Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

09.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 451

Lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2015 arviointikertomuksesta

HEL 2015-005412 T 00 03 00

Lausunto

Kaupunginhallitus päätti antaa tarkastuslautakunnalle Arviointikertomus 2015:n kohdista 2.1–5.17 seuraavan lausunnon:

2.1 Tarkastuslautakunnan vuonna 2013 antamien suositusten vaikuttavuuden arviointi

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginhallituksen ja lauta- sekä johtokuntien tulee

        varmistua siitä, että hallintokunnat ryhtyvät toimenpiteisiin arviointikertomuksessa esitettyjen suositusten johdosta.

Kaupunginhallitus toteaa, että hallintokunnilta pyydetään vuosittain selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin hallintokunnat ovat ryhtyneet edellisvuoden arviointikertomuksessa esitettyjen suositusten johdosta. Selvitys toimitetaan kaupunginvaltuustolle.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginkanslia on toimittanut marraskuussa 2015 tarkastusvirastoon selvityksen vuoden 2013 arviointikertomuksen suositusten vaikuttavuudesta.

3.3 Dokumentoinnin puutteet

Arviointikertomuksessa todetaan, että

tukkutorin, hankintakeskuksen, ympäristökeskuksen, kaupunginorkesterin, Työterveys-liikelaitoksen ja kaupunkisuunnitteluviraston tulee jatkossa

        toimittaa Talpaan, osana tilinpäätösaineistoa, sellaiset dokumentit, joiden perusteella sitovien tavoitteiden toteutuminen voidaan varmentaa.

kaupunginkanslian, rakennusviraston, Staran, pelastuslaitoksen, sosiaali- ja terveysviraston ja liikuntaviraston tulee jatkossa

        kiinnittää huomiota siihen, että kaikkien sitovien tavoitteiden osalta toimitetaan Talpaan, osana tilinpäätösaineistoa, sellaiset dokumentit, joiden perusteella toteutuminen voidaan varmentaa.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että sitovien tavoitteiden toteutuminen voidaan varmentaa. Tavoitteiden dokumentoinnit on kerätty talousarviovuoden aikana jo talousarvion toteutumisen seurannan yhteydessä. Tilinpäätösvaiheessa kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota tavoitteiden toteutumisen dokumentointiin. Kaupunginkanslia ja taloushallintopalvelut tiivistävät yhteistyötä tilinpäätöstietojen kokoamisvaiheessa sen varmistamiseksi, että kaikki tarvittavat tiedot on toimitettu.

3.4 Tytäryhteisöille asetettujen sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginkanslian tulee

        kehittää tilinpäätösraportointia siten, että myös tytäryhteisöjen osalta sitovien tavoitteiden toteutumatiedot sisältävät lyhyen perustelun sille, millä perusteella tavoite toteutui.

Kaupunginhallitus toteaa, että tytäryhteisöjen sitovien tavoitteiden toteutumista arvioidaan tytäryhteisöjen toimittamien toteumatietojen perusteella. Tytäryhteisöjen edellytetään dokumentoivan toteumatiedot niin, että tavoitteiden toteutumisen arviointi on tosiasiassa mahdollista. Jatkossa tilinpäätösraportointia kehitetään niin, että myös tytäryhteisöjen osalta sitovien tavoitteiden toteutumatiedot sisältävät lyhyen perustelun sille, millä perusteella tavoite toteutui.

4.2 Talouden tunnuslukujen kehitys

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginkanslian tulee

        selvittää rakennuttajaresurssien riittävyys suhteessa käytettävissä oleviin investointimäärärahoihin.

Kaupunginhallitus toteaa, että rakennushankkeiden toteutumiseen ja määrärahankäyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, kuten rakentamisen lupaedellytysten ja asemakaavallisten edellytysten viivästyminen. Rakentamishankkeiden eteneminen on usein myös sidoksissa muiden osapuolten edellytyksiin toteuttaa suunniteltuja hankkeita. Rakennuttajaresursseja arvioidaan virastojen tekemien esitysten pohjalta täyttölupaprosessissa. Virastojen osoittamia perusteltuja rakennuttamisen lisätarpeita on otettu huomioon mm. vakanssien muutoksilla. Rakennuttamiseen liittyviä palveluita on mahdollista tilalta myös konsulteilta. Meneillään olevassa johtamisjärjestelmän uudistuksessa suunnitellaan toimialojen palvelukokonaisuuksia. Tässä yhteydessä selvitetään myös rakennuttamisen parantamista uudelleenorganisoinnilla.

5.1 Harmaan talouden torjunta

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginhallituksen tulee

        edelleen pyrkiä vaikuttamaan siihen, että julkisia hankintoja tekeville viranomaisille säädettäisiin tiedonsaantioikeus palveluja tarjoavien organisaatioiden julkisten velvoitteiden ja maksujen hoitamiseen liittyviin tietoihin.

kaupunginkanslian tulee

        yhteistyössä hallintokuntien kanssa päivittää harmaan talouden torjuntaohje vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja toimialojen erityispiirteitä.

rakennusviraston, Staran, HKL:n, liikuntaviraston ja pelastuslaitoksen tulee

        asettaa hankintasopimuksissa urakoitsijoille sanktioita harmaan talouden torjuntaan liittyvien velvoitteiden noudattamatta jättämisestä harmaan talouden torjunnan tehostamiseksi.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että harmaan talouden torjuntaa jatketaan käytettävissä olevin keinoin, ja että käytettävissä olevat keinot olisivat mahdollisimman tehokkaat. Kaupunginhallitus tulee lausunnoissaan vaikuttamaan tiedonsaantioikeuden laajentamiseen.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginkanslia on aloittanut harmaan talouden torjuntaohjeen päivityksen.

