Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

25/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

27.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 644

Konepajanpuiston puistosuunnitelman hyväksyminen (nro VIO 5526/3)

HEL 2016-005868 T 10 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Konepajanpuiston puistosuunnitelman nro VIO 5526/3 siten, että puiston ympäristörakentamisen kustannukset ovat enintään 1 414 500 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro VIO 5526/3

2

Suunnitelmapiirustus nro VIO 5526/3

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleisten töiden lautakunta esittää 31.5.2016 Konepajanpuiston puistosuunnitelman nro VIO 5526/3 hyväksymistä. Puistosuunnitelman selostus on liitteenä 1 ja suunnitelmapiirustus liitteenä 2.

Konepajanpuisto sijaitsee Vallilan (22.) kaupunginosassa. Alue on voimassaolevassa asemakaavassa nro 11630 VP merkinnällä. Puiston kokonaispinta-ala on 8 915 m², josta leikkipuiston osuus on noin 860 m². Konepajanpuisto rajautuu Konepajanraittiin, Teollisuuskatuun ja Traverssikujaan sekä koillispuoleltaan kerrostalokortteleihin.

Konepajanpuistosta rakennetaan avoin oleskelupuisto, jossa on leikkipaikka sekä viitteitä alueen aikaisempaan toimintaan konepaja-alueena. Puistoon rakennetaan nurmialueita sekä useita kulkuväyliä sekä leikkipaikka. Istutettava kasvillisuus koostuu monilajisista puuriveistä sekä muuria vasten istutettavista köynnöksistä.

Puiston keskelle sijoittuu leikkipaikka, jonka teemana on Konepajan alueen historian mukaisesti ratapiha, konepaja ja tavarajunat. Leikkipaikka pyritään toteuttamaan monipuolisesti huomioiden eri ikäiset lapset.

Pääreitin varteen, erilleen leikkipaikasta sijoitetaan ulkoliikuntavälineitä. Puiston pääkäytävä valaistaan pylväsvalaisimilla. Traverssikujan ja Venttiilikujan välinen nupukivetty käytävä valaistaan pollarivalaisimilla.

Puiston ympäristörakentamisen kustannukset ovat noin 1 414 500 euroa (159 euroa/m², alv 0 %). Vuosittaiset kunnossapitokustannukset ovat 13 373 euroa (1,5 euroa/m², alv 0 %).

Puisto on tarkoitus rakentaa vaiheittain siten, että sen viimeistely ajoitetaan kortteleiden valmistumisen ajankohtaan. Rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2017 aikana.

Puisto on mahdollista toteuttaa vuoden 2016 talousarvion kohdassa 8 06 30 Projektialueiden puistot, Khn käytettäväksi vuosille 2017 – 2021 varattujen määrärahojen puitteissa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelmaselostus nro VIO 5526/3

2

Suunnitelmapiirustus nro VIO 5526/3

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

HKR

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 31.05.2016 § 266

HEL 2016-005868 T 10 05 02

Esitys

Yleisten töiden lautakunta esitti kaupunginhallitukselle Konepajanpuiston puistosuunnitelman nro VIO 5526/3 hyväksymistä.

Lähtökohdat ja tavoitteet

Konepajanpuisto sijaitsee Vallilan (22.) kaupunginosassa. Alue on voimassaolevassa asemakaavassa nro 11630 VP merkinnällä. Puiston pinta-ala on 8 915 m².

Konepajanpuisto rajautuu Konepajanraittiin, Teollisuuskatuun ja Traverssikujaan sekä koillispuoleltaan kerrostalokortteleihin (22401 ja 22402). Koillis- ja lounaispuolella olevat kerrostalot ovat asuinkäytössä. Tällä hetkellä osa puistosta toimii väliaikaisena pysäköintialueena ja osa on rakentuvien kortteleiden työmaan käytössä.

Suunnittelun lähtökohtana on paikan identiteetti entisenä ratapiha-alueena osana historiallisesti arvokasta konepaja-aluekokonaisuutta, sen materiaalimaailma sekä tilan avoimuus. Puistosuunnitelma on laadittu huomioiden myös näkymät ylhäältä päin, sillä puistoa tarkkaillaan ympäröivien asuinrakennusten ikkunoista ja Konepajanraitilta.

Tavoitteena on avoin oleskelupuisto, jossa on leikkipaikka sekä viitteitä alueen aikaisempaan toimintaan. Leikkipaikka pyritään toteuttamaan monipuolisesti huomioiden eri ikäiset lapset. Leikkipaikan teema on ratapiha, konepaja ja tavarajunat. Kiskoaihe yhdistää leikkipaikan puiston muuhun tilaan. Sama kiskoaihe yhdistää myös Konepajanpuiston Konepajan muihin julkisiin tiloihin kuten Bruno Granholmin aukioon.

Suunnitelma

Puistoon rakennetaan nurmialueita sekä useita kulkuväyliä. Kulkuväylät ovat asfaltti-, nupukivi-, ja maatiilipintaisia. Istutettava kasvillisuus koostuu monilajisista puuriveistä sekä muuria vasten istutettavista köynnöksistä. Puiston keskelle sijoittuu leikkipaikka, jonka teemana on Konepajan alueen historia. Leikkialueen pintamateriaalit ovat hiekkatekonurmi ja kumiturva-alusta. Pääreitin varteen, erilleen leikkipaikasta sijoitetaan ulkoliikuntavälineitä.

Puistoon rakennetaan hulevesien imeytysjärjestelmä, jotta pohja- ja orsiveden pinnan korkeustaso säilyy kuten asemakaavassa on määrätty. Puiston läpi linjataan hulevesiviemäri ja sen yhteyteen rakennetaan imeytyskaivot.

Puiston pääkäytävä valaistaan pylväsvalaisimilla. Traverssikujan ja Venttiilikujan välinen nupukivetty käytävä valaistaan pollarivalaisimilla.

Vuorovaikutus

Konepajanpuiston puistosuunnitelma on laadittu rakennusviraston katuja puisto-osaston toimeksiannosta. Puiston suunnittelua on ohjannut ohjausryhmä, johon ovat kuuluneet edustajat kaupunkisuunnitteluvirastosta, kiinteistövirastosta, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymästä (HSY) sekä puistoa ympäröivien asuinrakennuskortteleiden suunnittelun ja rakennuttamisen (YIT) edustajat.

Suunnitelma on ollut esillä 15.2.–2.3.2016 rakennusviraston asiakaspalvelussa sekä rakennusviraston internet-sivuilla. Kohteesta on 17.2.2016 pidetty yleisötilaisuus, johon osallistui 13 asukasta.

Saatujen palautteiden perusteella lisättiin istutettavia puita, leikkipaikalle keinut, ulkoliikuntavälineitä myös aikuisille sekä jäteastioita ja penkkejä. Sekundäärisiä käytäväyhteyksiä vähennettiin.

Kustannukset ja aikataulu

Puiston kokonaispinta-ala on 8 915 m², josta leikkipuiston osuus on noin 860 m².

Puiston ympäristörakentamisen kustannukset ovat noin 1 414 500 euroa, 159 euroa/m² (alv 0 %). Vuosittaiset kunnossapitokustannukset ovat 13 373 euroa, 1,5 euroa/m² (alv 0 %).

Puiston hoitoluokka on A2 (käyttöviheralue).

Konepajanpuiston rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2017 aikana.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 06 08, Projektialueiden puistot, Pasila.

Esittelijä

osastopäällikkö

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Laura Yli-Jama, projektinjohtaja, puhelin

laura.ylijama(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566