Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

31/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/3

 

12.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 795

Valtuutettu Osku Pajamäen toivomusponsi kattavasta kadunparannussuunnitelmasta Hämeentielle

HEL 2016-005451 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.4.2016 hyväksymän toivomusponnen (Osku Pajamäki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 27.4.2016 Hämeentien, Viidennen linjan ja Haapaniemenkadun liikennesuunnitelman kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston piirustusten 6511-1 ja 6512-7 mukaisina jatkosuunnittelun pohjaksi Kvsto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

’ Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus valmistelee Hämeentielle liikennesuunnitelman ohella kattavan kadun parannussuunnitelman. Suunnitelmassa on otettava huomioon Hämeentien asuntokadun, pienten liikkeiden, jalankulun, iäkkäiden ja lapsiperheiden tarpeet jne. Kadun varrelle on istutettava viihtyisyyden ja oleskelun parantamiseksi puita ja istutuksia. Raideliikenne ja sähköbussit kuuluisivat Hämeentien tulevaisuuteen.’ (Osku Pajamäki)

Kvston työjärjestyksen 24 §.n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan ja yleisten töiden lautakunnan lausunnot, jotka ovat päätöshistoriassa.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että toivomusponnessa esitetyt seikat jalankulun, asuinympäristön ja kivijalkaliikkeiden huomioon ottamiseksi jatkosuunnittelussa ovat yhdenmukaisia liikennesuunnitelman lähtökohtien kanssa. Suunnitelman toteutus on merkittävä ja valtakunnallisestikin kiinnostava hanke, ja muutosten vaikutuksia tullaan tutkimaan kattavasti.

Suunnitelmaa laadittaessa käytiin keskustelua asukkaiden ja muiden osallisten kanssa. Hämeentien varren yritysten tarpeista tehtiin haastatteluihin ja havaintoihin perustuva etnografinen tutkimus. Vuorovaikutus on kuvattu suunnitelmaraportissa ja esitetyt näkökohdat ovat vaikuttaneet suunnitelman sisältöön. Ennen suunnitelman toteutusta laajennetaan ja syvennetään tietopohjaa nykytilanteesta ja eri osapuolien odotuksista. Ennen-tutkimukset ovat parhaillaan käynnissä.

Hämeentien liikennesuunnitelman yhteydessä alkanutta vuorovaikutusta jatketaan katusuunnittelussa. Kattava kadun parantamissuunnitelma tehdään syksyllä 2016 alkavassa katusuunnittelussa. Kaikkien käyttäjäryhmien huomioon ottaminen on katusuunnittelun keskeisiä lähtökohtia.

Kadun parantamisen yhteydessä toteutetaan laajamittaiset saneeraukset maanalaiselle kunnallistekniikalle. Kadun pintarakenteet ja raitiotiealue kiskoineen uusitaan kokonaisuudessaan. Pintamateriaalien uusimisen myötä koko alueelle saadaan laadukas, tasainen ja esteetön ympäristö. Katusuunnittelun yhteydessä tarkastellaan mahdollisuuksia täydentää istutuksia suunnittelualueelle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.08.2016 § 253

HEL 2016-005451 T 00 00 03

Hankenumero 5264_45

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunginvaltuuston 27.4.2016 hyväksymä Hämeentien liikennesuunnitelma perustuu strategiaohjelman mukaiseen Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmaan (LIIKE). Toivomusponnessa esitetyt seikat jalankulun, asuinympäristön ja kivijalkaliikkeiden huomioon ottamiseksi jatkosuunnittelussa ovat yhdenmukaisia liikennesuunnitelman lähtökohtien kanssa. Kestävien liikennemuotojen edistämisellä tuetaan tavoitteita parantaa kaupungin toimivuutta, elinvoimaa, kaupunkilaisten hyvinvointia sekä tasapainoista taloutta.

Hämeentielle hyväksytyt muutokset noudattavat kaupunkiliikenteen uudistettuja suunnitteluperiaatteita. Suunnitelman toteutus on merkittävä ja valtakunnallisestikin kiinnostava hanke, ja muutosten vaikutuksia tullaan tutkimaan kattavasti. Samalla vaikutuksia ennakoidaan tukemalla myönteisiä ja ehkäisemällä ei-toivottuja sivuvaikutuksia. Sekä tutkimuksissa että toteutuksessa hyödynnetään kansainvälisesti käytettyjä menetelmiä ja kokemuksia vastaavista katuympäristön saneerauskohteista.

