Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

02.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 415

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Liikenneviraston yhteishankkeisiin

HEL 2015-010603 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2016 talousarvion alakohdasta 8 03 10 13, Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Porvoonväylä, Khn käytettäväksi

 

700 000 euroa Porvoonväylän meluesteisiin Jakomäessä,

 

alakohdasta 8 03 10 20, Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa,
Kehä I (meluntorjunta), Khn käytettäväksi

 

300 000 euroa Kehä I:n meluesteisiin Sepänmäessä ja

 

alakohdasta 8 03 10 21, Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Tiehankkeiden suunnittelu, Khn käytettäväksi

 

250 000 euroa mm. Länsiväylän tiesuunnitelman laadintaan Koivusaaressa sisältäen sekä maantiemaisen eritasoliittymän että katumaisen liittymän vaihtoehdot

 

Käsittely

Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa:

Lisätään kohtaan (3) "Sisältäen sekä maantiemaisen eritasoliittymän että katumaisen liittymän vaihtoehdot"

Kannattaja: Pilvi Torsti

 

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Sanna Vesikansa vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 7
Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Lasse Männistö, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki

Ei-äänet: 8
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi Sanna Vesikansan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 7 - 8.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys, 15.3.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää myöntää rakennusvirastolle vuoden 2016 talousarvion alakohdasta 8 03 10 13, Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Porvoonväylä, Khn käytettäväksi

 

700 000 euroa Porvoonväylän meluesteisiin Jakomäessä,

 

alakohdasta 8 03 10 20, Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa,
Kehä I (meluntorjunta), Khn käytettäväksi

 

300 000 euroa Kehä I:n meluesteisiin Sepänmäessä ja

 

alakohdasta 8 03 10 21, Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Tiehankkeiden suunnittelu, Khn käytettäväksi

 

250 000 euroa mm. Länsiväylän tiesuunnitelman laadintaan Koivusaaressa

 

Esittelijän perustelut

Porvoonväylä

Porvoonväylän (Vt 7) melusuojausta Jakomäen kohdalla koskeva tiesuunnitelma on hyväksytty Liikennevirastossa toukokuussa 2015. Tiesuunnittelun perustana on ollut Maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008–2012. Meluvallissa hyödynnetään Helsingin kaupungin alueella muodostuvia kaivumaita.

Tiesuunnitelman mukaan hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 1 220 000 euroa. Meluvallien rakennuskustannukset ovat
782 600 euroa, meluseinien rakennuskustannukset 244 800 euroa ja johtosiirtokustannukset 190 000 euroa. Uudenmaan ELY-keskus osallistuu meluseinien rakennuskustannuksiin 75 %:n kustannusosuudella eli 183 600 eurolla. Kaupungin osuus kustannuksista on 1 036 400 euroa.

Rakennusvirasto toteuttaa melusuojauksen vuosina 2016‒2017. Vallin rakentamisurakkaan on arvioitu käytettäväksi 1 200 000 euroa. Kaupunginhallitus on täytäntöönpanopäätöksellään 22.2.2016 § 169 myöntänyt vuonna 2015 alakohdan käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella ylitysoikeutta 500 000 euroa rakennusviraston käyttöön.

Vuoden 2016 talousarviossa alakohtaan 8 03 10 13 Porvoonväylä on varattu 700 000 euroa, joka tarvitaan myös meluesteiden toteuttamiseen.

Kehä I (meluntorjunta)

Kehä I (Mt 101) melunsuojausta Sepänmäen kohdalla koskeva tiesuunnitelma on hyväksytty Liikennevirastossa 15.10.2015. Hanke sisältyy Liikenneviraston laatimaan vuosien 2013–2018 maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan.

Tiesuunnittelun taustalla on myös kaupungin massatalouden sekä materiaalitehokkuuden parantaminen sekä kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelma. Meluvallissa hyödynnetään Helsingin kaupungin rakennuskohteissa muodostuvia massoja yhteensä noin 100 000 kuutiometriä. Tiesuunnitelman mukaan meluvallin arvioidut kustannukset ovat 777 330 euroa ja niistä vastaa Helsingin kaupunki.

Rakennusvirasto toteuttaa melusuojauksen vuosina 2016‒2018. Vuoden 2016 talousarviossa alakohtaan 8 03 10 20, Kehä I (meluntorjunta) Sepänmäki on varattu 300 000 euroa, joka tarvitaan meluesteiden rakentamiseen.

Tiehankkeiden suunnittelu

Tiehankkeiden suunnitteluun varatulla määrärahalla on käynnistymässä Länsiväylän (Kt 51) tiesuunnitelman laadinta Koivusaaren kohdalla. Määrärahalla varaudutaan myös muiden vuoden 2016 aikana käynnistyvien Liikenneviraston yhteishankkeiden suunnittelu- tai selvitystehtäviin. Vuoden 2016 talousarviossa alakohtaan 8 03 10 21, Tiehankkeiden suunnittelu on varattu 250 000 euroa, joka tarvitaan em. suunnittelu- ja selvitystehtäviin.

Määrärahaesitys

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi vuoden 2016 talousarvion kohdasta 8 03 10, Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi Porvoonväylän ja Kehä I melusuojien rakentamiseen sekä tiehankkeiden suunnitteluun yhteensä 1 250 000 euroa, joka jakautuu eri alakohtiin seuraavasti:

        8 03 10 13 Porvoonväylä, 700 000 euroa

        8 03 10 20 Kehä I (meluntorjunta), 300 000 euroa

        8 03 10 21 Tiehankkeiden suunnittelu, 250 000 euroa

Esittelijä toteaa, että yhteensä 1 250 000 euron määräraha tulisi myöntää rakennusvirastolle vuoden 2016 talousarvion kohdan 8 03 10, Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, Khn käytettäväksi ao. alakohdista Porvoonväylän ja Kehä I:n meluesteiden rakentamiseen sekä Länsiväylän tiesuunnitelmaan Koivusaaressa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys, 15.3.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Rakennusvirasto

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 25.04.2016 § 396

HEL 2015-010603 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

25.04.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan seitsemännen esityksen (Kj/7) kaupunginhallituksen asioista kokouksen seitsemäntenätoista asiana.

 

Vastaehdotus:
Hannu Oskala: Kohtaan kohtaan 3 lisäyksenä:

"Sisältäen sekä osayleiskaavan että tulevan yleiskaavan sisältämät vaihtoehdot."

Hannu Oskalan vastaehdotusta ei käsitelty asian käsittelyn keskeyttämisen vuoksi.

 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.

18.04.2016 Pöydälle

07.12.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566