Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

06.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 566

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle projektialueiden katurakentamiseen

HEL 2015-002494 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2016 talousarvion alakohdasta 8 03 30 11 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, Kamppi-Töölönlahti -alueen kadut

 

1 550 000 euroa alueen katujen rakentamiseen,

 

alakohdasta 8 03 30 41 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, Kruunuvuorenranta, Itäväylä/Herttoniemen liittymä

 

1 000 000 euroa Suunnittelijankadun katujärjestelyihin Itäväylän kohdalla,

 

alakohdasta 8 03 30 42 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, Kruunuvuorenrannan raitiotiesilta

 

1 500 000 euroa katusuunnitelman ja rakennussuunnitelman laatimiseen,

 

alakohdasta 8 03 30 43 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, Kruunuvuorenrannan kadut ja rantarakenteet

 

3 000 000 euroa alueen katujen suunnitteluun ja rakentamiseen,

 

alakohdasta 8 03 30 51 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, Ilmala ja Länsi-Pasila, kadut ja rakenteet

 

270 000 euroa alueen katujen rakentamiseen,

 

alakohdasta 8 03 30 52 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, Keski-Pasila, kadut ja rakenteet

 

9 000 000 euroa, alueen katujen suunnitteluun ja katujen ja hulevesijärjestelyiden rakentamiseen,

 

alakohdasta 8 03 30 53 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, Pohjois-Pasila, kadut ja rakenteet

 

200 000 euroa alueen katujen suunnitteluun,

 

alakohdasta 8 03 30 54 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, Pasilan konepaja-alue

 

790 000 euroa, alueen katujen rakentamiseen ja

 

alakohdasta 8 03 30 61 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, Kuninkaankolmio, Kuninkaantammen alue

 

3 630 000 euroa alueen katujen rakentamiseen.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys 30.3.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää myöntää rakennusvirastolle vuoden 2016 talousarvion alakohdasta 8 03 30 11 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, Kamppi-Töölönlahti -alueen kadut

 

1 550 000 euroa alueen katujen rakentamiseen,

 

alakohdasta 8 03 30 41 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, Kruunuvuorenranta, Itäväylä/Herttoniemen liittymä

 

1 000 000 euroa Suunnittelijankadun katujärjestelyihin Itäväylän kohdalla,

 

alakohdasta 8 03 30 42 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, Kruunuvuorenrannan raitiotiesilta

 

1 500 000 euroa katusuunnitelman ja rakennussuunnitelman laatimiseen,

 

alakohdasta 8 03 30 43 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, Kruunuvuorenrannan kadut ja rantarakenteet

 

3 000 000 euroa alueen katujen suunnitteluun ja rakentamiseen,

 

alakohdasta 8 03 30 51 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, Ilmala ja Länsi-Pasila, kadut ja rakenteet

 

270 000 euroa alueen katujen rakentamiseen,

 

alakohdasta 8 03 30 52 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, Keski-Pasila, kadut ja rakenteet

 

9 000 000 euroa, alueen katujen suunnitteluun ja katujen ja hulevesijärjestelyiden rakentamiseen,

 

alakohdasta 8 03 30 53 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, Pohjois-Pasila, kadut ja rakenteet

 

200 000 euroa alueen katujen suunnitteluun,

 

alakohdasta 8 03 30 54 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, Pasilan konepaja-alue

 

790 000 euroa, alueen katujen rakentamiseen ja

 

alakohdasta 8 03 30 61 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, Kuninkaankolmio, Kuninkaantammen alue

 

3 630 000 euroa alueen katujen rakentamiseen.

 

Esittelijän perustelut

Rakennusvirasto jatkaa katurakentamista aluerakentamisen projektialueilla. Vuoden 2016 talousarviossa projektialuekohtaiset 49,1 milj. euron suuruiset katurakentamismäärärahat on koottu yhteen alakohtaan 8 03 30 Projektialueiden kadut, jotka on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön.