Kaupunginhallitus toteaa, että hankintasopimuksiin tai niihin liittyviin ehtoihin asetettavat sanktiot velvoitteiden noudattamatta jättämisestä ovat tarkoituksenmukaisia keinoja harmaan talouden torjunnan tehostamiseksi.

5.2 Tuloksellisuuden mittaaminen

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginkanslian tulee

        lisätä palvelujen monipuoliseen mittaamiseen ja mittareiden laadintaan liittyvää koulutusta ja ohjeistusta. Koulutuksessa ja ohjeistuksessa on otettava huomioon vaikuttavuuden mittaaminen taloudellisuuden ja tuottavuuden sekä palvelujen ja työelämän laadun mittaamisen ohella.

kaupunginmuseon, kulttuurikeskuksen, kaupunginorkesterin ja taidemuseon tulee

        tehdä mittareiden kehittämiseen liittyvää yhteistyötä keskenään samankaltaisten palvelujen osalta.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että kaupunginkanslia huolehtii palvelujen monipuoliseen mittaamiseen ja mittareiden laadintaan liittyvästä koulutuksesta ja toteaa, että toiminnan suunnittelussa huomioidaan myös vaikuttavuuden mittaaminen taloudellisuuden ja tuottavuuden sekä palvelujen ja työelämän laadun mittaamisen ohella.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että hallintokunnat tekevät mittareiden kehittämiseen liittyvää yhteistyötä keskenään samankaltaisten palvelujen osalta.

5.3 Palkkatasa-arvo ja samapalkkaisuus

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginkanslian tulee

        ryhtyä toimiin, jotta virastojen väliset mahdollisuudet ja käytännöt tulos- ja kertapalkitsemisessa olisivat tasavertaisia esimerkiksi realistisen talousarviobudjetoinnin näkökulmasta. Erityisesti Staran poikkeaviin palkkiokäytäntöihin tulee puuttua.

        kehittää henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiä ja palkkakartoituksia siten, että saadaan tarkempaa vertailutietoa etenkin isojen virastojen käyttöön ja että eri palkanosien vertailtavuus ja kokonaispalkan vertailu on mahdollista.

kaupunginkanslian henkilöstöosaston tulee

        saattaa loppuun hinnoittelemattomien tehtävien sijoittaminen vaativuusluokkiin ja ryhtyä toimiin mahdollisten epäoikeudenmukaisten palkkaerojen tasaamiseksi.

        jatkaa toimia naisjohtajien määrän lisäämiseksi, ammattialojen segregaation vähentämiseksi ja miesten kannustamiseksi perhevapaiden pitämiseen.

Kaupunginhallitus toteaa, että tulospalkkioiden maksaminen katsotaan oikeudenmukaiseksi, kun niiden maksaminen perustuu samoihin periaatteisiin ja linjauksiin kaikissa kaupungin virastoissa ja liikelaitoksissa. Kaupunginjohtajan hyväksymien (7.11.2012 § 89) periaatteiden mukaan järjestelmä on omarahoitteinen eli viraston kaupunginvaltuustossa käsiteltävään talousarvioon ei varata erillistä määrärahaa tulospalkkioita varten. Tulospalkkioiden maksamiseen liittyy jo järjestelmän luonteen vuoksi rahoitusriski. Tämä on kirjattu periaateohjeistukseen ja sitä on täydennetty kaupunginhallituksen 24.11.2014 hyväksymissä vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeissa.

Virastoja ja liikelaitoksia on kannustettu käyttämään kertapalkitsemista täydentämään tai korvaamaan tulospalkkiojärjestelmää. Kertapalkkiot soveltuvat hyvin yksilöiden ja tiimien palkitsemiseen. Kaupunginkanslia on tuottanut sukupuolijaon mukaan kertapalkisemiseen liittyviä tietoja virastoille ja liikelaitoksille nyt ensimmäisen kerran. Tarkoituksena on nimenomaan ollut tehdä näkyväksi nykytilanne ja varmistaa, että henkilöstölle myönnetään kertapalkkioita työtulosten eikä sukupuolen mukaan.

Starassa käytössä oleva palkitsemisen käytäntö perustuu voimassa olevaan paikalliseen sopimukseen. Staran osalta on käynnistetty selvitys jo viime vuoden puolella ja todettu, että ko. järjestelmän käytölle ei ole enää perusteita. Kaupunginkanslia on jo ryhtynyt Staran kanssa tarvittaviin toimenpiteisiin tilanteen muuttamiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että kaupunkiorganisaation koon ja viiden erillisen sopimusalan palkkojen seuranta vaatii kehittynyttä raportointijärjestelmää. Nykyinen raportointi on jokseenkin puutteellista ja tietoa kootaan eri tarpeita varten varsin monimutkaisesta HIJAT-palkanlaskentajärjestelmästä. Raportointia tullaan kehittämään osana HR-tietojärjestelmähanketta, jonka hankintaan liittyvä kilpailutus on tarkoitus käynnistää jo tänä vuonna.

Kaupunginhallitus toteaa edelleen, että tehtävien vaativuuden arviointi (TVA) on keskeinen menetelmä oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen palkkapolitiikan toteuttamisessa. Tätä varten on kehitetty kaupunkiyhtenäistä TVA-työtä. Hinnoittelemattomien tehtävien TVA-työtä jatketaan tänä vuonna sovitun aikataulun mukaisesti. Johtamisjärjestelmän uudistuksen yhteydessä on odotettavissa muutoksia erityisesti johdon, hallinnon ja erilaisten asiantuntijoiden tehtävissä. TVA-työtä tuleekin jatkuvasti päivittää ja uudessa toimialaorganisaatiossa tuleekin varmistaa ajantasainen TVA-työ, minkä pohjalta voidaan käynnistää palkkaepäkohtien korjaaminen.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että kaupunginkanslia seuraa ja tukee henkilöstön tasa-arvosuunnitelman mukaista kehittämistyötä virastoissa ja liikelaitoksissa. Naisia tuetaan edelleen johtamisuralle: tuetaan heidän urakehitystään esimiestehtäviin, laaditaan kehittymissuunnitelmia tulos- ja kehityskeskusteluissa sekä jatketaan välivuoden jälkeen mentorointia.

