Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/6

 

09.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 446

V 25.5.2016, Valtuutettu René Hurstin aloite tyhjillään olevien kiinteistöjen mahdollisesta käytöstä kriisiasuntoina

HEL 2015-012110 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu René Hurstin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite, Hursti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu René Hursti ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan mm. seuraavaa:

Eriarvoisuus loukkaa ihmisoikeuksia ja ennen kaikkea ihmisarvoa, koska se vie mahdollisuuden täysipainoiseen, inhimilliseen hyvään elämään ja kehittymiseen.

Ihmisen elämänlaadun parantamisen, joka edellyttää ensin asuntoa, riittävää toimeentuloa ja lähiterveyspalveluita, pitäisi olla tärkein asia hyvinvointiyhteiskunnassa, mutta näin ei kuitenkaan ole. Heikoimmasta huolehtimisen pitää olla tärkein tehtävämme.

Aloitteentekijät pyytävät, että Helsingin kaupunki selvittää tyhjillään olevien kiinteistöjen tilanteen ja mahdollisuuden kaupungin tai järjestöjen ylläpitämänä perustaa niihin kriisimajoitusta asunnottomille. Näistä voitaisiin sitten aloitteen mukaan ohjata asukkaita vapautuviin Hekan vuokra-asuntoihin kiireellisyysjärjestyksessä ja elinolosuhteet huomioon ottaen.

Aloitekirje kokonaisuudessaan on liitteenä 1.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Aloitteesta on pyydetty asuntotuotantotoimikunnan, kiinteistöviraston ja sosiaali- ja terveysviraston lausunnot. Lausunnot ilmenevät päätöshistoriasta.

Kaupunginhallitus toteaa saatujen lausuntojen ja kaupunginkanslian valmistelun pohjalta seuraavaa:

René Hurstin aloitteessa esiin nostettu näkökulma on tärkeä. Asunto on ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta keskeinen tekijä, ja yhteiskunnan sivistystä voidaan mitata sillä, miten se huolehtii heikoimmistaan. Pitkäaikaisasunnottomat kuuluvat yksiin yhteiskunnan heikoimpiin. Heidän asemansa parantaminen sisältyy Helsingin kaupungin vuonna 2012 hyväksymään strategiaohjelmaan, jonka mukaan pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa jatketaan ja asiassa kiinnitetään erityistä huomiota nuorten asunnottomuuden ehkäisemiseen.

Pitkäaikaisasunnottomuutta on vähennetty Helsingissä vuosina 2008–2015 valtakunnallisten aiesopimusten tavoitteiden mukaisesti. Helsinki ylitti molempien kausien sopimuksen asuntotavoitteet. Ympäristöministeriö on myös valmistellut uuden kansallisen asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn keskittyvän Aune-toimenpideohjelman vuosille 2016–2019.

Helsingin kaupungilla on käytössään Hietaniemenkadun palvelukeskus, jossa asunnottomilla henkilöillä on mahdollisuus tilapäisesti majoittua. Muissa yksiköissä asuminen perustuu vuokrasopimuksiin. Asunnottomuuden ja pitkäaikaisasunnottomuuden hoitamiseksi sosiaali- ja terveysvirastolla on käytössää noin 3 100 välivuokrattua asuntoa ja lisäksi kaupunki on kilpailuttanut puitesopimuksella noin 800 paikkaa, joita käytetään tarveharkinnan mukaan. Lisäksi sosiaali- ja terveysvirasto on viimeksi alkuvuodesta kilpailuttanut kriisi- ja tilapäismajoitusta. Tilapäismajoituksen osalta palveluntuottajalla on velvollisuus etsiä asunnottomalle vuokra-asunto.

Yhdessä Hietanimenkadun yksikkö sekä kilpailutettu kriisimajoitustoiminta ovat vastaus tämän hetken tarpeisiin asunnottomien tilapäisen asuttamisen osalta. Erilaisten hankkeiden ja tukiasuntojen lisäksi kaupungin oman, kiinteistöviraston vastuulla olevan asuntovälityksen kautta on pyritty huolehti- maan pitkäaikaisasunnottomien pääsystä tavallisille asuntomarkkinoille.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi erityisesti nuorten osalta tulee kiinnittää huomiota lastensuojelun asiakkaana olleiden sekä todellisessa asunnottomuusuhassa olevien nuorten asunnon saamiseen.

Asunnottomuuden vähentämiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää työtä pyritään tekemään aktiivisesti myös asumis- ja velkaneuvonnan avulla. Asunnottomuuden vähentäminen Helsingissä edellyttää kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon määrän pitämistä korkeana.

Kaupungin omistamat tyhjänä olevat huonetilat ovat pääasiassa toimisto- ja liiketilakäyttöön tarkoitettuja pieniä huonetiloja, jotka sellaisenaan eivät täytä esimerkiksi kriisimajoitustilojen saniteettitiloille, keittiötiloille ja paloturvallisuudelle asetettavia viranomaismääräyksiä. Lisäksi joitakin suurempia rakennuksia on tyhjänä, mutta niiden käyttäminen majoitustoimintaan vaatisi mittavat korjaus- ja kunnostustyöt.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuustoaloite, Hursti

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 03.05.2016 § 188

HEL 2015-012110 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Rene Hurstin valtuustoaloitteesta, joka koskee tyhjillään olevien kiinteistöjen käyttämistä kriisimajoitukseen asunnottomille, seuraavan lausunnon:

Kaupungin omistamat tyhjänä olevat huonetilat ovat pääasiassa toimisto- ja liiketilakäyttöön tarkoitettuja pieniä huonetiloja, jotka sellaisenaan eivät täytä kriisimajoitustiloille asetettavia viranomaismääräyksiä (mm. saniteettitilat, keittiötilat, paloturvallisuus- yms. vaatimuksia). Lisäksi joitakin suurempia rakennuksia on tyhjinä, mutta niiden käyttäminen majoitustoimintaan vaatisi mittavia korjaus- ja kunnostustöitä.

