Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/3

 

14.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 238

Lausunto Uudenmaan liitolle Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

HEL 2015-000583 T 10 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan liitolle seuraavan lausunnon:

Tiivistelmä

Maakuntakaavaehdotus on enimmäkseen nykytilaa toteava ja valitettavasti ahtaasti tulkiten se saattaa pikemminkin rajoittaa maankäyttöä kuin mahdollistaa uutta kasvua erityisesti Helsingin alueella. Valmisteilla olevan Helsingin uuden yleiskaavan uusia maankäyttövarauksia ei ole otettu huomioon. Sen vuoksi kaupunginhallitus toteaa, että maakuntakaavaehdotuksen aluevarauksia on voitava täsmentää ja rajauksia tulkita suurpiirteisesti kunnissa. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava ei saa olla este Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamiselle. Koska lausunnoille on lähetetty vasta lausuntoaineisto, johon maakuntahallitus aiemmasta käytännöstä poiketen ottaa kantaa vasta lausunnot saatuaan, ehdotuksen tarkistamiseen on vielä hyvät mahdollisuudet.

Virkistysaluerajaukset ovat 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa hyvinkin tarkkarajaisia. Viheralueiden tarkempi rajaaminen tulee kuitenkin jättää kunnan kaavoituksen asiaksi. Maankäyttö- ja rakennuslain 25 § mukaan maakuntakaavassa tulee esittää maakunnan alueidenkäytön periaatteet ja osoittaa aluevarauksia vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin valtakunnallisten ja seudullisten tavoitteiden yhteensovittamiseksi on tarpeen. Maakuntakaavassa sovitetaan seudulliset tavoitteet paikallisten tavoitteiden kanssa. Maakuntakaavassa esitettyjen aluevarausten laajuutta ja sijaintia on voitava tarkempien selvitysten perusteella yksityiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa, kunhan samalla turvataan maakuntakaavan keskeiset maakunnalliset ja seudulliset ratkaisut ja tavoitteet.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa huomioon maakuntakaavassa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet velvoittavat erityisesti Helsingin seudulla, että varsinkin raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta on edistettävä. Merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. Helsingin seudun liikennejärjestelmää tulee kehittää siten, että se tukee mm. yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja riittävän asuntotuotannon järjestämistä. Alueidenkäytön suunnittelussa tulee varautua raideliikenteen laajentamiseen yhdyskuntarakentamisen ja asuntotuotannon niin edellyttäessä.

Melkin ja Ramsinniemen osalta maakuntakaavaehdotuksen merkinnät eroavat merkittävimmin Helsingin tulevan yleiskaavan sisällöstä, kun ne on merkitty virkistysalueiksi. Vartiosaareen laaditaan osayleiskaavaa ja saareen on tarkoitus osoittaa uutta maankäyttöä saaren luonto- ja kulttuuriarvot huomioivalla tavalla. Kun 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa Vartiosaari on valkoista aluetta ja samalla merkitty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi ja maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi,  jatkossa tulee merkintöjä muuttaa niin, että Vartiosaareen on Ramsinniemen kautta kulkevan raitiolinjan varrelle mahdollista osoittaa valmisteilla olevissa yleiskaavoissa raideliikenteeseen tukeutuvaa asuntorakentamista, joka sovitetaan yhteen alueiden virkistys-, luonto- ja kulttuuriarvojen kanssa. Kaupunkisuunnittelulautakunta on 1.12.2015 hyväksynyt Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksen asetettavaksi julkisesti nähtäville ja lähetettäväksi lausunnoille. Näin on tapahtunut alkuvuonna 2016. Myös koko kaupungin uusi yleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä ja lausunnoilla.

Kaupunginhallitus toteaa, että uuden yleiskaavan ehdotus sisältää kaavamääräyksen, jonka mukaan sekä virkistys- ja viheralueilla että merellisen virkistyksen ja matkailun alueilla suunnittelussa tulee turvata kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen sekä ottaa huomioon ja turvata luonnon monimuotoisuuden, ekosysteemipalvelujen kehittämisen, luonnonsuojelun ja ekologisen verkoston sekä metsäverkoston kannalta tärkeät alueet.

Edellä mainittujen saarten ja Ramsinniemen sekä Hämeenlinnanväylän itäpuolen ja Tuomarinkylän kartanon eteläpuolisten alueiden osalta maakuntakaavamerkintöjen tulee mahdollistaa Helsingin yleiskaavoituksen tavoitteet.  Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen ja maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen -merkinnät eivät saa muodostaa estettä alueiden kulttuuriarvot huomioivalle tiivistämiselle raideliikenteeseen tukeutuen vaikka nämä arvot osaltaan määrittävät jatkosuunnittelua.

Lausunnon sisältö aihepiireittäin

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavalla tarkistetaan voimassa olevia maakuntakaavoja ja sen aikatähtäin on vuosi 2040. Kaavakierroksella pyritään strategisempaan maakuntakaavaan. Östersundomin alue ei kuulu alueeseen. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan kaavakartta, kartta kumottavista merkinnöistä sekä merkinnät ja määräykset ovat vahvistettavia asiakirjoja. Kaavaselostusta ja sen selventäviä ja taustoittavia liitekarttoja sekä liiteaineistoja ei vahvisteta. Kaavassa käytetään aluevaraus-, kohde- ja viivamerkintöjä sekä ominaisuusmerkintöjä ja kehittämisperiaatemerkintöjä. Aluemerkinnöillä osoitetaan pääasiasiallinen käyttötarkoitus.

Pyrkimys strategisempaan maakuntakaavaan on Helsingin kannalta lähtökohtaisesti myönteinen asia. Maakuntatason kaavaratkaisun tulee olla tavoitteellinen samalla kun se tukee tarkempiasteista suunnittelua ja edesauttaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista. Kokonaistilanteen hahmottamisessa maakuntakaavan epävirallinen yhdistelmäkartta on välttämätön, sillä kaikkia voimassaolevia ja vahvistettuja maakuntakaavoja tulee tarkastella ja tulkita yhdessä. Jotta kaavakartan tavoitteellinen strategisuus tulisi paremmin esiin, tulee aluerajausten tulkintaa koskeva määräysteksti lisätä kaavamääräyksen yhteyteen. Tavoitteena maakuntakaavan osalta ei saa olla, että aluerajauksia tulkitaan kategorisina rajauksina.

Helsingissä on käynnissä uuden yleiskaavan laatiminen. Vuonna 2012 laadittiin yleiskaavan työohjelma ja määriteltiin sen keskeiset lähtökohdat ja mitoitus. Joulukuussa 2013 hyväksytyn yleiskaavavision perusteella laadittiin yleiskaavaluonnos, joka oli nähtävillä alkuvuodesta 2014. Yleiskaavaluonnoksen pohjalta on valmisteltu yleiskaavaehdotus, joka on ollut julkisesti nähtävillä 27.11.2015–29.1.2016. Lausuntoaika on päättynyt helmikuun lopussa. Helsingin tulevan yleiskaavan tavoitteena on vahvistaa Helsingin ja samalla koko seudun kilpailukykyä osoittamalla pitkällä aikavälillä merkittävästi uusia asuntorakentamismahdollisuuksia kaupunkirakennetta tiivistämällä ja luomalla edellytykset elinvoimaiselle elinkeinorakenteelle. Samalla säilytetään kaupunkiympäristön korkea laatu ja houkuttelevuus, kuten laajemmalle seudulle jatkuvat yhtenäiset virkistysalueet.

Helsingin uuden yleiskaavan kartta on strateginen ja yleispiirteinen. Se näyttää Helsingin ja seudun kaupunkirakenteen kannalta strategisesti tärkeimmät kehittämissuunnat ja keskeiset muutosalueet. Valtakunnallisesti merkittävät maisema- ja kulttuuriympäristöt on otettava oikeusvaikutteisina huomioon. Valtakunnallisesti merkittävillä maisema- ja kulttuuriympäristöalueilla valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon suunnittelussa, ja sovitetaan yhteen kaavassa osoitetun maankäytön kanssa. Yleiskaavan pääkarttaan liittyvillä teemakartoilla esitetään useita yksityiskohtaisia ratkaisuja, joihin yleiskaava perustuu tai jotka antavat lisäinformaatiota.

Helsingin seudulla on valmisteltu tai valmisteilla useita muita seudullisia maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyviä selvityksiä. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ2015) ja Helsingin seudun 14 kunnan yhteinen maankäytön suunnitelmaa (MASU) on laadittu yhteistyössä alueen kuntien, Helsingin seudun liikenteen ja Uudenmaan liiton kesken. Alueelle on lisäksi laadittu yhteinen asuntostrategia vuoteen 2025. Yhdessä nämä suunnitelmat luovat osaltaan pohjaa seuraavalle valtion ja seudun kuntien MAL-aiesopimukselle ja tukevat maakuntakaavan tavoitteita toimivasta ja kestävästä yhdyskuntarakenteesta sekä kilpailukykyä vahvistavasta liikennejärjestelmästä.

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan tavoitealueita ovat elinkeinot ja innovaatiotoiminta, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Näitä luonnoksen näkökulmia arvioidaan lausunnossa aihealueittain.

