Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

30.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 531

V 15.6.2016, Cygnaeus lågstadieskolan, Kronohagens lågstadieskolan ja Grundskolan Norsenin yhdistäminen yhtenäiseksi peruskouluksi

HEL 2015-006772 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää yhdistää Cygnaeus lågstadieskolan, Kronohagens lågstadieskolan ja Grundskolan Norsenin yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kartta alueen päiväkodeista ja kouluista

2

Oppilasmäärät ja tilakapasiteetti

3

Johtokuntien lausunnot (pl. Cygnaeus lågstadieskola)

4

Cygnaeus lågstadieskolan johtokunnan lausunto

5

Cygnaeus lågstadieskolan johtokunnan lausunnon liitteet

6

Kirjelmä Jätkäsaaren oppilasmäärästä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tavoitteena yhtenäinen koulupolku

Esitys perustuu ruotsinkielisen eteläisen oppilaaksiottoalueen päiväkoti- ja kouluverkon kokonaistarkasteluun. Lähtökohtana ovat kaupunginhallituksen 30.3.2015 tekemät koulutuspoliittiset linjaukset, joiden mukaan ruotsinkielisissä peruskouluissa pyritään vähintään 200 oppilaaseen ja päiväkodeissa lähtökohtaisesti vähintään 63 päivähoitopaikkaan. Esitys on myös kaupungin strategisten tavoitteiden ja taloussuunnitteluohjeiden mukainen.

Eteläisen alueen kouluverkon tarkastelussa on ollut tavoitteena tehokas tilankäyttö, päivähoidon, esikoulun ja 1–6-luokkien tilanpuutteen ratkaiseminen, pedagogiikan korkean laadun ylläpitäminen sekä uusien linjausten mukaiset, taloudellisesti kestävät ratkaisut.

Eteläisellä alueella on tällä hetkellä viisi ruotsinkielistä koulua luokille 1–6 ja yksi koulu luokille 7–9. Yksi kouluista siirretään itäiselle alueelle syksyllä 2018. Koulujen lisäksi alueella on yhdeksän päiväkotia ja kaksi ryhmäperhepäiväkotia, ja tulevana syksynä avataan yksi uusi päiväkoti.

Esityksen mukaan Cygnaeus lågstadieskola, Kronohagens lågstadieskola ja Grundskolan Norsen yhdistetään yhdeksi peruskouluksi, jossa on esiopetusta ja luokat 1–9. Yhtenäisen peruskoulun toiminta jaetaan kolmeen osoitteeseen siten, että nykyisten Cygnaeus lågstadieskolan ja Kronohagens lågstadieskolan 5. ja 6. luokat muuttavat Unioninkadun koulurakennukseen. Esiopetusta ja 1.−4. luokkien perusopetusta järjestetään Ratakadun ja Oikokadun koulurakennuksissa.

Koska muilla kaupungin ruotsinkielisillä oppilaaksiottoalueilla on jo yhtenäiset peruskoulut, eteläisen alueen uusi koulu lisää oppilaaksiottoalueiden yhdenvertaisuutta.

Valtuuston päätöksen jälkeen opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto päättää uuden koulun nimestä, oppilaaksiottoalueesta, toimipaikoista, opetussuunnitelmasta ja johtokunnasta.

Koulujen tilankäyttö tehostuu ja varhaiskasvatukselle saadaan lisää tilaa

Strategiaohjelman mukaan talouden tasapainosta tulee huolehtia toimintoja uudelleen organisoimalla, hyödyntämällä uutta teknologiaa sekä parantamalla toimintaprosesseja ja -menetelmiä. Peruspalveluiden vaikuttavuutta tulee parantaa, jotta strategiaohjelman mukaiset talouden tasapainotavoitteet saavutetaan. Talouden tasapainottamiseksi ja tuottavuuden paranemiseksi kaikki hallintokunnat laativat tilankäyttöohjelmat ja tehostamissuunnitelmat, joissa otetaan huomioon teknologian muutokset sekä palvelujen ja työn uudet muodot.

Ruotsinkielisiksi rekisteröityjen 6–14-vuotiaiden lasten määrä kasvaa eteläisellä alueella noin 200 lapsella vuosien 2016–2025 aikana. 6–11-vuotiaiden ikäluokka kasvaa noin sadalla lapsella ja 12–14-vuotiaiden ikäluokka noin 90 lapsella. Jotta alueen koulurakennusten tilankäyttö tehostuu, yhdistyvän peruskoulun 5. ja 6. luokat muuttavat Ratakadun ja Oikokadun koulurakennuksista Unioninkadun koulurakennukseen.