Tasa-arvosuunnitelmassa on esitetty toimenpiteitä isien kannustamiseksi perhevapaille. Tähän liittyen käynnistetään kampanja jo tämän vuoden aikana. Helsingissä on lisäksi meneillään perheystävällisen työpaikan kriteereiden laadinta yhteistyössä virastojen ja liikelaitosten kanssa. Ns. perhepäivää on myös tarkoitus kokeilla jossakin virastossa. Perhevapaisiin liittyviä asioita tullaan pitämään esillä näiden hankkeiden myötä.

5.4 Konsernin tytäryhteisöihin liittyvien strategian toimenpiteiden toteutuminen

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginkanslian tulee

        talousarvioehdotusta laatiessaan kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että sitovat tavoitteet ohjaisivat tytäryhteisöjä toteuttamaan kaupungin strategiaohjelman sisällöllisiä, palvelujen tuottamiseen liittyviä tavoitteita.

        tarkastella, erityisesti kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialan yhtiöiden osalta, tytäryhtiöiden fuusioimisen mahdollisuuksia sekä yhdistämisen hyötyjä ja haittoja.

Kaupunginhallitus toteaa, että talousarviotavoitteiden asettaminen on kaupunginvaltuuston keskeinen ohjauskeino suhteessa kaupungin tytäryhteisöihin. Talousarviossa asetettavien tavoitteiden kehittäminen niin, että ne ohjaavat tytäryhteisöjen toimintaa, on olennaista kaupungin toimivan konserniohjauksen kannalta. Talousarviotavoitteita ja niiden asettamiseen liittyvää prosessia on kehitetty vuosittain, mutta kehitystyötä tulee jatkaa arviointikertomuksessa esitetyllä tavalla tavoitteiden vaikuttavuuden ja ohjaavuuden parantamiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupungin omistukselle eri yhteisöissä tulee olla strategiaohjelmaan liittyvä peruste. Tähän liittyvä tarkastelu ja arviointi on luonteeltaan jatkuvaa. Vastaavalla tavalla on tarkoituksenmukaista tarkastella kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialan yhtiöiden osalta tytäryhtiöiden fuusioimisen mahdollisuuksia sekä yhdistämisen hyötyjä ja haittoja.

Toimialalla on tehty viime vuosina merkittäviä sulautumisjärjestelyjä, erityisesti Helsingin kaupungin asunnot Oy:n perustamisen yhteydessä. Lisäksi Kiinteistö Oy Auroranlinnaan on sulautettu pienempiä kaupunkikonserniin kuuluneita asuntojen omistamiseen keskittyneitä yhtiöitä, Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön lakkauttamiseen liittyvän kokonaisjärjestelyn yhteydessä säätiön hallinnassa olleet kaupungin omistamat asuinrakennukset siirrettiin Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistukseen ja Kiinteistöosakeyhtiö Ruskeasuon asunnot Oy sekä Kiinteistö Oy Helsingin palveluasunnot ovat sulautuneet osaksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä.

Kaupungin Ara-rahoitteisten Heka-yhtiöiden fuusio etenee edelleen konserniohjauksen mukaisesti asteittain niin, että alkutilanteen 21 kiinteistöjen isännöinnistä ja huollosta vastaavaa alueyhtiötä ollaan vaiheittain ryhmittämässä suuremmiksi yksiköiksi. Kaupungin kaikkien asuntoyhtiöiden kokonaisfuusion mahdollisuutta rajoittaa ennen muuta se, että valtion tuella rakennettujen kiinteistöjen talous tulee vallitsevan lainsäädännön puitteissa pitää erillään vapaarahoitteisten kohteiden taloudesta.

Kaupungin omistukseen on maanhankinnan yhteydessä päätynyt useita kiinteistöyhtiöitä, joita samoin on systemaattisesti fuusioitu yhdeksi yksiköksi sitä mukaan, kun niitä on ostettu.

Kaupunginhallitus toteaa, että jo toteutettujen järjestelyjen lisäksi on tarpeen edelleen jatkaa toimialan tytäryhteisöjen tarkastelua kaupunkikonsernin kannalta tarkoituksenmukaisimman kokonaisuuden muodostamiseksi.

5.5 Nuorisotakuun toteutuminen

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginhallituksen tulee

        varmistaa, että nykyisellään hajanaiset nuorten palvelut kootaan nuoren näkökulmasta yhdeksi palvelukokonaisuudeksi.

kaupunginkanslian tulee

        yhdessä Ohjaamon muiden toimijoiden kanssa varmistaa, että Ohjaamo-hankkeessa kehitettävät hyvät käytännöt jatkuvat myös hankekauden päättymisen jälkeen.

kaupunginkanslian työllisyyspalvelujen tulee

        nuorille suuntautuvassa viestinnässä ottaa entistä enemmän huomioon nuorten suosimat sosiaalisen median kanavat.

Kaupunginhallitus toteaa, että osana työllisyydenhoidon kokonaisuudistusta nuorten palvelut (Respa, Tulevaisuustiski, Ohjaamo, Nuorten työhönohjaus ja TYP –nuorten tiimi) tullaan kokoamaan yhteen. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Ohjaamo-hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa pidetään jo hankekauden aikana lähtökohtana, että hanke toimii pilottina myöhemmin vakituisesti järjestettävälle toiminnalle. Hankkeessa hyväksi todettavat käytännöt otetaan osaksi vakituista toimintaa. Virastojen sitoutuminen ohjaamon toimintaan myös hankeajan jälkeen on tärkeää.

