Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

21/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/4

 

30.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 554

Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen hankesuunnitelma

HEL 2016-002292 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 10.2.2016 päivätyn Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 2 513 brm², ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 8 862 000 euroa tammikuun 2016 kustannustasossa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Lpk Yliskylä tarveselvitys ja hankesuunnitelma liitteineen 10.2.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Lasten päiväkoti Yliskylä on uudisrakennushanke. Päiväkodin osoite on Köökarinpolku 1, 00840 Helsinki. Hankkeen toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa kiinteistöviraston tilakeskus.

Nykyisessä päiväkotirakennuksessa toimii suomenkielinen lasten päiväkoti Yliskylä. Tämä vanha päiväkotirakennus puretaan uuden rakennuksen valmistuttua. Vanha päiväkotirakennus toimii rakentamisen ajan väistötilana. Syy vanhan rakennuksen purkamiseen on rakennuksen taloteknisten asennusten vanhentuneisuus, puutteellisesta ilmanvaihdosta johtuvat sisäilmaongelmat, ikkunoiden ja julkisivujen vauriot, sekä kellarikerroksessa esiintyneet kosteusongelmat. Vanhan rakennuksen väliaikaisen käytön suunnittelu piha- ja liikennejärjestelyiden osalta kuuluu hankkeeseen.

Hankkeen käyttäjänä on varhaiskasvatusvirasto. Tavoitteena on toteuttaa tontille 1 - 2 kerroksinen uudisrakennus yhteensä 1 898 htm² (tarvitsee väestösuojan). Rakennus tulee olemaan 1 191 htm² nykyistä päiväkotia kookkaampi.

Rakennus on suunniteltu lähes nollaenergiaratkaisuna. Suunnittelussa hyödynnetään aikaisemmissa päiväkotihankkeissa saatuja kokemuksia konseptisuunnittelusta ja muuntojoustavasta tilaratkaisusta.

Uudisrakennuksesta on laadittu 10.2.2016 päivätty hankesuunnitelma. Suunnitelmat on esitetty rakennusvalvontaviraston ja pelastuslaitoksen asiantuntijoille.

Varhaiskasvatuslautakunta on puolestaan hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen ja puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Esittelijän perustelut

Sijainti ja kaavatilanne

Yliskylän olemassa oleva päiväkoti on yksikerroksinen, tasakattoinen, kellarilla varustettu, vuonna 1969 valmistunut tiilirakennus. Pihalla sijaitsee vuonna 1992 valmistunut varasto-rakennus, 12 brm². Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti I. Wöres, HKR-arkkitehtitoimisto.  

Nykyinen päiväkoti toimii koko rakentamisen ajan väistötilana ja se puretaan uuden päiväkotirakennuksen käyttöönoton jälkeen. Päiväkodin piha-alueet rakennetaan kahdessa vaiheessa.

Tontti sijaitsee 49. Laajasalon kaupunginosassa, Yliskylän osa- alueella. Tontti on kookas Y-tontti, 14 242 m², asemakaavan numero on 10057. Tontilla on rakennusoikeutta 1 500 kem², josta on jäljellä käyttämättä noin 500 m². Tuleva kerrosala on 2 075 kem². Poikkeamismenettelyllä on haettu tontille tarvittava lisäkerrosala.

Päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen hankesuunnitelmassa on 232 tilapaikkaa. Hanketta on suunniteltu nykyistä päiväkotia laajempana, koska alueella varaudutaan merkittävään väestönkasvuun. Lisäksi  uudishankkeen valmistuttua luovutaan päiväkoti Sarvastosta. Sarvaston tilat ovat pienet ja vaatisivat lähivuosina merkittäviä korjauksia.

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Hankkeen lähtökohtana on tilankäytön tehostaminen kaupunginvaltuuston määrittelemien tavoitteiden mukaisesti. Tilat on suunniteltu joustaviksi ja monikäyttöisiksi.

Päiväkodin tiloja voidaan käyttää myös iltaisin erilaisiin tilaisuuksiin.

Lähes nollaenergiaratkaisulla maksimoidaan ilmaisenergian hyödyntäminen ja saadaan matalat elinkaarikustannukset. Konseptisuunnittelulla rationalisoidaan rakennusteknisiä ratkaisuja ja luodaan säästöjä rakentamisessa.

Päiväkoti Yliskylän uudisrakennusta suunnitellaan 232:lle 1 - 6 -vuotiaille lapselle, ja hoito- ja kasvatushenkilöstöä päiväkodissa on 34 - 39. Ruokapalvelu- ja siivoushenkilöstöä on päiväkodissa arviolta 3 - 5 henkilöä.

