Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

29/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

29.08.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 734

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi katutaiteen pilottialueen löytämiseksi

HEL 2015-010981 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 23.9.2015 hyväksymän toivomusponnen (Petra Malin) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen valtuutettu Petra Malinin aloitteeseen katutaiteen edistämisestä kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet katutaiteen pilottialueen löytämiselle vuoden 2016 aikana osana katutaiteen pelisääntöjä pohtivan työryhmän työtä." (Petra Malin)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Kuten nuorisolautakunnan ja yleisten töiden lautakuntien lausunnoista ilmenee, kaupunginjohtaja asetti johtajistokäsittelyssä 16.12.2015 katutaiteen pelisääntötyöryhmän määrittelemään hallintokuntien yhteiset katutaiteen toteuttamisen pelisäännöt. Työryhmän työn määräaika on 30.11.2016.

Nuorisolautakunta toteaa pitävänsä katutaiteen pilottialueen perustamista kannatettavana tavoitteena. Lautakunnan mukaan pilottialueen perustamisesta kannattaa sopia pelisääntöjen luomisen yhteydessä. Työryhmästä saadun tiedon mukaan työryhmä on tässä vaiheessa pohtinut katutaiteelle sopivien alueiden kriteereitä, ja valinnassa huomioon otettavia seikkoja. Mahdollinen pilottialueen osoittaminen tapahtunee kuitenkin vasta työryhmän työn valmistuttua.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Nuorisolautakunta 28.01.2016 § 13

HEL 2015-010981 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Nuorisolautakunta pitää katutaiteen pilottialueen perustamista kannatettavana tavoitteena. Tämän kokeilualueen perustaminen edellyttää, että kaupungin eri toimijoiden katutaiteeseen liittyvistä pelisäännöistä on sovittu riittävän selkeästi. Pilottialueen perustamisesta kannattaa sopia pelisääntöjen luomisen yhteydessä.

Nuorisoasiainkeskus esitti syksyllä 2015 katutaiteen pelisääntöjä pohtivan työryhmän asettamista. Kaupunginjohtaja asetti katutaiteen pelisääntötyöryhmän johtajistokäsittelyssä 16.12.2015. Työryhmän tavoitteena on määritellä hallintokuntien yhteiset katutaiteen toteuttamisen pelisäännöt  Nuorisoasiainkeskuksen alkuperäisen esityksen mukaisesti työryhmä tulee jakautumaan kahteen alaryhmään. Niistä toinen käsittelee katutaidehankkeisiin liittyviä teknisiä asioita, kuten lupamenettelyjä ja toinen hankkeiden taiteellista ja kulttuuripoliittista puolta. 

Työryhmä laatii ohjeistuksen sille, miten graffiti- ja katutaiteen hankkeet etenevät kaupungin sisällä ja varmistaa tiedonkulku virastojen välillä. Pelisäännöissä voidaan myös täsmentää, miten taitelijoiden kanssa tehdään yhteistyötä, ja miten alueiden asukkaat ja muut kaupunkilaiset otetaan mukaan suunnittelutyöhön. Osana työryhmän työtä selvitetään mahdollisuudet katutaiteen pilottialueen löytämiselle vuoden 2016 aikana.

Työryhmän puheenjohtajana toimii kulttuurisen nuorisotyön yksikön toiminnanjohtaja Ulla Laurio nuorisoasiainkeskuksesta. Työryhmän jäseniksi nimettiin:

        kaupunkikuva-arkkitehti Marjatta Uusitalo, rakennusvalvontavirasto

        arkkitehti Leena Jaskanen, rakennusvalvontavirasto

        kulttuurisuunnittelija Anna von Bagh, kulttuurikeskus

        projektijohtaja Kauko Haantie , rakennusvirasto

        toimistopäällikkö Jussi Luomanen, rakennusvirasto

        toimistopäällikkö Timo Korhonen, rakennusvirasto

        arkkitehti Klas Fontell, Helsingin taidemuseo HAM

        kokoelma-assistentti Satu Oksanen, Helsingin taidemuseo HAM

        arkkitehti Linda Wiksten, kaupunkisuunnitteluvirasto

Työryhmän sihteerinä toimii mediatuottaja Antti Salminen nuorisoasiainkeskuksesta.

Työryhmä voi kuulla työnsä aikana kuulla tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita.

Työryhmän määräaika päättyy 30.11. 2016. Työryhmän on toiminnassaan noudatettava kaupunginhallituksen 10.5.2010 antamaa ohjetta tilapäisistä toimielimistä.

Esittelijä

osastopäällikkö

Mikko Vatka

Lisätiedot

Ulla Laurio, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 70137

ulla.laurio-makinen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 12.01.2016 § 9

HEL 2015-010981 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Katutaiteen pelisääntöjä pohtivan työryhmän, jonka vetovastuu on nuorisoasiainkeskuksella, tehtävänä on laatia pelisäännöt, joilla täsmennetään graffiti- ja katutaiteen hankkeiden etenemistavat ja varmistetaan tiedonkulku virastojen välillä.

Pelisäännöissä voidaan täsmentää, miten taitelijoiden kanssa tehdään yhteistyötä sekä miten alueiden asukkaat ja muut kaupunkilaiset otetaan mukaan suunnittelutyöhön. Osana työryhmän työtä selvitetään myös mahdollisuudet katutaiteen pilottialueen löytämiselle vuoden 2016 aikana.

Nuorisoasiankeskuksen lisäksi ryhmässä on edustajat kulttuurikeskuksesta, Helsingin kaupungin taidemuseosta, rakennusvalvontavirastosta, kaupunkisuunnitteluvirastosta ja rakennusvirastosta. Lisätietojen antajat edustavat rakennusvirastoa työryhmässä.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Jussi Luomanen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 38626

jussi.luomanen(a)hel.fi

Kauko Haantie, projektinjohtaja, puhelin: 310 38971

kauko.haantie(a)hel.fi

Timo Korhonen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 38580

timo.korhonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566