Elinkeinot ja innovaatiotoiminta

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan kärkitavoitteet elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseksi ovat yhtenevät Helsingin uuden yleiskaavan kanssa. Maakuntahallituksen hyväksymissä elinkeinojen ja innovaatiotoiminnan suunnitteluperiaatteissa on nostettu tärkeään asemaan huolehtiminen riittävästä asuntotuotannosta ja sitä kautta riittävästä työvoiman tarjonnasta. Erityisen tärkeänä pidetään joukkoliikenteeseen tukeutuvan yhdyskuntarakenteen ja saavutettavuuden kehittämistä sekä monipuolisten keskusta-alueiden ja hyvän elinympäristön merkitystä elinkeinoelämän kilpailukyvylle.

Ns. innovaatio-ekosysteemien tukemiseksi nostetaan esiin vastaavia toimenpiteitä: kaupunkirakenteen tiivistäminen, etäisyyksien ja matka-aikojen lyhentäminen, erottelevien ja eristävien tekijöiden poistaminen sekä panostaminen elämänlaatua ja vetovoimaisuutta lisääviin tekijöihin.

Maakuntakaavassa tulee ottaa huomioon Helsingin erityisluonne seudun ydinalueena. Kaavan on mahdollistettava valtion ja seudun kuntien välisen sopimuksen mukaisen vuotuisen asuntorakentamisen pitkän aikavälin toteutumisedellytykset myös Helsingissä. Tämä korostuu erityisesti kulttuuriympäristöjen ja viherrakenteen osalta – maakuntakaavan merkintöjen ja niiden tulkinnan jatkokaavoituksessa tulee olla seudun rakenteen tiivistymistä tukevia, ei sitä rajoittavia. Helsinki kantaa seudun asuntotuotannosta suurimman vastuun ja on työpaikkatarjonnan näkökulmasta seudun merkittävin alue.

Maakuntakaavaan ei ole ehdotusvaiheessa tehty Helsingin osalta merkittäviä muutoksia liittyen elinkeinoihin ja innovaatiotoimintaan.

Logistiikka

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa on otettu logistiikan erityiskysymykset pääpiirteissään hyvin huomioon. Seudun tärkeimpien logistiikkakeskittymien merkitseminen kartalle tukee logistiikan tilatarpeiden ratkaisemista ja osoittaa alan toimijoille maakunnan tavoitetilan. Logistiikkakeskittymien synnyttämät synergiahyödyt tukevat koko maakunnan talouskasvua.

Lentoaseman seudun ja Kehä III:n logistiikka-alueiden kehittäminen on Helsingin näkökulmasta tärkeää. Helsingin yleiskaavan ja Östersundomin yhteisen yleiskaavan suunnittelussa erityisesti Vuosaaren sataman ja lentoaseman välinen Kehä III:n tukeutuva vyöhyke on strategisesti keskeisessä asemassa.

Helsingin ja koko maakunnan edun kannalta on keskeistä erityisesti Vuosaaren sataman yhteyksistä huolehtiminen. Vuosaaren satama on kulutustavaroiden kuljetusten tärkeä läpivirtauspaikka. Tämä rooli tulee säilymään merkittävänä myös tulevaisuudessa. Kaavaselostuksessa todetaan, että tulevaisuudessa tulee varautua raideliikenteen kasvuun kuljetuksissa. Tämä kehityssuunta olisi erityisesti päästöjen rajoittamisen näkökulmasta suotava ja on hyvä, että sitä tuetaan. Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa varaudutaan myös matkustajaterminaalin rakentamiseen Vuosaareen, mikäli sellainen katsotaan tarpeelliseksi esimerkiksi kantakaupungin satama-alueiden kapasiteetin täyttyessä. Satama voi tulevaisuudessa saada roolin myös ihmisten kauttakulkupaikkana.

Helsinki on laatinut citylogistiikan toimenpideohjelman, jossa esitetään kaupunkilogistiikan keskeisimmät periaatteet ja toimenpiteet sekä niiden vastuut ja aikataulut. Citylogistiikan haasteet ovat erilaisia kuin muualla seudulla, koska tilan määrä on hyvin vähäinen. Sen vuoksi myös ratkaisut ovat erilaisia. Helsingin tiiviin ydinalueen toimiva citylogistiikka nojautuu kuitenkin vahvasti seudun hyvään rakenteeseen ja on riippuvainen siitä.

Kaavaehdotuksesta on poistettu Malmin lentokentän lentomeluvyöhyke, mikä on perusteltu ratkaisu. Kaupunki varautuu alueen muuttamiseen asuntorakentamiskäyttöön valtion ja Helsingin seudun välisen sopimuksen mukaisesti. Malmin lentokentän alue on erittäin keskeisessä roolissa Helsingin asuntorakentamistavoitteiden saavuttamisessa.

Muutokset kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen välillä liittyvät logistiikan osalta satamiin ja erillisiin logistiikka-alueisiin. Kantvikin satama Kirkkonummella sekä Tolkkisten satama Porvoossa on lisätty maakunnallisesti merkittävien satamien listaan. Tämän lisäksi Bastukärrin, Focuksen ja Kulloon logistiikka-alueiden rajauksia on muutettu. Keski-Uudenmaan poikittaisista liikenneyhteyksistä on valittu kolme esitettäväksi ohjeellisina. Helsingin osalta merkittäviä muutoksia ei ole tehty. Kuriositeettina voidaan kuitenkin huomauttaa, että ehdotuskartasta puuttuu Vuosaaren sataman kohdalta satama-aluetta tarkoittava kaavamerkintä.

Tuulivoima

Kaavaehdotus osoittaa maakunnallisesti merkittävän tuulivoimatuotannon mahdolliset sijaintipaikat. Kaavan julkilausuttuna tavoitteena on edistää tuulivoimarakentamista maakuntakaavalla. Maakuntakaavalla ohjataan tuulivoiman sijoittumista ja sen tehtävänä on osaltaan täsmentää teollisen mittakaavan tuulivoiman sijoittamisperiaatteet kaupunkitasoa laajemmalla mittakaavatasolla.

Maakuntakaavalla olisi mahdollista näyttää Suomen keskeisimmän alueen tahtotila tuulivoiman edistämiseksi. Kansainväliset esimerkit tuulivoimaa merkittävässä määrin rakentaneista maista, kuten Saksasta ja Tanskasta, osoittavat tuulivoiman olevan luonteva osa suurten kaupunkien ja niitä ympäröivän maaseudun dynaamista vuorovaikutusta. Tämän tyyppisen kehityksen edellytykset tulisi huomioida nimenomaan maamme merkittävimmällä metropolialueella, Uudellamaalla.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut tuulivoiman sijoittamisperiaatteet, joiden mukaan Helsinkiin voidaan sijoittaa kymmenen tuulivoimayksikköä, mitä ei katsota maakunnallisesti merkittäväksi määräksi. Laadittujen periaatteiden mukaan Helsinkiin voitaisiin kuitenkin rakentaa usean kymmenen tuulivoiman kokonaisuus pidemmällä aikavälillä. Kaupunkisuunnittelulautakunta on käsitellyt tuulivoiman sijoittamisperiaatteita kaupunkisuunnittelun näkökulmasta ja tehnyt asiasta esityksen kaupunginhallitukselle 9.2.2016. Maakuntakaavaehdotusta ja Helsingin kaupungin tuulivoiman rakentamiselle laatimia sijoittamisperiaatteita olisi hyvä tarkastella rinnakkain.

Tärkeää on samalla huomauttaa, että kaikissa tilanteissa tuulivoimatuotantoa suunnittelevan hankevastaavan on hyvissä ajoin oltava yhteydessä alueen sähköverkkojen haltijaan verkkoliityntöjen mahdollistamiseksi. Hankkeen koosta riippuen verkkoon liitytään joko paikallisen verkkoyhtiön tai kantaverkkoyhtiön kautta.

Uudenmaan maakunnan ilmastotavoite on yhteneväinen kaupungin tavoitteen kanssa: hiilineutraaliutta tavoitellaan vuoteen 2050 mennessä. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaa tulisikin peilata suhteessa Uudenmaan hiilineutraalisuustavoitteeseen ja arvioida kaavaehdotuksen vaikutuksia seudun kasvihuonekaasupäästöihin. 

Viherrakenne

Maakuntakaavan kärkitavoitteet viherrakenteen osalta ovat ekosysteemipalvelujen parantaminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, hyvin saavutettava virkistysalueverkosto ja kestävä luonnonvarojen hyödyntäminen sekä niihin liittyvien elinkeinojen edistäminen.

Maakuntakaavatyön pohjana on innovatiivisella tavalla kokeiltu uusia paikkatietopohjaisia menetelmiä luonnonympäristöjen arvottamiseen ja ekosysteemipalvelujen tunnistamiseen. Nämä aineistot tarjoavat jatkossa uusia välineitä viherverkoston suunnitteluun. Viherrakenteen suunnittelussa on otettu huomioon arvokkaat luonnonympäristöt, virkistykseen ja ekologiseen verkostoon liittyvät viheryhteystarpeet, laajat yhtenäiset metsäalueet, virkistysalueet ja ulkoilureitit, saaristovyöhykkeet ja pääkaupunkiseudun viherkehä. Edellä mainitut arvokkaat kohteet on osoitettu kaavan liitekartoilla.

Kaavaratkaisun virkistyskokonaisuus osoittaa pääkaupunkiseudun tiiviin kaupunkirakenteen tavoitteen virkistysalueiden ja ekologisesta verkostosta, mutta seudulle tärkeä viherkehä sen sijaan jää hahmottumatta kaavakartalla. Muu maakuntakaavatason viherrakenne jää ulkoilureittien ja valkoisen alueen varaan.

