Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

16.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 487

Liikuntajohtajan avoimen viran hoito

HEL 2016-003056 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä liikuntaviraston sisäliikuntapalvelujen osastopäällikkö Petteri Huurteen hoitamaan liikuntaviraston liikuntajohtajan avointa virkaa 7 736,19 euron mukaisin kokonaiskuukausipalkkaeduin 1.8.2016 alkaen, tällä päätöksellä kauintaan 27.1.2017 asti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on 27.4.2016 § 109 myöntänyt Anssi Rauramolle eron liikuntajohtajan virasta 1.8.2016 alkaen.

Kaupunginhallitus on meneillään olevan johtamisjärjestelmän uudistuksen vuoksi linjannut, ettei vapautuvia virasto- ja osastopäälliköiden virkoja täytetä toistaiseksi, vaan ne hoidetaan määräaikaisjärjestelyin. Liikuntajohtajan virkaa ei ole julistettu haettavaksi, vaan kaupunginhallitus on liikuntajohtajan eron myöntämistä koskevan esityksen perusteluissa todennut, että sen tarkoituksena on määrätä liikuntajohtajan avoimen viran hoitaja erikseen.

Hallintosäännön 15 §:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen. Valtuuston täyttämien virkojen osalta kaupunginhallitus voi määrätä avoimen viran hoitajan enintään 180 päivän ajaksi.

Sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja esittää, että kaupunginhallitus määräisi osastopäällikkö Petteri Huurteen hoitamaan liikuntajohtajan avointa virkaa 1.8.2016−27.1.2017. Huurre johtaa tällä hetkellä osastopäällikkönä liikuntaviraston sisäliikuntapalveluja ja toimii liikuntajohtajan ensimmäisenä sijaisena. Esitetty palkka vastaa liikuntajohtajan nykyistä palkkaa. Jos avoimen viran hoitoa on tarpeen jatkaa yli 180 päivän ajan, asia viedään valtuuston päätettäväksi ennen kaupunginhallituksen nyt antaman määräyksen päättymistä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Osastopäällikkö Petteri Huurre

Liikuntavirasto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 27.04.2016 § 109

HEL 2016-003056 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaistesti myöntää Anssi Rauramolle eron liikuntaviraston liikuntajohtajan virasta 1.8.2016 alkaen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 18.04.2016 § 352

HEL 2016-003056 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Anssi Rauramolle eron liikuntaviraston liikuntajohtajan virasta 1.8.2016 alkaen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566