Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

02.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 414

Kansliapäällikön avoimen viran määräaikaisen hoitajan määrääminen

HEL 2016-004596 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä rahoitusjohtaja Tuula Saxholmin hoitamaan kansliapäällikön avoinna olevaa virkaa (vakanssi nro 088164) 11 875,55 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin 1.5.2016 alkaen siihen asti, kunnes virka on täytetty, tällä päätöksellä kuitenkin enintään 27.10.2016 saakka.

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Esteelliset: Tuula Saxholm

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

 

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 3.2.2016 § 26 myöntää kansliapäällikölle eron Helsingin kaupunginkanslian kansliapäällikön virasta 1.5.2016 lukien (Tapio Korhonen).

Hallintosäännön 15 §:n mukaan kaupunginhallitus voi päättää avoimeen kansliapäällikön virkaan määräaikaisen hoitajan määräämisestä ja hänen palkkauksensa enintään 180 päivän ajaksi. Kaupunginhallitus päättää erikseen viran haettavaksi julistamisesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.04.2016 § 390

HEL 2016-004596 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

25.04.2016 Pöydälle

Esteelliset: Tuula Saxholm

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle Otso Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566