Virkistysrajaukset ovat liian tarkasti luettavissa kaavakartalta. Tämä ei ole oikeansuuntainen toivottava ratkaisu tiivistyvällä ydinalueella maakuntakaavan mittakaava huomioon ottaen. Viheryhteystarve -merkinnän kuvausta ja suunnittelumääräystä tulisi edelleen tarkistaa. Määräyksen mukaan olemassa olevat virkistykseen varatut tai siihen soveltuvat rakentamattomat alueet varataan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa mahdollisuuksien mukaan virkistyskäyttöön. Tämä ei tiivistyvässä kaupunkirakenteessa ole perusteltua, koska näin ehdottomana se voisi epätoivottavalla tavalla haitata järkevää täydennysrakentamista.

Kaupunginhallitus haluaakin mieluummin korostaa viher- ja virkistysalueiden laadun ja merkityksen tapauskohtaista arvioimista sekä virkistysyhteyksien jatkuvuutta ja painottaa sen vuoksi väljempää ilmaisua maakuntakaavatasolla. Sen vuoksi olisikin tarkoituksenmukaisempaa liittää toivottu virkistysalueita koskeva kehittämistavoite taajamatoimintojen sisällä toteutettaville virkistysalueille. Useissa kohdin kaupungin uudet kehittämisalueet jäävät maakuntakaavasta tehtävän tulkinnan varaan ja sille pitää merkinnöissä jättää riittävä liikkumavara.

Virkistysalueet ja viheryhteydet

Helsinkiin on 4. vaihemaakuntakaavassa osoitettu viisi yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun varattua aluetta: Keskuspuisto, Helsinkipuiston alue Vantaanjokilaaksossa ja Viikki - Kivikko - Sipoonkorpi -viherakseli, Vartiokylänlahden ympäristöön sijoittuva Itä-Helsingin kulttuuripuisto ja Vuosaaren ulkoilupuisto sekä muutamia merelliseen ympäristöön liittyviä kokonaisuuksia.

Lisäksi on osoitettu viheryhteystarpeiden verkosto. Viheryhteysmerkinnällä on osoitettu virkistysalueverkostoon ja ekologiseen verkostoon kuuluvat viheryhteydet. Viheryhteysmerkintä on kaavaselostuksen mukaan ominaisuusmerkintä eikä sitä koske MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Merkintä osoittaa viheryhteyden ohjeellisen linjauksen. Viheryhteydet ovat säilyneet edellisiin kaavavaiheisiin nähden samoina ja viheryhteystarpeet ovat täydentyneet luonnosvaiheessa Helsingin Länsipuiston alueella Mätäjoen varressa. Maakuntakaavassa esitetyt seudulliset viheryhteydet on otettu huomioon Helsingin yleiskaavaehdotuksessa. Seudulle jatkuvat viheryhteydet ovat Helsingin kannalta tärkeitä – mm. Viikistä Sipoonkorpeen kehitettävä yhteys. Maakuntakaavan ehdotusvaiheessa ei Helsingin osalta ole tehty muutoksia viheryhteyksiin.

Viheryhteysmerkinnän määräystä tulisi kehittää. Helsingin tiivistyvässä kaupunkirakenteessa on tarve osoittaa nykytilanteen maankäytön säilyttämisen sijaan virkistysyhteyden tai ekologisen yhteyden kehittämiskohteet. Viheryhteysmääräystä tulee kehittää siten, että määräys ottaa huomioon virkistysyhteyksien kehittämistarpeet.

Koska viheryhteys voi koostua kaupungissa erilaisista osista, kuten puistoista, kujanteista ja puronvarsista, olisi perusteltua muuttaa kaavamääräyksen kuvausta siten, että viheryhteys voi koostua erilaisista osista ja voi olla luonteeltaan virkistys- tai ekologinen yhteys. Viheryhteys -merkinnän ja määräyksen tulisi tiivistyvässä kaupunkirakenteessa osoittaa nykytilanteen maankäytön säilyttämisen sijaan tavoite viheryhteyksien kehittämisestä.

Arvokkaina luontoympäristöinä on osoitettu yli 5 hehtaarin kokoiset luonnonsuojelualueet, Natura 2000-verkoston alueet ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet (LUO-alueet). Helsinkiin ei ole osoitettu LUO-alueita, koska viheralueita ja viheryhteyksiä koskevat kaavamääräykset sisältävät tavoitteen luontoarvojen säilyttämisestä. Kaavaratkaisu on tältä osin perusteltu.

Maakuntakaavassa Malmin eteläpuolelle merkitty viheryhteystarve on tarkentunut yleiskaavaehdotuksessa hieman pohjoisemmaksi. Tulisikin huolehtia siitä, että maakuntakaavan viheryhteystarve mahdollistaa myös yleiskaavaehdotuksen mukaisen viheryhteyden linjaamisen Malmin lentokenttäalueen halki. Helsinki pitää viheryhteyttä Viikki - Kivikon ulkoilupuistosta Vantaan kautta Sipoonkorpeen erittäin tärkeänä. Myös seudullisen viherkehän virkistyspalveluiden tavoitteellinen kehittäminen on tässä yhteydessä tärkeää huomioida.

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että myös kunnalliset selvitykset ja suunnitelmat, kuten Helsingin uuden yleiskaavan virkistys- ja viherverkosto 2050 tai Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015-2024 tulisi ottaa jatkotyössä mukaan tarkasteluun ja hyödyntää kaavaehdotusta edelleen kehitettäessä. Lisäksi hiilineutraalisuuteen pyrittäessä viheralueita tulisi maakuntakaavassa tarkastella myös hiilivarastoina. Samoin, ehdotuksessa ei edelleenkään ole esitetty useamman kunnan alueelle ulottuvia nk. hiljaisia alueita, vaikka juuri maakuntatasolla tähän olisi kaavoituksessa parhaat mahdollisuudet. Selvitystyötä kannattaisi jatkaa ja edistää myös valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa huomioitujen, melutasoltaan hiljaisten alueiden säilymistä myös uusmaalaisten asukkaiden ja matkailijoiden ulottuvilla.

Pääkaupunkiseudun merellisen vyöhykkeen merkinnät

Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa on nostettu esiin merellisyyden kehittäminen. Merellisyydessä nähdään mahdollisuuksia niin virkistyksen kuin asumisen ja elinkeinojen kehittämisen kannalta. Keskeisimpiä kysymyksiä ovat merellisen virkistyksen ja matkailun kehittäminen Helsingin edustan saarilla, Helsingin rantoja seuraileva ja seudulle jatkuva rantaraitti sekä paikallisen ja seudullisen vesiliikenteen ja siten saariston ja meren saavutettavuuden kehittäminen.

Uudenmaan viherrakenteen kehityskuvassa 2040 on osoitettu pääkaupunkiseudun merialue ja merelliset virkistysyhteydet ja asetettu tavoitteeksi elämys- ja palvelutarjonta sekä meren ja saariston virkistys- ja matkailutarjonnan saavutettavuus. Jatkotyönä olisi tärkeää täydentää tehtyjä selvityksiä pääkaupunkiseudun merellisistä virkistysyhteyksistä ja -mahdollisuuksista ja asettaa tavoitteeksi elämys- ja palvelutarjonta sekä meren ja saariston virkistys- ja matkailutarjonnan saavutettavuus.

Saariston osalta kaavakarttaan ei ole tehty muutoksia lukuun ottamatta luonnosvaiheessa kokonaan kumottuja virkistysaluemerkintöjä, jotka ovat: Harakka, Uunisaaret, Liuskasaari, Sirpalesaari, Leposaari ja Mustasaari. Kaavaehdotuksessa nämä saaret on esitetty voimassa olevan maakuntakaavan (2006) mukaisesti virkistysalueina.

Helsingin edustan tärkeät virkistyssaaret kuten Seurasaari, Mustikkamaa, Korkeasaari ja Vasikkasaari on osoitettu maakuntakaavaluonnoksessa edellisen maakuntakaavan mukaisesti virkistysaluemerkinnällä. Helsingin yleiskaavaehdotuksessa nämä saaret on osoitettu merellisen virkistyksen ja matkailun saariksi, mikä tulisi ottaa huomioon määräyksen tulkinnassa. Ja kuten aiemmin on huomautettu, myös Vartiosaaren osayleiskaavan kehittämisperiaatteiden ja -ehdotuksen sekä uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen maankäyttö tulee paremmin ottaa huomioon maakuntakaavassa.

Melkin saaren osalta nykyinen EP/u-merkintä jättää tulkintaristiriidan, koska Melkin saari on Helsingin yleiskaavaehdotuksessa varattu asuntovaltaiseksi alueeksi ja virkistysalueeksi. Voimassa olevassa Helsingin yleiskaava 2002:ssa Melkki on ekoasumisen koealuetta. Selkeintä olisi merkitä maakuntakaavassa Melkkiin taajama-aluemerkintä, joka perinteisesti sisältää myös alueen sisäiset, yksityiskohtaisessa kaavassa määriteltävät virkistysalueet.