Uuden yhtenäisen peruskoulun tilakapasiteetti on 858 oppilaspaikkaa, ja lukuvuoden 2017–2018 oppilasmäärän arvioidaan nousevan 750 oppilaaseen (ml. esiopetuksen oppilaat). Oppilasmäärä nousee tulevien vuosien aikana ja koulurakennuksia voidaan jatkossa käyttää entistä kustannustehokkaammin. Uusi yhtenäinen peruskoulu muodostaa kolmen toimipisteensä avulla suuren kokonaisuuden, joka mahdollistaa tilojen entistä joustavamman käytön. Unioninkadun koulurakennus on nykyisellään vajaakäytössä. Koulujen yhdistämisen myötä sen oppilasmäärä kasvaa ja kiinteistöä voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Suurempi koulu mahdollistaa toiminnan joustavuuden, esimerkiksi opetusryhmiä voidaan suunnitella tarkoituksenmukaisesti ja saavuttaa näin joitain säästöjä.

Eteläisen alueen uuden yhtenäisen koulun oppilaaksiottoalue muodostuu nykyisten Cygnaeus lågstadieskolan ja Kronohagens lågstadieskolan oppilaaksiottoalueista. Helsingin ruotsinkielisten peruskoulujen oppilasvalinnan periaatteiden mukaisesti oppilaalle osoitetaan paikka siinä koulussa, jonka oppilaaksiottoalueella hän asuu, tässä tapauksessa eteläisen alueen yhtenäinen peruskoulu. Koska uusi yhtenäinen peruskoulu toimii useassa eri toimipisteessä, oppilas osoitetaan ensisijaisesti siihen koulurakennukseen, joka on oppilaan kotiosoitteeseen nähden soveltuvin lähikouluperiaatteen mukaisesti. Koulun rehtori ottaa oppilaat yhtenäiseen peruskouluun.

Koska 5. ja 6. luokat muuttavat Unioninkadun koulurakennukseen, Ratakadun ja Oikokadun koulurakennuksissa vapautuu paikkoja esiopetuksen oppilaille. Esiopetuksen oppilaiden siirtyminen koulurakennuksiin puolestaan vapauttaa paikkoja päiväkodeissa, joissa on tilanpuutetta. Yksi eteläisen alueen kouluverkkotarkastelun tavoitteista oli saada päiväkodeille lisää paikkoja, ja pysyvien paikkojen varaaminen esiopetukselle koulurakennuksesta mahdollistaa tavoitteen saavuttamisen.

Alueella asuvien lasten määrä kasvaa, ja koulujen yhdistäminen turvaa sen, että oppilaat mahtuvat nykyisiin kiinteistöihin. Tämä tehostaa toimintaa. Koska esiopetusta järjestetään yhä laajemmin koulurakennuksissa, päiväkoteihin vapautuu paikkoja nuoremmille lapsille. Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrä voi siten kasvaa nostamatta vuokrakustannuksia.

Koulujen yhdistämisellä on myönteisiä pedagogisia vaikutuksia

Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat kokonaisuuden, joka tukee lasten kasvua ja oppimista johdonmukaisesti. Esi- ja alkuopetus toimii yhdessä siten, että lapsella on mahdollisuus tutustua koulun arkipäivään ja työskennellä samoissa ryhmissä eri-ikäisten kanssa jo esiopetusvuoden aikana. Yhtenäinen peruskoulu mahdollistaa oppilaille yhtenäisen ja turvallisen koulupolun ilman perinteistä nivelvaihetta 6. ja 7. luokan välillä.

Yhtenäisessä peruskoulussa oppilailla on tukenaan sama henkilöstö koko peruskoulun ajan, jolloin esim. oppilaan tarvitsemat oppilashuollon tukitoimet voidaan suunnitella pitkäjänteisesti. Oppilashuoltoa ja erityisopetusta arvioidaan vuosittain ja kehitetään ja tarkistetaan arvioinnin pohjalta. Esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyö toteutuu paremmin ja tuo lapselle turvallisen siirtymisen esiopetuksesta kouluun. Yhtenäinen peruskoulu mahdollistaa myös alueellisen pitkäjänteisen verkostoyhteistyön lapsen kehityksen tukena.

