Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/5

 

27.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 653

Energiakadun suojaviheralueen varaaminen Ruoholahdesta Suomen Pesupaikat OY:lle autojen pesupaikan ja polttoainejakelupisteen suunnittelua varten

HEL 2016-006555 T 10 01 01 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti varata 20. kaupunginosan (Länsisatama) asemakaavan nro 11890 mukaisesta suojaviheralueesta (EV) noin 2 230 m²:n suuruisen karttaliitteen 1 mukaisen alueen Suomen Pesupaikat OY:lle autojen pesupaikan ja polttoainejakelupisteen suunnittelua varten 30.6.2018 saakka seuraavin ehdoin:

1

Pesupaikka ja polttoainejakelupiste on suunniteltava yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, Neste Markkinointi Oy:n  ja Helen Oy:n kanssa.

2

Alueella on voimassa asemakaavat nro 11890 ja 6044, joiden mukaan varattava alue on suojaviheraluetta (EV) ja sillä sijaitsee maanalaisia tiloja polttoainevarastoa varten. Varauksensaaja on tietoinen, että hanke vaatii joko poikkeamista voimassa olevasta kaavasta tai alueen uudelleen kaavoittamista.

3

Varauksensaajan tulee tiedustella Neste Markkinointi Oy:n kiinnostusta sijoittaa korvaava liikepaikka varausalueelle tontilla 20100/1 sijaitsevan polttoainejakelupisteen tilalle sekä suunnitella mahdollisuuksien mukaan kummankin osapuolen toiminnot yhdessä varausalueelle.

4

Varauksensaaja on tietoinen, että alueella sijaitsee Helen Oy:n öljysäiliöluolia ja niihin liittyviä maanpäällisiä rakenteita, joista aiheutuu rajoitteita rakentamiselle.

5

Kaupunki ei vastaa vahingosta eikä kustannuksista, joita varauksensaajalle saattaa aiheutua siinä tapauksessa, ettei aluetta koskevaa lopullista luovutussopimusta saada tehtyä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Kartta varattavasta alueesta

2

Ote asemakaavasta nro 11890

3

Ote asemakaavasta nro 6044

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Varauksensaaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Helsingin Energia -liikelaitos

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kiinteistölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Suomen Pesupaikat OY:lle varattaisiin Energiakadun suojaviheralue autojen pesupaikan ja polttoainejakelupisteen suunnittelua varten.

Esittelijän perustelut

Hakemus ja neuvottelut

Suomen Pesupaikat OY on pyytänyt, että sille varattaisiin alue Ruoholahdessa, Energiakadulla sijaitsevasta asemakaavan mukaisesta suojaviheralueesta (EV) autojen pesupaikan ja polttoainejakelupisteen suunnittelua varten.

Pesupaikan liikeidean perusajatuksena on asioinnin helppous, jolloin sijainnin ja saavutettavuuden merkitys korostuu. Myös uudet teknologiset innovaatiot sekä ympäristöarvot ovat keskeisessä roolissa. Pesupaikka-liikepaikka koostuu suuren volyymin autopesukadusta sekä kolmesta nykyaikaisesti varustetusta itsepalvelupesupaikasta, joissa on autojen lisäksi mahdollisuus pestä mm. polkupyöriä, moottoripyöriä, peräkärryjä ja pienveneitä.

Nykyisellään autopesu- ja polttoainejakeluliiketoimintoja ei ole riittävästi tarjolla koko Helsingin kantakaupungissa, vaikka alue on kasvanut ja kehittynyt huomattavasti. Suunniteltu hanke vähentäisi ylimääräisen ajamisen tarvetta ja sitä kautta autoilun aiheuttamia päästöjä. Energiakadun alue ja Länsiväylän liittymien läheisyys muodostaisi erinomaisen sijainnin autopesu- ja polttoainejakeluliiketoiminnoille ja palvelisi hyvin suuria liikennevirtoja.