Ohjaamo käyttää jo nyt viestinnässään nuorten toiveiden mukaisesti eri sosiaalisen median kanavia. Matalan kynnyksen toimintamalli edellyttää monipuolisia tapoja nuorten tavoittamiseksi, mutta sosiaalisen median hyödyntämistä kehitetään myös muissa nuorten palveluissa osana normaalia kehittämistä.

5.6 Kaupungin työllisyydenhoidon vaikuttavuus

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginhallituksen tulee

        toimia sen edistämiseksi, että työvoimapalvelut siirretään resursseineen kuntien vastuulle, tai vaikuttaa lainsäädäntöön tietojensiirron sallimiseksi valtion työvoimahallinnosta kuntien työllisyydenhoitoon.

        varmistaa, että toimialat ryhtyvät toimenpiteisiin työkokeilukiintiön toteuttamiseksi.

kaupunginkanslian tulee

        selvittää, kannattaako kaupungin järjestää niin sanotuille kuntaosuuslistalaisille nykyistä enemmän työmahdollisuuksia riippumatta valtion palkkatuesta.

Kaupunginhallitus toteaa, että kuutoskaupungit ovat tehneet jo aikaisemmin ehdotuksen työllisyydenhoidon siirrosta resursseineen kuntien vastuulle, ja että Helsinki on mukana tästä seuranneissa valmisteluissa kunnan ja valtion välisen työnjaon selkeyttämiseksi. Helsingin kaupunki on mukana valmistelussa pääkaupunkiseudun erillisratkaisusta työllisyys-, yrittäjyys- ja maahanmuuttoasioissa. Valmistelussa pyritään varmistamaan mainitut tavoitteet.  Kaupunginhallitus pitää tämän kaltaista valmistelua tärkeänä ja huomioi tämän valtiolle annettavissa lausunnoissa ja kannanotoissa.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginjohtaja on asettanut työmarkkinatuki -työryhmän työmarkkinatuen kuntaosuuden seuraamiseksi ja toimintaehdotusten tekemiseksi. Työmarkkinatukiryhmä seuraa työkokeilukiintiöiden toteutumista ja raportoi johtajistolle säännöllisesti. Kaupunginkanslia on lähettänyt tiedotteet virastoille kiintiöiden toimeenpanemiseksi sekä toteuttaa virastoihin tiedotuskierrokset, joilla tuetaan työkokeilujen järjestämistä.

Kaupunginkansliassa valmistellaan työllistämisen nettovaikutusten arvioinnin laskentamallia, jotta voidaan laskea erilaisten työllistämistoimenpiteiden vaikutuksia ja arvioida vaihtoehtoja niiden toteuttamiseksi. Laskelmat otetaan huomioon työllisyydenhoidon jatkovalmisteluissa ja laskelmien pohjalta arvioidaan miten työmahdollisuuksia kuntaosuuslistalaisille tarjotaan.

5.7 Pyöräilyn edistämisohjelman toteutuminen

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvirastolle tulee

        asettaa yhteiset mittarit ja tavoitteet pyöräilyinfran toteuttamiseen ja vaikutusten seuraamiseen.

kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston tulee

        kohdentaa pyöräilyn edistämisen määrärahat ensisijaisesti baanaverkon ja pyöräilyn muiden pääväylien rakentamiseen.

        toteuttaa pyöräpysäköinnin investointiohjelman mukaiset suunnitelmat.

Kaupunginhallitus pitää pyöräilyinfran toteuttamisen ja vaikutusten seuraamisen mittareiden kehittämistä tärkeänä ja toteaa, että pyöräilyinvestointien tuottavuuden, taloudellisuuden ja vaikuttavuuden sekä pyöräväylien talvihoidon kehittämisen näkökulmasta olisi hyvä jatkossa tilastoida ja esittää pyöräilijämäärien muutoksia kesäkauden lisäksi myös muina vuodenaikoina.

Kaupunginhallituksen toteaa, että pyöräilyn edistämisen määrärahojen kohdentamisessa tulisi baanaverkon ja pyöräilyn muiden pääväylien ohella priorisoida liikenneturvallisuuden kannalta tärkeimmät kohteet.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että pyöräväylien suunnittelu ja toteutus rakennettuun kaupunkiympäristöön on mm. asukkaiden ja yritysten vaikuttamismahdollisuuksien varmistamisen vuoksi hidas prosessi, minkä vuoksi toteutus ei ole edennyt määrärahojen mahdollistamalla tasolla. Pyöräilyn väylien ja siltojen toteuttamiseen varatut käyttämättä jääneet määrärahat on kuitenkin vuosittain myönnetty ylitysoikeutena seuraavana vuonna käytettäväksi.

5.8 Normaaliolojen häiriötilanteisiin varautuminen

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginkanslian tulee

        ohjeistaa hallintokunnat laatimaan erilaisiin häiriötilanteisiin varautumisensa tasosta niin sanottu kypsyysanalyysi sekä arvioimaan varautumistoimintansa kustannustehokkuus.

        yhdessä virastojen ja liikelaitosten kanssa järjestää harjoitus ICT-toimintojen häiriötilanteista.

        ryhtyä toimenpiteisiin, jotta tietojärjestelmien ylläpidon roolit ja vastuut häiriötilanteissa dokumentoidaan kirjallisesti.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginkanslian turvallisuus- ja valmiusyksikkö järjestää keväällä 2016 kolme samansisältöistä varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan valmennusta, joissa käsitellään kypsyysanalyysiä osana varautumisen suunnittelua. Virastoja ja liikelaitoksia ohjeistetaan vuoden 2016 aikana arvioimaan varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan nykytaso capability maturity -malliin perustuvalla kypsyysanalyysillä. Sen sisältö on laadittu kaupunginkanslian turvallisuus- ja valmiusyksikön sekä Huoltovarmuuskeskuksen yhteistyönä.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginkanslia selvittää vuoden 2016 aikana ICT-toimintojen häiriötilannetta koskevan harjoituksen järjestämistä, siihen tarvittavia resursseja sekä siihen mahdollisesti tarvittavaa ulkopuolista osaamista, kuten ICT-harjoitusasiantuntemusta ja kyberturvallisuuden asiantuntemusta.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkikonsernin valmiusohjeen mukaan virastoilla ja liikelaitoksilla tulee olla vuoden 2016 loppuun mennessä jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmat kaikkien toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittisten tietojärjestelmien osalta. Lisäksi kaupunginkansliassa käynnistetään ICT-häiriönhallinnan kuvauksen ja toimintamalli laadinta.