Mikäli Melkissä edelleen säilyisi EP/u-merkintä, tulee sen osalta jatkossa turvata tulkinnalla tai täsmentämällä määräyksiä se, ettei yleiskaavaehdotuksen mukaista ratkaisua pidetä ristiriitaisena maakuntakaavan maakunnallisten ja seudullisten tavoitteiden ja kehittämisperiaatteiden kanssa. Yleiskaavaehdotuksessa noin puolet saaren alueesta on merkitty virkistys- ja viheralueeksi, joten myös maakuntakaavan virkistysnäkökulma on otettu huomioon.

Voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa esitettyä pääkaupunkiseudun rannikko- ja saaristovyöhykettä ei ole muutettu aluerajauksen osalta, mutta sen suunnittelumääräystä on kaavaehdotuksessa tarkistettu sisältämään matkailun ja nykyisen asutuksen täydentymisen edellyttämä rakentaminen. Tämä muutos osin mahdollistaa puolustusvoimilta vapautuvien saarten kehittämisen merellisen matkailun näkökulmasta, mutta ei poista Melkin osalta edellä esitettyä tulkintaristiriitaa. Lisäksi kaikki EP/u-merkinnällä osoitetut saaret eivät kuulu tämän rannikko- ja saaristovyöhykkeen rajauksen sisäpuolelle eivätkä myöskään edellä luetellut Helsingin edustan virkistyssaaret, jotka kuitenkin ovat matkailun kannalta tärkeitä kohteita.

Maakuntakaavaluonnoksen viheraluemerkinnät ja Helsingin yleiskaavaehdotuksessa esitetty maankäyttö voivat aiheuttaa tulkintaongelman seuraavissa kohteissa:

Helsingin yleiskaavaehdotuksessa osoitetaan Hämeenlinnanväylän itäpuolelle kantakaupungin laajentumisaluetta Kehä I:n eteläpuoliselle alueelle. Rakentaminen sijoittuisi Keskuspuiston reunaan ja mahdollistaisi myös väylän muuttamisen kaupunkibulevardiksi sekä Kannelmäen ostoskeskuksen kehittyvän alueen kytkemisen nykyistä paremmin korkeatasoisen joukkoliikenteen piiriin raitiotieyhteydellä. Maakuntakaavan tulkinnan tulee mahdollistaa tämä tai kaavakartalle tulisi merkitä liitekartan V6-mukainen virkistysalueen rajausmuutos.

Maakuntakaavan viheraluevarausta on laajennettu Tuomarinkartanossa siirtolapuutarhan kohdalla. Tämä laajennus ei ole tarpeen ottaen huomioon maakuntakaavan pyrkimyksen strategisuuteen. Tämä tarkennus edellyttäisi myös muiden vihersormiin liittyvien siirtolapuutarhojen osoittamista viheralueiksi.

Laajasalon alueella maakuntakaavan virkistysaluemerkintä ja viheryhteydet ovat laajempia kuin Helsingin yleiskaavaehdotuksessa esitetyt varaukset. Laajasalon viheraluemerkintöjä tulisi tarkistaa, sillä saarella on tiivistämistarpeita erityisesti sen keskusta-alueella. Tullisaari - Tahvonlahdenharjun viheralue -merkinnän tulisi seurata jo lähes kokonaan asemakaavoitetun Kruunuvuorenrannan projektialueen asemakaava-alueiden rajauksia. Tämän lisäksi tulisi tarkistaa Laajasalon tiivistyvän keskustan eteläreunan virkistysalueen rajausta nykyistä pienemmäksi ja osoittaa Laajasalon keskustan eteläreunaan virkistysalueen sijasta viheryhteys. Viheralueiden tarkemmat rajaukset tulee määritellä kuntakaavoituksessa, jolloin maakuntakaavassa on tärkeää näyttää yleispiirteisesti viheralueet ja viheryhteystarpeet.

Kuten aiemmin on todettu, Helsingin yleiskaavaehdotuksessa Vartiosaari ja Ramsinniemi on osoitettu asuntovaltaiseksi alueeksi ja virkistysalueeksi raitiotieyhteyteen tukeutuen. Vartiosaari on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö (RKY 2009). Saaren arvokas luonto- ja kulttuuriperintö ovat kaavoituksen lähtökohtana. Näistä syistä ei voida pitää perusteltuna, että Vartiosaari on edelleen maakuntakaavaehdotuksessa edellisen kaavavaiheen pohjalta osoitettu pääkäyttötarkoituksen osalta valkoiseksi alueeksi ja Ramsinniemi viheralueeksi.  Valkoista aluetta koskevissa määräyksissä todetaan, että yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa alueelle voidaan osoittaa paikallisesti merkittävää maankäyttöä.

Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitteluperiaatteet on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 26.11.2013. Suunnitteluperiaatteiden lähtökohtana on, että Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, jossa on asumista ja kaikkia helsinkiläisiä palvelevia virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja. Uudenmaan liitto on esittänyt lausunnossaan 28.6.2013, että kaikki tässä vaiheessa esitetyt maankäyttövaihtoehdot ovat sellaisia, joiden pohjalta voidaan jatkaa suunnittelua, edellyttäen, että jatkosuunnittelussa otetaan huomioon alueen kulttuuriarvot. Vaikutusten arvioinnissa tulee osoittaa, että hankkeella ei ole seudullisia vaikutuksia eikä hanke heikennä maakunnallisia arvoja. 4. vaihemaakuntakaavassa Vartiosaaren alue ja Ramsinniemi tulisikin osoittaa Helsingin yleiskaavaehdotuksen ja Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitteluperiaatteiden ja -ehdotuksen mukaisesti taajamatoimintojen alueiksi, jonka läpi kulkee Laajasalosta Vartiosaaren kautta Meri-Rastilaan viheryhteys. Kaupunginhallitus on maakuntakaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa keväällä 2015 vielä poistanut kannanotot koskien Vartiosaaren maankäyttöä. Tämän jälkeen Vartiosaaren osayleiskaava ja kaupungin uusi yleiskaavakaava ovat kuitenkin jo edenneet ehdotusvaiheeseen, joten tällä hetkellä on paremmat mahdollisuudet arvioida alueen tulevaa maankäyttöä.

Kulttuuriympäristöt

Kulttuuriympäristön osalta maakuntakaavan kärkitavoitteiksi on asetettu maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja reittien tunnistaminen ja merkittävien kulttuuriympäristöjen ominaispiirteiden huomioon ottaminen maankäytön suunnittelussa. Selostuksen mukaan kulttuuriympäristö on muuttunut Uudellamaalla muita maakuntia enemmän, sillä rakentaminen on voimakasta pääkaupunkiseudun vetovoimaisuuden ansiosta. Kulttuuriympäristöjen historiallinen kerroksellisuus sekä mahdollisuus uusien kulttuuriympäristöjen syntymiseen ovat tärkeitä.

Maakuntatason inventointi on tuonut edelliseen maakuntakaavan nähden uuden kulttuuriympäristön suojelutason merkintöineen ja määräyksineen sekä tunnistanut edellistä kaavaa laajemmat kulttuuriympäristön suojelualueet.

Kaavakartalla on osoitettu merkinnöillä valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009 -alueet) ja valtakunnallisesti arvokas Vantaanjokilaakson maisema-alue sekä Suomenlinna sekä maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt. Maakunnalliset merkittävät maisema-alueet ja rakennetun kulttuuriympäristön alueet osoitetaan kaavassa Missä maat on mainioimmat -selvityksen (2012) perusteella. Liitekartalla on viimeisin tieto muinaisjäännöksistä.

Hyvin suuri osa Helsingin kaupungin pinta-alasta on merkitty jollain kulttuuriympäristömerkinnällä. Kulttuuriympäristöä koskevissa kaavamääräyksissä on esitetty maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen ja kulttuuriympäristöarvojen yhteen sovittamisen tarve, mikä on erityisen tärkeää Helsingissä, missä on rikas kulttuuriperintö, mutta toisaalta tarve kehittää jo rakennettuja kulttuuriympäristöjä.

Määräykset edellyttävät, että Museovirasto ja alueellinen ELY-keskus sekä muut kulttuuriympäristöasiantuntijat ovat mukana suunnittelussa riippuen siitä onko kohde valtakunnallisesti vai maakunnallisesti arvokas.  Käytännössä kulttuurihistoriallisesti arvokkailla alueilla on tehtävä tapauskohtainen tarkastelu vaikutuksista kulttuuriympäristöön, mikä edellyttää sujuvaa yhteistyötä eri viranomaisten kesken. Helsingin näkökulmasta on erittäin keskeistä, että vuorovaikutus on sujuvaa ja maisemalliset arvot ja kulttuuriympäristöarvot eivät estä Helsingin seudun kuntien ja valtion välisen sopimuksen mukaisen asuntotuotantomäärän toteutumista ja raideliikenteeseen tukeutuvan verkostomaisen kaupunkirakenteen kehittämistä.

Kaavan tausta-aineistoksi ja kaavaratkaisujen tueksi on laadittu selvitys Uudenmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävistä teistä. Vanhoihin teihin liittyvien maisema-alueiden kehittämisessä on tärkeää, että erityisesti Helsingin sisääntuloväylien varsien kaupunkirakenteellinen kehittäminen on mahdollista.

