Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

28/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

22.08.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 718

Sosiaali- ja terveysviraston uudet virat

HEL 2016-001751 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti sosiaali- ja terveysviraston perustettavista uusista viroista 1.9.2016 lukien seuraavasti:

perustaa uudet virat seuraavien toimien tilalle palkan pysyessä ennallaan

vakanssi 039273 terveyskeskuslääkäri
uusi virka ja palkka terveyskeskuslääkäri 3468,16

vakanssi 030012 terveyskeskuslääkäri
uusi virka ja palkka terveyskeskuslääkäri 3468,16

vakanssi 022816 terveyskeskuslääkäri
uusi virka ja palkka terveyskeskuslääkäri 3455,05

vakanssi 024767 terveyskeskuslääkäri
uusi virka ja palkka terveyskeskuslääkäri 3455,05

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveysviraston tavoitteena on parantaa terveysasemien hoitoon pääsyä enemmän kuin talousarvion sitova tavoite, 4 viikkoa, edellyttäisi. Sekä sosiaali- ja terveyslautakunta että kaupunginhallitus ovat korostaneet hoitoon pääsyn parantamisen tärkeyttä.

Kaupunginhallitus edellytti kokouksessaan 18.1.2016 § 43, että sosiaali- ja terveysvirasto valmistelee
sosiaali- ja terveyslautakunnalle toimintasuunnitelman, missä esitetään vaihtoehtoiset toiminnalliset muutokset ja niiden vaatimat resurssit vahvistetun vuoden 2016 budjetin sisällä, jotta kiireettömään
hoitoon pääsy kaikilla terveysasemilla toteutuisi pääsääntöisesti kahdessa viikossa ottaen huomioon valtuustostrategian keskeinen tavoite terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisesta. Toimintasuunnitelma on tuotu tiedoksi kaupunginhallitukselle erillisenä asiana HEL 2016-004426.

Terveys- ja päihdepalveluiden vs. osastopäällikkö on 29.1.2016 siirtänyt neljä lääkärin vakanssia lisävahvistukseksi psykiatria- ja päihdepalvelut -toimistosta terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -
toimistoon. Näiden vakanssien palkkarahat on huomioitu terveys- ja päihdepalvelut –osaston tulosbudjetissa 2016. Vakanssien nimikkeet muutettiin 29.1.2016 sairaalalääkäristä terveyskeskuslääkäriksi, ja ovat sen vuoksi toimia. Vakanssien nimike, hinnoittelutunnus ja työaikamuoto muuttuivat ja euromääräinen tehtäväkohtainen palkka laski aiemmasta.

Tehtävät edellyttävät virkasuhdetta, koska terveyskeskuslääkärit joutuvat tekemään viranomaispäätöksiä, kuten potilaan tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämistä.

Esittelijä toteaa, että kuntalain 44 § 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Kaupunginhallitus päättää muiden kuin kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan sekä viraston tai laitoksen päällikön viran perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Uusien virkojen perustamisen johdosta kustannukset eivät kasva sosiaali- ja terveysvirastossa ja esitetyt muutokset toteutuvat sosiaali- ja terveysviraston määrärahojen puitteissa. Kaupunginkanslialla ei ole esityksen osalta huomautettavaa. Viraston esitys on päätöshistoriassa.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.08.2016 § 696

HEL 2016-001751 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

15.08.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silvia Modigin ehdotuksesta.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveysvirasto 17.2.2016

HEL 2016-001751 T 01 01 00

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää muuttaa viroiksi neljä (4) terveyskeskuslääkärin toimea parantamaan terveysasemien hoitoon pääsyä.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveysvirastolla on tavoitteena parantaa terveysasemien hoitoon pääsyä enemmän kuin talousarvion sitova tavoite (4 viikkoa) edellyttäisi. Myös sekä sosiaali- ja terveyslautakunta että kaupunginhallitus ovat korostaneet hoitoon pääsyn parantamisen tärkeyttä. Tavoitteeseen pääsyä tuetaan myös lisäresurssien siirtämisellä terveysasemille. Terveys- ja päihdepalveluiden vs. osastopäällikkö on 29.1.2016 siirtänyt neljä (4) lääkärin vakanssia lisävahvistukseksi psykiatria- ja päihdepalvelut -toimistosta terveysasemat ja sisätautien poliklinikka -toimistoon. Näiden vakanssien palkkarahat on huomioitu terveys- ja päihdepalvelut –osaston tulosbudjetissa 2016. Vakanssien nimikkeet muutettiin 29.1.2016 sairaalalääkäristä terveyskeskuslääkäriksi, ja ovat sen vuoksi toimia. Vakanssien nimike, hinnoittelutunnus ja työaikamuoto muuttuivat ja euromääräinen tehtäväkohtainen palkka laski aiemmasta.

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että kaupunginhallitus perustaisi uudet virat seuraavien toimien tilalle palkan pysyessä ennallaan 1.4.2016 lukien

vakanssi 039273 terveyskeskuslääkäri
uusi virka ja palkka terveyskeskuslääkäri 3468,16

vakanssi 030012 terveyskeskuslääkäri
uusi virka ja palkka terveyskeskuslääkäri 3468,16

vakanssi 022816 terveyskeskuslääkäri
uusi virka ja palkka terveyskeskuslääkäri 3455,05

vakanssi 024767 terveyskeskuslääkäri
uusi virka ja palkka terveyskeskuslääkäri 3455,05

Tehtävät edellyttävät virkasuhdetta, koska terveyskeskuslääkärit joutuvat tekemään viranomaispäätöksiä, kuten potilaan tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämistä.

Uusien virkojen perustamisen kokonaiskustannusvaikutus vuositasolla on n. 350 630,35 euroa. Arvio paikallisen lääkärisopimuksen mukaisista toimenpidepalkkioista vuositasolla on 81 416,89 euroa. Kustannukset on huomioitu Terveys- ja päihdepalvelut –osaston tulosbudjetissa 2016.

Sosiaali- ja terveysvirastossa on tarve perustaa uusia virkoja. Vakanssit ovat avoimia ja ne laitetaan hakuun.

Kuntalain 44 § 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Terveyskeskuslääkärit käyttävät julkista valtaa muun muassa tahdonvastaista M1-tarkkailulähetteitä tehdessään, joten toimien muuttaminen viroiksi on välttämätöntä.

Kaupunginhallitus päättää muiden kuin kaupunginjohtajan, apulaiskaupunginjohtajan sekä viraston tai laitoksen päällikön viran perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Esitetyt muutokset toteutuvat sosiaali- ja terveysviraston määrärahojen puitteissa.
Kaupunginkanslian henkilöstöosastolla ei ole esityksen osalta huomautettavaa.

Lisätiedot

Saila Savela, henkilöstöasiantuntija, puhelin: 310 44260

saila.savela(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566