Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

16.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 479

Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varatun määrärahan käyttö

HEL 2016-004838 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen vuoden 2016 talousarvion kohdalle 1 0402 varatun määrärahan 1 999 880 euron käyttösuunnitelman.

Määrärahasta esitetään kaupunginkanslian elinkeino-osaston käytettäväksi yhteensä 1 449 780 euroa maahanmuuttajien alkuvaiheen työllistymiseen ja työllistymistä edistävien lyhyt- ja täydennyskoulutuksen hankintaan, tutkintojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä kielikoulutuspalveluihin ja kielitaidon testauksiin työmarkkinavalmiuksien parantamiseksi palkkatuetussa työssä ja työkokeilussa oleville.

Opetusvirastolle esitetään käytettäväksi yhteensä 356 720 euroa Stadin aikuisopiston maahanmuuttajakotivanhempien suomen kielen opetuksen järjestämiseen ja ostopalveluihin järjestöiltä sekä Helsingin aikuislukion aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opetuksen järjestämiseen.

Ruotsinkieliselle työväenopistolle esitetään käytettäväksi 20 080 euroa ruotsi toisena kielenä opetukseen. Varhaiskasvatusvirastolle esitetään käytettäväksi 173 300 euroa lastenhoitopalveluun suomi toisena kielenä opetuksessa.

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että kotona lasta hoitavien vanhempien mahdollisuus oppia suomen kieltä on olennaista maahanmuuttajanaisten työmarkkina-aseman paranemiselle. Kotihoidon tuen käyttö on Helsingissä painottunut alueille, joilla asuu paljon maahanmuuttajia. Tiedottamista saatavilla olevasta kieliopetuksesta tulee vahvistaa kaupungin toiminnoissa kuten sosiaali- ja terveysviraston palveluissa. Samalla tulee selvittää paikkojen riittävyys ja alueellinen kattavuus sekä tarvittaessa mahdollisuudet nostaa paikkojen määrää nykyisestä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Silvia Modig:

Lisätään seuraava kappale kohdan 4 jälkeen:

Kotona lasta hoitavien vanhempien mahdollisuus oppia suomen kieltä on olennaista maahanmuuttajanaisten työmarkkina-aseman paranemiselle. Kotihoidon tuen käyttö on Helsingissä painottunut alueille, joilla asuu paljon maahanmuuttajia. Tiedottamista saatavilla olevasta kieliopetuksesta tulee vahvistaa kaupungin toiminnoissa kuten sosiaali- ja terveysviraston palveluissa. Samalla tulee selvittää paikkojen riittävyys ja alueellinen kattavuus sekä tarvittaessa mahdollisuudet nostaa paikkojen määrää nykyisestä.

Kannattaja: Laura Rissanen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksy Silvia Modigin vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Anu Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 64495

anu.riila(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite-määrärahan käyttö esitys2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen vuoden 2016 talousarvion kohdalle 1 0402 varatun määrärahan 1 999 880 euron käyttösuunnitelman.

Määrärahasta esitetään kaupunginkanslian elinkeino-osaston käytettäväksi yhteensä 1 449 780 euroa maahanmuuttajien alkuvaiheen työllistymiseen ja työllistymistä edistävien lyhyt- ja täydennyskoulutuksen hankintaan, tutkintojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä kielikoulutuspalveluihin ja kielitaidon testauksiin työmarkkinavalmiuksien parantamiseksi palkkatuetussa työssä ja työkokeilussa oleville.

Opetusvirastolle esitetään käytettäväksi yhteensä 356 720 euroa Stadin aikuisopiston maahanmuuttajakotivanhempien suomen kielen opetuksen järjestämiseen ja ostopalveluihin järjestöiltä sekä Helsingin aikuislukion aikuisten maahanmuuttajien suomen kielen opetuksen järjestämiseen.

Ruotsinkieliselle työväenopistolle esitetään käytettäväksi 20 080 euroa ruotsi toisena kielenä opetukseen. Varhaiskasvatusvirastolle esitetään käytettäväksi 173 300 euroa lastenhoitopalveluun suomi toisena kielenä opetuksessa.

