Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

06.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 573

Helsingin kaupungin liittyminen Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry:n jäseneksi

HEL 2016-001070 T 02 05 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki liittyy Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry:n jäseneksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa taidemuseota huolehtimaan yhdistyksen jäsenyyteen liittyvistä velvoitteista ja jäsenmaksujen suorittamisesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taidemuseon johtokunta (12.4.2016) esittää, että kaupunki liittyy Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry:n jäseneksi. Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry:n tehtävänä on nostaa sponsoroinnin ja tapahtumamarkkinoinnin tuloksellisuutta ja osaamista Suomessa. Yhdistyksen tarkoituksena on Suomessa toimivien yrityksien, organisaatioiden, yhdistysten, laitosten ja viranomaisten sekä muiden sponsoroinnin ja tapahtumamarkkinoinnin alalla toimivien tai muulla tavalla sponsorointi- ja tapahtuma-alan kehittämisestä kiinnostuneiden yksityisten ja juridisten henkilöiden yhteenliittymä. Yhdistys edistää jäsentensä sponsorointiin ja tapahtumamarkkinointiin liittyviä yleisiä ja yhteisiä etuja neuvonnan, koulutuksen, tiedotuksen, tutkimuksen ja sponsoroinnin ja tapahtumien vaikutusten mittauksen avulla. Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry toimii läheisessä yhteistyössä muiden pohjoismaisten alan sisaryhdistysten kanssa.

Taidemuseolle jäsenyys on tärkeää verkostoitumisen, taidemuseon oman varainhankinnan ja tapahtumamarkkinoinnin kehittämisen sekä ammattitaidon ylläpitämisen kannalta. Järjestön jäsenmaksu yli 50 hengen yhteisöille oli 2 000 euroa vuonna 2015.

Taidemuseo on tarkastellut jäsenyyksiään kokonaisuutena, vuoden 2016 talousarvion laatimisohjeiden mukaisella tavalla, ja päättänyt luopua Museum Store Associationin jäsenyydestä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taidemuseo

Päätöshistoria

Taidemuseon johtokunta 12.04.2016 § 21

HEL 2016-001070 T 02 05 01 04

Päätös

Taidemuseon johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se päättäisi liittymisestä Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry:n jäseneksi. Jäsenyyden vuosimaksu on 2000 euroa (alv 0).

Esittelijä

taidemuseon johtaja

Maija Tanninen-Mattila

Lisätiedot

Saara Suojoki, markkinointipäällikkö, puhelin: 310 87064

saara.suojoki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566