Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

31/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/3

 

12.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 778

V 28.9.2016, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Töyrynummen urheilukentän suojaamisesta moottoriajoneuvoliikenteeltä

HEL 2016-005625 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Kauko Koskisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kauko Koskinen esittää aloitteessaan, että Töyrynummella sijaitsevalle kentälle estettäisiin asiaton pääsy mm. moottoriajoneuvoilla.

Ajoneuvojen pääsy Töyrynummella Kesantopolun ja Olkipolun kulmassa sijaitsevalle urheilukentälle estetään asettamalla kentän aitaamattomiin kulmiin luonnonkivet, jotka mahdollistavat jalankulun kentälle. Näin kenttää saadaan rauhoitettua aloitteessa esitetyllä tavalla. Kulmien sulkeminen kokonaan rajoittaisi ihmisten pääsyä kentälle ja mahdollisuuksia käyttää sitä, joten kulkuyhteys säilytetään. Kentän vieressä sijaitsee koulu ja päiväkoti, joista on kulkuyhteydet kentän avoimiin nurkkiin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 23.08.2016 § 341

HEL 2016-005625 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Ajoneuvojen pääsy Töyrynummella Kesantopolun ja Olkipolun kulmassa sijaitsevalle urheilukentälle estetään asettamalla kentän aitaamattomiin kulmiin luonnonkivet, jotka mahdollistavat jalankulun kentälle. Kulmien sulkeminen kokonaan rajoittaisi ihmisten pääsyä kentälle ja mahdollisuuksia käyttää sitä. Kentän vieressä sijaitsee koulu ja päiväkoti, joista on kulkuyhteydet kentän avoimiin nurkkiin.

Esittelijä

osastopäällikkö

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Tomi Laine, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 39762

tomi.m.laine(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566