Esittelijän perustelut

Valtiolla, pääkaupunkiseudun kaupungeilla, pääkaupunkiseudun yrittäjillä ja Keskuskauppakamarilla on vuodesta 2012 lähtien ollut voimassa sopimus maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi ja työmarkkina-aseman parantamiseksi. Sopimuksen uusimisesta käytiin neuvotteluja vielä loppuvuodesta 2015, mikä hidasti määrärahan käyttöesityksen valmistelua. Työ-ja elinkeinoministeriö päätti lopulta olla uusimaatta aiesopimusta vuodelle 2016. Tarve vuoden 2016 varatun määrärahan käytölle on kuitenkin edelleen suuri, ottaen huomioon vieraskielisen väestön työttömyysasteen, joka oli vuoden 2015 lopussa noin 29 % kun koko väestön työttömyysaste oli noin 10 %. Yli 300 päivää työttömänä olevia on tällä hetkellä Helsingissä yhteensä noin 11 000 henkilöä, joista maahanmuuttajien osuus on n. 40 %. Helsingin TE-toimiston kanssa on tarkasteltu maahanmuuttajataustaisten työttömien tilannetta ja todettu määrärahan käytön tarve myös vuonna 2016.

Rinnakkain tämän määrärahaesityksen valmistelun kanssa on valmisteltu kaupunginhallituksen esitystä menovarauksesta vuoden 2016 talousarvion kohdalle 1 1403, joka käytettäisiin turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttamisen varmistamiseksi. Asia käsiteltiin kaupunginhallituksessa 21.3.2014. Määräraha esitettiin käytettäväksi osaamiskeskuksen käynnistämiseen, lasten ja nuorten kotoutumisen tukemiseen, turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien osallisuusmahdollisuuksien lisäämiseen sekä vuoropuhelun lisäämiseen turvapaikanhakijoiden ja kantaväestön välillä monikulttuurisen jalkautuvan työn keinoin.

Maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen varattu määräraha käytetään niihin helsinkiläisiin maahanmuuttajiin, jotka ovat asuneet pidempään Helsingissä, mutta jotka eivät ole olleet lakisääteisten kotoutumistoimien piirissä, tai joilla lakisääteiset palveluprosessit läpikäytyään on edelleen vaikeuksia kotoutua ja työllistyä. Määräraha kohdentuu niille pidempään Helsingissä asuneille maahanmuuttajille, joiden kotoutumisprosessia ja työmarkkina-asemaa voidaan nopeilla, räätälöidyillä toimilla edistää, ja näin ehkäistä syrjäytymisriskiä.