5.9 Yhteistyön toimivuus lastensuojelun ja lasten ja nuorten peruspalvelujen välillä

Arviointikertomuksessa todetaan, että

sosiaali- ja terveysviraston, opetusviraston ja varhaiskasvatusviraston tulee

        lisätä ohjeistusta ja tiedotusta erityisesti päiväkoteihin, neuvoloihin ja kouluterveydenhuoltoon tietoisuuden lisäämiseksi lastensuojelun menettelytavoista sekä luoda yhteinen koulutuskokonaisuus monialaisesta työotteesta, yhteistyöstä ja vastuusta lasten hyvinvoinnissa ja suojelussa.

sosiaali- ja terveysviraston tulee

        laatia lastensuojelun ja neuvoloiden työntekijöiden välille yhteinen toimintamalli, jonka avulla tiedonvaihtoa ja yhteistyötä voidaan lisätä.

        ohjeistaa lastensuojelua sosiaalihuollon asiakkaan asemasta annetun lain 17 §:n perusteella lapsen edun mukaiseen yhteistyöhön viranomaisten kanssa ja kehittämään yhtenäisiä lastensuojelun laatusuosituksen mukaisia toimintakäytänteitä.

        ryhtyä toimenpiteisiin pätevän henkilöstön saamiseksi ja henkilöstön pysyvyyden lisäämiseksi lastensuojelussa.

Kaupunginhallitus toteaa, että lastensuojelun ja muiden toimijoiden yhteistyön vahvistamiseen on kiinnitetty huomiota sekä vuoden 2016 talousarviossa että vuosien 2013–2016 strategiaohjelmassa.

Vuoden 2016 talousarvioon sisältyy mm. yhteisen prosessin kehittämisen jatkaminen sosiaali- ja terveystoimen, varhaiskasvatuksen, opetustoimen ja nuorisotoimen yhteistyönä syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukemiseksi. Sosiaali- ja terveystoimen perhekeskusmallin suunnittelua jatketaan ja tavoitteena on turvata kokonaisvaltainen, tarpeen mukainen tuki perheille kokoamalla perhekeskukseen lasten ja perheiden palveluja ehkäisevistä palveluista korjaaviin palveluihin.

Strategiaohjelman 2013–2016 mukaisesti lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia tuetaan varhaiskasvatuspalveluilla ja koko kaupungin kasvatuskumppanuudella, toteutetaan varhaiskasvatuksen yhteiset prosessit muiden lapsi- ja perhepalveluja tuottavien hallintokuntien kanssa lapsen tukemisessa sekä, että erityistä tukea syrjäytymisen ehkäisyyn tarvitsevilla alueilla tiivistetään perhetyön ja neuvolatoiminnan toiminnallista yhteyttä ja ensimmäistä lastaan odottaviin perheisiin toteutetaan kotikäynti.

5.10 Innovaatiorahaston tuloksellisuus

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginhallituksen tulee

        edellyttää innovaatiorahaston avustuspäätöksissä, että avustuksia saaneiden hankkeiden loppuraporteissa arvioidaan hankkeen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta suhteessa saatuun avustukseen.

        myöntää avustuksia vain sellaisille hankkeille, jotka luovat tulevaisuuden elinkeino- ja osaamisperustaa rahaston sääntöjen mukaisesti.

Kaupunginhallitus tuo esille, että kuten arviointikertomuksessa todetaan, rahaston prosessit, työkalut ja avustuskriteerit ovat viime vuosina selkiytyneet. Innovaatiorahaston haku- ja raportointiprosesseja on kehitetty. Loppuraportteja varten on laadittu loppuraportointilomake. Loppuraportoinnista ohjeistetaan talousarvion laatimisohjeissa, rahoituspäätöksessä sekä rahaston internetsivuilla. Loppuraportit myös julkaistaan internetsivuilla (www.hel.fi/innovaatiorahasto). 

Kaupunginhallitus toteaa, että päätöksessä, joka koski vuonna 2016 innovaatiorahastosta rahoitettavia hankkeita, oli liitteenä perustelumuistio, jossa kaikkien hanke-ehdotuksien sääntöjenmukaisuus eli elinkeino- ja osaamisperustan luominen oli arvioitu. Päätöksen perusteluissa todettiin, mitä perusteita hankearvioinnissa on käytetty.

Kaupunginhallitus toteaa, että loppuraportointilomakkeen hyödyntämistä sekä loppuraporttien julkaisemista jatketaan. Jatkossa raportoinnin ohjeissa painotetaan, että loppuraportissa tulee entistä selkeämmin arvioida hankkeen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta suhteessa saatuun avustukseen. Vuoden 2017 rahoituspäätöksessä hankkeiden elinkeino- ja osaamisperustan luominen tuodaan tämän vuoden päätöksen tapaan esille. Kaupunginhallitus toteaa, että hankearviointia ja prosessia kehitetään edelleen.