Ko. tarkoitukseen on helposti käytettävissä asunnot, joiden omistus on pääsääntöisesti Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä ja kaupungin vapaarahoitteisia asuntoja omistavalla Kiinteistö Oy Auroranlinnalla.

Kiinteistöviraston tilakeskuksen omistuksessa on pääosin Hitas-yhtiöiden asuntoja, jotka sijaitsevat hajallaan eri yhtiöissä eri puolella kaupunkia ja jotka on jo vuokrattu asuntokäyttöön asunnon tarvitsijoille.

Kriisimajoitusasiat kuuluvat sosiaali- ja terveysviraston toiminta-alueelle, eikä virasto ole pyytänyt etsimään tähän tarkoitukseen nyt jo olemassa olevien tilojen lisäksi lisätiloja.

Kiinteistöviraston tilakeskuksen omistuksessa ei valitettavasti ole kriisimajoitukseen sellaisenaan soveltuvia tiloja. Lisäksi tilakeskuksen käytössä olevat korjaus- ja muutostyövarat ovat niukat ja ne joudutaan kohdentamaan päiväkotien, koulujen, sairaaloiden yms. peruspalvelutoimintojen tarvitsemien tilojen korjauksiin siten, että nämä palvelutilat pysytään pitämään terveellisinä ja turvallisina.

Esittelijä

vs. tilakeskuksen päällikkö

Markku Metsäranta

Lisätiedot

Sisko von Behr, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 40366

sisko.von.behr(a)hel.fi

 

Asuntotuotantotoimikunta 23.03.2016 § 47

HEL 2015-012110 T 00 00 03

Lausunto

Asuntotuotantotoimikunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunto

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimikunta toteaa, että Rene Hurstin esiin nostama näkökulma on tärkeä. Yhteiskunnan sivistystä mitataan sillä, miten se huolehtii heikoimmistaan. Pitkäaikaisasunnottomat kuuluvat yksiin yhteiskunnan heikoimpiin. Heidän asemansa parantaminen sisältyy Helsingin kaupungin vuonna 2012 hyväksymään strategiaohjelmaan, jonka mukaan pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa jatketaan ja asiassa kiinnitetään erityistä huomiota nuorten asunnottomuuden ehkäisemiseen.

Valtakunnalliset pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmat PAAVO I (2008-2011) ja PAAVO II (20012-2015) sisältyvät valtion ja kaupunkien välisiin aiesopimuksiin. Asia on siksikin tärkeä nyt, kun valtion ja Helsingin välisistä MAL-sopimuksista neuvotellaan.

Aloitteessa esitetään selvitettävän tilanteen tyhjillään olevista kiinteistöistä ja mahdollisuudesta perustaa niihin kaupungin tai järjestöjen ylläpitämänä kriisimajoitus asunnottomille, ja joista voidaan sitten ohjata vapautuviin Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuokra-asuntoihin kiireellisyysjärjestyksessä, elinolosuhteen huomioon ottaen.

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimikunta toteaa, ettei sillä ole asiaan kannanottoa, sillä asuntotuotantotoimisto ei omista kiinteistöjä vaan on puhtaasti rakennuttaja organisaatio. Näin ollen kiinteistöjen tilaa koskevat selvitykset ja päätökset kiinteistöjen käytöstä eivät kuulu asuntotuotantotoimiston toimialaan.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Sisko Marjamaa

Lisätiedot

Ifa Kytösaho, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 32293

ifa.kytosaho(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.03.2016 § 49

HEL 2015-012110 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

"Sosiaali- ja terveysvirastolla ei ole omia kiinteistöjä, joita olisi mahdollista osoittaa asunnottomien kriisimajoitukseen.

Pitkäaikaisasunnottomuutta on vähennetty Helsingissä vuosina 2008–2015 aiesopimusten tavoitteiden mukaisesti. Ympäristöministeriö on valmistellut uuden kansallisen asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn keskittyvän Aune-toimenpideohjelman vuosille 2016–2019.

Erilaisten hankkeiden ja tukiasuntojen lisäksi kaupungin oman, kiinteistöviraston vastuulla olevan asuntovälityksen kautta on pyritty huolehtimaan pitkäaikaisasunnottomien pääsystä tavallisille asuntomarkkinoille.

Lisäksi sosiaali- ja terveysvirasto on kilpailuttanut kriisi- ja tilapäismajoitusta. Tilapäismajoituksen osalta palveluntuottajalla on velvollisuus etsiä asunnottomalle vuokra-asunto.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisemiseksi erityisesti nuorten osalta tulee kiinnittää huomiota lastensuojelun asiakkaana olleiden sekä todellisessa asunnottomuusuhassa olevien nuorten asunnon saamiseen. Asunnottomuuden vähentämiseen ja ehkäisemiseen tähtäävää työtä pyritään tekemään aktiivisesti myös asumis- ja velkaneuvonnan avulla.

Asunnottomuuden vähentäminen Helsingissä edellyttää kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon määrän pitämistä korkeana.

Helsingin kaupungissa kiinteistöviraston tilakeskus vastaa sosiaali- ja terveysviraston käytössä olevista toimitilakiinteistöistä ja Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) vastaa asunnoista.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Asunto on ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta keskeinen tekijä.”

Esittelijä

vs. virastopäällikkö

Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566