Helsingin kaupunki on jo vuodesta 2010 alkaen toteuttanut maahanmuuttajien varhaisen työllistymisen edistämiseksi mallia, johon sisältyy työkokeilua, kielikoulutusta ja palkkatukityötä (TKP-malli) sekä muita jatkotyöllistymistä tukevia palveluja, kuten lyhytkursseja, täydennys-koulutusta ja tutkintojen tunnistamista.  Ennen työkokeilun ja kielikoulutuksen aloittamista asiakas käy kielitaitotasotestissä, jonka perusteella arvioidaan kielikoulutuksen tarve ja tasoryhmä. Työkokeilun aikana opiskellaan suomea 1-2 päivää viikossa. Työkokeilua seuraa palkkatukityö, jonka aikana on mahdollista jatkaa kielen opiskelua muutama tunti viikossa. Asiakkailla on mahdollisuus lisätä valmiuksia erilaisten lyhytkurssien, täydennyskoulutusten sekä uravalmennuksien avulla. Vuoden 2015 aikana kehitettiin maahanmuuttajien työllistymisen alkuvaiheen ohjautumisen prosessia, näyttötutkintoja ja näyttökokeita ym. monipuolisin toimenpitein vastaamaan suomalaisen työelämän osaamisvaatimuksia. Kaupunginkanslian elinkeino-osasto jatkaa tätä työtä vuonna 2016. TKP -palveluun esitetään käytettäväksi 856 780 euroa palkkatuettuun työhön sekä 70 000 euroa työllistymistä edistävien lyhyt- ja täydennyskoulutusten hankintaan sekä tutkintojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Valtion tarjoama kotoutumiskoulutus on tarkoitettu alle kolme vuotta maassa olleille maahanmuuttajille. Osa Suomessa pitkään asuneista maahanmuuttajista ei ole aikanaan päässyt kotoutumiskoulutukseen joko sen vuoksi, että on suoraan aloittanut työt esimerkiksi englanninkielisessä työpaikassa tai on jäänyt kotiin hoitamaan lapsia niin, että kotoutumisesta annetun lain kolmen vuoden määräaika on kulunut umpeen ennen pääsyä kielikoulutukseen. Joidenkin maahanmuuttajien osalta kotoutumiskoulutuksen kesto on ollut liian lyhyt jotta henkilö on voinut rekrytoitua tai päästä jatkokoulutukseen. Tarjoamalla tälle kohderyhmälle kieli- ja työllistymiskoulutusta parannetaan pidempään maassa olleiden maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa ja heidän kotoutumistaan. Kaupunginkanslian elinkeino-osasto esittää kokeiltavaksi palvelumallia, jolla voidaan tarjota kielikoulutuspalvelua 2500:lle maahanmuuttaja-asiakkaalle työmarkkinavalmiuksien parantamiseksi sekä jatkotyöllistymisen helpottamiseksi. Palvelumallin kokeilun aikana selvitetään mahdollisuus järjestää palvelua TE-hallinnon aktivointipalveluna. Näihin toimenpiteisiin esitetään käytettäväksi yhteensä 523 330 euroa.

Opetusviraston Helsingin aikuislukiolle esitetään käytettäväksi 143 220 euroa maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjauksen tehostamiseen sekä syyslukukaudella 2016 toteutettavien luku- ja kirjoitustaidottomien suomi toisena kielenä -kurssien sekä edistyneempien kurssien järjestämiseen.

Vuonna 2011 alkanut kotona lapsia hoitavien maahanmuuttajien suomen- ja ruotsinkielen opetus samanaikaisella lapsille suunnatulla toiminnalla jatkuu virastojen ja järjestöjen yhteistoimintana vuonna 2016. Opetusryhmiä järjestetään yhteensä 14. Opetuksesta vastaa opetusviraston Stadin aikuisopisto ja ruotsinkielinen työväenopisto Arbis. Järjestöt täydentävät maahanmuuttajien suomen ja ruotsin kielen opetuksen tarjontaa. Lastenhoitovastuu on varhaiskasvatusvirastolla, järjestöillä ja Arbiksella. Kyseessä on ainutlaatuinen monitoimijainen lähipalvelumalli nuorten, myöhemmin työmarkkinoille pyrkivien vanhempien kotoutumisen tueksi. Vuositasolla noin kaksisataa kotona lastaan hoitavaa vanhempaa saa tämän toiminnan kautta kielen alkeet, opastusta lasten kasvuun liittyvissä asioissa ja kotoutumisessa tarvittavaa ohjausta.

Opetusviraston Stadin aikuisopistolle esitetään käytettäväksi yhteensä 213 500 euroa suomen kielen opetuksen järjestämiseen ja ostopalveluihin järjestöiltä.

Ruotsinkieliselle työväenopisto Arbikselle esitetään käytettäväksi       20 080 euroa kotivanhempien ruotsi toisena kielenä opetuksen järjestämiseen.

Varhaiskasvatusvirastolle esitetään käytettäväksi 173 300 euroa lastenhoitopalveluun suomi tai ruotsi toisena kielen opetuksessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Anu Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 64495

anu.riila(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite-määrärahan käyttö esitys2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Opetusvirasto

Varhaiskasvatusvirasto

Arbis

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.05.2016 § 448

HEL 2016-004838 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

09.05.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ilkka Haahtela, maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö, puhelin: 09 310 25565

ilkka.haahtela(a)hel.fi

Anu Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 64495

anu.riila(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566