Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

07.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 966

Työnantajan edustajien ja asiantuntijajäsenten nimeäminen kaupungin henkilöstötoimikuntaan määräajaksi

HEL 2016-004324 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin henkilöstötoimikuntaan työnantajan edustajiksi 31.5.2017 saakka seuraavat henkilöt:

        uudeksi puheenjohtajaksi ja varsinaiseksi jäseneksi kansliapäällikkö Sami Sarvilinnan sekä hänen varajäsenekseen kaupunginkanslian hallintojohtaja Juha Summasen

        varsinaiseksi jäseneksi rahoitusjohtaja Tuula Saxholmin ja hänen varajäsenekseen talousarviopäällikkö Matti Malisen

Lisäksi kaupunginhallitus päätti nimetä tulevat toimialajohtajat henkilöstötoimikunnan asiantuntijajäseniksi heidän aloittaessaan viranhoidon 31.5.2017 saakka.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 64928

sari.kuutamo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnasta kunnissa annettu laki (449/2007) edellyttää, että kunnissa on yhteistoimintaelin, jonka toimikausi on neljä vuotta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt sopimuksen työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta 3.3.2008, 285 §. Sopimus on tullut voimaan 1.4.2008.

Johtamisjärjestelmän ja kaupungin organisaation uudistumisen myötä myös kaupungin yhteistoimintajärjestelmää uudistetaan 1.6.2017 alkaen.  Tämän vuoksi nykyisen henkilöstötoimikunnan toimikausi kestää 31.5.2017 asti.

Kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukaan kaupunginhallitus nimeää henkilöstötoimikuntaan työantajan edustajiksi puheenjohtajan ja viisi jäsentä varajäsenineen johtavista viranhaltijoista siten, että kaupungin henkilöstö- ja rahoitusjohto tulevat edustetuiksi.

Kaupungin henkilöstötoimikunta on 21.10.2016 kokouksessaan todennut, että työantajan edustajien määrä voi olla sopimuksesta poiketen suurempikin, jotta kaupungin rahoitusjohdon edustus henkilöstötoimikunnassa varmistuu myös jatkossa. Johtamisjärjestelmäuudistuksen valmisteluvaiheesta johtuen on lisäksi katsottu tarpeelliseksi nimetä henkilöstötoimikuntaan asiantuntijajäseniksi uudet toimialajohtajat heidän aloittaessaan tehtävänsä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 64928

sari.kuutamo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Henkilöstötoimikunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.05.2016 § 453

HEL 2016-004324 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin henkilöstötoimikuntaan työnantajan edustajiksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen 1.5.2016-31.5.2017 seuraavat henkilöt:

varsinainen jäsen

1. va. kansliapäällikkö Tuula Saxholm (Kaupunginkanslia), puheenjohtaja

2. henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi (Kaupunginkanslia)

3. työterveysjohtaja Tiina Pohjonen (Työterveys Helsinki)

4. virastopäällikkö Juha Jolkkonen (Sosiaali- ja terveysvirasto)

5. virastopäällikkö Mikko Aho (Kaupunkisunnitteluvirasto)

6. toimitusjohtaja Timo Martiskainen (Stara)

 

varajäsen

1. vs. rahoitusjohtaja Matti Malinen (Kaupunginkanslia)

2. yksikön päällikkö Asta Enroos (Kaupunginkanslia)

3. työhyvinvointipäällikkö Titi Heikkilä (Kaupunginkanslia)

4. osastopäällikkö Tiina Mäki (Sosiaali- ja terveysvirasto)

5. opetustoimen johtaja Liisa Pohjolainen (Opetusvirasto)

6. virastopäällikkö Jaakko Stauffer (Kiinteistövirasto)

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 64928

sari.kuutamo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566