Helsingin yleiskaavaehdotuksen rakentamisalueet RKY-alueella, maakuntakaavan inventoinnin rajauksen alueella tai maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön alueella ovat seuraavat:

Kantakaupungin pohjoisosat ovat yleiskaavassa tiivistyvän kantakaupungin aluetta. Täydennettäviä alueita keskustan alueella ovat esimerkiksi Katajanokan kärki, Hakaniemen sillan alue, Lauttasaaren pohjoisosat, Pornaistenniemi ja Koskelan sairaala-alue. Kantakaupungin alueella kaavamääräyksen tulkinta maakuntakaavassa osoitetun maankäytön pääkäyttötarkoituksen ja maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen yhteensovittamiseksi ei saa estää alueen täydentämistä. Pääasiallisesti maiseman ja rakennusperinnön säilyminen varmistetaan kuntakaavoituksella, samoin maankäytön suunnittelussa edellytetään riittäviä selvityksiä sekä alueiden käytön yhteensovittamista kulttuuriympäristön historialliseen kehitykseen.

Malmin lentokentän alue osoitetaan Helsingin yleiskaavaehdotuksessa rakentamisalueeksi. Vaihemaakuntakaavassa tämä asia on otettu huomioon osoittamalla alue tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi. Alue on RKY 2009 -kohde ja maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Tarkemmassa suunnittelussa otetaan huomioon lentokenttärakennukset ja jätetään mahdollisesti muistumia muista rakenteista. Malmin lentokentän alue tukeutuu toiminnoiltaan Malmin asemanseutuun, minkä takia olisi tarkoituksenmukaista osoittaa maakuntakaavan tiivistettävä alue yhtenäisenä Malmin asemalta Malmin lentokentän rakentamisalueelle.

Vartiosaari on RKY 2009-kohde ja maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Yleiskaavaehdotuksessa Vartiosaarta esitetään taajamatoimintojen ja virkistyksen alueeksi. Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitteluperiaatteiden mukaan saaren arvokas kulttuuriympäristö on suunnittelun lähtökohtana. Osayleiskaavatyön yhteydessä Vartiosaaresta on tehty kulttuuriympäristöselvitys sekä Huvila- ja ranta-alueiden kehittämisselvitys, jotka ohjaavat maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen sekä taajamarakentamisen yhteen sovittamista. Helsingin uuden yleiskaavan ehdotus ja Vartiosaaren osayleiskaavaehdotus ovat olleet nähtävillä ja lausunnoilla alkuvuonna 2016.

Viikin alueelle esitetään Helsingin yleiskaavaehdotuksessa rakennetun alueen täydentämistä maakuntakaavan pääkäyttömerkinnän puitteissa, jolloin se sijoittuu RKY 2009 -alueelle ja maakuntakaavainventoinnin alueelle.

Yleiskaavaehdotuksessa Tuomarinkylänkartanon ja Tuusulantien väliselle alueelle esitetään rakentamista, jossa rakentaminen sijoittuu RKY 2009 -alueelle, valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle ja maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön alueelle. Maakuntakaavan luonnosvaiheessa oli ennakoitu maankäytön muutosta muuttamalla virkistysalueen rajausta kapeammaksi Tuomarinkylän kartanon kohdalla, mikä taas ehdotusvaiheessa on korjattu takaisin. On tärkeää, että karkeamman tason maakuntakaavan rajauksia tulkitaan yleispiirteisesti tarkemman tason suunnittelussa. Viheralueiden tarkemmat rajaukset tulee olla yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen määriteltävissä.

Keskuspuiston länsireunassa maakuntakaavan maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristö -merkinnän tulkinnan tulisi mahdollistaa Helsingin uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen rakentaminen.

Helsingin uuden yleiskaavaehdotuksen rakentamisalueet Torpparinmäen pohjoisosassa ja Kuusmiehentien varressa Näsinojanpuiston kohdalla kuuluvat myös nykyiseen valtakunnallisesti arvokkaaseen Vantaanjoen maisema-alueeseen. Maakuntakaavan kulttuuriympäristörajauksen tulisi olla sama kuin mahdollisesti tarkistettava maisema-alueen raja.

Melkin saari on osoitettu Helsingin yleiskaavaehdotuksessa asuntovaltaiseksi alueeksi ja virkistysalueeksi. Nyt esitetty maakuntakaavan pääkäyttömerkintä ja maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristömerkintä vaativat maakuntakaavan tulkinnalta joustavuutta.

Maakuntakaavaluonnokseen nähden Helsingin alueelle kohdistuu ehdotuksessa kaksi muutosta kulttuuriympäristöjen osalta. Lauttasaaren pohjoisosa on poistettu RKY-alueesta, sillä alueen arvot ovat perustuneet vanhoihin huviloihin, joita ei enää ole olemassa. Muutos on perusteltu. Toinen laajempi muutos on Helsingin edustan merimaiseman aluerajauksen suurentaminen Suomenlinnan eteläpuoliselle merialueelle.

Kokoavasti kaupunginhallitus toteaa, että maakuntakaavaehdotus antaa hyvän pohjan elinvoimaisen Uudenmaan  kehittämiselle. Helsingin merkitys tavoitteiden saavuttamisessa on kuitenkin niin suuri, että Helsingin uuden yleiskaavaehdotuksen sisältämät asuntorakentamisen ja kaupungin muun kehittämisen mahdollisuudet tulee maakuntakaavassa riittävällä tavalla ottaa huomioon ja turvata.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että ehdotusvaiheessa olevaan uuteen yleiskaavan ja Vartiosaaren osayleiskaavaan viittaavat yleiskaava ja yleiskaavaluonnos -termit korvattiin sanalla yleiskaavaehdotus.

 

Vastaehdotus:
Hannu Oskala:

Kappale 5:

Poistetaan: "ja saareen on tarkoitus osoittaa uutta maankäyttöä saaren luonto- ja kulttuuriarvot huomioivalla tavalla.Kun 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa Vartiosaari on valkoista aluetta ja samalla merkitty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi ja maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi,  jatkossa tulee merkintöjä muuttaa niin, että Vartiosaareen on Ramsinniemen kautta kulkevan raitiolinjan varrelle mahdollista osoittaa valmisteilla olevissa yleiskaavoissa raideliikenteeseen tukeutuvaa asuntorakentamista, joka sovitetaan yhteen alueiden virkistys-, luonto- ja kulttuuriarvojen kanssa. Kaupunkisuunnittelulautakunta on 1.12.2015 hyväksynyt Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksen asetettavaksi julkisesti nähtäville ja lähetettäväksi lausunnoille. Näin on tapahtunut alkuvuonna 2016. Myös koko kaupungin uusi yleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä ja lausunnoilla."

Lisätään tilalle: "ja Vartiosaaren kehittäminen virkistysalueena on mahdollista maakuntakaavaehdotuksen mukaisella pääkäyttötarkoituksella."

Kappale 44:

Poistetaan: "Ja kuten aiemmin on huomautettu, myös Vartiosaaren osayleiskaavan kehittämisperiaatteiden ja uuden yleiskaavan mukainen maankäyttö tulee paremmin ottaa huomioon maakuntakaavassa."

Poistetaan kappale 52:

"Kuten aiemmin on todettu, Helsingin yleiskaavaehdotuksessa Vartiosaari ja Ramsinniemi on osoitettu asuntovaltaiseksi alueeksi ja virkistysalueeksi raitiotieyhteyteen tukeutuen. Vartiosaari on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö (RKY 2009). Saaren arvokas luonto- ja kulttuuriperintö ovat kaavoituksen lähtökohtana. Näistä syistä ei voida pitää perusteltuna, että Vartiosaari on edelleen maakuntakaavaehdotuksessa edellisen kaavavaiheen pohjalta osoitettu pääkäyttötarkoituksen osalta valkoiseksi alueeksi ja Ramsinniemi viheralueeksi.  Valkoista aluetta koskevissa määräyksissä todetaan, että yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa alueelle voidaan osoittaa paikallisesti merkittävää maankäyttöä."

Poistetaan kappale 53:

"Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitteluperiaatteet on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 26.11.2013. Suunnitteluperiaatteiden lähtökohtana on, että Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, jossa on asumista ja kaikkia helsinkiläisiä palvelevia virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja. Uudenmaan liitto on esittänyt lausunnossaan 28.6.2013, että kaikki tässä vaiheessa esitetyt maankäyttövaihtoehdot ovat sellaisia, joiden pohjalta voidaan jatkaa suunnittelua, edellyttäen, että jatkosuunnittelussa otetaan huomioon alueen kulttuuriarvot. Vaikutusten arvioinnissa tulee osoittaa, että hankkeella ei ole seudullisia vaikutuksia eikä hanke heikennä maakunnallisia arvoja. 4. vaihemaakuntakaavassa Vartiosaaren alue ja Ramsinniemi tulisikin osoittaa Helsingin yleiskaavaluonnoksen ja Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitteluperiaatteiden mukaisesti taajamatoimintojen alueiksi, jonka läpi kulkee Laajasalosta Vartiosaaren kautta Meri-Rastilaan viheryhteys. Kaupunginhallitus on maakuntakaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa keväällä 2015 vielä poistanut kannanotot koskien Vartiosaaren maankäyttöä. Tämän jälkeen Vartiosaaren osayleiskaava ja kaupungin uusi yleiskaavakaava ovat kuitenkin jo edenneet ehdotusvaiheeseen, joten tällä hetkellä on paremmat mahdollisuudet arvioida alueen tulevaa maankäyttöä."

