Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

02.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 413

Helen Oy:n pääomanpalautus

HEL 2016-003708 T 02 07 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

        kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa allekirjoittamaan kaupungin osalta Helen Oy:n pääomanpalautukseen liittyvän liitteenä olevan luonnoksen mukaisen luovutuskirjan, ja tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia sekä tekemään pääomanpalautukseen liittyvät tarvittavat ilmoitukset verottajalle,

        myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi vuoden 2016 talousarviomäärärahoja enintään 65 000 euroa pääomanpalautukseen liittyvän varainsiirtoveron maksamiseen talousarvion tililtä 8 22 19, Arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Luovutuskirjaluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helen Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helen Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.3.2016 käsiteltiin yhtiön hallituksen esitys pääomanpalautuksesta Helsingin kaupungille. Palautus päätettiin tehdä yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastosta luovuttamalla kaupungille 40 000 kappaletta Helsingin Energiatunnelit Oy:n osakkeita.

Pääomanpalautuksella toteutetaan Helen Oy:n ja Helsingin Energiatunnelit Oy:n välisen tunneliliiketoiminnan siirtojärjestelyn toinen vaihe ja palautetaan kaupungin omistusosuus Helsingin Energiatunnelit Oy:ssä takaisiin osakassopimuksen mukaiseen 10 prosenttiin yhtiöstä. Menettely on konsernijaoston päätöksen 9.11.2015, § 155 perusteluissa kuvatun mukainen.

Helen-konsernin vuoden 2016 varsinaisia yhtiökokouksia koskevan konsernijaoston päätöksen 29.2.2016, § 20 perusteluissa todettiin, että pääomanpalautukseen liittyy kaupungille aiheutuva varainsiirtoveron maksuvelvollisuus, ja että veronmaksua koskeva asia tuodaan erikseen päätöksentekoon sen jälkeen, kun päätös pääomanpalautuksesta on Helen Oy:n yhtiökokouksessa tehty.

Pääomanpalautuksen euromääräinen arvo on yhteensä 4 008 417,22 euroa ja kaupungin maksettavaksi tulevan varainsiirtoveron määrä 64 134,68 euroa (1,6 %).

Päätösehdotus perusteluineen vastaa kaupunginhallituksen konsernijaoston esitystä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Luovutuskirjaluonnos

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helen Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Talpa

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.04.2016 § 68

HEL 2016-003708 T 02 07 01

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää

        kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa allekirjoittamaan kaupungin osalta Helen Oy:n pääomanpalautukseen liittyvän liitteenä olevan luonnoksen mukaisen luovutuskirjan, ja tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia sekä tekemään pääomanpalautukseen liittyvät tarvittavat ilmoitukset verottajalle,

        myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi vuoden 2016 talousarviomäärärahoja enintään 65 000 euroa pääomanpalautukseen liittyvän varainsiirtoveron maksamiseen talousarvion tililtä 8 22 19, Arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566