Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

27.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 650

Helsingin vesihuollon toiminta-alueen hyväksyminen vuosiksi 2016-2018

HEL 2015-013381 T 14 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin vesihuollon toiminta-alueen liitteenä 1 olevan kartan mukaisesti.

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että toiminta-alueen laajentamisessa tulee lähivuosina arvioida mm. saaristoalueiden kehittämistarpeita ja merellistä Helsinkiä palveluidenkin näkökulmasta. Samoin tulee harkita koko Kallahdenniemen saattamista vesihuollon piiriin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Vesihuollon toiminta-alueen muutokset Helsingissä 2016-2018

2

Ote HSY:n hallituksen pöytäkirjasta 16.10.2015

3

HSY:n vesihuollon toiminta-alueen laatiminen

4

Vesihuollon toiminta-alueen muutokset HSY:n alueella 2016-2018

5

Sipoon vesi - Sibbo Vatten -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 22.2.2016

6

Kuulutus 12.2.-11.3.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Sipoon kunta

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Vesihuoltolain mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen. Puitesopimuksessa kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken on sovittu, että vesihuollon toiminta-alueen tarkastelujakso on kolme vuotta ja päivitysväli yksi vuosi. HSY:n vesihuollon toiminta-alue 2016-2018 laadittiin kevään ja syksyn 2015 aikana. Nyt on toiminta-aluekartalla esitetty hyväksyttäväksi vuoden 2016 toiminta-alueen muutokset. Lisäksi kartalla on esitetty tavoitteelliset toiminta-alueen laajennukset vuosille 2017-2018. Toiminta-alueen päivitys on valmisteltu HSY:n jäsenkuntien ja HSY:n vesihuollon asiantuntijoiden kanssa yhteistyönä.

Toiminta-alueen päivitys vuosille 2016-2018

HSY on pyytänyt kaupungin lausuntoa Helsingin vesihuollon toiminta-aluetta 2016-2018 koskevasta esityksestään. HSY:n hallituksen esitys ja perustelumuistio ovat liitteinä 2 ja 3, ja karttaliite koko HSY:n alueen vesihuollon toiminta-alueen muutoksista liitteenä 4.

HSY:n esitys perustuu Helsingin osalta Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston toukokuussa 2015 toimittamaan aineistoon, ja siinä on esitetty ehdotus vesihuollon laajentumisesta 2016 Helsingin alueella sekä tavoitteelliset toiminta-alueen laajennukset vuosille 2017-2018 Helsingin alueella. Ehdotukset perustuvat äskettäin lainvoiman saaneisiin ja kaavaprosessin hyväksymisvaiheessa oleviin asemakaavoihin.

Vesihuollon toiminta-aluetta Helsingissä esitetään kuluvana vuonna 2016 laajennettavaksi mm. rakenteilla olevan Jätkäsaaren uuden matkustajaterminaalin alueelle, Verkkosaaren eteläosaan Kalasatamassa ja Koirasaarentielle Kruunuvuorenrannassa. Toiminta-aluetta esitetään supistettavaksi Jätkäsaaressa satamatoimintaa palvelevien varastorakennusten korttelialueella. Kyseisellä alueella on käynnistetty uuden Melkinlaiturin asemakaavan laatiminen, joka valmistuttuaan ja alueen rakennuttua liittää alueen takaisin vesihuollon toiminta-alueeseen. Vuosien 2017-2018 tavoitteelliset vesihuollon laajentumisalueet ovat pääosin esikaupunkien täydennysrakentamista.

Toiminta-alueen muutoksia tulee tarkastella vuosittain asemakaavoituksen edellyttämässä laajuudessa. HSY:n esittämät vuoden 2016 toiminta-alueen laajennukset ja supistukset sekä tavoitteelliset toiminta-alueen laajennukset vuosille 2017-2018 Helsingin alueella perustuvat jo lainvoiman saaneisiin ja kaavaprosessin hyväksymisvaiheessa oleviin asemakaavoihin ja ovat Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston ehdotuksen mukaiset.

Lausunnot ja kuulutus

Toiminta-alueen esitetyistä muutoksista on pyydetty myös kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusviraston, ympäristökeskuksen ja Sipoon Vesi -liikelaitoksen lausunnot ja vesihuoltoalueen toiminta-alueen muutoksia koskeva ehdotus on kuulutettu lain edellyttämin tavoin.

