Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

13.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 597

Eron myöntäminen rakennusviraston hallinto-osaston osastopäällikön virasta

HEL 2016-005754 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Antti Hietalalle eron rakennusviraston hallinto-osaston osastopäällikön virasta 1.11.2016 lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakennusviraston hallinto-osaston osastopäällikkö on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle 1.11.2016 alkaen.

Rakennustoimen johtosäännön 15 §:n mukaan osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus yleisten töiden lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa. Hallintosäännön 16 §:n mukaan virkasuhteen päättämisestä päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen.

Kaupunginhallitus on meneillään olevan johtamisjärjestelmän uudistuksen vuoksi linjannut, ettei vapautuvia virasto- ja osastopäälliköiden virkoja täytetä toistaiseksi, vaan ne hoidetaan määräaikaisjärjestelyin. Hallinto-osaston osastopäällikön virkaa ei ole tarkoitus laittaa julkiseen hakuun, vaan hoitaa sisäisellä hakumenettelyllä määräaikaisjärjestelyin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Ao. henkilö

HKR

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 24.05.2016 § 240

HEL 2016-005754 T 01 01 04 00

Esitys

Yleisten töiden lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että se myöntäisi Antti Hietalalle eron rakennusviraston hallinto-osaston osastopäällikön virasta 1.11.2016 alkaen.

Esittelijä

kaupungininsinööri

Raimo K Saarinen

Lisätiedot

Tuula M Mäkelä, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 38401

tuula.m.makela(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566