Kamppi-Töölönlahti

Talousarvion alakohtaan 8 03 30 11 Kamppi-Töölönlahti alueen kadut on talousarviossa vuodelle 2016 varattu määrärahaa kaupunginhallituksen käytettäväksi 1,55 milj. euroa. Kamppi-Töölönlahti alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2015 loppuun mennessä käytetty
40,6 milj. euroa. Vuosina 2017‒2026 katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan
2,9 milj. euroa. Kadunrakentamisen keskeisimmät kohteet ovat Töölönlahdenkadun viimeistely ja uuden pääkirjaston ympäristön katujen suunnittelu ja toteutus.

Määrärahatarve on 1,55 milj. euroa.

Kruunuvuorenranta

Herttoniemen liittymä

Talousarvion alakohtaan 8 03 30 41 Itäväylä/Herttoniemen liittymä on talousarviossa varattu 1,0 milj. euroa. Lisäksi rakennusvirastolla on samaan talousarvion alakohtaan käytettävissä vuonna 2015 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyä ylitysoikeutta
0,76 milj. euroa. Itäväylä - Herttoniemen liittymään on vuoden 2015 loppuun mennessä käytetty 3,22 milj. euroa. Vuosina 2017–2026 katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan 10,6 milj. euroa. Vuonna 2015 käynnistetty urakka Itäväylän ylittävän Suunnittelijankadun edellyttämän tukimuurin rakentamiseksi jatkuu vuonna 2016. Rakentamisen 2. vaiheen urakkana käynnistetään varsinainen Suunnittelijankadun sillan rakentaminen Itäväylän yli. Rahoitustarpeen täsmennyttyä 2. vaiheen urakan kilpailutuksen jälkeen haetaan tarvittava lisärahoitus syksyllä 2016.

Määrärahatarve on 1,76 milj. euroa.

Kruunusillat

Talousarvion alakohtaan 8 03 30 42 Kruunuvuorenrannan raitiotiesilta on talousarviossa varattu 1,5 milj. euroa. Kruunusiltoihin on vuoden 2015 loppuun mennessä käytetty 4,55 milj. euroa. Vuosina 2017–2026 Kruunusiltoihin arvioidaan käytettävän katurahaa 97,1 milj. euroa. Vuonna 2016 jatketaan käynnissä olevan katusuunnitelman laatimista välillä Nihti‒Kruunuvuorenranta ja käynnistetään osuuden rakennussuunnitelman laatiminen.

Määrärahatarve on 1,5 milj. euroa.

Kruunuvuorenrannan alue

Kruunuvuorenrannan alakohtaan 8 03 30 43 Kadut ja rakenteet on talousarviossa varattu 3,0 milj. euroa kaupunginhallituksen käyttöön.

Vuosina 2017–2026 arvioidaan Kruunuvuorenrannan katuihin ja rakenteisiin tarvittavan 52,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 jatketaan käynnissä olevia Koirasaarentien, Haakoninlahti 1:n ja Päätien alueen katujen rakentamista. Suunnitteluhankkeina jatketaan Haakoninlahti 2:n katusuunnittelua ja varaudutaan Kruunuvuoren katujen suunnittelun käynnistämiseen. Lisäksi varaudutaan käynnistämään Haakoninlahti 2:n rakennusurakka. Arvioitu määrärahatarve vuonna 2016 on 4,3 milj. euroa, joka on 1,3 milj. euroa talousarvioon varattua määrärahaa suurempi. Vuoden 2016 syksyllä on tarkemmat tiedot lisärahoitustarpeesta Haakoninlahti 2:n urakkakilpailutuksen jälkeen. Mahdollinen lisärahoitus tehdään projektialueiden katuihin varattujen määräahojen puitteissa sisäisin määrärahasiirroin.

Määrärahatarve on 3,0 milj. euroa.

Pasila

Ilmala ja Länsi-Pasila

Talousarvion alakohtaan 8 03 30 51 Ilmala ja Länsi-Pasila on varattu 0,27 milj. euroa. Ilmalan ja Länsi-Pasilan alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2015 loppuun mennessä käytetty 7,95 miljoonaa euroa. Vuosina 2017‒2026 katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan 12,5 milj. euroa. llmalan alueella käynnistyy Rakennusosakeyhtiö Hartelan KOY Ilmalan hanke osoitteessa Televisiokatu 11‒13. Hankkeen toteuttaminen edellyttää Ilmalankujan, Televisiokadun (välillä Ilmalankuja ‒Televisioaukio), Televisioaukion ja Ilmalanpolun rakentamista. Katujen rakentaminen käynnistyy louhintatöillä keväällä 2016 ja jatkuu 2017 syksyyn saakka.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2016 on 2,8 milj. euroa. Lisämäärärahatarve täsmentyy urakkakilpailutuksen jälkeen ja tarvittavat määrärahasiirrot tehdään Pasilan eri alakohtien jälkeen.

