Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/3

 

09.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 443

V 25.5.2016, Valtuutettu Jessica Karhun aloite puistokaistaleen väliaikaisesta käyttöönotosta välitunneilla

HEL 2015-011012 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Jessica Karhun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän perusteluiden loppuun lisätään seuraava:

Yhteenveto

Lausunnonantajat suhtautuvat myönteisesti aloitteeseen. Opetusvirasto ja kiinteistölautakunta toteavat tosin, ettei puistoalueen liittämisen kustannuksiin ole varauduttu investointisuunnitelmissa, mutta pitävät aiheellisena sen selvittämistä, miten tämä väliaikaiseksi tarkoitettu hanke saataisiin toteutettua. Tilakeskuksen ja opetusviraston tuleekin yhteistyössä selvittää liittämiseen tarvittavat toimenpiteet, mahdollinen aikataulu ja kustannukset. Selvityksessä tulee ottaa huomioon kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnossaan toteamat ehdot toteutukselle.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Jessica Karhun valtuustoaloite 7.10.2015

2

Opetusviraston lausunto, puistoalueen liittäminen Myllykallion pihaan

3

Tarkastelu puiston liittämisestä koulun pihaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Jessica Karhun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Aloite

Valtuutettu Jessica Karhu ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan mm. seuraavaa:

Kahdessa pisteessä toimiva Lauttasaaren ala-aste on Suomen suurin alakoulu. Koulussa opiskelee 809 oppilasta lukuvuonna 2015-2016. Tästä määrästä Myllykallion koulurakennuksessa opiskelee 653 oppilasta. Opetuslautakunnan mukaan Myllykallion koulurakennuksen kapasiteetti on 433 oppilasta. Jotta oppilaat saadaan mahtumaan, on koulun pihalle tuotu yhteensä 3 viipalekoulua eli niin sanottua parakkia. Uusimpien oppilasennusteiden mukaan vuoteen 2024 mennessä koululaisia on vielä tulossa yli 550 oppilasta lisää nykyisten lisäksi.

Koska uutta koulurakennusta Lauttasaareen ei realistisesti ole mahdollista toteuttaa lyhyellä tähtäimellä,
on näköpiirissä, että Myllykallion koulurakennuksen oppilasmäärä kasvaa jo ensi syksynä uuden viipalekoulun verran. Nämä parakit on ollut ja on tulevaisuudessakin pakko sijoittaa koulun tontille ja niiden takia koulun piha-alue on supistunut voimakkaasti. Koulurakennuksessa esimerkiksi ruokailutilojen kapasiteetti on jo ylitetty 50 prosentilla, joten väljempi piha olisi tarpeen oppilaille. Välitunteja ei koulussa pystytä vuorottamaan sillä pihalta kantautuva meteli estää työskentelyn osassa luokista sekä parakeissa. Siksi välituntitilaa tarvitaan lisää ja sitä voidaan lisätä esimerkiksi koulun itäpuolella olevasta puistoalueesta.

Aloitteen tekijät toteavat, ettei kyseinen puistokaistale juurikaan palvele alueen asukkaita ja on helposti ja luontevasti otettavissa koulun käyttöön esimerkiksi väliaikaisella aidalla tai istutuksilla, jotka eivät muuta alueen luonnetta.

Aloitteentekijät ehdottavat, että aloitteeseen liitetyn kartan mukainen puistokaistale otetaan väliaikaisesti Myllykallion koulun välituntikäyttöön.

Aloite liitepiirroksineen on liitteenä 1.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Lausunnot

Aloitteesta on pyydetty kaupunkisuunnittelulautakunnan, kiinteistölautakunnan, opetusviraston, rakennusviraston ja ympäristölautakunnan lausunnot. Opetusviraston lausunto on liitteenä 2 ja muut lausunnot ilmenevät päätöshistoriasta.