Kannattaja: Silvia Modig

 

Vastaehdotus:
Terhi Peltokorpi:

Poistetaan kappale 22 ja korvataan se kappaleella: Kaavaehdotuksesta on poistettu Malmin lentokentän lentomeluvyöhyke, mitä ei voida pitää perusteltuna. Helsingin kaupunki kannattaa Malmin lentokentän säilyttämistä ilmailukäytössä.

Poistetaan kappaleesta  39 virke: Tulisikin huolehtia siitä, että maakuntakaavan viheryhteystarve mahdollistaa myös yleiskaavaehdotuksen mukaisen viheryhteyden linjaamisen Malmin lentokentän halki.

Poistetaan kappale 62 ja korvataan se kappaleella: Malmin lentokentän alue on osoitettu vaihemaakuntakaavassa tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi. Alue on RKY 2009 -kohde ja maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Helsingin kaupunki ei kannata kentän ilmailutoiminnan lopettamista, eikä pidä siten perusteltuna alueen muuttamista tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi.

Kannattaja: Marcus Rantala

 

Vastaehdotus:
Terhi Peltokorpi:

Poistetaan kappaleesta 7:
Tuomarinkylän kartanon eteläpuolisten alueiden

Poistetaan kappaleesta 50:
Tämä laajennus ei ole tarpeen ottaen huomioon maakuntakaavan pyrkimyksen strategisuuteen. Tämä tarkennus edellyttäisi myös muiden vihersormiin liittyvien siirtolapuutarhojen osoittamista viheralueiksi.

Poistetaan kappaleesta 65 kaksi viimeistä virkettä:
On tärkeää, että karkeamman tason maakuntakaavan rajauksia tulkitaan yleispiirteisesti tarkemman tason suunnittelussa. Viheralueiden tarkemmat rajaukset tulee olla yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen määriteltävissä.

Lisätään kappaleen 65 loppuun:
Yleis- ja asemakaavoituksessa on tärkeää noudattaa maakuntakaavan linjausta.

Kannattaja: Marcus Rantala

 

Vastaehdotus:
Silvia Modig:

Poistetaan kappaleesta 33 seuraavat lauseet:" Samaa ajatusta seuraten viheryhteystarvemerkinnän selitystä tulisi myös laajentaa tai väljentää. Sen tulisi joissain tapauksissa mahdollistaa myös pelkästään virkistysyhteystarve. ¨Varsinkin ranta-alueilla ei aina ole kyse viheryhteydestä vaan virkistysyhteydestä ja vain yksityiskohtainen kaavoitus voi osoittaa sen, tarvitaanko aluetta leveämpänä viheryhteytenä, kuten ekologisena käytävänä vai pelkästään kulkuraittina."

Kannattaja: Hannu Oskala

 

Vastaehdotus:
Mika Raatikainen:

Poistetaan kohdat 22 ja 39, jotka toteutettuina estäisivät Malmin lentokentän käyttämisen lentokenttänä.

Mika Raatikaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

1. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Hannu Oskalan vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 9
Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka

Ei-äänet: 6
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Hannu Oskala, Marcus Rantala, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9 - 6.

 

2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Terhi Peltokorven ensimmäisen (kappaleet 22, 39 ja 62) vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 12
Veronika Honkasalo, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 3
Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 12 - 3.

 

3. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Terhi Peltokorven toisen (kappaleet 7, 50 ja 65) vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 12
Veronika Honkasalo, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 3
Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 12 - 3.

 

4. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Silvia Modigin vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 7
Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Pilvi Torsti

Ei-äänet: 8
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Hannu Oskala, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi Silvia Modigin vastaehdotuksen äänin 7 - 8.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen sekä Silvia Modigin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Uudenmaan liiton lausuntopyyntö Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

2

Kaavaehdotus

3

Lausuntoaineisto, Merkinnät ja määräykset

4

Liitekartat

5

Kaavaselostus

6

Kumottavat merkinnät -kartta

7

Epävirallinen yhdistelmäkartta

8

Kiinteistöviraston lausunto

9

Helen Sähköverkko Oy:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Lausunnon pyytäjä

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää antaa Uudenmaan liitolle seuraavan lausunnon:

Tiivistelmä

Maakuntakaavaehdotus on enimmäkseen nykytilaa toteava ja valitettavasti ahtaasti tulkiten se saattaa pikemminkin rajoittaa maankäyttöä kuin mahdollistaa uutta kasvua erityisesti Helsingin alueella. Valmisteilla olevan Helsingin uuden yleiskaavan uusia maankäyttövarauksia ei ole otettu huomioon. Sen vuoksi kaupunginhallitus toteaa, että maakuntakaavaehdotuksen aluevarauksia on voitava täsmentää ja rajauksia tulkita suurpiirteisesti kunnissa. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava ei saa olla este Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamiselle. Koska lausunnoille on lähetetty vasta lausuntoaineisto, johon maakuntahallitus aiemmasta käytännöstä poiketen ottaa kantaa vasta lausunnot saatuaan, ehdotuksen tarkistamiseen on vielä hyvät mahdollisuudet.

Virkistysaluerajaukset ovat 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa hyvinkin tarkkarajaisia. Viheralueiden tarkempi rajaaminen tulee kuitenkin jättää kunnan kaavoituksen asiaksi. Maankäyttö- ja rakennuslain 25 § mukaan maakuntakaavassa tulee esittää maakunnan alueidenkäytön periaatteet ja osoittaa aluevarauksia vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin valtakunnallisten ja seudullisten tavoitteiden yhteensovittamiseksi on tarpeen. Maakuntakaavassa sovitetaan seudulliset tavoitteet paikallisten tavoitteiden kanssa. Maakuntakaavassa esitettyjen aluevarausten laajuutta ja sijaintia on voitava tarkempien selvitysten perusteella yksityiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa, kunhan samalla turvataan maakuntakaavan keskeiset maakunnalliset ja seudulliset ratkaisut ja tavoitteet.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa huomioon maakuntakaavassa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet velvoittavat erityisesti Helsingin seudulla, että varsinkin raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta on edistettävä. Merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. Helsingin seudun liikennejärjestelmää tulee kehittää siten, että se tukee mm. yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja riittävän asuntotuotannon järjestämistä. Alueidenkäytön suunnittelussa tulee varautua raideliikenteen laajentamiseen yhdyskuntarakentamisen ja asuntotuotannon niin edellyttäessä.

Melkin ja Ramsinniemen osalta maakuntakaavaehdotuksen merkinnät eroavat merkittävimmin Helsingin tulevan yleiskaavan sisällöstä, kun ne on merkitty virkistysalueiksi. Vartiosaareen laaditaan osayleiskaavaa ja saareen on tarkoitus osoittaa uutta maankäyttöä saaren luonto- ja kulttuuriarvot huomioivalla tavalla. Kun 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa Vartiosaari on valkoista aluetta ja samalla merkitty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi ja maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi,  jatkossa tulee merkintöjä muuttaa niin, että Vartiosaareen on Ramsinniemen kautta kulkevan raitiolinjan varrelle mahdollista osoittaa valmisteilla olevissa yleiskaavoissa raideliikenteeseen tukeutuvaa asuntorakentamista, joka sovitetaan yhteen alueiden virkistys-, luonto- ja kulttuuriarvojen kanssa. Kaupunkisuunnittelulautakunta on 1.12.2015 hyväksynyt Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksen asetettavaksi julkisesti nähtäville ja lähetettäväksi lausunnoille. Näin on tapahtunut alkuvuonna 2016. Myös koko kaupungin uusi yleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä ja lausunnoilla.

Kaupunginhallitus toteaa, että uuden yleiskaavan ehdotus sisältää kaavamääräyksen, jonka mukaan sekä virkistys- ja viheralueilla että merellisen virkistyksen ja matkailun alueilla suunnittelussa tulee turvata kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen säilyminen sekä ottaa huomioon ja turvata luonnon monimuotoisuuden, ekosysteemipalvelujen kehittämisen, luonnonsuojelun ja ekologisen verkoston sekä metsäverkoston kannalta tärkeät alueet.

Edellä mainittujen saarten ja Ramsinniemen sekä Hämeenlinnanväylän itäpuolen ja Tuomarinkylän kartanon eteläpuolisten alueiden osalta maakuntakaavamerkintöjen tulee mahdollistaa Helsingin yleiskaavoituksen tavoitteet.  Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen ja maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen -merkinnät eivät saa muodostaa estettä alueiden kulttuuriarvot huomioivalle tiivistämiselle raideliikenteeseen tukeutuen vaikka nämä arvot osaltaan määrittävät jatkosuunnittelua.

Lausunnon sisältö aihepiireittäin

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavalla tarkistetaan voimassa olevia maakuntakaavoja ja sen aikatähtäin on vuosi 2040. Kaavakierroksella pyritään strategisempaan maakuntakaavaan. Östersundomin alue ei kuulu alueeseen. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan kaavakartta, kartta kumottavista merkinnöistä sekä merkinnät ja määräykset ovat vahvistettavia asiakirjoja. Kaavaselostusta ja sen selventäviä ja taustoittavia liitekarttoja sekä liiteaineistoja ei vahvisteta. Kaavassa käytetään aluevaraus-, kohde- ja viivamerkintöjä sekä ominaisuusmerkintöjä ja kehittämisperiaatemerkintöjä. Aluemerkinnöillä osoitetaan pääasiasiallinen käyttötarkoitus.