Yhtenäisessä peruskoulussa luokanopettajien ja aineopettajien osaamista voidaan joustavasti hyödyntää eri vuosiluokilla. Koulun tiloja voidaan käyttää monipuolisesti ja tehokkaasti, ja oppilaille on tarjolla enemmän valinnaisuutta. Eri-ikäiset sisarukset voivat käydä samaa peruskoulua pidempään. Kodin ja koulun välinen yhteistyö helpottuu, kun toimitaan yhden koulun kanssa. Toimintatavat, teemapäivät, lomat, vanhempainillat ja juhlat ovat yhtenäiset, mikä parantaa palvelujen laatua.

Koulujen yhdistymisessä kiinnitetään huomiota yhteisen toimintakulttuurin luomiseen, jolla on vaikutusta sekä oppilaiden että opettajien hyvinvointiin. Lisäksi yhtenäisessä peruskoulussa oppilaiden viihtyvyyttä ja opettajien hyvinvointia nostaa se, että rehtorilla on enemmän aikaa johtamiseen.

Eteläisen alueen opetussuunnitelmia kirjoitetaan parhaillaan tiiviissä alueellisessa yhteistyössä. Yhtenäisen peruskoulun opetussuunnitelman tuottaminen koululle 1.8.2017 mennessä tulee siten olemaan suhteellisen vaivatonta, koska nykyisten erillisten koulujen opetussuunnitelmat ovat jo lähtökohtaisesti hyvin samankaltaisia tai identtisiä.

Henkilökunnan asema turvataan ja muutosta tuetaan

Uutta yhtenäistä peruskoulua johtaa yksi rehtori. Kouluun perustetaan lisäksi apulaisrehtorin toimi.

Kaupungin henkilöstöperiaatteiden mukaisesti jatkuvassa työsuhteessa oleville työntekijöille turvataan vakinainen työpaikka. Kaikille eteläisen alueen yksiköille on valmistelun aikana järjestetty henkilöstön kuulemistilaisuus. Henkilökuntaa kuullaan sekä ryhmissä että tarvittaessa yksilötasolla myös ennen päätöksen täytäntöönpanoa.

Koulujen yhdistämisen tueksi nimitetään muutosjohtoryhmä, jossa on edustaja kustakin yksiköstä. Muutosjohtoryhmää ohjaa opetusviraston ohjausryhmä. Muutosjohtoryhmän tarkoituksena on suunnitella ja johtaa yhdistymistä ja turvata sekä henkilökunnan että oppilaiden osallisuus.

Asukkaat, johtokunnat ja opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto mukana suunnittelussa

Vuoden 2015 aikana opetusvirasto tarkasteli sekä pohjoisen että eteläisen alueen ruotsinkielisen päiväkoti- ja kouluverkon. Maaliskuussa päiväkotien johtajat ja rehtorit kokoontuivat palveluverkkoa koskevaan työpajaan. Huhtikuussa johtokuntien puheenjohtajilla, päiväkotien johtajilla ja rehtoreilla oli mahdollisuus keskustella palveluverkosta yhdessä opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston luottamushenkilöiden kanssa. Ensimmäisten käsittelyjen jälkeen opetusvirasto päätti jatkaa eteläisen alueen selvitystä.

Toukokuun 2015 tiedotustapaamisessa eteläisen alueen päiväkotien johtajille ja rehtoreille esiteltiin kaksi uudistusvaihtoehtoa. Kesäkuussa ruotsinkielinen jaosto merkitsi vaihtoehdot tiedoksi, ja syksyllä ne lähetettiin johtokuntien ja päiväkotilasten vanhempien arvioitavaksi ja kommentoitavaksi. Alueen asukkaille järjestettiin avoin keskustelutilaisuus 30.9.2015. Asukkailla on ollut lisäksi mahdollisuus kommentoida erilaisia eteläistä palveluverkkoa koskevia esityksiä kaksi kertaa Kerrokantasi-palvelun kautta. Vanhempia on tiedotettu sekä Wilman että päiväkotien kautta.

Koulujen johtokunnille lähetettiin lausuntopyyntö, johon kaikkien muutoksen kohteena olevien koulujen johtokunnat ovat vastanneet. Päiväkotien johtajat ovat pyytäneet päiväkotilasten vanhemmilta mielipiteitä esityksestä. Joukko vanhempia Jätkäsaaresta on omasta aloitteestaan jättänyt asiaan kirjelmän.

Muutos esitettiin opetuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle lokakuussa 2015 lausuntokierroksen jälkeen. Jaosto päätti tuolloin palauttaa asian uudelleen valmisteluun kokouksessa esille otetun uuden vaihtoehdon selvittelyä varten. Opetusvirasto valmisteli uuden esityksen ruotsinkieliselle jaostolle 4.2.2016. Jaosto päätti lähettää uudelle lausuntokierrokselle kaksi vaihtoehtoa, opetusviraston alkuperäisen esityksen ja kokouksessa esille nousseen vaihtoehdon. Uuden lausuntokierroksen jälkeen 14.4.2016 jaosto päätti opetuslautakunnalle tehtävästä esityksestä esittelijän ehdotuksesta poiketen.