5.11 Katu- ja puistosuunnitelmien toteuttaminen

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston tulee

        yhteistyössä ja mahdollisimman samanaikaisella suunnittelulla varmistaa, etteivät laadittavat liikennesuunnitelmat aiheuta muutoksia katusuunnitelmiin.

rakennusviraston tulee

        harkita, onko myös katusuunnitelmissa mahdollista tehdä niiden toteuttamiskustannuksia järkevästi alentavia ratkaisuja.

Kaupunginhallitus toteaa, että liikennesuunnittelun ja katusuunnittelun tekeminen yhteistyössä samanaikaisesti on tärkeää. Liikennesuunnitelman ratkaisut ovat pohjana katusuunnitelmalle. Samanaikaisessa tapahtuvassa suunnittelussa tulee suunnittelu yhteen sovittaa siten, ettei liikennesuunnitelmaan ole tarpeen tehdä myöhäisessä vaiheessa katusuunnitelmaan vaikuttavia olennaisia muutoksia.

Kaupunginhallitus toteaa, että hankkeen kaikissa toteutusvaiheissa tulee pyrkiä alentamaan kustannuksia. Katusuunnitelmissa on mahdollista selvittää vaihtoehtoisia kokonaiskustannuksia alentavia toteutusratkaisuja, jotka ovat asemakaavan ja liikennesuunnitelman mukaisia. Prosessien yhteensovittaminen ja kokonaiskustannusten alentaminen ovat keskeisessä asemassa myös tulevassa johtamisjärjestelmän uudistamisessa arvioitaessa muodostettavien toimialojen rakennetta.

5.12 Sosiaali- ja terveysviraston yhdistäminen

Arviointikertomuksessa todetaan, että

sosiaali- ja terveysviraston tulee

        parantaa erityisesti päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumisen hoitoketjua.

        lisätä palveluneuvontaa ja ohjausta erityisesti haavoittuville asiakasryhmille ja vahvistaa asiakkaiden ja heidän omaistensa osallisuutta palvelujen sisällön määrittelyssä.

        selvittää viraston hallinnon ja tukipalvelujen järjestämisen ongelmakohdat ja etsiä niihin ratkaisuja.

kaupunginhallituksen tulee

        valvoa, että henkilöstöpolitiikka ja -hallinto koordinoidaan keskitetysti ja samalla varmistaa, että henkilöstön tiedonsaanti ja vaikutusmahdollisuudet turvataan suurissa organisaatiouudistuksissa.

Kaupunginhallitus toteaa, että päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluprosessiin sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluneuvontaan ja –ohjaukseen ja palvelukulttuuriin on kiinnitetty huomiota vuoden 2016 talousarviossa.

Päihde- ja mielenterveyspalveluissa keskeistä on avohoidon ensisijaisuus. Laitospaikkoja ja ostopalveluja vähennetään ja asumispalveluprosessia tehostetaan. Asumispalveluprosessissa tehdään tiivistä yhteistyötä muiden virastojen ja muiden toimijoiden kanssa, jotta esimerkiksi mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien hoitoketju saadaan entistä sujuvammaksi ja potilaille sekä kuntoutujille saadaan tarjottua oikea-aikainen, tarkoituksenmukainen ja kokonaistaloudellinen hoito sekä kuntoutus.

Väestölle suunnatun palveluneuvonnan ja –ohjauksen toimintamalli luodaan osana kaupungin sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvonnan kehittämistä. Lisäksi sosiaali- ja terveysvirasto on asettanut tavoitteeksi palvelukulttuurin uudistumisen. Tarkoituksena on hyödyntää käyttäjälähtöistä palvelumuotoilua sekä edistää aktiivisesti asiakkaan valinnanmahdollisuuksia ja osallisuutta kaikissa palveluissa.

Kaupunginhallitus toteaa, että viimeaikaiset kokemukset virastojen hallinnon ja tukipalvelujen järjestämisessä otetaan huomioon tulevassa johtamisjärjestelmän uudistamisessa arvioitaessa muodostettavien toimialojen hallinnon rakennetta.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki on yksi työnantaja ja siksi henkilöstöpolitiikan keskeiset linjaukset luodaan keskitetysti siten, että linjauksien valmistelusta vastaa kaupunginkanslian henkilöstöosasto.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että valmisteilla olevassa organisaatiouudistuksessa on kiinnitetty erityisesti huomiota henkilöstön tiedonsaantiin ja vaikutusmahdollisuuksiin. Kaupunki uudistuu –sivustolta Helmi-intrasta on luettavissa henkilöstön asemaan liittyvät keskeiset asiat, mm. yhteistoimintasuunnitelma (YT), henkilöstön asemaan liittyvät periaatteet ja viestintäsuunnitelma. Aineistoja on käsitelty virastojen henkilöstöpäälliköiden ja vastaavien kanssa sen varmistamiseksi, että asian käsittely etenisi varmemmin yksiköihin. Esimiehille on tuotettu diasarjoja, joiden avulla he voivat helposti käsitellä muutosta yksiköissään. Sivustolla on myös kysy-vastaa –palsta, jonne henkilöstö voi laittaa suoraan kysymyksiä uudistukseen liittyen.

YT-suunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että uudistuksen käsittely tapahtuu oikea-aikaisesti YT-elinten rinnalla niissä yksiköissä ja niiden henkilöiden kanssa, joita muutos erityisesti koskee. Suunnittelun edetessä siirtyy myös YT-käsittelyn painopiste yksiköihin, jolloin henkilöstö pääsee keskustelemaan ja esittämään näkemyksiään valmisteilla olevaan asiaan.

Kaupunginhallitus toteaa edelleen, että henkilöstön yhdenvertaista asemaa turvataan myös henkilöstöperiaatteilla, jotka ovat valmisteilla yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Periaateohjeistus kokoaa yhteen asiakirjaan keskeiset menettelytavat, joilla ohjataan henkilöstösuunnittelua ja linjataan palvelussuhteen ehtoja muutostilanteessa.

