Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/6

 

27.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 654

Kahden pientalotontin varaaminen hintakilpailulla myytäväksi (Suutarila, Tapulikaupunki, 40158/14-15)

HEL 2016-006644 T 10 01 01 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti varata seuraavat pientalotontit 31.12.2017 saakka myytäväksi hintakilpailulla sääntelemättömään omistusasuntotuotantoon kiinteistölautakunnan päättämin ehdoin:

Suutarila, Tapulikaupunki
40158 /14, Päitsitie
40158 /15, Päitsitie / Jalaspolku

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Asemakaavakartta ja -määräykset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavamuutoksessa pääosa Päitsitien pään pohjoispuolella sijaitsevasta puistoalueesta on muutettu kahdeksi pientalotontiksi, joita esitetään myytäväksi tarjouskilpailulla. Molemmille tonteille on osoitettu rakennusalat kahta erillispientaloa varten. Samassa asemakaavamuutoksessa on osoitettu myös yhteinen ajoyhteys suunnitelluille tonteille 40158/12 ja 40158/13, ja siksi on tarkoituksenmukaista myydä tontit, jotta uudet omistajat pääsevät sopimaan katuyhteyden rakentamisesta ja kunnossapidosta keskenään.

Esittelijän perustelut

Asemakaava- ja tonttitiedot

Tonteilla on voimassa kaupunginvaltuuston 9.9.2015 hyväksymä ja 23.10.2015 lainvoimaiseksi tullut asemakaava nro 12312.

Tontit ovat erillispientalojen korttelialuetta (AO) ja kummallekin tontille saa rakentaa kaksi asuinrakennusta. Tontin 40158/14 pinta-ala on 901 m² ja rakennusoikeus 280 k-m². Tontin 40158/15 pinta-ala on 975 m² ja rakennusoikeus 310 k-m².  

Sijaintikartta ja asemakaavakartta määräyksineen ovat liitteinä 1 ja 2.

Tontit sijaitsevat yksityisomistuksessa olevien pientalotonttien keskellä.

Samaan kaavamuutosalueeseen kuuluu kaksi viereistä yksityisomistuksessa olevaa tonttia, joista toisella on vanha suojeltu rakennus ja toiselle on suunnitteilla uudisrakennus. Asemakaavan mukaan tonteilla on yhteinen kulkuväylä. Rasitejärjestelyiden suunnittelun ja toteutuksen vuoksi tontit olisi tarkoituksen mukaista myydä jo elo-syyskuussa 2016.

Lopuksi

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Asemakaavakartta ja -määräykset

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 16.06.2016 § 275

HEL 2016-006644 T 10 01 01 00

Päitsitie, Jalaspolku

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle seuraavien pientalotonttien varaamista 31.12.2017 saakka myytäväksi hintakilpailulla sääntelemättömään omistusasuntotuotantoon kiinteistölautakunnan päättämin ehdoin:

Suutarila, Tapulikaupunki
40158 /14, Päitsitie
40158 /15, Päitsitie / Jalaspolku

Esittelijä

osastopäällikkö

Sami Haapanen

Lisätiedot

Juha Heikkilä, pientaloasiamies, puhelin: 310 70964

juha.heikkila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566