Suomen Pesupaikat OY haluaa kehittää alueelle Pesupaikka-liikepaikan ja kaupunkisuunnitteluvirasto on neuvotteluissa ilmoittanut puoltavansa hanketta sekä toivovansa, että samalle alueelle tutkitaan myös polttoainejakelupisteen sijoittumista nykyisen Ruoholahdessa sijaitsevan Neste Markkinointi Oy:n jakelupisteen tilalle, koska sen paikalle halutaan kaavoittaa toimistokortteli. Neuvotteluissa varauksensaajan ja kaupungin edustajien kesken on keskusteltu kaupunkikuvan huomioimisen tärkeydestä sekä alueella sijaitsevien maanalaisten öljysäiliöiden merkityksestä rakentamiselle. Suunnittelua tullaan jatkamaan tiiviissä yhteistyössä em. asioiden osalta.

Asemakaavatilanne

Varattava alue on voimassa olevan, 8.1.2010 lainvoiman saaneen asemakaavan nro 11890 mukaan suojaviheraluetta (EV). Varattavalla alueella on lisäksi voimassa 3.8.1969 lainvoimaiseksi tullut maanalainen asemakaava nro 6044, joka osoittaa maanalaiset tilat polttoainevarastoa varten.

Otteet asemakaavoista ovat liitteinä 2 ja 3.

Alueelle nyt suunniteltava hanke edellyttää joko poikkeamismenettelyä voimassa olevasta asemakaavasta tai toissijaisesti alueen uudelleen kaavoittamista. Lisäksi varattavan alueen alla sijaitsevat Helenin voimalaitoksen öljysäiliöluolat aiheuttavat rakentamiselle rajoituksia. Alueella on mm. louhimiskielto, josta johtuen on epävarmaa, voidaanko polttonestesäiliöt sijoittaa maan alle.

Alueen varaaminen

Esittelijä pitää Energiakadun EV-alueen varaamista Suomen Pesupaikat OY:lle perusteltuna, koska suunniteltu hanke on kaupungin elinkeinostrategian mukainen, monipuolistaa alueen palvelutarjontaa sekä edistää alueen tulevia kaavoitustarpeita.

Lopuksi

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Kartta varattavasta alueesta

2

Ote asemakaavasta nro 11890

3

Ote asemakaavasta nro 6044

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Varauksensaaja

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Helsingin Energia -liikelaitos

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Liite 1
Liite 2
Liite 3

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 16.06.2016 § 279

HEL 2016-006555 T 10 01 01 00

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus varaisi 20. kaupunginosan (Länsisatama) asemakaavan mukaisesta EV-alueesta noin 2 230 m²:n suuruisen alueen (liite 1), joka muodostuu tontista 20786/2 ja yleisestä alueesta 20E102 (Energiakatu, 91-20-786-2, 91-20-9908-102) Suomen Pesupaikat OY:lle (Y-tunnus: 26197622) autojen pesupaikan ja polttoainejakelupisteen suunnittelua varten 30.6.2018 saakka seuraavin ehdoin:

1

Pesupaikka ja polttoainejakelupiste on suunniteltava yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, Neste Markkinointi Oy:n  ja Helen Oy:n kanssa.

2

Alueella on voimassa asemakaavat nro 11890 ja 6044, joiden mukaan varattava alue on suojaviheraluetta (EV) ja sillä sijaitsee maanalaisia tiloja polttoainevarastoa varten. Varauksensaaja on tietoinen, että hanke vaatii joko poikkeamista voimassa olevasta kaavasta tai alueen uudelleen kaavoittamista.

3

Varauksensaajan tulee tiedustella Neste Markkinointi Oy:n kiinnostusta sijoittaa korvaava liikepaikka varausalueelle tontilla 20100/1 sijaitsevan polttoainejakelupisteen tilalle sekä suunnitella mahdollisuuksien mukaan kummankin osapuolen toiminnot yhdessä varausalueelle.

4

Varauksensaaja on tietoinen, että alueella sijaitsee Helen Oy:n öljysäiliöluolia ja niihin liittyviä maanpäällisiä rakenteita, joista aiheutuu rajoitteita rakentamiselle.

5

Kaupunki ei vastaa vahingosta eikä kustannuksista, joita varauksen-saajalle saattaa aiheutua siinä tapauksessa, ettei aluetta koskevaa lopullista luovutussopimusta saada tehtyä.

Esittelijä

osastopäällikkö

Sami Haapanen

Lisätiedot

Elina Kuikanmäki, kiinteistölakimies, puhelin: 310 34008

elina.kuikanmaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566