Pyrkimys strategisempaan maakuntakaavaan on Helsingin kannalta lähtökohtaisesti myönteinen asia. Maakuntatason kaavaratkaisun tulee olla tavoitteellinen samalla kun se tukee tarkempiasteista suunnittelua ja edesauttaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista. Kokonaistilanteen hahmottamisessa maakuntakaavan epävirallinen yhdistelmäkartta on välttämätön, sillä kaikkia voimassaolevia ja vahvistettuja maakuntakaavoja tulee tarkastella ja tulkita yhdessä. Jotta kaavakartan tavoitteellinen strategisuus tulisi paremmin esiin, tulee aluerajausten tulkintaa koskeva määräysteksti lisätä kaavamääräyksen yhteyteen. Tavoitteena maakuntakaavan osalta ei saa olla, että aluerajauksia tulkitaan kategorisina rajauksina.

Helsingissä on käynnissä uuden yleiskaavan laatiminen. Vuonna 2012 laadittiin yleiskaavan työohjelma ja määriteltiin sen keskeiset lähtökohdat ja mitoitus. Joulukuussa 2013 hyväksytyn yleiskaavavision perusteella laadittiin yleiskaavaluonnos, joka oli nähtävillä alkuvuodesta 2014. Yleiskaavaluonnoksen pohjalta on valmisteltu yleiskaavaehdotus, joka on ollut julkisesti nähtävillä 27.11.2015–29.1.2016. Lausuntoaika on päättynyt helmikuun lopussa. Helsingin tulevan yleiskaavan tavoitteena on vahvistaa Helsingin ja samalla koko seudun kilpailukykyä osoittamalla pitkällä aikavälillä merkittävästi uusia asuntorakentamismahdollisuuksia kaupunkirakennetta tiivistämällä ja luomalla edellytykset elinvoimaiselle elinkeinorakenteelle. Samalla säilytetään kaupunkiympäristön korkea laatu ja houkuttelevuus, kuten laajemmalle seudulle jatkuvat yhtenäiset virkistysalueet.

Helsingin uuden yleiskaavan kartta on strateginen ja yleispiirteinen. Se näyttää Helsingin ja seudun kaupunkirakenteen kannalta strategisesti tärkeimmät kehittämissuunnat ja keskeiset muutosalueet. Valtakunnallisesti merkittävät maisema- ja kulttuuriympäristöt on otettava oikeusvaikutteisina huomioon. Valtakunnallisesti merkittävillä maisema- ja kulttuuriympäristöalueilla valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon suunnittelussa, ja sovitetaan yhteen kaavassa osoitetun maankäytön kanssa. Yleiskaavan pääkarttaan liittyvillä teemakartoilla esitetään useita yksityiskohtaisia ratkaisuja, joihin yleiskaava perustuu tai jotka antavat lisäinformaatiota.

Helsingin seudulla on valmisteltu tai valmisteilla useita muita seudullisia maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyviä selvityksiä. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ2015) ja Helsingin seudun 14 kunnan yhteinen maankäytön suunnitelmaa (MASU) on laadittu yhteistyössä alueen kuntien, Helsingin seudun liikenteen ja Uudenmaan liiton kesken. Alueelle on lisäksi laadittu yhteinen asuntostrategia vuoteen 2025. Yhdessä nämä suunnitelmat luovat osaltaan pohjaa seuraavalle valtion ja seudun kuntien MAL-aiesopimukselle ja tukevat maakuntakaavan tavoitteita toimivasta ja kestävästä yhdyskuntarakenteesta sekä kilpailukykyä vahvistavasta liikennejärjestelmästä.

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan tavoitealueita ovat elinkeinot ja innovaatiotoiminta, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Näitä luonnoksen näkökulmia arvioidaan lausunnossa aihealueittain.

Elinkeinot ja innovaatiotoiminta

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan kärkitavoitteet elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseksi ovat yhtenevät Helsingin uuden yleiskaavan kanssa. Maakuntahallituksen hyväksymissä elinkeinojen ja innovaatiotoiminnan suunnitteluperiaatteissa on nostettu tärkeään asemaan huolehtiminen riittävästä asuntotuotannosta ja sitä kautta riittävästä työvoiman tarjonnasta. Erityisen tärkeänä pidetään joukkoliikenteeseen tukeutuvan yhdyskuntarakenteen ja saavutettavuuden kehittämistä sekä monipuolisten keskusta-alueiden ja hyvän elinympäristön merkitystä elinkeinoelämän kilpailukyvylle.

Ns. innovaatio-ekosysteemien tukemiseksi nostetaan esiin vastaavia toimenpiteitä: kaupunkirakenteen tiivistäminen, etäisyyksien ja matka-aikojen lyhentäminen, erottelevien ja eristävien tekijöiden poistaminen sekä panostaminen elämänlaatua ja vetovoimaisuutta lisääviin tekijöihin.

Maakuntakaavassa tulee ottaa huomioon Helsingin erityisluonne seudun ydinalueena. Kaavan on mahdollistettava valtion ja seudun kuntien välisen sopimuksen mukaisen vuotuisen asuntorakentamisen pitkän aikavälin toteutumisedellytykset myös Helsingissä. Tämä korostuu erityisesti kulttuuriympäristöjen ja viherrakenteen osalta – maakuntakaavan merkintöjen ja niiden tulkinnan jatkokaavoituksessa tulee olla seudun rakenteen tiivistymistä tukevia, ei sitä rajoittavia. Helsinki kantaa seudun asuntotuotannosta suurimman vastuun ja on työpaikkatarjonnan näkökulmasta seudun merkittävin alue.

Maakuntakaavaan ei ole ehdotusvaiheessa tehty Helsingin osalta merkittäviä muutoksia liittyen elinkeinoihin ja innovaatiotoimintaan.

Logistiikka

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa on otettu logistiikan erityiskysymykset pääpiirteissään hyvin huomioon. Seudun tärkeimpien logistiikkakeskittymien merkitseminen kartalle tukee logistiikan tilatarpeiden ratkaisemista ja osoittaa alan toimijoille maakunnan tavoitetilan. Logistiikkakeskittymien synnyttämät synergiahyödyt tukevat koko maakunnan talouskasvua.

Lentoaseman seudun ja Kehä III:n logistiikka-alueiden kehittäminen on Helsingin näkökulmasta tärkeää. Helsingin yleiskaavan ja Östersundomin yhteisen yleiskaavan suunnittelussa erityisesti Vuosaaren sataman ja lentoaseman välinen Kehä III:n tukeutuva vyöhyke on strategisesti keskeisessä asemassa.

Helsingin ja koko maakunnan edun kannalta on keskeistä erityisesti Vuosaaren sataman yhteyksistä huolehtiminen. Vuosaaren satama on kulutustavaroiden kuljetusten tärkeä läpivirtauspaikka. Tämä rooli tulee säilymään merkittävänä myös tulevaisuudessa. Kaavaselostuksessa todetaan, että tulevaisuudessa tulee varautua raideliikenteen kasvuun kuljetuksissa. Tämä kehityssuunta olisi erityisesti päästöjen rajoittamisen näkökulmasta suotava ja on hyvä, että sitä tuetaan. Helsingin uudessa yleiskaavassa varaudutaan myös matkustajaterminaalin rakentamiseen Vuosaareen, mikäli sellainen katsotaan tarpeelliseksi esimerkiksi kantakaupungin satama-alueiden kapasiteetin täyttyessä. Satama voi tulevaisuudessa saada roolin myös ihmisten kauttakulkupaikkana.

Helsinki on laatinut citylogistiikan toimenpideohjelman, jossa esitetään kaupunkilogistiikan keskeisimmät periaatteet ja toimenpiteet sekä niiden vastuut ja aikataulut. Citylogistiikan haasteet ovat erilaisia kuin muualla seudulla, koska tilan määrä on hyvin vähäinen. Sen vuoksi myös ratkaisut ovat erilaisia. Helsingin tiiviin ydinalueen toimiva citylogistiikka nojautuu kuitenkin vahvasti seudun hyvään rakenteeseen ja on riippuvainen siitä.

Kaavaehdotuksesta on poistettu Malmin lentokentän lentomeluvyöhyke, mikä on perusteltu ratkaisu. Kaupunki varautuu alueen muuttamiseen asuntorakentamiskäyttöön valtion ja Helsingin seudun välisen sopimuksen mukaisesti. Malmin lentokentän alue on erittäin keskeisessä roolissa Helsingin asuntorakentamistavoitteiden saavuttamisessa.

Muutokset kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen välillä liittyvät logistiikan osalta satamiin ja erillisiin logistiikka-alueisiin. Kantvikin satama Kirkkonummella sekä Tolkkisten satama Porvoossa on lisätty maakunnallisesti merkittävien satamien listaan. Tämän lisäksi Bastukärrin, Focuksen ja Kulloon logistiikka-alueiden rajauksia on muutettu. Keski-Uudenmaan poikittaisista liikenneyhteyksistä on valittu kolme esitettäväksi ohjeellisina. Helsingin osalta merkittäviä muutoksia ei ole tehty. Kuriositeettina voidaan kuitenkin huomauttaa, että ehdotuskartasta puuttuu Vuosaaren sataman kohdalta satama-aluetta tarkoittava kaavamerkintä.

Tuulivoima

Kaavaehdotus osoittaa maakunnallisesti merkittävän tuulivoimatuotannon mahdolliset sijaintipaikat. Kaavan julkilausuttuna tavoitteena on edistää tuulivoimarakentamista maakuntakaavalla. Maakuntakaavalla ohjataan tuulivoiman sijoittumista ja sen tehtävänä on osaltaan täsmentää teollisen mittakaavan tuulivoiman sijoittamisperiaatteet kaupunkitasoa laajemmalla mittakaavatasolla.