Määrärahatarve on 0,27 milj. euroa.

Keski-Pasila

Talousarvion alakohtaan 8 03 30 52 Keski-Pasila on 19,34 miljoonaa euroa kaupunginhallituksen käyttöön. Lisäksi rakennusvirastolla on samaan talousarvion alakohtaan käytettävissä vuonna 2015 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyä ylitysoikeusmäärärahaa 7,1 milj. euroa.

Keski-Pasilan alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2015 loppuun mennessä käytetty 21,18 miljoonaa euroa. Vuosina 2017‒2026 katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan 101,5 milj. euroa.

Pasilan keskuksen Triplan KVR-sopimuksen mukaisten katujen rakentaminen jatkuu vuonna 2016. Rahoitustarve on 6,5 milj. euroa.

Veturitien rakentaminen Pasilan keskuksen pohjoispuolella on käynnistynyt maaliskuussa 2016. Lisäksi yhteishankintana Liikenneviraston kanssa on valmisteltavana urakka, jossa rakennetaan muun muassa Haarakallion risteyssilta ja Teollisuuskadun tunnelin 2. vaihe. Teollisuuskadun 1. vaiheen rakentaminen on käynnissä. Hankkeiden määrärahatarve vuonna 2016 on yhteensä 7,4 milj. euroa. Keski-Pasilaa palvelevan Vauhtitien hulevesi- ja tulvaviemärin sekä siihen liittyvien viivytysrakenteiden rakentaminen käynnistyy 2016. Rahoitustarve vuonna 2016 on 1,5 milj. euroa.

Pasilan aseman joukkoliikenneterminaalin ja Ratapihakortteleiden alueen katujen suunnittelu käynnistyy 2016. Rahoitustarve on 0,5 milj. euroa.

Pasilankadun viimeistelytöihin sekä pieniin liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parantaviin muutoksiin tarvitaan  0,2 milj. euroa vuonna 2016.

Keski-Pasilan rahoitustarve on yhteensä 16,1 milj. euroa. Keski-Pasilaan on myönnetty vuoden 2015 ylitysoikeutta 7,1 milj. euroa.

Määrärahatarve on 9,0 milj. euroa.

Pohjois-Pasila

Talousarvion alakohtaan 8 03 30 53 Pohjois-Pasila on varattu
0,2 milj. euroa. Pohjois-Pasilan alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2015 loppuun mennessä käytetty 1,37 milj. euroa. Vuosina 2017‒2026 katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan 22,1 milj. euroa. Vuonna 2016 varaudutaan käynnistämään entisen Maaliikennekeskuksen alueen katujen suunnittelu.

Arvioitu rahoitustarve on 0,2 milj. euroa.

Pasilan konepaja-alue

Talousarvion alakohtaan 8 03 30 54 Pasilan konepaja-alue on varattu 0,790 milj. euroa. Lisäksi rakennusvirastolla on samaan talousarvion alakohtaan käytettävissä vuonna 2015 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettyä ylitysoikeutta 0,25 milj. euroa .

Pasilan konepaja-alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2015 loppuun mennessä käytetty 5,15 milj. euroa. Vuosina 2017‒2026 katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan 6,0 milj. euroa. Vuonna 2016 käynnistyy Pasilan konepaja-alueen itäosan katujen rakentaminen.

Rahoitustarve vuonna 2016 on 1,04 milj. euroa, johon käytetään ylitysoikeusmäärärahaa 0,25 milj. euroa.

Määrärahatarve on 0,79 milj. euroa.

