Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

36/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

17.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 893

Avustuksen myöntäminen kaupunginhallituksen käyttövaroista Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiön Lallukan taiteilijakodin peruskorjaukseen

HEL 2013-005106 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2016 talousarvion
kohdasta 1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi (projektirakenneosa 1040200662)

 

1 000 000 euroa kaupunginkanslialle käytettäväksi Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiön Lallukan taiteilijakodin peruskorjaukseen siten, että avustus kohdistetaan ateljee- ja työtilojen sekä yhteistilojen peruskorjaukseen ja että avustus myönnetään rakennustöiden edistymisen mukaan.

 

Päätöksen edellytyksenä on, että valtio tukee hanketta vastaavalla määrällä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustushakemus 26.9.2016

2

Liite Kustannusarvio

3

Liite Peruskorjaushankkeen valmiusaste

4

Liite opetus- ja kulttuuriministeriön päätös

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taiteilijakoti sijaitsee Apollonkatu 13:ssa (Eteläinen Hesperiankatu 14). Juho ja Maria Lallukan Taiteilijakoti-säätiö on ylläpitänyt taiteilijakotia vuodesta 1934 lähtien. Rakennuksen pinta-ala on 8238 br-m2 ja siinä on 56 asuinhuoneistoa.

Lallukan taiteilijakodin rakennus on suojeltu rakennussuojelulain perusteella vuonna 2012. Taiteilijakodin toiminnan jatkaminen edellyttää rakennuksen peruskorjausta.  Arkkitehtitoimisto Freese Oy:n tekemän hankesuunnitelman 24.10.2014 tarkennetun kustannusarvion mukaan peruskorjauksen kustannukset ovat 11,0 milj. euroa eli noin 1 335 euroa/br-m2. Asukkailla ei ole mahdollisuutta vuokrien avulla hoitaa peruskorjauksen aiheuttamia rahoituskuluja. Kohtuuhintainen asuminen vastaa myös säätiön tarkoitusta.

Helsingin kaupungin osuus Lallukan taiteilijakodin peruskorjauksen rahoituksesta on yksi kolmasosa (1/3), joka tarkoittaa tarkennetun kustannusarvion mukaan yhteensä 3,67 milj. euroa jakautuen kolmelle vuodelle 2014–2016. Valtio osallistuu peruskorjauksesta aiheutuviin kustannuksiin kaupungin tavoin 1/3 osalla. Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiö sitoutuu itse huolehtimaan jäljelle jäävästä 1/3 osuuden rahoittamisesta.

Kaupungilta haettava avustus kohdistuu ateljee- ja työtilojen sekä yhteistilojen peruskorjaukseen. Kaupunginhallitus on myöntänyt hankkeelle 7.1.2014 § 12 ja 12.10.2015 § 962 yhteensä 2 020 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksillään 27.11.2013, 28.11.2014 ja 15.3.2016 myöntänyt peruskorjausta varten yhteensä 3 020 000 euroa.

Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiö esittää anomuksessaan, että Helsingin kaupunki osallistuisi hankkeen rahoitukseen tässä vaiheessa 1 000 000 eurolla. Hankkeen valmiusasteen arvioidaan olevan tällä hetkellä yli 90 %. 

Esittelijä toteaa, että vastaavanlaissa taiteilijakotihankkeissa kaupungin avustuksen myöntämisen edellytyksenä on ollut, että valtio osallistuu hankkeeseen yhtä suurella summalla. Avustuksen tulee kohdistua ateljee- ja työtilojen sekä yhteistilojen peruskorjaukseen. Avustukseen tarvittava 1 000 000 euron määräraha tulisi myöntää vuoden 2016 talousarvion kohdasta 1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi kaupunginkanslialle, joka maksaa avustukset säätiölle rakennustöiden edistymisen mukaan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Avustushakemus 26.9.2016

2

Liite Kustannusarvio

3

Liite Peruskorjaushankkeen valmiusaste

4

Liite opetus- ja kulttuuriministeriön päätös

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiö

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 12.10.2015 § 962

HEL 2013-005106 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2015 talousarvion
kohdasta 1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi (projektirakenneosa 1040200662)

 

1 020 000 euroa kaupunginkanslialle käytettäväksi Juho ja Maria Lallukan taiteilijakotisäätiön Lallukan taiteilijakodin peruskorjaukseen siten, että avustus kohdistetaan ateljee- ja työtilojen sekä yhteistilojen peruskorjaukseen ja että avustus myönnetään rakennustöiden edistymisen mukaan.

 

Päätöksen edellytyksenä on, että valtio tukee hanketta vastaavalla määrällä.

07.01.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566