Kaupunginhallitus toteaa saatujen lausuntojen pohjalta seuraavaa:

Kiinteistölautakunta

Lauttasaaren ala-asteen Myllykalliontien rakennuksen nykyisen tilanahtauden ja kasvavan oppilasmäärän takia vuokrataan tilapäistä lisätilaa viereisestä Oy Hedengren Ab:n toimitilarakennuksesta. Tila on suuruudeltaan 3 170 brm² ja siihen tulee 300 - 350 oppilaspaikkaa. Kaupunginhallitus hyväksyi 11.1.2016 (25 §) vuokrausesityksen, jonka mukaan tilat vuokrataan määräaikaisesti 31.7.2024 saakka. Lisätilan vuokrauksesta johtuen koulun pihalle ei tule lisää tilaa vieviä siirtokelpoisia opetustiloja.

Tilapäisiin lisätiloihin ei kuitenkaan liity uutta piha-aluetta, joten lapset tulevat käyttämään välituntipihana nykyistä pihaa. Yhteys suoraan Myllykallion koulun pihalle järjestetään katetun, sääsuojatun porras-siltarakennelman avulla. Rakennuksen ja Lauttasaaren ala-asteen koulun pihan välissä kulkee kevyen liikenteen väylä, joka tullaan ylittämään tällä siltarakennelmalla.

Länsimetron rakentamiseen liittyvä työaukko on koulun pihaan kuuluvaa aluetta. Se on lopuksi tarkoitus panna umpeen. Tilakeskuksen saama karkea aikataulu tunnelin sulkemiselle ja pihan viimeistelylle on, että se tehdään vuoden 2016 puolella. Piha-alueen ennallistaminen tehdään kesän 2016 aikana.

Kiinteistölautakunta puoltaa lausunnossaan ehdotetun puistoalueen käyttämistä koulun välituntipihana, kun se helpottaa koulun pihan koettua ahtautta ja vastaa lisääntyvän oppilasmäärän
tuomaan tarpeeseen. Tällöin tulee ottaa huomioon, että kolmiomaisen puistoalueen ja koulun pihan välissä, puiston puolella kulkee kevyen liikenteen yhteys, jolloin koulun pihan laajentamisen yhteydessä
täytyy huolehtia siitä, että liikenne kanavoituu lasten kannalta turvallisesti.

Kiinteistölautakunta toteaa vielä, että puistoalueen muuttaminen koulun pihaksi edellyttää investointimäärärahoja, joita ei kiinteistöviraston tilakeskukselle ole varattu. Pihan kunnostuksesta ei ole laadittu kustannusarviota.

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää tarkoituksenmukaisena ehdotettua puistoalueen muuttamista väliaikaisesti koululaisten välituntitoimintaan. Lautakunnan mukaan tilapäisjärjestelyissä alueen kautta kulkeva kävely- ja pyöräilyreitti on säilytettävä ja uudelleen järjesteltävä niin että sitä voidaan käyttää
turvallisesti. Samoin Myllykalliontietä reunustavat puut tulee säilyttää ja rajata pihan ulkopuolelle, jos alue aidataan. Alueella ei saa tehdä merkittäviä maaston muokkausta tai alueen tasaamista. Väliaikaisen käyttöönoton päätyttyä alue tulee palauttaa ennalleen.

Kaupunkisuunnitteluviraston laatima tarkastelu alueesta ja sen ominaisuuksista on liitteenä 3.

Opetusvirasto

Opetusvirasto suhtautuu myönteisesti valtuustoaloitteeseen, joskin toteaa, ettei puistoalueen liittämiseen ole varauduttu investointiohjelmassa. Tilakeskusta pyydetäänkin tilakeskusta selvittämään liittämiseen tarvittavat toimenpiteet, mahdollisen aikataulun ja kustannukset. Opetusvirasto toteaa joka tapauksessa, että koulupihaan liitettävä alue väljentäisi pihan välituntikäyttöä ennen alueen toisen ala-asteen ja nykyisten tilojen perusparannusten valmistumista.