Opetuslautakunta päätti 10.5.2016 yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle Cygnaeus lågstadieskolan, Kronohagens lågstadieskolan ja Grundskolan Norsenin yhdistämistä jaoston esityksen mukaisesti. Kaupunginhallitukselle tehtävä esitys on opetuslautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kartta alueen päiväkodeista ja kouluista

2

Oppilasmäärät ja tilakapasiteetti

3

Johtokuntien lausunnot (pl. Cygnaeus lågstadieskola)

4

Cygnaeus lågstadieskolan johtokunnan lausunto

5

Cygnaeus lågstadieskolan johtokunnan lausunnon liitteet

6

Kirjelmä Jätkäsaaren oppilasmäärästä

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Opetusvirasto

Päätöshistoria

Opetuslautakunta 10.05.2016 § 81

HEL 2015-006772 T 12 00 01

Esitys

Opetuslautakunta esitti kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle, että Cygnaeus lågstadieskola, Kronohagens lågstadieskola ja Grundskolan Norsen yhdistetään yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen. Yhdistetty yksikkö toimisi nykyisissä koulurakennuksissa. Unionikatu 2:n kiinteistö olisi koulun uusi pääosoite ja nykyiset Cygnaeus lågstadieskolan ja Kronohagens lågstadieskolan oppilaaksiottoalueet olisivat koulun yhteinen oppilaaksiottoalue.

Käsittely

10.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä

linjanjohtaja

Niclas Grönholm

Lisätiedot

Karin Lassenius, suunnittelija, puhelin: 310 81193

karin.lassenius(a)hel.fi

 

Utbildningsnämndens svenska sektion 14.04.2016 § 21

HEL 2015-006772 T 12 00 01

Beslut

Utbildningsnämndens svenska sektion beslutade att gällande servicenätet i södra området föreslå för utbildningsnämnden att den föreslår följande vidare för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige:

Cygnaeus lågstadieskola, Kronohagens lågstadieskola och Grundskolan Norsen sammanslås till en enhetlig grundskola ”Centrumskolan” med förskola och årskurserna 1 - 9 och verksamhet i nuvarande skolhus. Den nya skolan inleder sin  verksamhet den 1.8.2017. Den nya skolan bör organisera verksamheten så att lokalerna används på ett ändamålsenligt sätt så att årskurserna 5–9 går i Unionsgatans fastighet. Förskolegrupperna ska finnas i fastigheterna vid Gengatan 7 (Kronohagens lågstadieskola) och Bangatan 8 (Cygnaeus lågstadieskola). Kapaciteten kan justeras enligt behovet mellan skola och småbarnspedagogik.

Svenska sektionen beslutar vidare följande om servicenätet i södra området:

Minervaskolan kvarstår som självständig skola med förskola och årskurserna 1–6. Skolhuset renoveras och byggs om för att också rymma småbarnspedagogik. Kapaciteten kan justeras enligt behovet mellan skola och småbarnspedagogik.

Drumsö lågstadieskola kvarstår som självständig skola med förskola och årskurserna 1–6. Utbildningsverket avstår från paviljongen i och med att skolan får flera utrymmen.

Brändö lågstadieskola kvarstår som självständig skola med förskola och årskurserna 1–6, men skolan och dess upptagningsområde överförs till östra området. Det betyder alltså att eleverna i årskurs 6 i Brändö lågstadieskola börjar i sjuan i Botby grundskola. Brändö överförs till östra området fr.o.m. 1.8.2018 eller tidigast den hösten då Botby grundskolas renovering är klar.

Ytterligare önskar sektionen att utbildningsverket fortsätter att utveckla visionen om en tvåspråkig nordisk skola och att den tas i beaktande när nya skolhus byggs i framtiden.

Sektionen konstaterar också att utbildningsverket bör följa noga med hur antalet svenskspråkigt registrerade barn utvecklas på Busholmen.    

