Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

23/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

13.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 591

V 22.6.2016, Vartiokylän korttelin 45486 sekä katu-, lähivirkistys- ja suojaviheralueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12368, Linnanherrankuja 10)

HEL 2014-007394 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) korttelin nro 45486 sekä katu-, lähivirkistys- ja suojaviheralueiden asemakaavan muutoksen 1.12.2015 päivätyn piirustuksen nro 12368 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.  

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12368 kartta, päivätty 1.12.2015

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12368 selostus, päivätty 1.12.2015, täydennetty 22.3.2016

3

Sijaintikartta

4

Tilastotiedot

5

Osa päätöshistoriaa (internetiin)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Hakija

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa rakentamattoman ja tarpeettoman katualueen (Linnansola) sekä pienten puisto- ja suojaviheraluekaistaleiden liittämisen tonttiin 45486/1. Muutos helpottaa kaavassa suojellun rakennuksen ylläpitoa. Tontin käyttötarkoitus muutetaan yleisten rakennusten korttelialueesta teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi nykyistä ja aiottua tulevaa käyttöä vastaten.

Asemakaavan muutoksessa tonttiin liitetään Linnansolan katualue ja kaistaleita viereisestä puistosta ja suojaviheralueesta. Nämä alueet merkitään kaavassa istutettavaksi alueen osaksi. Tontin käyttötarkoitus muutetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Nykyinen kivimakasiinia koskeva suojelumääräys säilytetään ennallaan. Nykyisen Linnansolan kohdalle merkitään 3 m leveä johtokuja tontin läpi kulkevia maanalaisia johtoja varten. Kaavamuutoksella ei ole vaikutusta tontin rakennusoikeuden määrään.

Tontti 45486/1 on yksityisomistuksessa. Muut alueet ovat kaupungin omistuksessa. Kaavoitustyö on tullut vireille tontin omistajan hakemuksen johdosta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Muistutuksia ei esitetty.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijaitsee Vartioharjun teollisuusalueella Itäväylän ja Linnavuorenpuiston vieressä. Naapurustossa on vaihtelevan ikäisiä pienteollisuus- ja varastorakennuksia. Muutosalueen nykyisin puistoon ja suojaviheralueeseen kuuluvat maa-alat on kunnostettu tontinomistajan toimesta nurmikoksi. Tontilla on Puotilan kartanoon aikoinaan kuulunut 1800-luvulla rakennettu kivimakasiini, joka on maatalouskäytön jälkeen toiminut pienteollisuustilana ja nyttemmin varastona.

Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa (1986, 2012). Kaavojen mukaan tontti 45486/1 on yleisten rakennusten korttelialuetta ja osoitettu kaupungin tarpeisiin (Y-k) ja tontilla sijaitseva kivimakasiini on suojeltu. Rakentamaton Linnansola on merkitty jalankululle ja pyöräilylle varatuksi kaduksi. Tontti rajoittuu suojaviheralueeseen (EV), lähivirkistysalueeseen (VL) ja maantiehen (LT).        

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 21.9.2015) ja asemakaavaluonnos. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävänä 5.–30.10.2015. Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen ei esitetty mielipiteitä.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 1.12.2015 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 15.1.–15.2.2016.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), kaupunginmuseo, pelastuslautakunta, yleisten töiden lautakunta ja ympäristökeskus.

Lausunnoissa ei ollut kaavaehdotuksesta huomautettavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Lausunnot eivät anna aihetta muuttaa asemakaavan muutosehdotusta. Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta. Koska kaavaehdotukseen ei ole tehty muutoksia, ei ehdotusta tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Lopuksi

Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajille koidu merkittävää hyötyä, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mukaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan yksimielisesti tekemän esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12368 kartta, päivätty 1.12.2015

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12368 selostus, päivätty 1.12.2015, täydennetty 22.3.2016

3

Sijaintikartta

4

Tilastotiedot

5

Osa päätöshistoriaa (internetiin)

Oheismateriaali

1

Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Hakija

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Kaupunginmuseo

Pelastuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Ympäristökeskus

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 22.3.2016

HEL 2014-007394 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 0749_17, Linnanherrankuja 10

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut 1.12.2015 päivätyn 45. kaupunginosan (Vartiokylä) korttelin 45486 sekä katu-, lähivirkistys- ja -suojaviheralueiden asemakaavan muutosehdotuksen.  

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei kaavaehdotukseen ole tehty muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa rakentamattoman ja tarpeettoman katualueen (Linnansola) sekä pienten puisto- ja suojaviheraluekaistaleiden liittämisen tonttiin 45486/1. Muutos helpottaa kaavassa suojellun rakennuksen ylläpitoa. Tontin käyttötarkoitus muutetaan yleisten rakennusten korttelialueesta teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi nykyistä ja aiottua tulevaa käyttöä vastaten.