Lauttasaaren toisen ala-asteen valmistuttua ja Tallbergin puistotien- ja Myllykallion toimipisteen
perusparannusten valmistettua 2024 lisätiloiksi siirretyt viipalerakennukset poistuvat ja myös valtuustoaloitteessa esitetty koulun pihaan tehty lisäys voidaan palauttaa takaisin puistoalueeksi.

Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunnan mielestä ehdotettu puistoalue soveltuu hyvin välituntikäyttöön. Alue on riittävän suojassa Länsiväylän ja Lauttasaarentien aiheuttamalta liikennemelulta. Viereisestä Myllykalliontien liikenteestä aiheutuva melu ja vaikutus ilmanlaatuun on kokonaisuuden kannalta vähäinen. Puistoalueella ei lausunnon mukaan myöskään ole erityisiä luontoarvoja, jotka tulisi ottaa huomioon tilapäisessä koululaisten välituntikäytössä.

Koulun välituntijärjestelyistä vastaa opetusvirasto ja niiden toteutuksesta kiinteistövirasto. Tarvittavan lisäpihan maanvuokrauksen hoito kuuluu kiinteistövirastolle, joka on myös koulukiinteistön vuokranantaja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Jessica Karhun valtuustoaloite 7.10.2015

2

Opetusviraston lausunto, puistoalueen liittäminen Myllykallion pihaan

3

Tarkastelu puiston liittämisestä koulun pihaan

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Opetuslautakunta

Rakennusvirasto

Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.01.2016 § 18

HEL 2015-011012 T 00 00 03

Ksv 5264_9

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kolmionmallinen puistoalue sijaitsee Myllykalliontiellä Lauttasaaren ala-asteen ja Lahnaruohontien asuinkorttelien välissä. Alue on pinta-alaltaan n. 2 500 m² ja on 9.2.1951 voimaantulleessa kaavassa nro 2 948 merkitty puistoksi. Koulun ja puiston välistä kulkee Myllykallion ja Lauttasaarentien välinen kävely- ja pyöräilyreitti. Myllykallion tien varressa puistoalueen reunassa on puurivi, joka on osa tietä reunustavaa laajempaa aihetta. Alueella on myös hyväkuntoisia kuusiryhmiä.

Puistoalue on nurmipintainen ja viettää pohjoiseen päin.

Kaupunkisuunnittelulautakunta katsoo, että valtuustoaloitteessa esitetty alueen muuttaminen väliaikaisesti koululaisten välituntitoimintaan on tarkoituksenmukaista. Tilapäisjärjestelyt tulee kuitenkin toteuttaa siten, että:

        Koulun pihan laajentamisen yhteydessä on kävely- ja pyöräilyreitti säilytettävä ja uudelleen järjesteltävä niin että sitä voidaan käyttää turvallisesti.
 

        Myllykalliontietä reunustavat puut tulee säilyttää. Puut tulee rajata pihan ulkopuolelle, jos alue aidataan.
 

        Alueella ei saa tehdä merkittäviä maaston muokkausta tai alueen tasaamista. Väliaikaisen käyttöönoton päätyttyä alue tulee palauttaa ennalleen.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Jukka Kähkönen, arkkitehti, puhelin: 310 37260

jukka.e.kahkonen(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 17.12.2015 § 632

HEL 2015-011012 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Jessica Karhun ym. valtuustoaloitteesta koskien ehdotetun puistoalueen käyttämistä koulun välituntipihana seuraavan puoltavan lausunnon: 

Se helpottaa koulun pihan koettua ahtautta ja vastaa lisääntyvän oppilasmäärän tuomaan tarpeeseen.

Kolmiomaisen puistoalueen ja koulun pihan välissä, puiston puolella kulkee kevyen liikenteen yhteys. Koulun pihan laajentamisen yhteydessä tämän liikenteen kanavoinnista lasten kannalta turvallisesti täytyy huolehtia. Asiaan tulee pyytää kannanotto rakennusviraston katu- ja puisto-osastolta.

Puistoalueen muuttaminen koulun pihaksi edellyttää investointimäärärahoja, joita ei kiinteistöviraston tilakeskukselle ole varattu.