Kuninkaankolmio

Kuninkaantammi

Talousarvion alakohtaan 8 03 30 61, Kuninkaantammi on varattu 3,63 milj. euroa. Lisäksi rakennusvirastolla on samaan talousarvion alakohtaan käytettävissä vuonna 2015 käyttämättä jääneiden perusteella myönnettyä ylitysoikeusmäärärahaa 1,05 milj. euroa.

Viime vuodelta jatkuviin Kuninkaantammenkierron ja Taidemaalarinkadun rakentamistöihin sekä käynnistyvään Kuninkaantammen keskustan alueen katujen rakentamiseen arvioidaan käytettävän vuonna 2016 4,68 milj. euroa, joka on yhteensä talousarviossa Kuninkaantammen alueelle osoitettu määräraha ja rakennusvirastolle Kuninkaantammeen myönnetty ylitysoikeus.

Määrärahaesitys

Vuoden 2016 talousarviossa alakohdan 8 03 30 Projektialueiden kadut määräraha on yhteensä 49,1 milj. euroa. Lisäksi rakennusvirastolla on käytettävissä talousarvion alakohtaan Projektialueiden kadut vuonna 2015 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnetty ylitysoikeutta 26,78 milj. euroa.

Käynnistyvien töiden rahoitustarve on 20,94 milj. euroa, kun projektialuekohtaiset ylitysoikeudet on huomioitu. Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi rakennusviraston käyttöön vuoden 2016 talousarvion alakohdasta 8 03 30 Projektialueiden kadut yhteensä 20,94 milj. euroa, joka jakautuu alakohdille seuraavasti:

        8 03 30 11 Kamppi-Töölönlahti 1,55 milj. euroa

        8 03 30 41 Itäväylä-Linnanrakentajantie 1,00 milj. euroa

        8 03 30 42 Kruunusillat 1,50 milj. euroa

        8 03 30 43 Kruunuvuorenranta, kadut ja rakenteet 3,00 milj. euroa

        8 03 30 51 Ilmala ja Länsi-Pasila 0,27 milj. euroa

        8 03 30 52 Keski-Pasila 9,00 milj. euroa

        8 03 30 53 Pohjois-Pasila 0,20 milj. euroa

        8 03 30 54 Pasilan konepaja-alue 0,79 milj. euroa

        8 03 30 61 Kuninkaantammi 3,63 milj. euroa

Esittelijä toteaa, että vuoden 2016 talousarviossa on varauduttu projektialueiden katujen rakentamiseen. Yhteensä 20 940 000 euron määräraha tulisi myöntää rakennusvirastolle talousarvion kohdan 8 03 30 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi eri alakohdista.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys 30.3.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Rakennusvirasto

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.12.2015 § 1210

HEL 2015-002494 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunginhallituksen rakennusvirastolle aiemmin myöntämiään vuoden 2015 talousarvion kohdan 8 03 30, Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi alakohtien määrärahoja seuraavasti:

Alakohta

 

Euroa

8 03 30 41

Itäväylä - Linnanrakentajantie

- 1 600 000

8 03 30 43

Kruunusillat

+ 1 600 000

8 03 30 52

Keski-Pasila, kadut ja rakenteet

- 631 000

8 03 30 51

Ilmala ja Länsi-Pasila

+ 470 000

8 03 30 53

Pohjois-Pasilan kadut ja rakenteet

+ 161 000

8 03 30 61

Kuninkaantammen alue

- 55 000

8 03 30 62

Honkasuon alue

+ 55 000

Hallintolain 51 §:n mukainen kirjoitusvirheen korjaus koskien virheellistä alakohdan numerointia, LSM 14.1.2016

Alakohta

 

Euroa

8 03 30 41

Itäväylä - Linnanrakentajantie

- 1 600 000

8 03 30 42

Kruunusillat

+ 1 600 000

8 03 30 52

Keski-Pasila, kadut ja rakenteet

- 631 000

8 03 30 51

Ilmala ja Länsi-Pasila

+ 470 000

8 03 30 53

Pohjois-Pasilan kadut ja rakenteet

+ 161 000

8 03 30 61

Kuninkaantammen alue

- 55 000

8 03 30 62

Honkasuon alue

+ 55 000

 

16.11.2015 Ehdotuksen mukaan

15.06.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566