Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

21.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 253

Kiinteistö Oy Helsingin Kalatorin maanvuokrasopimuksen jatkaminen

HEL 2016-000521 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa tukkutorin jatkamaan Tukkutorilla Sörnäistenkatu 7.ssä sijaitsevan Kiinteistö Oy Helsingin Kalatorin kiinteistön maanvuokrasopimusta esityksen mukaisesti enintään 31.12.2036 saakka.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Teknisen palvelun lautakunnan esitys 28.1.2016

2

Kiinteistö Oy Helsingin Kalatorin anomus

3

Maanvuokrasopimus KOY Helsingin Kalatori

4

Asemapiirros Sörnäistenkadulta

5

Kiinteistö Oy Helsingin Kalatorin pohjakuvat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Teknisen palvelun lautakunta esittää 28.1.2016 Tukkutorin alueella Sörnäistenkatu 7 sijaitsevan Kiinteistö Oy Helsingin Kalatorin kiinteistön maanvuokrasopimuksen jatkamista 31.12.2036 asti. Teknisen palvelun lautakunnan esitys on liitteenä 1.

Kiinteistö Oy Helsingin Kalatorin anomus on liitteenä 2, sopimusluonnos liitteenä 3 sekä pohjakuva ja asemapiirros liitteinä 4 ja 5.

Voimassaoleva sopimus 4 524 m² maa-alueen vuokrauksesta päättyy vuoden 2020 lopussa.

Helsingin Tukkutorin ja Helsingin kaupungin kiinteistöviraston välisen maanvuokrasopimuksen jatkuminen vuoden 2036 loppuun asti mahdollistaa vuokrasopimuksen jatkamisen. Helsingin Tukkutorin muita maanvuokrasopimuksia on viime vuosina jatkettu 31.12.2036 asti.

Nykyinen vuokra on 1,54 €/m²/kk. Uusi vuokra1,70 €/m2/kk tulee voimaan vanhan sopimuksen päätyttyä 31.12.2020. Sopimuksen mukaan vuokraa korotetaan 1. huhtikuuta alkaen edellisen vuoden joulukuun elinkustannusindeksin (elinkustannusindeksi 2005 = 1600) pisteluvulla. Elinkustannusindeksin laskiessa vuokran hinta ei laske vaan pysyy samana. Tukkutori varaa oikeuden korottaa maanvuokria vuoden 2020 alusta Helsingin kaupungin sisäistä vuokrankorotusta vastaavaksi.

Esittelijä pitää maanvuokrasopimuksen pidentämistä perusteltuna alueen yrityksien toimintaedellytyksien varmistamisen ja tukkutorialueen kehittämisen kannalta. Vuokrataso on vastaava kuin alueen muilla yrittäjillä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Teknisen palvelun lautakunnan esitys 28.1.2016

2

Kiinteistö Oy Helsingin Kalatorin anomus

3

Maanvuokrasopimus KOY Helsingin Kalatori

4

Asemapiirros Sörnäistenkadulta

5

Kiinteistö Oy Helsingin Kalatorin pohjakuvat

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Tukkutori

Päätöshistoria

Teknisen palvelun lautakunta 28.01.2016 § 11

HEL 2016-000521 T 10 01 01 02

Esitys

Teknisen palvelun lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Tukkutorin alueella Sörnäistenkatu 7 sijaitsevan Kiinteistö Oy Helsingin Kalatorin kiinteistön maanvuokrasopimusta jatketaan 31.12.2036 asti.

Esittelijä

va. toimitusjohtaja

Tommi Tapana

Lisätiedot

Tommi Tapana, va. toimitusjohtaja, puhelin: (09) 310 78823

tommi.tapana(a)hel.fi

Tiina Suvanen, yrityspalveluyksikön päällikkö, puhelin: 310 78822

tiina.suvanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566