Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

37/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

24.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 925

Selvitys länsimetron viivästymiseen johtaneista syistä

HEL 2016-006080 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää kehottaa, 27.6.2016 § 633 tekemästään päätöksestä poiketen, kaupunginkansliaa antamaan selvityksen Länsimetron liikennöinnin viivästymisen syistä ja kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista siinä vaiheessa, kun Länsimetro Oy:n teettämä selvitys on valmistunut ja muut selvityksen tekemiseen vaikuttavat seikat ovat tiedossa.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli 20.6.2016 Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsausta sekä selvitystä Länsimetro –hankkeen loppuunsaattamiseksi suoritettavista toimenpiteistä. Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajia Länsimetro Oy:n hallituksessa toimimaan niin, että varmistetaan kaikin käytettävissä olevin keinoin Länsimetro –hankkeen ensimmäisen (Ruoholahti – Matinkylä) vaiheen loppuunsaattaminen ja metron liikennöinnin aloittaminen mahdollisimman nopealla aikataululla sekä hankkeelle asetetun kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2016 § 633 kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään ulkopuolisen selvityksen Länsimetron liikennöinnin käynnistymisen viivästymiseen johtaneista tekijöistä sekä viivästymisestä kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista. Selvitys on tehtävä 31.10.2016 mennessä.

Kaupunginhallituksen 27.6.2016 edellyttämän selvityksen tekeminen on tilattu Deloitte Oy:ltä. Selvityksen tekeminen on käynnistetty.

Esittelijä toteaa, että yhteistyöhankkeen kyseessä ollen nyt puheena olevan kaltaisen selvityksen tulisi lähtökohtaisesti perustua yhtiön omistajien yhteiseen näkemykseen asiasta. Selvityksestä ja sen aikataulusta on keskusteltu Espoon kaupungin asianomaisten tahojen kanssa. Keskusteluissa on noussut esille se, että Länsimetro Oy on heinäkuussa 2016 käynnistänyt oman selvityksensä viivästymisestä, hankkeen kustannusylityksistä ja niiden syistä. Espoon kanta asiassa on, että yhtiön vireille saattaman selvityksen lisäksi erillisen selvityksen tekeminen ei ainakaan tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista.

Esittelijä toteaa, että Länsimetro Oy:n käynnistämän selvityksen yhteydessä tarkastellaan rakennushankkeen eri vaiheissa syntyneitä kustannusylityksiä ja niiden syitä sekä myös viivästykseen johtaneita syitä tarkastelemalla kaikkien hankkeeseen osallistuneiden osapuolten toimintatapaa ja vastuita. Viivästymisestä aiheutuvia kokonaiskustannuksia ei hankkeen nykyvaiheessa vielä pystytä täysin määrittelemään.

Näistä syistä esittelijä katsoo, että kaupungin oman selvityksen tekemistä tulisi siirtää ajankohtaan, jolloin yhtiö on saanut valmiiksi oman selvityksensä ja viivästyksen kokonaiskustannukset ovat tiedossa. Ajankohdan tarkempi määrittäminen ei hankkeen nykyisessä vaiheessa ole mahdollista. Selvityksen tekeminen on näin ollen tarkoituksenmukaista toistaiseksi keskeyttää, ja asiasta on päästy Deloitte Oy:n kanssa yhteisymmärrykseen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.08.2016 § 108

HEL 2016-006080 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

29.08.2016 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tuula Saxholm

Konsernijaosto päätti käsitellä rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan ensimmäisen esityksen (Ryj/1) kokouksen kolmantena asiana.

20.06.2016 Ehdotuksen mukaan

13.06.2016 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 27.06.2016 § 633

HEL 2016-006080 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Länsimetro –hankkeen tilannekatsauksen sekä selvityksen Länsimetro –hankkeen loppuunsaattamiseksi suoritettavista toimenpiteistä.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään ulkopuolisen selvityksen Länsimetron liikennöinnin käynnistymisen viivästymiseen johtaneista tekijöistä sekä viivästymisestä kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista. Selvitys on tehtävä 31.10.2016 mennessä.

Käsittely

27.06.2016 Ehdotuksen mukaan

Kaupunginhallitus päätti käsitellä rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan kolmannen esityksen (Ryj/3) kaupunginvaltuuston asioista kokouksen toisena asiana.

Asian aikana kuultavina olivat Ville Lehmuskoski, Suvi Rihtniemi, Matti Kokkinen ja Tuula Saxholm. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esteelliset: Tuula Saxholm

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566