kiinteistölautakunta on antanut siitä lausunnon 11.12.2014. Kaupunkisuunnitteluvirasto on muuttanut ehdotusta 27.4.2015.

Asemakaavan muutos mahdollistaa 8 200 k-m²:n suuruisen lisärakentamisen. Siitä 8 007 k-m² kohdistuu yhtiön omistamasta AK-tontista 54079/1 muodostettavalle tontille 54079/3 ja 193 k-m² kaupungin omistamalle ja tonttiin 54079/3 liitettävälle katualueelle.

Maankäyttösopimus ja esisopimus

Kaavamuutoksesta aiheutuu maanomistajalle merkittävää hyötyä, joten tonttiosasto on käynyt maanomistajan kanssa kaupunginhallituksen 9.6.2014 (685 §) tekemän päätöksen mukaiset neuvottelut.

Maanomistajan kanssa esitetään tehtäväksi kaavamuutoksen johdosta sopimus, jonka mukaan maanomistaja sitoutuu suorittamaan kaupungille 1 415 000 euron korvauksen osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Lisäksi esitetään tehtäväksi esisopimus asiaan liittyvistä aluejärjestelyistä. Maanomistaja luovuttaa kaupungille 12 m² viereisen vireillä olevan asemakaavaehdotuksen nro 12279 mukaiseen AR-tonttiin 54074/3 ja katualueeseen 1 219 m². Kaupunki luovuttaa maanomistajalle tonttiin 54079/2 puistoaluetta 419 m² siten, että tontin rakennusoikeus ei kasva, ja tonttiin 54079/3 katualuetta 199 m², joka vastaa 193 k-m².  Maanomistaja maksaa kaupungille välirahaa 155 300 euroa.

Esittelijä katsoo, että sopimus on kaupunginhallituksen päätöksen ja noudatetun käytännön mukainen, ja puoltaa sen hyväksymistä.

Esittelijä

osastopäällikkö

Sami Haapanen

Lisätiedot

Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

Kirsi Federley, vs. toimistopäällikkö, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566