Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

26/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/4

 

08.08.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 681

Valtuutettu Matti Enrothin toivomusponsi koskien Pakilan yläasteen koulun peruskorjauksen aikataulun vaikutuksia nuorisotalon ja siellä tapahtuvan varhaisnuorisotoiminnan kannalta.

HEL 2015-010987 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 23.9.2015 hyväksymän toivomusponnen (Matti Enroth) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Enroth Matti, toivomusponsi, Kvsto 23.9.2015 asia 30

2

Pakilan yläasteen vanhempainyhdistys ry:n kirje 23.5.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Pakilan yläasteen vanhempainyhdistys ry

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Hyväksyessään 23.9.2015 (243 §) valtuutettu Matti Enrothin Pakilan yläasteen koulurakennuksen perusparannuksen aikaistamista koskevan aloitevastauksen kaupunginvaltuusto edellytti, että kaupunki selvittää Pakilan yläasteen koulun peruskorjauksen aikataulun vaikutukset myös nuorisotalon ja siellä tapahtuvan varhaisnuorisotoiminnan kannalta.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Pakilan yläasteen vanhempainyhdistys ry:n kirje

Pakilan yläasteen vanhempainyhdistys ry ilmaisee huolensa Pakilan yläasteen kunnosta ja perusparannuksen etenemisestä ja tiedustelee siksi mm., milloin peruskorjaukseen ryhdytään.

Selvitys toimenpiteistä

Esittelijä toteaa mm. nuorisolautakunnan ja kiinteistölautakunnan lausuntojen perusteella seuraavaa:

Aloitteessa, jonka käsittelyn yhteydessä ponsi hyväksyttiin, ehdotettiin Pakilan yläasteen koulurakennuksen perusparannuksen aikaistamista. Myös opetusvirasto esitti Pakilan yläasteen peruskorjauksen aikaistamista vuosille 2019 - 2020. Aloitteen laatimisen aikaisessa kaupungin
investointiohjelmassa Pakilan yläasteen remontti oli ajoitettu vuosille 2020 - 2021.
Talousarvioehdotuksen käsittelyn yhteydessä hanke kuitenkin aikaistettiin vuosiksi 2017 - 2026 laaditussa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosille 2019 - 2020, minkä jälkeen tilakeskus aloitti nopeutetusti hankesuunnittelun, jotta hanke päästään toteuttamaan sanottuina vuosina.

Pakilan alueen nuorten hyvinvoinnin kannalta yläasteen koulun kunnostaminen on tärkeää. Tästä syystä se on myös nuorisotyön kannalta oleellista. Peruskorjauksen hankesuunnittelu toteutetaan yhdessä muiden Pakilan yläastetta käyttävien toimijoiden kanssa. Myös nuorisoasiainkeskus osallistuu tähän suunnitteluun, jotta voidaan varmistaa tilojen monipuolinen käyttö myös vapaa-ajan toimintoihin.

Nuorisoasiainkeskus suunnittelee toimintojaan Pakilan alueella uudella  tavalla tilanteessa, jossa työväenopiston, kirjaston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena rakennettavan Maunula-talon valmistuminen vaikuttaa myös Pakilan palveluihin. Nuorisoasiainkeskus jatkaa edelleen toimintoja Pakilan nuorisotalon (Lepolantie 19) tiloissa. Pakilan nuorisotalon toiminnassa painottuu jatkossa nykyistä selkeämmin alueen kansalaistoiminnan tukeminen. Maunula-talon nuorten toiminnot
vaikuttavat myös Pakilan alueen tarpeisiin.

Nuorisoasiainkeskus pyrkii toimillaan turvaamaan Pakilan alueen kansalaistoiminnan toimintaedellytykset ja varhaisnuorten toiminnat myös tulevaisuudessa hyödyntäen paitsi Pakilan nuorisotalon myös yläasteen
tiloja tulevan remontin jälkeisenä aikana.