Asemakaavan muutoksessa tonttiin liitetään Linnansolan katualue ja kaistaleita viereisestä puistosta ja suojaviheralueesta. Nämä alueet merkitään kaavassa istutettavaksi alueen osaksi. Tontin käyttötarkoitus muutetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Nykyinen kivimakasiinia koskeva suojelumääräys säilytetään ennallaan. Nykyisen Linnansolan kohdalle merkitään 3 m leveä johtokuja tontin läpi kulkevia maanalaisia johtoja varten. Kaavamuutoksella ei ole vai-kusta tontin rakennusoikeuden määrään.

Tontti 45486/1 on yksityisomistuksessa. Muut alueet ovat kaupungin omistuksessa. Kaavoitustyö on tullut vireille tontin omistajan hakemuksen johdosta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot.

Muistutuksia ei esitetty.

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue sijaitsee Vartioharjun teollisuusalueella Itäväylän ja Linnavuorenpuiston vieressä. Naapurustossa on vaihtelevan ikäisiä pienteollisuus- ja varastorakennuksia. Muutosalueen nykyisin puistoon ja suojaviheralueeseen kuuluvat maa-alat on kunnostettu tontinomistajan toimesta nurmikoksi. Tontilla on Puotilan kartanoon aikoinaan kuulunut 1800-luvulla rakennettu kivimakasiini, joka on maatalouskäytön jälkeen toiminut pienteollisuustilana ja nyttemmin varastona.

Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa (1986, 2012). Kaavojen mukaan tontti 45486/1 on yleisten rakennusten korttelialuetta ja osoitettu kaupungin tarpeisiin (Y-k) ja tontilla sijaitseva kivimakasiini on suojeltu. Rakentamaton Linnansola on merkitty jalankululle ja pyöräilylle varatuksi kaduksi. Tontti rajoittuu suojaviheralueeseen (EV), lähivirkistysalueeseen (VL) ja maantiehen (LT).        

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivätty 21.9.2015) ja asemakaavaluonnos. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nähtävänä 5.–30.10.2015. Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen ei esitetty mielipiteitä.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 1.12.2015 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 15.1.–15.2.2016.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. 

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

        Helen Sähköverkko Oy

        Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)

        Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

        kaupunginmuseo

        pelastuslautakunta

        yleisten töiden lautakunta

        ympäristökeskus

Lausunnoissa ei ollut kaavaehdotuksesta huomautettavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Lausunnot eivät anna aihetta muuttaa asemakaavan muutosehdotusta. Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta. 

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Jatkotoimenpiteet

Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajille koidu merkittävää hyötyä, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mukaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Lisätiedot

Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 16.02.2016 § 22

HEL 2014-007394 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Vartiokylän (45. ko) asemakaavan muutoksesta nro 12368:

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosesitykseen nro 12368.

Pelastuslaitoksen toimintaedellytykset on riittävällä tavalla otettu kaavoituksessa huomioon.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 09.02.2016 § 54

HEL 2014-007394 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Kaavan toteuttamisella ei ole vaikutuksia ympäristöön, liikenteeseen ja virkistysalueen käyttöön. Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12368 edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 02.02.2016 § 37

HEL 2014-007394 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 17.12.2015

HEL 2014-007394 T 10 03 03

 

Kaupunginmuseo arvio kaavamuutosta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Asemakaavan muutos mahdollistaa rakentamattoman ja tarpeettoman katualueen (Linnansola) sekä pienten puisto- ja suojaviheraluekaistaleiden liittämiseen tonttiin 45486/1. Muutos helpottaa kaavassa suojellun rakennuksen ylläpitoa. Tontin käyttötarkoitus muutetaan yleisten rakennusten korttelialueesta teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi nykyistä ja aiottua tulevaa käyttöä vastaten.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on työpaikka-aluetta ja puiston osalta virkistysaluetta ja kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta. Asemakaavan muutosehdotus on yleiskaavan mukainen.

Tontilla on Puotilan kartanoon kuulunut 1800-luvulla rakennettu luonnonkivistä muurattu makasiini. Se on maatalouskäytön jälkeen toiminut pienteollisuustilana ja nyttemmin varastona.

Kivimakasiini on voimassa olevassa kaavassa suojeltu ja sitä ei saa purkaa (sr). Suojellun rakennuksen kylkeen on rakennettu pienikokoinen siipirakennus. Rakennuksen suojelumääräys säilyy kaavamuutoksessa ennallaan.

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa kaavamuutoksesta.

Lisätiedot

Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.12.2015 § 375

HEL 2014-007394 T 10 03 03

Ksv 0749_17, Linnanherrankuja 10

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        1.12.2015 päivätyn 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) korttelin 45486 sekä katu-, lähivirkistys- ja suojaviheralueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 12368 hyväksymistä
 

        asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

   Samalla lautakunta päätti

        että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot
 

        valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä
 

        kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta Kustannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566