Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

29/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

29.08.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 735

Valtuutettu Sanna Vesikansan toivomusponsi nuorten kuulemisen parantamisesta

HEL 2015-013299 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston  25.11.2015 hyväksymän toivomusponnen (Sanna Vesikansa) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen valtuutettu Sanna Vesikansan aloitteeseen liikuntapaikkojen käyttämisestä välituntitoimintaan kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää, miten nuorten kuulemista voidaan parantaa esimerkiksi pyytämällä Ruudilta lausuntoa eri lautakuntien nuoria koskevissa asioissa." (Sanna Vesikansa)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Ruut-vaikuttamisjärjestelmässä korostetaan nuorten osallistumistapojen monimuotoisuutta, mutta myös systemaattista ja jatkuvaa dialogia nuorten ja päätöksentekijöiden kesken. Ruudin tämän hetkisiä toimintoja ovat oppilaskuntatoiminta sekä RuutiExpo-tapahtuma ja www.ruuti.munstadi.fi. Toimijoina ovat Ruudin ydinryhmä, ja toimintaryhmät. Päättäjät ja nuoret kohtaavat vuosittain järjestettävissä Päättäjämiiteissä.

Nuorisolautakunnan toivomusponnen johdosta antamassa lausunnossa todetaan mm. että lautakunta on 30.10.2014 määritellyt Ruudin ydinryhmälle tehtävät. Tämän mukaisesti ydinryhmä valitsee Päättäjämiittien sekä RuutiExpon pyöreiden pöytien aiheet. Ydinryhmällä on kaksi edustajaa Helsingin nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa.

Nuorten vaikuttamisen mahdollisuuksia ja Ruudin toiminnan vaikuttavuutta on lisätty nuorten aloiteoikeudella, josta kaupunginvaltuusto teki päätöksen 25.3.2015. Ydinryhmä käy säännöllisesti läpi helsinkiläisten nuorten ruuti.munstadi.fi -aloitekanavan kautta tekemät aloitteet. Aloitteet ja niihin annetut vastaukset tuodaan vuosittain kaupunginvaltuustolle tiedoksi, mikä osaltaan korostaa nuorten tekemien aloitteiden ja niiden huolellisen käsittelyn merkitystä. Nuorisoasiainkeskuksen kaikissa yksiköissä haetaan nuorten aloitteita ja näkemyksiä osallistuvan budjetoinnin kautta. Nuorten aloitteita käsitellään myös Nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa sekä hallintokuntien Ruuti-verkostossa.

Nuorisolautakunnan lausunnossa todetaan, että edellä kuvatut rakenteet luovat helsinkiläisille nuorille tilaisuuksia ja väyliä tuoda näkemyksiään esille kaupungin suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä mahdollistavat hallintokunnille tilaisuuksia kuulla nuoria helsinkiläisiä.

Ruudin rakenteet nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen tukena tullaan arvioimaan vuoden 2016 aikana. Arvioinnissa käytetään apuna palvelumuotoilun menettelytapoja. Nuorten vaikuttamismahdollisuudet ovat myös yksi keskeinen teema, kun kaupunginjohtajan johtajistokäsittelyssä 23.6.2016 asettama Osallisuus -työryhmä valmistelee Helsingin tulevaa osallisuus- ja vuorovaikutusmallia.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Nuorisolautakunta 18.02.2016 § 28

HEL 2015-013299 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin hallintokuntia ohjaa nuorisolain pykälä 8 sekä kuntalain 5. luvun pykälä 25. Lait ohjaavat kunnan viranomaisia kuulemaan nuoria päätöksissä, jotka vaikuttavat kunnan lapsiin ja nuoriin.  Ruudin ydinryhmä on kahdenkymmenen 13–17 –vuotiaan nuoren ryhmä, joka toimii vuorovaikutuksessa kaupungin hallinnon ja päätöksenteon kanssa nuorten aloitteiden sekä Päättäjämiitin sekä RuutiExpon osalta. Ruudin ydinryhmän tehtäviin ei ole kirjattu osallistumista lautakuntiin. Ruudin ydinryhmän lähtökohtana pidetään ryhmän autonomiaa vaikuttamisen kohteiden sekä osittain vaikuttamisen paikkojen valinnassa.

