Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

31/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/3

 

12.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 781

V 28.9.2016, Valtuutettu Nasima Razmyarin aloite koulukiusaamisen vähentämisestä tukioppilastoiminnan avulla

HEL 2016-001421 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Nasima Razmyarin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Nasima Razmyarin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Nasima Razmyar ja 43 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupungin oppilaitoksissa toimivia tukioppilasjärjestelmiä kehitetään nykyistä paremmin tukemaan kiusaamiseen puuttumista, oppilaille ja erityisesti tukioppilaille annetaan välineitä ja osaamista kiusaamiseen puuttumiseen ja kehitetään selkeät, yhtenäiset säännöt tukioppilastoiminnalle.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka allekirjoittaa vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa opetuslautakunnan lausuntoon.

Opetuslautakunnan lausunnossa todetaan, että koulukiusaaminen on vakava ongelma, ja siihen tulee puuttua välittömästi. Jokainen kiusaamistilanne on liikaa, ja kaikki keinot on syytä ottaa käyttöön koulukiusaamisen lopettamiseksi.

Oppilaiden oma osallisuus kiusaamisen lopettamisessa on tärkeää, sillä kiusaaminen on tutkimusten mukaan ryhmäilmiö, jossa jokaisella oppilaalla, myös passiivisella sivustaseuraajalla, on oma roolinsa. Oppilaiden osallisuuden kannalta keskeisiä kanavia on pystyttävä hyödyntämään nykyistäkin paremmin. KiVa koulu -ohjelmaan liittyvät oppitunnit ovat tärkeitä, ja tukioppilaat voisivat pitää niistä ainakin osan. Tukioppilaiden yhteistyö koulun oppilaskunnan kanssa on tärkeää. Yhdessä voidaan miettiä esimerkiksi koulun järjestyssääntöjä ja sitä, mitkä alueet koulussa ovat turvallisia tai turvattomia. Vertaissovittelu (Verso) on osoittautunut toimivaksi menetelmäksi koulun pulmatilanteiden selvittelyssä. Noin viidesosa Helsingin kouluista onkin mukana tämän tyylisessä toiminnassa. Tukioppilaiden ja Verson yhteistyö onkin tärkeää kiusaamisen ja muun epäasiallisen kohtelun lopettamiseksi.

Syksyllä 2016 järjestetään oppilaiden kanssa yhteinen seminaari koulukiusaamisen vähentämiseksi. Helsinki on saanut hoitaakseen valtakunnallisen koulurauhanjulistustapahtuman vuonna 2017. Tämän tapahtuman järjestelyissä tukioppilaat ovat keskeisessä asemassa.

Tukioppilastoimintaa on ollut kouluissa jo kauan, mutta toisaalta sen toteuttamismuodot vaihtelevat aika paljon. On tärkeää, että tukioppilaille annetaan mielekkäitä työtehtäviä ja aito  mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Toisaalta on tärkeää muistaa, ettei heitä kuormiteta liikaa. Päävastuu kiusaamiseen puuttumisesta on kuitenkin aina koulun aikuisilla. Tukioppilastoiminnan sääntöjä on syytä yhtenäistää. Samalla tulee ottaa huomioon, ettei vaaranneta kouluissa ja oppilaitoksissa jo nyt olevia toimivia käytäntöjä.

Kaupunginhallitus pitää esitettyä selvitystä riittävänä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Nasima Razmyarin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 10.05.2016 § 70

HEL 2016-001421 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Koulukiusaaminen on vakava ongelma, ja siihen tulee puuttua välittömästi. Sekä kouluterveyskyselyn että KiVa kouluun liittyvän tutkimusosion mukaan koulukiusaaminen on vähentynyt huomattavasti, mutta koulukohtainen vaihtelu on suurta. Näyttää siltä, että kiusaaminen vähenee oppilaan iän myötä, mutta samalla se muuttuu voimakkaammaksi niitä kohtaan, joita kiusataan. Jokainen kiusaamistilanne on liikaa, ja kaikki keinot on syytä ottaa käyttöön koulukiusaamisen lopettamiseksi.

Oppilaiden oma osallisuus kiusaamisen lopettamisessa on tärkeää, sillä kiusaaminen on tutkimusten mukaan ryhmäilmiö, jossa jokaisella oppilaalla, myös passiivisella sivustaseuraajalla, on oma roolinsa. Oppilaiden osallisuuden kannalta keskeisiä kanavia on pystyttävä hyödyntämään nykyistäkin paremmin. KiVa koulu -ohjelmaan liittyvät oppitunnit ovat tärkeitä, ja  tukioppilaat voisivat pitää niistä ainakin osan. Tukioppilaiden yhteistyö koulun oppilaskunnan kanssa on tärkeää. Yhdessä voidaan miettiä esimerkiksi koulun järjestyssääntöjä ja sitä, mitkä alueet koulussa ovat turvallisia tai turvattomia. Vertaissovittelu (Verso) on osoittautunut toimivaksi menetelmäksi koulun pulmatilanteiden selvittelyssä. Noin viidesosa Helsingin kouluista onkin mukana tämän tyylisessä toiminnassa. Tukioppilaiden ja Verson yhteistyö onkin tärkeää kiusaamisen ja muun epäasiallisen kohtelun lopettamiseksi.

Syksyllä 2016 järjestetään oppilaiden kanssa yhteinen seminaari koulukiusaamisen vähentämiseksi. Tänne kutsutaan mukaan myös tukioppilaiden edustus. Helsinki on saanut hoitaakseen valtakunnallisen koulurauhanjulistustapahtuman vuonna 2017. Tämän tapahtuman järjestelyissä tukioppilaat ovat keskeisessä asemassa.

Tukioppilastoimintaa on ollut kouluissa jo kauan, mutta toisaalta sen toteuttamismuodot vaihtelevat aika paljon. On tärkeää, että tukioppilaille annetaan mielekkäitä työtehtäviä ja aito mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Toisaalta on tärkeää muistaa, ettei heitä kuormiteta liikaa. Päävastuu kiusaamiseen puuttumisesta on kuitenkin aina koulun aikuisilla. Tukioppilastoiminnan sääntöjä on syytä yhtenäistää. Samalla tulee ottaa huomioon, ettei vaaranneta kouluissa ja oppilaitoksissa jo nyt olevia toimivia käytäntöjä.

Käsittely

10.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi

Niclas Rönnholm, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566