Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

31/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

12.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 780

V 28.9.2016, Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialueen asfaltoimisesta

HEL 2016-001418 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Kauko Koskisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kauko Koskinen ja 21 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialuetta koskevat järjestelyt saatetaan loppuun siten, että pysäköintialue asfaltoidaan ja että pysäköintiruudut merkitään siten, että alueen läpikulkeva keskeinen jalankulku- ja pyöräilyreitti Siltamäestä Keravanjoelle ja Tammiston kaupallisiin palveluihin jää vapaasti kuljettavaksi. Samalla kymmenen pysäköintiä rajoittavaa ja ohjaavaa liikennemerkkiä voidaan poistaa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa liikuntalautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Siltamäen liikuntapuisto on liikuntaviraston vastuualuetta. Liikuntapuiston pysäköintialueen peruskorjaussuunnitelma valmistui syksyllä 2012. Tämä peruskorjaustyö valmistui murskepintaisena kesällä 2013. Suunnitelman loppuun saattamista oli tarkoitus jatkaa pysäköintialueen asfaltoinnilla kesällä 2014.

Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialueen pysäköintipaikkojen merkitseminen liikennemerkein on toteutettu pysäköintialueen suunnitelman mukaisesti, hieman mukailtuna. Huoltorakennuksen päässä olevan lähimmän pysäköintikamman päässä olevat kaksi paikkaa on merkitty invapaikoiksi ja rakennuksen päätyyn on lisätty huoltoajoneuvon paikka. Liikuntapuiston sisääntuloraitin varteen on laitettu aluepysäköintikielto, jotta pysäköinti ei ryöstäydy kenttien laidoille, nurmikoille ja ulkoiluteille, eikä muillekaan alueille jonne se ei kuulu. Kaikilla merkityillä paikoilla on aina voimassa oleva neljän tunnin aikarajoitus. 

Liikuntarakentamisen vuotuinen investointitaso on noin 10 milj. euroa. Hankkeita priorisoidaan määrärahojen puitteissa. Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialueen loppuunsaattamista on jouduttu myöhentämään.

Kaupunginhallitus pitää esitettyä selvitystä riittävänä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Kauko Koskisen aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 14.04.2016 § 55

HEL 2016-001418 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta päätti antaa lausunnon valtuutettu Kauko Koskisen ym. Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialuetta koskevaan valtuustoaloitteeseen:

Siltamäen liikuntapuisto on liikuntaviraston vastuualuetta. Liikuntapuiston pysäköintialueen peruskorjaussuunnitelma valmistui syksyllä 2012. Tämä peruskorjaustyö valmistui murskepintaisena kesällä 2013. Suunnitelman loppuun saattamista oli tarkoitus jatkaa pysäköintialueen asfaltoinnilla kesällä 2014.

Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialueen pysäköintipaikkojen merkitseminen liikennemerkein on toteutettu pysäköintialueen suunnitelman mukaisesti, hieman mukailtuna. Huoltorakennuksen päässä olevan lähimmän pysäköintikamman päässä olevat kaksi paikkaa on merkitty invapaikoiksi ja rakennuksen päätyyn on lisätty huoltoajoneuvon paikka. Liikuntapuiston sisääntuloraitin varteen on laitettu aluepysäköintikielto, jotta pysäköinti ei ryöstäydy kenttien laidoille, nurmikoille ulkoiluteille, eikä muillekaan alueille jonne se ei kuulu. Samoin on kaikilla merkityillä paikoilla aina voimassa oleva neljän tunnin aikarajoitus pitkäaikaispysäköinnin, perävaunujen ja romuajoneuvojen alueelle ilmaantumisen estämiseksi.

Liikuntaviraston investointirahoitus on alle 10 miljoonaa euroa ja pelkästään rakennusten vuosikuluma on noin 20 miljoonaa euroa vuodessa. Tästä johtuen hankkeita on jouduttu priorisoimaan ja Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialue on yksi lukuista kohteista, jonka toteutusta on jouduttu siirtämään.

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot

Kuusela Matti, Suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87751

matti.kuusela(a)hel.fi

Stefan Fröberg, Osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566