Nuorisoasiainkeskus suosittelee Helsingin kaupungin hallintokuntia konsultoimaan lapsia ja nuoria koskevissa asioissa jo valmisteluvaiheessa Ruudin ydinryhmää sekä asiakohtaisesti niitä nuorten ryhmiä, joita asia läheisimmin koskee, ja joilla on intressiä vaikuttaa asiaan. Nuorisoasiainkeskuksen Ruudista vastaavat työntekijät toimivat yhteyshenkilöinä Ruudin ydinryhmään ja voivat auttaa hallintokuntia löytämään konsultoitavia nuorten ryhmiä. Nuorisoasiainkeskuksen työntekijät voivat viedä hallintokunnissa käsiteltävät asiat Ruudin ydinryhmälle sekä etsiä asiakohtaisesti sopivia nuorten ryhmiä. Myös osallistuva budjetointi RuutiBudjetti tarjoaa hallintokunnille vuosittaisen paikan kuulla nuoria alueellisesti. 

Helsingin kaupungin hallintokuntien ja liikelaitosten yhteinen Ruuti-verkosto käsittelee nuorten osallistamista ja vaikuttamista Helsingissä. Ruuti-verkosto voi myös koota vuosittain lautakuntien lapsia ja nuoria koskeneet asiat, joissa nuoria on konsultoitu.

Nuorten nykyiset vaikuttamisrakenteet Helsingin kaupungissa

Nuorten osallisuus- ja vaikuttamistoiminnan tueksi perustettiin Helsingin kaupunginhallituksen päätöksellä 6.6.2011 Ruuti-vaikuttamisjärjestelmä. Vaikuttamisjärjestelmän tavoitteeksi määriteltiin ”mahdollistaa osallisuus- ja vaikuttamistoimintaan osallistuminen mahdollisimman monelle nuorelle”. Vaikuttamisjärjestelmässä korostetaan nuorten osallistumistapojen monimuotoisuutta mutta myös systemaattista ja jatkuvaa dialogia päätöksentekijöiden ja nuorten kesken. Vaikuttamisjärjestelmän toiminnoiksi määriteltiin kaupunginhallituksen päätöksessä oppilaskuntatoiminta sekä Suuri nuorisofoorumi (nyk. RuutiExpo-tapahtuma), Suuren nuorisofoorumin hallitus (nyk. Ruudin ydinryhmä), toimintaryhmät, päättäjätapaamiset (nyk. Päättäjämiitti) sekä Ruuti – nuorten verkkovaikuttamisen kanava (nyk. www.ruuti.munstadi.fi) ja vuorovaikutussuunnitelma (laadittu 2009-2012).

Ruudin ydinryhmälle on määritelty Nuorisolautakunnassa 30.10.2014 tehtävät (liitteenä), joiden mukaan ydinryhmä valitsee Päättäjämiitin työryhmien sekä RuutiExpon pyöreiden pöytien aiheet. Lisäksi Ruudin ydinryhmä käy säännöllisesti ruuti.munstadi.fi–verkkosivun aloitekanavan kautta tulleet helsinkiläisten nuorten aloitteet. Ydinryhmä myös saa tiedoksi alueiden RuutiBudjettien kautta tulleet aloitteet ja toimenpiteet. Ydinryhmällä on kaksi edustajaa Helsingin nuorten ohjaus- ja palveluverkostossa.

Ruudin toiminnan vaikuttavuutta on lisätty nuorten aloiteoikeudella, joka on vahvistettu kaupunginvaltuustossa 25.3.2015. Kaupunginvaltuusto saa vuosittain koosteen nuorten aloitteista ja niihin laadituista vastauksista. Alueellisena rakenteena nuorten aloitteita ja näkemyksiä haetaan osallistuvan budjetoinnin, RuutiBudjetin avulla nuorisoasiainkeskuksen kaikissa yksiköissä vuodesta 2016 alkaen. Nuorisoasiainkeskus tekee yhteistyötä muiden hallintokuntien kanssa alueellisesti osallistuvassa budjetoinnissa. Nuorten aloitteita käsitellään myös Nuorten ohjaus ja palveluverkostossa sekä hallintokuntien Ruuti-verkostossa. Nämä rakenteet luovat helsinkiläisille nuorille tilaisuuksia ja väyliä tuoda näkemyksiään esille kaupungin suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä mahdollistavat hallintokunnille tilaisuuksia kuulla nuoria helsinkiläisiä.

Vuoden 2016 aikana arvioidaan Ruudin rakenteet nuorten vaikuttamisen ja osallistumisen tukena valtuustokauden 2013–2016 osalta.

Esittelijä

osastopäällikkö

Katri Kairimo

Lisätiedot

Inari Penttilä, suunnittelija, puhelin: 310 89091

inari.penttila(a)hel.fi

Katri Kairimo, osastopäällikkö, puhelin: 310 71579

katri.kairimo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566