5.13 Palvelujen järjestäminen muistisairaille

Arviointikertomuksessa todetaan, että

sosiaali- ja terveysviraston tulee

        varhaistaa muistisairaiden diagnosointia tekemällä kotihoidon asiakkaille moniammatillinen arviointi aikaisessa vaiheessa ja lisäämällä muistitestausta terveysasemilla.

        kehittää muistisairaan arjen toimintaa tukevaa kuntoutusta eri ammattialojen yhteistyönä sekä ottaa käyttöön muistisairasta ja hänen turvallisuuttaan tukevia apuvälineitä ja teknologiaa.

        lisätä erityisesti muistisairaille suunnattua palveluasumista esimerkiksi dementiakotien muodossa siten, että asumiseen liittyviä palveluja voidaan sairauden edetessä lisätä tarpeen mukaan.

Kaupunginhallitus toteaa, että muistisairaiden palvelujen järjestämiseen on kiinnitetty huomiota vuoden 2016 talousarviossa. Muistisairaiden iäkkäiden henkilöiden hoitoa kehitetään muistikyläideologian suuntaan, jossa muistisairas ryhmäkodin asukas liikkuu ja ulkoilee turvallisessa ympäristössä oman valintansa mukaan. Koskelan muistikylän tarvekuvaus on käynnistynyt ja muistikylään suunnitellaan sosiaali- ja lähityötä osaksi monipuolisen palvelukeskuksen toimintojen kokonaisuutta.

5.14 Palvelukustannusten kehitys opetus-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluissa

Arviointikertomuksessa todetaan, että

työväenopistojen ja nuorisoasiainkeskuksen tulee

        jatkaa suurten kaupunkien välistä yhteistyötä siten, että yksikkökustannustiedoista voitaisiin saada nykyistä vertailukelpoisempia selvittämällä esimerkiksi toiminnan sisällöstä, kustannuslaskennallisista eristä ja erilaisesta organisoinnista johtuvat eroavuudet.

kulttuurikeskuksen, kaupunginmuseon, kaupunginorkesterin ja taidemuseon tulee

        käynnistää suurten kaupunkien välinen yhteistyö kulttuuritoimen palvelujen vertailemiseksi siten, että toiminnan sisältö, kustannuslaskennalliset ja palvelujen organisoinnista johtuvat eroavuudet tulevat otetuksi huomioon.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaikki opetus-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen yksikkökustannukset eivät ole lähentyneet muiden suurimpien kaupunkien keskiarvoa tai lähentyminen on ollut hyvin vähäistä. Strategiaohjelman 2013-2016 mukaan talouden tasapainosta tulee huolehtia toimintoja uudelleen organisoimalla, hyödyntämällä uutta teknologiaa sekä parantamalla toimintaprosesseja ja –menetelmiä. Palveluiden vaikuttavuutta tulee parantaa, jotta strategiaohjelman mukaiset talouden tasapainotavoitteet saavutetaan. Kehittämistavoitteet otetaan huomioon tulevassa johtamisjärjestelmän uudistamisessa arvioitaessa muodostettavien toimialojen rakennetta.

5.15 Maahanmuuttajanuorten suomen kielen opetus ammatillisessa koulutuksessa, työkokeilussa ja palkkatukityössä

Arviointikertomuksessa todetaan, että

opetusviraston Stadin ammattiopiston ja kaupunginkanslian elinkeino-osaston tulee

        lisätä työpaikoille jalkautuvaa suomen kielen koulutusta.

        lisätä toiminnallista suomen kielen koulutusta.

opetusviraston Stadin ammattiopiston tulee

        hyödyntää monipuolisesti keinoja lyhentää ammatillisten opintojen kestoa, kuten esimerkiksi opintojen henkilökohtaistamista.

        kiirehtiä turvapaikkaa hakeneille oleskeluluvan saaneille nuorille suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamista osana koulutusklusteria.

Kaupunginhallitus toteaa, että vuonna 2016 aloittava osaamiskeskus lisää työpaikoille jalkautuvaa ohjausta ja työpaikoilla tapahtuvaa kielen oppimista. Pääsääntöisesti työpaikoilla tapahtuvan kielikoulutuksen tuki tulee valtiolta. Osaamiskeskus luo uusia toiminnallisia väyliä suomen kielen koulutukseen, joissa yhdistetään ammatillista- ja kielikoulutusta. Elinkeino-osaston tulostavoitteissa on tavoitteena työkokeilun-kielikoulutuksen-palkkatuen yhdistelmän määrän huomattava kasvattaminen vuodelle 2016.

Kaupunginhallitus toteaa, että keskeisenä opetustoimen strategiakauden tavoitteena on nuoriso- ja yhteiskuntakuun toteuttaminen lisäämällä nuorten koulutusta, työllisyyttä ja osallisuutta yhteiskuntaan ja lähiyhteisöön. Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamista ja opintojen keskeyttämisen vähentämistä tukevia toimenpiteitä jatketaan vuonna 2016. Läpäisyä on tehostettu ja keskeyttämistä on vähennetty kehittämällä opiskelijoille joustava siirtyminen koulutusmuodosta toiseen, ammatillisen oppilaitosmuotoisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen yhdistävään 2+1 –malliin. Opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihin on tuettu lisäksi ottamalla asteittain käyttöön sähköinen henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Osana Stadin ammattiopistoa Avoin ammattiopisto on luonut joustavan väylän toisen asteen opintoihin ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille ja myös toiseen asteen opinnoissa keskeyttämisvaarassa oleville. Avoimessa ammattiopistossa räätälöidään yksilöllisiä koulutuspolkuja nuorten erilaisiin tarpeisiin.