Behandling

14.04.2016 Med avvikelse från föredragandens förslag

Under diskussionen lade Veronica Hertzberg, understödd av Bernt Nordman, följande motförslag:

Utbildningsnämndens svenska sektion beslutar att gällande servicenätet i södra området föreslå för utbildningsnämnden att den föreslår följande vidare för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige:

Cygnaeus lågstadieskola, Kronohagens lågstadieskola och Grundskolan Norsen sammanslås till en enhetlig grundskola ”Centrumskolan” med förskola och årskurserna 1 - 9 och verksamhet i nuvarande skolhus. Den nya skolan inleder sin  verksamhet den 1.8.2017. Den nya skolan bör organisera verksamheten så att lokalerna används på ett ändamålsenligt sätt så att årskurserna 5–9 går i Unionsgatans fastighet. Förskolegrupperna ska finnas i fastigheterna vid Gengatan 7 (Kronohagens lågstadieskola) och Bangatan 8 (Cygnaeus lågstadieskola). Kapaciteten kan justeras enligt behovet mellan skola och småbarnspedagogik.

Svenska sektionen beslutar vidare följande om servicenätet i södra området:

Minervaskolan kvarstår som självständig skola med förskola och årskurserna 1–6. Skolhuset renoveras och byggs om för att också rymma småbarnspedagogik. Kapaciteten kan justeras enligt behovet mellan skola och småbarnspedagogik.

Drumsö lågstadieskola kvarstår som självständig skola med förskola och årskurserna 1–6. Utbildningsverket avstår från paviljongen i och med att skolan får flera utrymmen.

Brändö lågstadieskola kvarstår som självständig skola med förskola och årskurserna 1–6, men skolan och dess upptagningsområde överförs till östra området. Det betyder alltså att eleverna i årskurs 6 i Brändö lågstadieskola börjar i sjuan i Botby grundskola. Brändö överförs till östra området fr.o.m. 1.8.2018 eller tidigast den hösten då Botby grundskolas renovering är klar.

Sektionen önskar att utbildningsverket fortsätter att utveckla visionen om en tvåspråkig nordisk skola och att den tas i beaktande när nya skolhus byggs i framtiden.
Sektionen konstaterar att utbildningsverket bör följa noga med hur antalet svenskspråkigt registrerade barn utvecklas på Busholmen.    

Beslutet fattades efter omröstning där sektionen enhälligt röstade för Veronica Hertzbergs motförslag

Under diskussionen lade Thomas Holmén fram följande motförslag:

Sektionen beslutar att årskurserna 5–6 i Cygnaeus lågstadieskola och Kronohagens lågstadieskola inhyses i Grundskolan Norsens skolfastighet fr.o.m. 1.8.2017. Skolornas två rektorer uppmanas att utarbeta en verksamhetsmodell för skolorna som tar hänsyn till elevernas årskursvisa behov, trots att verksamheten bedrivs på tre olika adresser och att årskurserna är splittrade på hittills oprövat sätt. Rektorerna som pedagogiskt sakkunniga ska utveckla skolorna till att motsvara de krav som den nya läroplanen förutsätter.
Personresurserna i de tre enheterna ska användas på ett ändamålsenligt och motiverande sätt för personalen.
Verksamheten ska utvärderas under åren 2017–2019 och därefter fattas beslut om skolorna ska förenhetligas administrativt.

Brändö lågstadieskola flyttas till östra området, vilket innebär att Botby grundskola blir närskola för eleverna som går ut årskurs 6 från Brändö. Överflyttningen genomförs fr.o.m. 1.8.2018. De Brändöelever som börjar i Norsen till och med hösten 2017 fortsätter i Norsen.

Sektionen önskar att utbildningsverket fortsätter att utveckla visionen om en tvåspråkig nordisk skola och att den tas i beaktande när nya skolhus byggs i framtiden.
Sektionen konstaterar att utbildningsverket bör följa noga med hur antalet svenskspråkigt registrerade barn utvecklas på Busholmen.    

Förslaget vann inte understöd och förföll därmed.

 

 

04.02.2016 Med avvikelse från föredragandens förslag

29.10.2015 Återremitterades

11.06.2015 Enligt förslaget

Föredragande

linjedirektör

Niclas Grönholm

Upplysningar

Karin Lassenius, specialplanerare, telefon: 310 81193

karin.lassenius(a)hel.fi

Camilla Zakowski, specialplanerare, telefon: 310 44802

camilla.zakowski(a)hel.fi

Tanja Mellin, personalplanerare, telefon: 310 86222

tanja.mellin(a)hel.fi

Niclas Rönnholm, undervisningschef, telefon: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

Christer Sundqvist, ekonomichef, telefon: 310 86216

christer.sundqvist(a)hel.fi

Ann Holm-Dellringer, översättare-informatör, telefon: 310 86221

ann.holm-dellringer(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566