Toiminnallisena tavoitteena on, että tilat tukevat toisaalta pienryhmätoimintaa, toisaalta tarjoavat hyvät mahdollisuudet spontaaniin leikkiin ja luovaan toimintaan. 

Hankkeen suunnittelussa huomioidaan rakennuksen muuntojoustavuus siten, että päiväkodin kotipesät olisivat myöhemmin helpommin muutettavissa muuhun toimintaan.

Päiväkodin piha rakennetaan kahdessa vaiheessa. Uuden päiväkotirakennuksen käyttöönoton jälkeen nykyinen päiväkoti ja sen piha-alue puretaan. Piha-alueen suunnitellaan valmistuvan kokonaisuudessaan kesäkuussa 2018.

Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto

Varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi 26.4.2016 (58 §) hankkeen tarveselvityksen ja puoltaa hankesuunnitelman hyväksymistä.

Hankkeen laajuus ja kustannukset

Hankkeen kokonaislaajuus on 2 513 brm².

Rakentamiskustannukset ovat arvonlisäverottomana yhteensä 8 862 000 euroa tammikuun 2016 kustannustasossa (12/2015 RI 108.4 THI 157,9).

Kustannukset bruttoalaa kohden ovat 3 526 euroa/brm², alv. 0 % , ja huoneistoalaa kohden 4 669 euroa/htm², alv. 0 %.

Hankkeen investointikustannus tilapaikkaa kohden on 38 198 euroa, alv. 0 %.

Vuokravaikutus

Vanhan rakennuksen vuokra on 9 048 euroa/htm²/kk. Vuosivuokra on 108 577 euroa. Vuokranmaksun perusteena on 707 htm².

Uudisrakennuksen tuleva vuokra on 48 994 euroa/kk, josta pääomavuokra on 21,30 euroa/htm²/kk, ja ylläpitovuokra 4,50 euroa/htm²/kk.

Vuokra-arvio on tehty 30 vuoden poistoajalla ja 3 % tuotto- odotuksella.

Vuosivuokra on yhteensä 587 930 euroa. Vuokranmaksun perusteena on 1 898 htm².

Nykyinen päiväkoti Yliskylä toimii väistötilana koko rakentamisen ajan. Varhaiskasvatusvirasto maksaa rakentamisen ajan nykyisen vuokran suuruista vuokraa. Väistötilakustannus tänä aikana (14 kk) on 126 673 euroa, alv. 0 %.

Toiminnan käynnistämiskustannukset ovat noin 116  000 euroa.

Hankkeen rahoitus

Helsingin kaupungin talousarvioon 2016 sisältyvässä talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2016 - 2025 on hankkeelle esitetty yhteensä 7 000 000 euroa (alv 0 %) siten, että hankkeen toteutus on vuosina 2017 - 2018. Kiinteistölautakunnan 19.5.2016 hyväksymään kiinteistöviraston talousarvioehdotukseen vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmaehdotukseen vuosille 2017 - 2019 sisältyvässä tilakeskuksen talonrakennusohjelmassa vuosiksi 2017 - 2026 hanke on merkitty 8,86 miljoonan euron (alv 0 %) suuruisena toteutettavaksi vuosina 2017 - 2018.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Hanke suunnitellaan siten, että rakentaminen alkaa huhtikuussa 2017. Tilat valmistuvat huhtikuussa 2018.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Lpk Yliskylä tarveselvitys ja hankesuunnitelma liitteineen 10.2.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Varhaiskasvatuslautakunta

Päätöshistoria

Varhaiskasvatuslautakunta 26.04.2016 § 58

HEL 2016-002292 T 10 06 00

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti hyväksyä päiväkoti Yliskylän korvaavaa uudisrakennusta koskevan liitteenä olevan tarveselvityksen ja antoi kiinteistölautakunnalle 10.2.2016 päivätystä hankesuunnitelmasta omalta osaltaan puoltavan lausunnon.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Leena Kalalahti, suunnittelija, puhelin: 040 760 2515

leena.kalalahti(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 23.03.2016 § 123

HEL 2016-002292 T 10 06 00

Kiinteistökartta 65/673502

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi 10.2.2016 päivätyn Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 2 513 brm², ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 8 862 000 euroa tammikuun 2016 kustannustasossa (12/2015 RI 108.4 THI 157,9).

Päätös tehdään ehdolla, että varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy tarveselvityksen ja hankesuunnitelman.

Esittelijä

vs. tilakeskuksen päällikkö

Markku Metsäranta

Lisätiedot

Kari Oksanen, arkkitehti, puhelin: 310 46922

kari.oksanen(a)hel.fi

Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566