Lauttasaaren ala-asteen tilapäiset lisätilat

Lauttasaaren ala-asteen Myllykalliontien rakennuksen nykyisen tilanahtauden ja kasvavan oppilasmäärän takia vuokrataan tilapäistä lisätilaa viereisestä Oy Hedengren Ab:n toimitilarakennuksesta. Tila on suuruudeltaan 3 170 brm² ja siihen tulee 300 - 350 oppilaspaikkaa. Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle tilan vuokraamiseksi on ollut kiinteistölautakunnan käsittelyssä 10.12.2015. Kiinteistölautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle tilan vuokraamista kahdeksaksi vuodeksi.

Nykyisen pihan tilankäyttö

Lisätilan vuokrauksesta johtuen koulun pihalle ei tule lisää siirtokelpoisia opetustiloja.

Tilapäisiin lisätiloihin ei kuitenkaan liity uutta piha-aluetta, joten lapset tulevat käyttämään välituntipihana nykyistä pihaa. Yhteys suoraan Myllykallion koulun pihalle järjestetään katetun, sääsuojatun porras-siltarakennelman avulla. Rakennuksen ja Lauttasaaren ala-asteen koulun pihan välissä kulkee kevyen liikenteen väylä, joka tullaan ylittämään tällä siltarakennelmalla.

Länsimetron rakentamiseen liittyvä työaukko on koulun pihaan kuuluvaa aluetta. Se on lopuksi tarkoitus panna umpeen. Tilakeskuksen saama karkea aikataulu tunnelin sulkemiselle ja pihan viimeistelylle on, että se tehdään vuoden 2016 puolella. Piha-alueen ennallistaminen tehdään kesän 2016 aikana.

Esittelijä

vs. tilakeskuksen päällikkö

Markku Metsäranta

Lisätiedot

Sirkka-Liisa Sundvall, projektinjohtaja, puhelin: 310 23058

sirkka-liisa.sundvall(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 15.12.2015 § 406

HEL 2015-011012 T 00 00 03

Lausunto

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Väliaikaiseen välituntikäyttöön ehdotettu puistoalue on riittävän suojassa Länsiväylän ja Lauttasaarentien aiheuttamalta liikennemelulta. Viimeisimmän vuonna 2012 valmistuneen Helsingin EU-meluselvityksen perusteella puistoalueelle kohdistuu VNp:n mukaisen päiväohjearvon alittava alle 55 dB päivämelutaso. Viereisestä Myllykalliontien liikenteestä aiheutuva melu ja vaikutus ilmanlaatuun on kokonaisuuden kannalta vähäinen. Puistoalueella ei ole erityisiä luontoarvoja, jotka tulisi ottaa huomioon tilapäisessä koululaisten välituntikäytössä.

Ympäristölautakunnan mielestä ehdotettu puistoalue soveltuu hyvin välituntikäyttöön.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 7.12.2015

HEL 2015-011012 T 00 00 03

 

Kaupunginhallitus pyytää rakennusviraston lausuntoa Lauttasaaren koulun lisäpihalle 31.12.2015 mennessä.

Jessica Karhu ja kuusitoista muuta kaupunginvaltuutettua ehdottavat, että Lauttasaaren koulun välituntipihaa laajennetaan viereiseen puistoon. Valtuutettujen näkemyksen mukaan koululaisten suuren määrän takia tarvitaan lisää pihatilaa. Pihatilaa voidaan lisätä esimerkiksi rakentamalla uusi välituntitoimintaa palveleva piha koulun itäpuolelle puistoon.

Koulun välituntijärjestelyistä vastaa opetusvirasto ja niiden toteutuksesta kiinteistövirasto. Tarvittavan lisäpihan maanvuokrauksen hoito kuuluu joko rakennusvirastolle tai kiinteistövirastolle riippuen vuokra-ajan pituudesta.

Rakennusvirasto ei näe esteitä välituntipihan toteuttamiselle puistoon.

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Pekka Engblom, puistovastaava, puhelin: 310 38525

pekka.engblom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566