Toivomusponsi (Matti Enroth) ja Pakilan yläasteen vanhempainyhdistys ry:n kirje ovat liitteinä 1 ja 2. Saadut lausunnot ilmenevät päätöshistoriasta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Enroth Matti, toivomusponsi, Kvsto 23.9.2015 asia 30

2

Pakilan yläasteen vanhempainyhdistys ry:n kirje 23.5.2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Pakilan yläasteen vanhempainyhdistys ry

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Kiinteistölautakunta

Nuorisolautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 19.05.2016 § 220

HEL 2015-010987 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Matti Enrothin valtuustoaloitteesta, joka koskee Pakilan yläasteen koulurakennuksen perusparannuksen vaikutuksia nuorisotalon ja siellä tapahtuvan varhaisnuorisotoiminnan kannalta, seuraavan lausunnon:

Aloitteessa ehdotetaan Pakilan yläasteen koulurakennuksen perusparannuksen aikaistamista ja edellytetään, että kaupunki selvittää Pakilan yläasteen koulun peruskorjauksen aikataulun vaikutukset myös nuorisotalon ja siellä tapahtuvan varhaisnuorisotoiminnan kannalta.

Nuorten hyvinvoinnin ja nuorisotyön kannalta yläasteiden tilojen ylläpito ja kunnostaminen on tärkeää. Aloitteen laatimisen aikaisessa kaupungin investointiohjelmassa Pakilan yläasteen remontti oli ajoitettu vuosille 2020 - 2021. 

Myös opetusvirasto esitti Pakilan yläasteen peruskorjauksen aikaistamista vuosille 2019 - 2020. Kiinteistöviraston tilakeskuksen, opetusviraston, nuorisotoimen sekä kaupunginkanslian talous- ja konserniohjauksen yhteisen valmistelun jälkeen hanke aikaistettiin vuosille 2019 - 2020, jonka jälkeen tilakeskus aloitti nopeutetusti hankesuunnittelun. Hankesuunnittelu toteutetaan yhteistyönä, johon osallistuu myös nuorisoasiainkeskus. Nuorisoasiainkeskus on omassa lausunnossaan kuvannut nuorisotoiminnan periaatteita sekä korjaushankkeen aikaistamisen merkitystä nuorisotalon ja siellä tapahtuvan varhaisnuorisotoiminnan kannalta. Korjauksen aikaistamisen vaikutuksen arvioidaan olevan positiivinen.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Jarmo Raveala, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala(a)hel.fi

 

Nuorisolautakunta 28.01.2016 § 15

HEL 2015-010987 T 00 00 03

Lausunto

Nuorisolautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Pakilan alueen nuorten hyvinvoinnin kannalta yläasteen koulun kunnostaminen on tärkeää. Tästä syystä se on myös nuorisotyön kannalta oleellista. Nykyisessä kaupungin investointiohjelmassa Pakilan yläasteen remontti on ajoitettu vuosille 2020- 2021. Opetusvirasto on toivonut tilakeskukselle lähettämässään lausunnossa korjauksen aikaistamista ja resurssien varaamista vuosille 2019 – 2020.

Kiinteistöviraston tilakeskus on aloittamassa Pakilan yläasteen korjauksen hankesuunnittelua hyvin nopeasti. Tämä suunnittelu käynnistetään talven 2016 aikana. Opetusviraston nykyisen linjan mukaisesti Pakilan yläasteen peruskorjauksen hankesuunnittelu toteutetaan yhdessä muiden Pakilan yläastetta käyttävien toimijoiden kanssa. Myös nuorisoasiainkeskus tulee osallistumaan tähän suunnitteluun, jotta voidaan varmistaa tilojen monipuolinen käyttö myös vapaa-ajan toimintoihin.

Nuorisoasiainkeskus suunnittelee toimintojaan Pakilan alueella uudella tavalla tilanteessa, jossa työväenopiston, kirjaston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishankkeena rakennettavan Maunula-talon valmistuminen vaikuttaa myös Pakilan palveluihin. Nuorisoasiainkeskus jatkaa edelleen toimintoja Pakilan nuorisotalon (Lepolantie 19) tiloissa. Pakilan nuorisotalon toiminnassa painottuu jatkossa nykyistä selkeämmin alueen kansalaistoiminnan tukeminen. Maunula-talon nuorten toiminnot vaikuttavat myös Pakilan alueen tarpeisiin.

Nuorisoasiainkeskus pyrkii toimillaan turvaamaan Pakilan alueen kansalaistoiminnan toimintaedellytykset ja varhaisnuorten toiminnat myös tulevaisuudessa hyödyntäen paitsi Pakilan nuorisotalon myös yläasteen tiloja tulevan remontin jälkeisenä aikana.

Esittelijä

osastopäällikkö

Heidi Hållman

Lisätiedot

Heidi Hållman, osastopäällikkö, puhelin: 310 71608

heidi.hallman(a)hel.fi

Mikko Vatka, osastopäällikkö, puhelin: 310 71252

mikko.vatka(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566