Kaupunginhallitus toteaa, että opetusviraston yhtenä painopisteenä suunnittelukaudella 2016-2018 on maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten koulupolun tukeminen. Koulutuksellista tasa-arvoa on edistetty vahvistamalla perusopetuksessa oppilaiden luku- ja kirjoitustaitoja, valmistavan opetuksen jälkeisen suomen kielen opetusta sekä vanhemmuuden tukea. Peruskoulun päättövaiheessa maahan tulleiden nuorten opintojen ohjausta ja oppilashuoltoa on tehostettu.

Maahanmuuttajanuorten pääsyä toisen asteen koulutukseen on helpotettu jatkamalla ja vahvistamalla lukioon valmistavaa koulutusta sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa Valma-koulutusta. Avoimet opinnot ovat tarjonneet koulutusvaihtoehtoja maahanmuuttajataustaisille nuorille. Lisäksi toisen asteen opinnoissa on järjestetty suomi toisena kielenä opetusta sekä on ohjattu ja tuettu maahanmuuttajataustaisia nuoria.

5.16 Toimitilojen korjausvelan hallinta

Arviointikertomuksessa todetaan, että

kaupunginkanslian tulee

        ottaa rakennusten kuluminen huomioon valmistellessaan talousarvion investointiosaa ja siihen sisältyvien korjausinvestointien tasoa.

kaupunginkanslian ja tilakeskuksen tulee

        määritellä sisäisten vuokrien taso tilahankkeiden käsittelyohjeissa päätettyjen sisäisen vuokrauksen periaatteiden mukaisesti.

tilakeskuksen tulee

        käyttää tilojen salkutusta entistä aktiivisemmin yhtenä korjausvelan hallinnan välineenä.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginkanslia valmistellessaan investointiohjelmaa ottaa huomioon rakennusten kulumisen strategiaohjelmassa velkaantumiskehityksen hillitsemiseksi asetetun investointiraamin puitteissa. Kokonaisinvestointimäärärahojen kohdentamisessa eri talousarvion kohdille huomioidaan strategiaohjelmassa asetetut tavoitteet. Talonrakennukseen käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa toteutetaan uusille alueille rakennettavat palvelurakennukset sekä olemassa olevien rakennusten peruskorjaukset ja niihin liittyvät väistötilaratkaisut. Talonrakennuksiin käytettävissä olevissa määrärahoissa on vuosittaista vaihtelua. Talonrakennuksen määrärahatarpeita kohdennetaan vuosittaisten uudis- ja peruskorjaustarpeiden mukaisesti, peruskorjauksissa turvallisuus ja terveellisyys asetetaan etusijalle.

Kaupunginhallitus lisäksi toteaa, että päivitetyt tilahankkeiden käsittelyohjeet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 14.12.2015. Uusien käsittelyohjeiden mukainen sisäinen vuokra ottaa huomioon rakennusten kulumisen pääomavuokrassa. Uudet vuokrausperiaatteet otetaan käyttöön uusissa vuokrasopimuksissa ja muun muassa peruskorjauksen yhteydessä uusittavissa vuokrasopimuksissa.

Kaupunginhallitus edelleen toteaa, että tilakeskuksen tulee jatkaa tilojen salkutuksen mukaisesti luovuttavien kohteiden myyntiä tai purkamista. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kuluvan vuoden talousarvioehdotuksen laatimisohjeiden yhteydessä valmistelua ohjaavan kannanoton, jonka mukaan kiinteän omaisuuden myyntitavoitteessa huomioidaan samanaikainen korjausvelan mahdollinen pienentyminen ja maanmyyntitavoitteessa kaupungin kokonaistaloudellinen tilanne. Kiinteistöjä ja maata myytäessä otetaan tavoitteeksi korjausvelan vähentäminen ja kokonaistaloudellinen kannattavuus.

5.17 Att:n ja Hekan toiminnan mittaaminen ja yhteistyö vuokra-asuntojen peruskorjauksissa

Arviointikertomuksessa todetaan, että

asuntotuotantotoimiston tulee

        seurata kattavammin toimintansa tuloksellisuutta ja harkita, ovatko nykyiset käytettävissä olevat mittarit riittäviä tuloksellisuuden mittaamiseksi.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginkanslia tarkastelee talousarvioon ehdotettavia sitovia ja muita toiminnallisia tavoitteita hallintokuntien kanssa käytävissä talousarvioneuvotteluissa ja valmistellessaan kaupunginjohtajan talousarvioesitystä. Asuntotuotantotoimiston mahdollisista tuloksellisuuden mittaamiseen käyttävistä mittareista neuvotellaan vuoden 2017 talousarvioneuvottelujen yhteydessä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, kaupunginhallitus

2

Arviointikertomus 2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarkastuslautakunta

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tarkastuslautakunta pyytää 11.5.2016 mennessä kaupunginhallituksen lausuntoa arviointikertomuksen 2015 kohdista 2.1–5.17.

Tarkastuslautakunta hyväksyi 13.4.2016 (41 §) vuoden 2015 arviointikertomuksen.

Kuntalain (410/2015) ja Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 8.1 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee laatia kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta arviointikertomus valtuustolle. Kertomuksesta tulee hankkia tarkastussäännön 8.2 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toimielimiltä tarvittavat lausunnot valtuustolle toimitettaviksi.

Arviointikertomus 2015 on esityslistan liitteenä.

Esittelijä toteaa, että tarkastuslautakunnan antamassa arviointikertomuksessa esitetyistä eräistä vuoden 2015 toimintaa koskevista arvioista olisi annettava päätösehdotuksen mukainen lausunto.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mauno Rönkkö, erityissuunnittelija, puhelin: 310 46768

mauno.ronkko(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, kaupunginhallitus

2

Arviointikertomus 2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarkastuslautakunta

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 13.04.2016 § 41

Tarkastuslautakunta 06.04.2016 § 36

Tarkastuslautakunta 09.12.2015 § 108

Tarkastuslautakunta 06.05.2015 § 51

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566