Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/4

 

09.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 444

V 25.5.2016, Valtuutettu Henrik Nyholmin aloite Helsingin yliopiston metroaseman nimen muuttamisesta

HEL 2015-012108 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Henrik Nyholmin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Nyholm Henrik, valtuustoaloite Kvsto 4.11.2015 asia 20

2

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Henrik Nyholm ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan Helsingin yliopiston metroaseman nimen palauttamista Kaisaniemen metroasemaksi ravintoloitsija Catharina "Cajsa" Wahllundin (1771 - 1843) muiston kunnioittamiseksi.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, ettei Helsingin yliopiston metroaseman nimen palauttaminen Kaisaniemen metroasemaksi ole tarkoituksenmukaista.

Helsingin yliopiston metroaseman nimi on otettu käyttöön tammikuussa 2015. Nimenmuutos oli Helsingin kaupungin lahja Helsingin yliopistolle, jonka perustamisesta tuli vuonna 2015 kuluneeksi 375 vuotta. Lisäksi perusteettomat nimenmuutokset aiheuttavat haittaa ja merkittäviä kustannuksia monelle eri taholle sekä uhkaavat pelastusturvallisuutta. Kaupunkilaisten arkipäivään vaikuttavien keskeisten nimien muuttaminen edestakaisin ei ole myöskään suotavaa.

Cajsa Wahllundin muisto elää monella tapaa alueen nimistössä: Kaisaniemen puistokuja, Kaisaniemenkatu, Kaisaniemenkenttä, Kaisaniemenlahti, Kaisaniemenpuisto, Kaisaniemenranta sekä muun muassa Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha ja Kaisaniemen ala-asteen koulu kantavat kunniakasta Kaisaniemi-nimeä pitkälle tulevaisuuteen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Nyholm Henrik, valtuustoaloite Kvsto 4.11.2015 asia 20

2

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.03.2016 § 84

HEL 2015-012108 T 00 00 03

Ksv 5264_13

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Nimistötoimikunnan, liikennelaitos-liikelaitoksen (HKL) ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunnot huomioon ottaen kaupunkisuunnittelulautakunta ei puolla valtuustoaloitteessa esitettyä Helsingin yliopiston metroaseman nimen palauttamista Kaisaniemen metroasemaksi. Helsingin yliopiston metroaseman nimi on otettu käyttöön tammikuussa 2015. Nimenmuutos oli Helsingin kaupungin lahja Helsingin yliopistolle, jonka perustamisesta tuli vuonna 2015 kuluneeksi 375 vuotta. Lisäksi perusteettomat nimenmuutokset aiheuttavat haittaa ja merkittäviä kustannuksia monelle eri taholle sekä uhkaavat pelastusturvallisuutta. Kaupunkilaisten arkipäivään vaikuttavien keskeisten nimien muuttaminen edestakaisin ei ole myöskään suotavaa.

Cajsa Wahllundin muisto elää monella tapaa alueen nimistössä: Kaisaniemen puistokuja, Kaisaniemenkatu, Kaisaniemenkenttä, Kaisaniemenlahti, Kaisaniemenpuisto, Kaisaniemenranta sekä muun muassa Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha ja Kaisaniemen ala-asteen koulu kantavat kunniakasta Kaisaniemi-nimeä pitkälle tulevaisuuteen.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 27.01.2016 § 16

HEL 2015-012108 T 00 00 03

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunginvaltuutettu Henrik Nyholm ja 17 muuta valtuutettua esittävät 4.11.2015 päivätyssä valtuustoaloitteessaan Helsingin yliopiston metroaseman nimen palauttamista Kaisaniemen metroasemaksi. Ehdotusta perustellaan ravintoloitsija, majatalon pitäjä Cajsa Wahllundin muiston kunnioittamisella. Vuonna 2017 tulee kuluneeksi 180 vuotta kaupungin päätöksestä vuokrata Cajsa Wahllundille tulevasta Kaisaniemen puistosta tontti ravintolalle, joka edelleen kantaa perustajansa nimeä.

Metroaseman suhde historialliseen ympäristöönsä on tärkeää ja auttaa myös matkustajia aseman tunnistamisessa. Metroaseman ympäristössä on niin Helsingin yliopistolla kuin ravintoloitsija Cajsa Wahllundilla merkittävä historiallinen rooli.

HKL toteaa, että Helsingin yliopiston metroasema sai nykyisen nimensä tammikuussa 2015. Ruotsiksi nimi on Helsingfors universitet ja englanniksi University of Helsinki. Nimenmuutoksesta päätti Helsingin kaupunginhallitus 22.4.2014.

Nimenmuutos oli Helsingin kaupungin lahja Helsingin yliopistolle, jonka perustamista tuli 2015 kuluneeksi 375 vuotta. Yliopistolle kulkee päivittäin suuri määrä ihmisiä, joista monet ovat yliopiston kansainvälisiä vieraita, opetushenkilökuntaa ja opiskelijoita. On tärkeää, että yliopistoa lähinnä oleva metroasema on helppo tunnistaa nimestään. Vastaavasti Espoon kaupunki on päättänyt nimetä Länsimetron aseman Aalto-yliopiston mukaan.

