Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

36/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

17.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 888

V 2.11.2016, Jätkäsaaren alueen peruskoulun perustaminen

HEL 2016-007957 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää perustaa Jätkäsaaren alueelle peruskoulun 1.8.2017 alkaen.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että valtuuston käsittelypäiväksi esitetään 2.11.2016.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää perustaa Jätkäsaaren alueelle peruskoulun 1.8.2017 alkaen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen johtosäännön 7 §:n mukaan kaupunginvaltuusto päättää opetustoimeen kuuluvan oppilaitoksen perustamisesta ja lakkauttamisesta opetuslautakunnan annettua  asiasta lausuntonsa.

Helsingin kaupungin koulujen palveluverkon tarkastelu pohjautuu kaupunginhallituksen 30.3.2015, § 339, päättämiin koulutuspoliittisiin linjauksiin sekä kaupungin strategisiin tavoitteisiin, taloussuunnitteluohjeistukseen ja muutoksiin toimintaympäristössä.

Talouden tasapainottamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi kaikki hallintokunnat laativat tilankäyttöohjelmat ja tehostamissuunnitelmat, joissa huomioidaan teknologian muutokset sekä palvelujen ja työn uudet muodot. Koulutuspalveluja ja -tiloja kehitetään alueellisen tasapuolisuuden periaatteella. Uusille alueille rakennetaan väestömäärän edellyttämiä kouluja, ja ylimääräisistä koulutiloista luovutaan niillä alueilla, joilla oppilasmäärä laskee muutoin kuin tilapäisesti. Tavoitteena on, että kaupungin omassa käytössä olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva strategiakaudella.

Jätkäsaaren alueelle rakennetaan vuosina 2008 – 2025 uusi asuinalue, jossa tulee asumaan noin 17 000 henkilöä. Tällä hetkellä alueella asuville peruskouluikäisille oppilaille lähikoulu on 1 - 6 luokkalaisille Ruoholahden ala-asteen koulu ja 7 - 9 luokkalaisille Taivallahden peruskoulu.

Tarveselvitysvaiheessa 13.1.2015 oli ajatuksena, että Jätkäsaareen perustettavassa koulussa toimii hallinnollisesti kaksi erillistä yksikköä: suomenkielinen Jätkäsaaren peruskoulu ja ruotsinkielinen Busholmens grundskola. Ruotsinkielisen perusopetuksen käyttöön on varattu noin 20 % oppilaspaikoista (noin 165 oppilaspaikkaa). Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on hyväksynyt 27.1.2015, § 5, Jätkäsaaren peruskoulu ja Busholmens grundskola-rakennuksen tarveselvityksen. Hanke toteutetaan suomenkielisenä Jätkäsaaren peruskouluna. Nykyisen väestöennusteen mukaan alueella ei ole tarvetta uudelle ruotsinkieliselle peruskoululle.

Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2016 - 2025 on varauduttu uusien koulurakennusten rakentamiseen Jätkäsaareen siten, että 1.6.2017 valmistuvassa ensimmäisessä rakennuksessa on tilaa 220 oppilaalle ja 2019 valmistuvassa toisessa rakennuksessa on tilaa 814 oppilaalle. Koulupalvelut voidaan tarjota uuden koulun tiloissa aluksi peruskoulun alemmille luokille ja toisen rakennuksen valmistumisen jälkeen 1 - 9 luokkalaisille. Vuonna 2019 valmistuvan toisen vaiheen rakennuksen koulutilat ovat väestöennusteiden mukaan riittävät alueella asuville suomen- ja vieraskielisille 6 – 14 -vuotiaille lapsille. Toisen vaiheen rakennuksen valmistuttua suomenkielinen perusopetus luopuu vuonna 2017 valmistuvasta ensimmäisen vaiheen rakennuksesta.  Jätkäsaareen vuonna 2017 valmistuvan ensimmäisen vaiheen rakennukseen on suunniteltu myös päiväkoti. Opetusviraston ja varhaiskasvatusviraston keskusteluissa on ilmennyt, että varhaiskasvatus tarvitsee Jätkäsaaren alueelta lisää tilaa ja voisi ottaa tarvittaessa ensimmäisen vaiheen rakennuksen kokonaan käyttöönsä. 

Kun ensimmäinen rakennus valmistuu vuonna 2017, Jätkäsaaren alueella väestöennusteen mukaan asuu 6 – 11 -vuotiaita suomen- ja vieraskielisiä lapsia noin 365, joista noin 58 % asuu nykyisen Ruoholahden ala-asteen oppilaaksiottoalueella. Toisen vaiheen valmistuessa vuonna 2019 väestöennusteen mukaan Jätkäsaaren alueella asuu noin 710 suomen- ja vieraskielistä 6 – 14 -vuotiasta lasta. Hieman alle
puolet näistä oppilaista asuu nykyisen Ruoholahden ala-asteen ja Taivallahden peruskoulun oppilaaksiottoalueella. Vuoteen 2050 ulottuvan väestöennusteen mukaan suomen- ja vieraskielisten 6 – 14 -vuotiaiden lasten määrä kasvaa alueella vuoteen 2032 saakka, jonka jälkeen määrä kääntyy laskuun. Vuonna 2032 väestöennusteen mukaan alueella asuu noin 1830 suomen- ja vieraskielistä 6 – 14 -vuotiasta lasta. Opetusvirasto seuraa suomen- ja vieraskielisten peruskouluikäisten lasten määrän kehitystä Jätkäsaaren asuinalueen rakentamisen ajan.

Arvioidut rakentamiskustannukset ovat ensimmäisen vaiheen rakennuksessa sisältäen päiväkodin rakentamiskustannukset 10,5 miljoonaa euroa. Opetusviraston käytössä on noin 61 % tilasta. Vuokrakustannuksiksi opetusvirastolle on arvioitu alle 439 000 euroa vuodessa. Arvioidut rakentamiskustannukset vuonna 2019 valmistuvan rakennuksen osalta ovat 28,4 miljoonaa euroa ja arvioidut vuokrakustannukset ovat 1,9 miljoonaa euroa vuodessa.

Kaupunginvaltuusto päätti 14.9.2016, 231 §, hyväksyä Jätkäsaaren peruskoulun 30.5.2016 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 8 159 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 28 430 000 euroa maaliskuun 2016 kustannustasossa.

Opetustoimen johtosäännön mukaan opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päättää kaupunginvaltuuston myönteisen päätöksen jälkeen uuden koulun nimestä ja oppilaaksiottoalueesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Opetusvirasto

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 13.09.2016 § 294

HEL 2016-007957 T 12 00 01

Esitys

Opetuslautakunta esitti kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle, että Jätkäsaaren alueelle perustetaan peruskoulu 1.8.2017 alkaen.

Esittelijä

linjanjohtajan sijainen

Taina Tervonen

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Hanna Välitalo, aluepäällikkö, puhelin: 310 83012

hanna.leena.valitalo(a)hel.fi

 

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 23.08.2016 § 79

HEL 2016-007957 T 12 00 01

Esitys

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto esitti opetuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle, että Jätkäsaaren alueelle perustetaan peruskoulu 1.8.2017 alkaen.

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Mia Honkanen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86227

mia.j.honkanen(a)hel.fi

Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Hanna Välitalo, aluepäällikkö, puhelin: 310 83012

hanna.leena.valitalo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566