Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

31/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

12.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 777

V 28.9.2016, Valtuutettu Nina Hurun aloite roskakoreista

HEL 2016-001420 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Nina Hurun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Nina Hurun aloite

2

Taka-Töölön tilapäisten roskakorien sijoituskartta työmaan aikana

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nina Huru ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki lisää roskakoreja Taka-Töölön rakenteilla olevan pysäköintihallin työmaan tuntumaan.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että rakennusvirasto on asennuttanut Töölönkadun ja Kivelänkadun kulmaukseen kolme tilapäistä roska-astiaa.

Tilapäisistä roska-astioista ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi tehdä erillisiä sijaintikarttoja. Mikäli kadulla tai yleisellä alueella tehtävän työn vuoksi käytöstä poistuu roska-astioita, työstä vastuussa oleva voidaan tarvittaessa velvoittaa sijoittamaan paikalle tilapäisiä roska-astioita.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Nina Hurun aloite

2

Taka-Töölön tilapäisten roskakorien sijoituskartta työmaan aikana

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 05.04.2016 § 128

HEL 2016-001420 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Töölönkadun ja Kivelänkadun kulmauksessa sijaitseva puistoalue ja sen ympärillä kulkeva jalkakäytävä ovat kokonaisuudessaan kiinteistöviraston vuokraamalla työmaa-alueella. Puiston ja jalkakäytävien käyttö on estynyt työmaan ajan. Valtuustoaloitteessa mainitut roska-astiat sijaitsevat myös kyseisellä vuokra-alueella.

Rakennusvirasto on selvittänyt mahdollisuutta lisätä alueelle tilapäisiä roska-astioita, jotta kaupungin siisteys ja viihtyvyys voidaan turvata myös Töölönkadun Pysäköintilaitos Oy:n työmaan aikana. Työmaan urakoitsija lisää alueelle kolme tilapäistä roska-astiaa, yhden Töölönkadulle ja kaksi Kivelänkadulle liitteen 3 kartan mukaisille paikoille.

Esittelijä

osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Antti Mäkinen, lakimies, puhelin: 310 39748

antti.makinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566