Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

02.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 425

Maankäyttösopimus Kuntatalo Oy:n kanssa poikkeamispäätökseen liittyen

HEL 2016-004310 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 11. kaupunginosan (Kallio) korttelin nro 303 tontin nro 3 omistajan Kuntatalo Oy:n kanssa liitteen 1 mukaisen sopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus

2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kuntatalo Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kallion kaupunginosan tontin 11303/3 omistaja Kuntatalo Oy hakee poikkeamislupaa tontillaan olevan rakennuksen pysyvän käyttötarkoituksen muuttamiseksi.

Tontilla sijaitseva rakennus on valmistunut Kuntaliiton käyttöön vuonna 1982. Hakemus koskee rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamista hallinto- ja virastokäyttöön varatusta tilasta (YH) yleiseksi toimistotilaksi (KT). Muutettava kerrosala on yhteensä 20 129 k-m².

Hakemusta perustellaan sillä, että Kuntaliiton toiminnan tehostamisen takia tiloja on jäänyt vapaaksi, ja niitä vapautunee jatkossa lisää.

Hakemus on selostettu liitteenä 2 olevassa kaupunkisuunnitteluviraston 4.3.2016 päivätyssä lausunnossa kaupunginhallitukselle.

Koska haettu poikkeamislupa nostaa tontin arvoa ja siitä koituu huomattavaa hyötyä tontin omistajalle, tämän kanssa on neuvoteltu liitteenä 1 oleva sopimus maankäyttö- ja rakennuslain 12a-luvun periaatteita noudattaen. Sen mukaan tontinomistaja maksaa kaupungille 812 000 euroa osallistumisenaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Sopimus noudattaa sovellettua käytäntöä. Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus

2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kuntatalo Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 21.04.2016 § 170

HEL 2016-004310 T 10 01 00

Esitys

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan tekemään 11. kaupunginosan (Kallio) korttelin nro 303 tontin nro 3 omistajan Kuntatalo Oy:n kanssa liitteen 2 mukainen sopimus sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

(MA111-5)

Esittelijä

osastopäällikkö

Sami Haapanen

Lisätiedot

Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

Esko Patrikainen, apulaisosastopäällikkö, puhelin: 310 36471

esko.patrikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566