Lausunnoissa ei nähty huomautettavaa toiminta-alueeseen esitettyjen muutosten suhteen. Kaupunkisuunnitteluvirasto totesi esityksen olevan viraston esityksen mukainen. Rakennusvirasto kiinnitti huomiota siihen, että toiminta-alueen laajentamisessa tulee lähivuosina arvioida mm. saaristoalueiden kehittämistarpeita ja merellistä Helsinkiä palveluiden näkökulmasta. Ympäristökeskus kiitti lausunnossaan Kallahdenniemen saattamista kunnallistekniikan piiriin, mitä piti erityisen tärkeänä ympäristönsuojelullisista syistä. Saarikohteiden osalta ympäristökeskuskin totesi näiden alueiden saattamisen vesihuoltolaitoksen toiminnan piiriin tulevan kaavoituksen edetessä ja HSY:n vireillä olevan saarikohde-selvityksen valmistuttua ajankohtaisiksi. Lausunnot ilmenevät päätöshistoriasta.

Kuulutuksen johdosta ei saatu palautetta.

Sipoon vesi -liikelaitoksen lausunto on liitteenä 5 ja kuulutus liitteenä 6.

Lopuksi

Vesihuollon toiminta-alue-ehdotus vuosille 2016-2018 on saatujen lausuntojen perusteella hyväksyttävissä sellaisenaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Vesihuollon toiminta-alueen muutokset Helsingissä 2016-2018

2

Ote HSY:n hallituksen pöytäkirjasta 16.10.2015

3

HSY:n vesihuollon toiminta-alueen laatiminen

4

Vesihuollon toiminta-alueen muutokset HSY:n alueella 2016-2018

5

Sipoon vesi - Sibbo Vatten -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 22.2.2016

6

Kuulutus 12.2.-11.3.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Sipoon kunta

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Rakennusvirasto

Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Rakennusvirasto 18.1.2016

HEL 2015-013381 T 14 04 00

 

Kaupunginkanslia on pyytänyt rakennusviraston lausuntoa kaupunginhallitukselle HSY:n esityksestä Helsingin vesihuollon toiminta-alueeksi vuosiksi 2016–2018, 18.1.2016 mennessä.

Lähivuosina Helsingin vesihuollon toiminta-alueen laajentamisessa tulee arvioida mm. saaristoalueiden kehittämistarpeita ja merellistä Helsinkiä palveluiden näkökulmasta. Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa esitykseen vuosille 2016–2018.

Lisätiedot

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen(a)hel.fi

 

Ympäristökeskus 14.1.2016

HEL 2015-013381 T 14 04 00

 

Asia

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) on lähettänyt vesihuollon toiminta-alue -ehdotuksen 2016-2018 hyväksyttäväksi Helsingin kaupungille. Kaupunginhallitus pyytää ehdotuksesta ympäristökeskuksen lausuntoa ennen omaa päätöksentekoaan.

Puitesopimuksessa kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja jäsenkuntien kesken (KT-sopimus) on sovittu, että vesihuollon toiminta-alueen tarkastelujakso on kolme vuotta ja päivitysväli on yksi vuosi. Ehdotus vesihuollon toiminta-alueesta vuodelle 2016 tulee olla hyväksyttynä helmikuun aikana, jotta se olisi voimassa ennen seuraavan toiminta-aluepäivityksen aloittamista.

Vesihuoltolain mukaan kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen tai tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toiminta-aluetta. Toiminta-alueen tulee kattaa alueet ”joilla kiinteistöjen liittäminen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi”. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä valvontaviranomaiselta on pyydettävä esityksestä lausunto. Vesihuoltolain tarkoittamia valvontaviranomaisia ovat Helsingin kaupungissa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Helsingin ympäristölautakunta.

Lausunto

Ympäristökeskus päättää antaa kaupunginhallitukselle Helsingin vesihuollon toiminta-alue -ehdotuksesta 2016-2018 seuraavan lausunnon.

Toiminta-alueeksi on ehdotettu Kallahdenniemen alkupäätä. Kunnallistekniikan rakentaminen on tarkoitus tehdä 2016-2017. Ympäristökeskus pitää tätä erinomaisena, sillä alueen saaminen jätevesiviemäröinnin piiriin on ollut ympäristönsuojelusyistä tavoitteena jo pitkään. Loputkin Kallahden asutuista rannoista tulisi saada viemäröinnin piiriin mahdollisimman pikaisesti. Alue on pohjavesialuetta ja ympäröivä vesialue kuuluu paikoin Naturaan. Alueen kiinteistöillä on omat jäteveden käsittelyjärjestelmät, joiden toimivuudesta ei ole riittävää selvyyttä. Toimimattomat jäteveden käsittelyjärjestelmät voivat pilata alueen pohjavettä ja ympäröivää merialuetta. Investoiminen kiinteistökohtaisiin järjestelmiin ei olisi järkevää tilanteessa, jossa kunnallistekniikka olisi jo vedetty Kallahdenniemen alkupäähän.

