Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

21.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 261

Koirasaarten liikennesuunnitelman hyväksyminen

HEL 2014-011894 T 08 00 00

Esitys

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston piirustuksen nro 6537-2 mukaisen Koirasaarten liikennesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6537-2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösesitys

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on laadittu asemakaavaehdotuksen nro 12311 yhteydessä Koirasaarten liikennesuunnitelma (piirustus nro 6537-2). Suunnitelmassa on esitetty asemakaavan mahdollistamat järjestelyt jalankululle, pyöräilylle sekä autoille.

Koirasaarten alue liittyy Kruunuvuorenrannan katuverkkoon Haakoninlahdenkadun tai Laivakoirankadun kautta. Joukkoliikenneyhteydet sijoittuvat alueen pohjoispuolelle. Koirasaarten alueella pyöräily on ajoradalla.

Esittelijän perustelut

Lähtökohdat

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 2.12.2014 Koirasaarten alustavan liikennesuunnitelman (piirustus 6256-2) asemakaavaehdotuksen 12311 yhteydessä.

Koirasaarten asemakaavaehdotus on lähetetty kaupunkisuunnitteluvirastosta 23.10.2015 kaupunginhallitukselle. Koirasaarten liikennesuunnitelma (piirustus 6537-2) on kyseisen asemakaavan mukainen. Liikennesuunnitelma korvaa alustavan liikennesuunnitelman (piirustus 6256-2).

Suunnitelma

Jalankulku ja pyöräily

Alueella on hyvät jalankulkuyhteydet, sillä kaduilla on jalkakäytävät molemmin puolin ja alueen läpi kulkee jatkuvia jalankulkureittejä. Mustinpolku ja Bellanpolku alueen keskellä ovat pääosin jalankululle ja pyöräilylle tarkoitettuja katuja, joilla on huolto- ja pelastusajo sallittu. Aluetta halkovan kanavan varrella on laiturimainen rakenne (Koiraluodonlaituri), jota jalankulkijat ja pyöräilijät saavat käyttää. Koirasaarten alue täydentää Helsingin rantoja kiertävää jalankulun ja pyöräilyn rantareittiä.

Vähäliikenteisillä tonttikaduilla pyöräilijät ajavat ajoradalla.

Joukkoliikenne ja pysäkit

Alue tukeutuu Kruunuvuorenrannan raitiotie- ja linja-autoliikenteeseen. Lähimmät pysäkit sijaitsevat alueen pohjoispuolella. Siellä on sekä linja-auton että raitiotien päätepysäkit, joille on alueen tonteilta alle 400 metrin matka. Linja-auto kulkee Herttoniemen metroasemalle ja raitiovaunu kulkenee tulevaisuudessa Kruunusiltoja pitkin kohti kantakaupunkia. Raitiovaunuyhteys voi toteutua aikaisintaan vuonna 2023. Pienkalustolinjojen liikennöinti on tarvittaessa mahdollista Haakoninlahdenkadulla sekä Laivakoirankadulla.

Moottoriajoneuvoliikenne

Alue koostuu tonttikaduista. Aluetta kiertää Haakoninlahdenkatu sekä Laivakoirankatu. Näillä kaduilla on kadunvarsipysäköintiä. Mustinkuja johtaa alueen keskellä oleviin kortteleihin. Alueen nopeusrajoitus tullee olemaan 30 km/h.

Koirasaarten asemakaava tuottaa liikennettä noin 1 000-1500 ajoneuvoa/vrk. Liikenne suuntautunee pääosin Haakoninlahdenkatua pitkin kohti Koirasaarentietä.

Venesataman toiminnot tuottavat jonkin verran raskasta liikennettä alueelle.

Alue liitetään Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmään, joten jätehuoltoliikennettä on normaalia vähemmän. Kortteleiden sisälle ja pihoille järjestetään tarvittavat huolto- ja pelastusreitit.

Vieras- ja asiointipysäköintipaikat sijoittuvat Haakoninlahdenkadun ja Laivakoirankadun varsille.

Kustannukset

Liikennejärjestelyiden kustannukset sisältyvät uuden alueen

Kaupunkisuunnittelutoimen ja kaupunginhallituksen työjärjestyksen mukaisesti kaupunginhallitus hyväksyy liikennejärjestelyt, joiden kustannukset ylittävät 5 milj. euroa ja valtuustolle esitellään päätettäväksi yli 10 milj. euron suuruiset hankkeet ja järjestelyt.

Jatkotoimenpiteet

Rakennusvirasto laatii alueesta katusuunnitelmat. Kadut rakennetaan Kruunuvuorenrannan aluerakentamisprojektin osana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6537-2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Rakennusvirasto

Kaupunginkanslia

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.03.2016 § 72

HEL 2014-011894 T 08 00 00

Hankenumero 1664_2

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle liikennesuunnitteluosaston piirustuksen 6537-2 mukaisen Koirasaarten liikennesuunnitelman hyväksymistä.

02.12.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Mikko Haanperä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37301

mikko.haanpera(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566