Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

36/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

17.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 902

Linnunlaulun eräiden puisto, rautatie- ja katualueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 12412)

HEL 2016-008736 T 10 03 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pidentää 11. kaupunginosassa (Kallio) ns. Linnunlaulun eräiden puisto-, rautatie- ja katualueiden rakennuskieltoa kahdella vuodella 15.1.2019 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla (piirustus numero 12412, päivätty 20.9.2016).

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman ja että se tulee kuuluttaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12412/20.9.2016

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Alue

Nykyinen rakennuskielto on voimassa 15.1.2017 saakka Helsingin kaupungin 11. kaupunginosan (Kallio) ns. Linnunlaulun alueella eräillä puisto-, rautatie- ja katualueilla.

Taustaa

Kaupunginvaltuusto päätti 15.1.1997 (15 §), että Linnunlaulun alueen asemakaavaa muutetaan. Samalla kaupunginvaltuusto päätti määrätä alueen rakennuskieltoon. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tokoinrannan asemakaavan muutoksen (nro 11885) 5.5.2010, jolloin se poistui rakennuskieltoalueelta. Kaupunginhallitus on pidentänyt rakennuskieltoa viimeksi 10.11.2014 (1303 §) siten, että se on voimassa 15.1.2017 asti.

Suunnittelutilanne

Linnunlaulu ja sen vesialue ovat valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (Museovirasto RKY-luettelo 2009, Eläintarhan huvilat ja yleishyödylliset laitokset).

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kaupunkipuistoa sekä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta. Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (kaupunkisuunnittelulautakunta 14.6.2016) alue on osoitettu virkistys- ja viheralueeksi ja yleiskaavaehdotuksen kulttuuriympäristöt teemakartalla valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

Linnunlaulun huviloiden kohdalla radan itäpuolella ja osin rautatiealueella on voimassa asemakaava nro 5958. Radan länsipuolella ja osin rautatiealueella on voimassa asemakaava nro 447. Lisäksi rata-alueen osissa on voimassa asemakaavat nro 463, 475 ja 2310.

Radan itäpuoli on kaupungin omistamaa puistoaluetta. Rata-alue on Ratahallintokeskuksen omistamaa aluetta. Radan länsipuolen puistoalue on Ratahallintokeskuksen omistamaa aluetta, joka on kaupungin hallinnassa.

Huvilat ovat yksityisessä omistuksessa ja kaupunki on tehnyt maanvuokrasopimukset huviloiden omistajien kanssa. Linnunlaulun kaakkoisosassa oleva huvila numero 14 on kaupungin omistama.

Asemakaavan muutostyö on vireillä. Linnunlaulun alueen ympäristöhistoriallinen selvitys asemakaavatyön pohjaksi valmistui vuonna 2015. Asemakaavanmuutoksen on arvioitu tulevan kaupunginvaltuuston päätettäväksi vuonna 2018.

Rakennuskiellon pidentäminen

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi rakennuskieltoa pidentää kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut rakennuskieltoalueesta 20.9.2016 päivätyn piirustuksen numero 12412.

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12412/20.9.2016

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kaupunginmuseo

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Kiinteistövirasto

Rakennuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.09.2016 § 289

HEL 2016-008736 T 10 03 05

Ksv 2822_5

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 11. kaupunginosassa (Kallio) liitteenä olevasta piirustuksesta nro 12412 ilmenevän alueen rakennuskieltoa pidennetään maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 15.1.2019 saakka.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Anne Karppinen, arkkitehti, puhelin: 310 37200

anne.karppinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566