Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

27.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 635

V 31.8.2016, Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen toisen jaoston varajäsenen valinta

HEL 2016-005522 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Saido Mohamedille eron sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä sen toisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita _______________ Sami Heistaron henkilökohtaiseksi varajäseneksi lautakuntaan ja sen toiseen jaostoon vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Saido Mohamedin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 11.12.2013 (§ 436) Saido Mohamedin (Kok.) sosiaali- ja terveyslautakuntaan ja sen toiseen jaostoon varajäseneksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Saido Mohamed pyytää 13.6.2016 eroa sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö.

Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön mukaan jaoston puheenjohtajan varajäsenenä toimii hänen lautakuntaan valittu varajäsenensä. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 33 ja 36 §:n (365/1995) mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Saido Mohamedin eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 08.06.2016 § 159

HEL 2016-005522 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

  1. myöntää Lotta Staffansille eron sosiaali- ja terveyslautakunnan kolmannen jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita Maarit Fredlundin Jeja-Pekka Roosin henkilökohtaiseksi varajäseneksi jaostoon vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 23.05.2016 § 495

HEL 2016-005522 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Lotta Staffansille eron sosiaali- ja terveyslautakunnan kolmannen jaoston varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita Maarit Fredlundin Jeja-Pekka Roosin henkilökohtaiseksi varajäseneksi jaostoon vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566