Toiminta-alue -ehdotuksessa ei mainita lainkaan suunnitelmista koskien Östersundomia. Alueen kaavoituksen hidastumisen vuoksi tämä on ymmärrettävää. Ympäristökeskus kuitenkin toivoo, että neuvottelut Sipoon, Helsingin ja HSY:n välillä etenisivät mahdollisimman pian sellaiseen tilanteeseen, jossa saadaan ratkaisu etenkin runkoviemärin aiheuttamiin paikoittaisiin hajuongelmiin Uuden Porvoontien varrella. 

Ympäristökeskus puoltaa HSY:n hallituksen ehdottamaa toiminta-aluetta 2016-2018. Saarikohteiden osalta ympäristökeskus toteaa, että näiden alueiden mahdollinen saattaminen vesihuoltolaitoksen toiminnan piiriin täsmentyy kaavoituksen edetessä ja HSY:n saarikohde -selvityksen valmistuttua. 

Vaikka kyseessä on toiminta-alueen hyväksymisasia, ympäristökeskus lausuu lisäksi seuraavaa. Ympäristösuojelun kannalta olisi toivottavaa, että lähivuosina investointiohjelmassa voitaisiin panostaa aiempaa enemmän Helsingin sekaviemäriverkoston hulevesien eriyttämiseen sekä huonokuntoisten verkosto-osuuksien saneerauksiin. Tarvittaessa toiminta-alueen laajentamisista voitanee hieman tinkiä, jotta verkoston saneerauksia voidaan lisätä.

Lisätiedot

Sini-Pilvi Saarnio, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32019

sini-pilvi.saarnio(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 7.1.2016

HEL 2015-013381 T 14 04 00

 

Lausunto

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on toimittanut HSY:lle toukokuussa 2015 ehdotuksen vesihuollon laajentumisesta 2016 Helsingin alueella sekä tavoitteelliset toiminta-alueen laajennukset vuosille 2017-2018 Helsingin alueella. Ehdotukset perustuvat äskettäin lainvoiman saaneisiin ja kaavaprosessin hyväksymisvaiheessa oleviin asemakaavoihin.

Vesihuollon toiminta-aluetta Helsingissä esitetään vuonna 2016 laajennettavaksi mm. rakenteilla olevan Jätkäsaaren uuden matkustajaterminaalin alueelle, Verkkosaaren eteläosaan Kalasatamassa ja Koirasaarentielle Kruunuvuorenrannassa. Toiminta-aluetta esitetään supistettavaksi Jätkäsaaressa satamatoimintaa palvelevien varastorakennusten korttelialueella. Kyseisellä alueella on käynnistetty uuden Melkinlaiturin asemakaavan laatiminen, joka valmistuttuaan ja alueen rakennuttua liittää alueen takaisin vesihuollon toiminta-alueeseen. Vuosien 2017-2018 tavoitteelliset vesihuollon laajentumisalueet ovat pääosin esikaupunkien täydennysrakentamista.

HSY:n esittämät vuoden 2016 toiminta-alueen laajennukset ja supistukset sekä tavoitteelliset toiminta-alueen laajennukset vuosille 2017-2018 Helsingin alueella ovat Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston ehdotuksen mukaiset. Toiminta-alueen laajennus tulee tarkastella vuosittain, asemakaavoituksen edellyttämässä laajuudessa. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa HSY:n vuoden 2016 Helsingin vesihuollon toiminta-alueen laajennusehdotusta.

Lausuntopyyntö

Kaupunginhallitus on pyytänyt kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoa Helsingin vesihuollon toiminta-aluetta 2016-2018 koskien 18.1.2016 mennessä.

Vesihuoltolain (2014/681) mukaan kunta hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen. Puitesopimuksessa kuntatekniikan yhteistyöstä HSY:n ja sen jäsenkuntien kesken on sovittu, että vesihuollon toiminta-alueen tarkastelujakso on kolme vuotta ja päivitysväli yksi vuosi.

HSY:n vesihuollon toiminta-alue 2016-2018 laadittiin kevään ja syksyn 2015 aikana. Toiminta-aluekartalla on esitetty hyväksyttäväksi esitettävät vuoden 2016 toiminta-alueen laajennukset. Lisäksi kartalla on esitetty tavoitteelliset toiminta-alueen laajennukset vuosille 2017-2018. Toiminta-alueen päivitystä on valmisteltu HSY:n jäsenkuntien ja HSY:n vesihuollon asiantuntijoiden kanssa yhteistyönä.

Vesihuollon toiminta-aluekartoissa ehdotus vesihuollon laajentumisesta 2016 tulee olla hyväksyttynä vuoden 2016 helmikuussa, jotta se olisi voimassa ennen seuraavan toiminta-alueen päivityksen aloittamista.

Lisätiedot

Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566