Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/3

 

27.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 647

Valtuutettu Anna Vuorjoen toivomusponsi sateenkaarinuorten osallistumisesta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien laatimiseen

HEL 2016-003128 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 2.3.2016 hyväksymän toivomusponnen (Anna Vuorjoki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käsitellessään aloitetta sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämisestä kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Selvitetään mahdollisuutta osallistaa sateenkaarinuoria koulu- ja oppilaitoskohtaisten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien laatimiseen." (Anna Vuorjoki)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Opetuslautakunta on ponnen johdosta antamassaan lausunnossa todennut, että opetustoimessa pidetään tärkeänä, että kaikessa koulujen ja oppilaitosten toimintaa koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulma otetaan huomioon. Koulu- ja oppilaitoskohtaisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinnassa lähtökohtana on, että oppilaille ja opiskelijoille annetaan tarpeellista tietoa suunnitelman laadinnasta ja varataan mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmien sisältöön. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu on jatkuva prosessi.

Koulujen ja oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmatyötä koordinoi opetusviraston ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävä on tiedottaa, seurata ja tukea koulujen ja oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua.

Perusopetuslinjalla on keväällä 2016 ohjeistettu kouluja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa. Perusopetuslinjan työryhmässä on laadittu kaksi kyselyä, joista toisessa selvitetään opettajien näkemyksiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttamisesta ja toisessa kartoitetaan 5–9-luokkien oppilaiden näkemyksiä.

Myös ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinja on osallistunut valmisteluun ja työ peruskouluissa ja lukioissa aloitetaan syksyllä.

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjalla on aloittanut vastaava työryhmä, jossa on mukana oppilaitosten edustajia. Työryhmän tavoitteena on laatia kysely opiskelijoille ja opettajille nykytilanteen kokemuksista, tehdä ohjeet oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaan sekä edistää nuorten osallistamista prosessiin.

Toisen asteen opiskelijat osallistuvat kyselyn valmisteluun vaikuttamalla siihen, mitä kysytään ja miten kysytään. Kaupungin lukioiden opiskelijoiden ääni tulee kuuluviin opiskelijakunnan hallitusten kautta ja Stadin ammattiopiston opiskelijat antavat palautteen kyselylomakkeesta yhteisen opiskelijayhdistyksen STAO ry:n kautta. Nämä vaikuttamiskeinot ovat avoinna myös sateenkaarinuorille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 20.06.2016 § 620

HEL 2016-003128 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

20.06.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 31.05.2016 § 102

HEL 2016-003128 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu on jatkuva prosessi ja siksi opetustoimessa pidetään tärkeänä, että kaikessa koulujen ja oppilaitosten toimintaa koskevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulma otetaan huomioon. Koulu ja oppilaitoskohtaisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinnassa lähtökohtana on, että oppilaille ja opiskelijoille annetaan tarpeellista tietoa suunnitelman laadinnasta ja varataan mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmien sisältöön.

Koulujen ja oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmatyötä koordinoi opetusviraston ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävä on tiedottaa, seurata ja tukea koulujen ja oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua.

Perusopetuslinjalla on keväällä 2016 ohjeistettu kouluja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa. Työryhmässä on laadittu kaksi kyselyä. Toisessa selvitetään opettajien näkemyksiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttamisesta, ja toisessa 5-9 –luokkien oppilaat vastaavat asiaa koskevaan kyselyyn.

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjalla on aloittanut vastaava työryhmä, jossa on mukana oppilaitosten edustajia. Työryhmän tavoitteena on laatia kysely opiskelijoille ja opettajille nykytilanteen kokemuksista, tehdä ohjeet oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaan sekä edistää nuorten osallistamista prosessiin.

Ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinja on osallistunut edellä tarkoitettuun valmistelutyöhön. Työ kouluissa ja lukioissa aloitetaan syksyllä.

Toisen asteen opiskelijat osallistuvat kyselyn valmisteluun vaikuttamalla siihen, mitä kysytään ja miten kysytään. Helsingin kaupungin lukioiden opiskelijoiden ääni tulee kuuluviin opiskelijakunnan hallitusten kautta ja Stadin ammattiopiston opiskelijat antavat palautteen kyselylomakkeesta yhteisen opiskelijayhdistyksen STAO ry:n kautta.

Sateenkaarinuorten näkemykset ja mielipiteet tulevat huomioiduksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadinnassa osana oppilaiden ja opiskelijoiden osallistamista. Kouluissa ja oppilaitoksissa voi olla haasteellista tavoittaa sateenkaarinuoria erikseen. Toisaalta sekin luo osaltaan epätasa-arvoa, jos tietyn identiteetin omaaville henkilöille varataan jokin erityinen mahdollisuus tulla kuulluksi. On myös mahdollista, että osa sateenkaarinuorista ei halua erottautua omana ryhmänään koulun tai oppilaitoksen arjessa.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Ulla Juhanko, koulutussuunnittelija, puhelin: 310 86469

ulla.juhanko(a)hel.fi

Arja Kukkonen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850

arja.kukkonen(a)hel.fi

Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi

Niclas Grönholm, linjanjohtaja, puhelin: 310 86225

niclas.gronholm(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566