Muutoksilla on vaikutuksia kadun viihtyvyyteen, käyttäjiin sekä kadun varren yrityksiin. Suunnitelmaa laadittaessa käytiin vilkasta keskustelua asukkaiden ja muiden osallisten kanssa. Hämeentien varren yritysten tarpeista tehtiin haastatteluihin ja havaintoihin perustuva etnografinen tutkimus. Vuorovaikutus on kuvattu suunnitelmaraportissa ja esitetyt näkökohdat ovat vaikuttaneet suunnitelman sisältöön.

Ennen suunnitelman toteutusta laajennetaan ja syvennetään tietopohjaa nykytilanteesta ja eri osapuolien odotuksista. Ennen-tutkimukset ovat parhaillaan käynnissä. Laskennoilla kartoitetaan mm. kävelijöiden, pyöräilijöiden ja kadulla olevien ihmisten määriä ja heidän reittejään. Yritysten osalta dataa kerätään muun muassa eri toimialoja edustavien liikkeiden ja asiakkaiden määristä, liiketaloudellisista tunnusluvuista, vuokratasosta ja jakeluliikenteestä. Aineistona ovat erilaiset jo käytettävissä olevat tietokannat, joita täydennetään kyselyillä ja havainnoimalla. Ennen-tilanteen kartoituksessa hyödynnetään lisäksi säännöllisesti ylläpidettäviä tietoaineistoja mm. asuntojen hinnoista, autoliikenteestä, bussi- ja raitiovaunuliikenteen nopeuksista, liikenneonnettomuuksista ja ilman laadusta. 

Hämeentien liikennesuunnitelman yhteydessä alkanutta vuorovaikutusta jatketaan katusuunnittelussa. Suunnittelun kuluessa selviää myös tarkemmin, missä kohdin Hämeentiellä on edellytyksiä katuvihreälle. Tavoitteena on lisätä kadun viihtyisyyttä myös istutusten avulla. Toivomusponnessa ehdotettu kattava kadun parantamissuunnitelma toteutuu katusuunnitelmassa.

Nykytilanteesta kertyvä tieto palvelee suunnittelun ja seurannan ohella eri osallisten kanssa käytävää keskustelua ja auttaa ottamaan huomioon heidän tarpeitaan. Valtuustoaloitteen mukaisesti painotetaan asukkaiden, kivijalkaliikkeiden ja liikenteessä erityishuomiota tarvitsevien suojattomien kulkijaryhmien tarpeita.  

Raitioliikenteen nopeuttaminen on suunnitelman keskeisiä lähtökohtia. Helsingin Seudun Liikenne edistää hankinnoissaan bussiliikenteen sähköistymistä, ja vähämeluisina sähköbussit sopivat saneerattavalle kadulle nykykalustoa paremmin.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Leena Silfverberg, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37091

leena.silfverberg(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 16.08.2016 § 330

HEL 2016-005451 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Katusuunnitelma laaditaan hyväksytyn liikennesuunnitelman pohjalta, jonka lähtökohdat ovat yhdenmukaisia toivomusponnen kanssa.

Toivomusponnessa esitetty kattava kadun parannussuunnitelma laaditaan katusuunnittelun yhteydessä. Kaikkien käyttäjäryhmien huomioon ottaminen on syksyllä 2016 alkavan katusuunnittelun keskeisiä lähtökohtia.

Kadun parantamisen yhteydessä toteutetaan laajamittaiset saneeraukset maanalaiselle kunnallistekniikalle. Kadun pintarakenteet ja raitiotiealue kiskoineen uusitaan kokonaisuudessaan. Pintamateriaalien uusimisen myötä koko alueelle saadaan laadukas, tasainen ja esteetön ympäristö.

Katusuunnittelun yhteydessä tarkastellaan mahdollisuuksia täydentää istutuksia suunnittelualueelle viihtyisyyden lisäämiseksi. Maanalainen kunnallistekniikka rajoittaa katupuuistutuksia.

Esittelijä

osastopäällikkö

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Juha Väätäinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38547

juha.vaatainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566