HKL toteaa, että metroaseman nimen tulee olla suhteellisen muuttumaton ja pysyvä, sillä nimenmuutoksella on suuria vaikutuksia metroaseman ulkoisten opasteiden ja matkustajainformaation lisäksi kymmeniin erilaisiin metroliikenteeseen ja metroasemiin liittyviin järjestelmiin.

Usein tapahtuvat muutokset asettavat haasteita matkustajainformaation ajantasaisuudelle ja saattavat siten hankaloittaa matkan suunnittelua. Informaation lisäksi nimen muuttaminen metroliikenteen ja metroasemakiinteistöjen järjestelmiin on pakollista mm. pelastustoimen vaatimuksesta, jotta matkustajien turvallisuus ei vaarannu.

HKL toteaa, että metroasemien nimenmuutokset aiheuttavat merkittäviä kustannuksia niin HKL:lle kuin muillekin tahoille. HKL ei muun muassa teknisistä ja taloudellisista syistä puolla Helsingin yliopiston metroaseman nimen palauttamista Kaisaniemeksi.

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Elina Maunuksela, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 35104

elina.maunuksela(a)hel.fi

 

Nimistötoimikunta 09.12.2015 § 64

HEL 2015-012108 T 00 00 03

 

Nimistötoimikunta käsitteli Henrik Nyholmin ja 17 muun allekirjoittajan valtuustoaloitetta (4.11.2015), jossa esitetään Helsingin yliopiston metroaseman nimen palauttamista Kaisaniemen metroasemaksi ravintoloitsija Catharina "Cajsa" Wahllundin (1771–1843) muiston kunnioittamiseksi.

Nimistötoimikunta toteaa, että Kaisaniemen metroasema avattiin liikenteelle 1.3.1995. Metroasema kantoi tätä perinnäisestä alueennimestä omaksuttua nimeä kaksi vuosikymmentä, kunnes Helsingin yliopiston metroaseman nimestä päätettiin kaupunginhallituksessa 22.4.2014. Nimi kuulutettiin voimaan 9.5.2014, ja viralliset avajaiset pidettiin ja uudet kilvet paljastettiin 20.1.2015.

Aloite Kaisaniemen metroaseman nimen muuttamisesta Helsingin yliopiston metroasemaksi oli tullut Helsingin yliopistolta 2.3.2012. Nimistötoimikunta käsitteli aloitetta 4.4.2012 eikä puoltanut nimenmuutosta. Nimistötoimikunta viittaa 4.4.2012 antamaansa lausuntoon ja sen perusteluihin, joissa todetaan muun muassa, että metroaseman nimi Kaisaniemi–Kajsaniemi oli vakiintunut ja ottanut paikkansa helsinkiläisessä nimimaisemassa. Nimistötoimikunnan lausunnon mukaan Kaisaniemen metroaseman nimi oli hyvin paikallistuva, sillä asemalla on useita sisäänkäyntejä nyt Kaisaniemenä tunnetulla alueella. Helsingin kaupungin nimistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen mukaan käytössä olevia nimiä ei muuteta ilman erityistä, painavaa syytä. Tällaisia Kaisaniemen metroaseman nimenmuutokseen pakottavia syitä ei ollut ilmennyt.

Nimistötoimikunta toteaa nyt, että Cajsa Wahllundin muisto elää monella tapaa alueen nimistössä: Kaisaniemen puistokuja, Kaisaniemenkatu, Kaisaniemenkenttä, Kaisaniemenlahti, Kaisaniemenpuisto, Kaisaniemenranta sekä muun muassa Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha ja Kaisaniemen ala-asteen koulu kantavat kunniakasta Kaisaniemi-nimeä pitkälle tulevaisuuteen. Kaisaniemi toimi metroaseman nimenä vuosina 1995–2014 ja soveltui paikkaan erittäin hyvin, sillä metroaseman nimi tukeutui ympäröivän kulmakunnan nimistöön ja oli siten helposti myös ulkopaikkakuntalaisten ja satunnaisten metron käyttäjien paikannettavissa. Nimistötoimikunnan mielestä Kaisaniemen metroaseman nimenmuutos Helsingin yliopiston metroasemaksi ei ollut perusteltu, ja nimistötoimikunta toivoo, etteivät tämänkaltaiset nimenmuutokset jatkossa yleisty.

Helsingin yliopiston metroaseman nimi on nyt kuitenkin otettu käyttöön, eikä käytössä olevia nimiä tule muuttaa. Etenkään kaupunkilaisten arkipäivään vaikuttavien keskeisten nimien muuttaminen edestakaisin ei ole suotavaa.

Nimistötoimikunta ei puolla valtuustoaloitteessa ehdotettua Kaisaniemen metroaseman nimen palauttamista.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566