Maakuntakaavalla olisi mahdollista näyttää Suomen keskeisimmän alueen tahtotila tuulivoiman edistämiseksi. Kansainväliset esimerkit tuulivoimaa merkittävässä määrin rakentaneista maista, kuten Saksasta ja Tanskasta, osoittavat tuulivoiman olevan luonteva osa suurten kaupunkien ja niitä ympäröivän maaseudun dynaamista vuorovaikutusta. Tämän tyyppisen kehityksen edellytykset tulisi huomioida nimenomaan maamme merkittävimmällä metropolialueella, Uudellamaalla.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut tuulivoiman sijoittamisperiaatteet, joiden mukaan Helsinkiin voidaan sijoittaa kymmenen tuulivoimayksikköä, mitä ei katsota maakunnallisesti merkittäväksi määräksi. Laadittujen periaatteiden mukaan Helsinkiin voitaisiin kuitenkin rakentaa usean kymmenen tuulivoiman kokonaisuus pidemmällä aikavälillä. Kaupunkisuunnittelulautakunta on käsitellyt tuulivoiman sijoittamisperiaatteita kaupunkisuunnittelun näkökulmasta ja tehnyt asiasta esityksen kaupunginhallitukselle 9.2.2016. Maakuntakaavaehdotusta ja Helsingin kaupungin tuulivoiman rakentamiselle laatimia sijoittamisperiaatteita olisi hyvä tarkastella rinnakkain.

Tärkeää on samalla huomauttaa, että kaikissa tilanteissa tuulivoimatuotantoa suunnittelevan hankevastaavan on hyvissä ajoin oltava yhteydessä alueen sähköverkkojen haltijaan verkkoliityntöjen mahdollistamiseksi. Hankkeen koosta riippuen verkkoon liitytään joko paikallisen verkkoyhtiön tai kantaverkkoyhtiön kautta.

Uudenmaan maakunnan ilmastotavoite on yhteneväinen kaupungin tavoitteen kanssa: hiilineutraaliutta tavoitellaan vuoteen 2050 mennessä. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaa tulisikin peilata suhteessa Uudenmaan hiilineutraalisuustavoitteeseen ja arvioida kaavaehdotuksen vaikutuksia seudun kasvihuonekaasupäästöihin. 

Viherrakenne

Maakuntakaavan kärkitavoitteet viherrakenteen osalta ovat ekosysteemipalvelujen parantaminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, hyvin saavutettava virkistysalueverkosto ja kestävä luonnonvarojen hyödyntäminen sekä niihin liittyvien elinkeinojen edistäminen.

Maakuntakaavatyön pohjana on innovatiivisella tavalla kokeiltu uusia paikkatietopohjaisia menetelmiä luonnonympäristöjen arvottamiseen ja ekosysteemipalvelujen tunnistamiseen. Nämä aineistot tarjoavat jatkossa uusia välineitä viherverkoston suunnitteluun. Viherrakenteen suunnittelussa on otettu huomioon arvokkaat luonnonympäristöt, virkistykseen ja ekologiseen verkostoon liittyvät viheryhteystarpeet, laajat yhtenäiset metsäalueet, virkistysalueet ja ulkoilureitit, saaristovyöhykkeet ja pääkaupunkiseudun viherkehä. Edellä mainitut arvokkaat kohteet on osoitettu kaavan liitekartoilla.

Kaavaratkaisun virkistyskokonaisuus osoittaa pääkaupunkiseudun tiiviin kaupunkirakenteen tavoitteen virkistysalueiden ja ekologisesta verkostosta, mutta seudulle tärkeä viherkehä sen sijaan jää hahmottumatta kaavakartalla. Muu maakuntakaavatason viherrakenne jää ulkoilureittien ja valkoisen alueen varaan.

Virkistysrajaukset ovat liian tarkasti luettavissa kaavakartalta. Tämä ei ole oikeansuuntainen toivottava ratkaisu tiivistyvällä ydinalueella maakuntakaavan mittakaava huomioon ottaen. Viheryhteystarve -merkinnän kuvausta ja suunnittelumääräystä tulisi edelleen tarkistaa. Määräyksen mukaan olemassa olevat virkistykseen varatut tai siihen soveltuvat rakentamattomat alueet varataan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa mahdollisuuksien mukaan virkistyskäyttöön. Tämä ei tiivistyvässä kaupunkirakenteessa ole perusteltua, koska näin ehdottomana se voisi epätoivottavalla tavalla haitata järkevää täydennysrakentamista.

Kaupunginhallitus haluaakin mieluummin korostaa viher- ja virkistysalueiden laadun ja merkityksen tapauskohtaista arvioimista sekä virkistysyhteyksien jatkuvuutta ja painottaa sen vuoksi väljempää ilmaisua maakuntakaavatasolla. Sen vuoksi olisikin tarkoituksenmukaisempaa liittää toivottu virkistysalueita koskeva kehittämistavoite taajamatoimintojen sisällä toteutettaville virkistysalueille. Samaa ajatusta seuraten viheryhteystarve -merkinnän selitystä tulisi myös laajentaa tai väljentää. Sen tulisi joissain tapauksissa mahdollistaa myös pelkästään virkistysyhteystarve. Varsinkin ranta-alueilla ei aina ole kyse viheryhteydestä vaan virkistysyhteydestä ja vain yksityiskohtaisempi kaavoitus voi osoittaa sen, tarvitaanko aluetta leveämpänä viheryhteytenä, kuten ekologisena käytävänä vai pelkästään kulkuraittina.  Useissa kohdin kaupungin uudet kehittämisalueet jäävät maakuntakaavasta tehtävän tulkinnan varaan ja sille pitää merkinnöissä jättää riittävä liikkumavara.

Virkistysalueet ja viheryhteydet

Helsinkiin on 4. vaihemaakuntakaavassa osoitettu viisi yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun varattua aluetta: Keskuspuisto, Helsinkipuiston alue Vantaanjokilaaksossa ja Viikki - Kivikko - Sipoonkorpi -viherakseli, Vartiokylänlahden ympäristöön sijoittuva Itä-Helsingin kulttuuripuisto ja Vuosaaren ulkoilupuisto sekä muutamia merelliseen ympäristöön liittyviä kokonaisuuksia.

Lisäksi on osoitettu viheryhteystarpeiden verkosto. Viheryhteysmerkinnällä on osoitettu virkistysalueverkostoon ja ekologiseen verkostoon kuuluvat viheryhteydet. Viheryhteysmerkintä on kaavaselostuksen mukaan ominaisuusmerkintä eikä sitä koske MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Merkintä osoittaa viheryhteyden ohjeellisen linjauksen. Viheryhteydet ovat säilyneet edellisiin kaavavaiheisiin nähden samoina ja viheryhteystarpeet ovat täydentyneet luonnosvaiheessa Helsingin Länsipuiston alueella Mätäjoen varressa. Maakuntakaavassa esitetyt seudulliset viheryhteydet on otettu huomioon Helsingin yleiskaavaluonnoksessa. Seudulle jatkuvat viheryhteydet ovat Helsingin kannalta tärkeitä – mm. Viikistä Sipoonkorpeen kehitettävä yhteys. Maakuntakaavan ehdotusvaiheessa ei Helsingin osalta ole tehty muutoksia viheryhteyksiin.

Viheryhteysmerkinnän määräystä tulisi kehittää. Helsingin tiivistyvässä kaupunkirakenteessa on tarve osoittaa nykytilanteen maankäytön säilyttämisen sijaan virkistysyhteyden tai ekologisen yhteyden kehittämiskohteet. Viheryhteysmääräystä tulee kehittää siten, että määräys ottaa huomioon virkistysyhteyksien kehittämistarpeet.

Koska viheryhteys voi koostua kaupungissa erilaisista osista, kuten puistoista, kujanteista ja puronvarsista, olisi perusteltua muuttaa kaavamääräyksen kuvausta siten, että viheryhteys voi koostua erilaisista osista ja voi olla luonteeltaan virkistys- tai ekologinen yhteys. Viheryhteys -merkinnän ja määräyksen tulisi tiivistyvässä kaupunkirakenteessa osoittaa nykytilanteen maankäytön säilyttämisen sijaan tavoite viheryhteyksien kehittämisestä.

Arvokkaina luontoympäristöinä on osoitettu yli 5 hehtaarin kokoiset luonnonsuojelualueet, Natura 2000-verkoston alueet ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet (LUO-alueet). Helsinkiin ei ole osoitettu LUO-alueita, koska viheralueita ja viheryhteyksiä koskevat kaavamääräykset sisältävät tavoitteen luontoarvojen säilyttämisestä. Kaavaratkaisu on tältä osin perusteltu.

Maakuntakaavassa Malmin eteläpuolelle merkitty viheryhteystarve on tarkentunut yleiskaavaehdotuksessa hieman pohjoisemmaksi. Tulisikin huolehtia siitä, että maakuntakaavan viheryhteystarve mahdollistaa myös yleiskaavaehdotuksen mukaisen viheryhteyden linjaamisen Malmin lentokenttäalueen halki. Helsinki pitää viheryhteyttä Viikki - Kivikon ulkoilupuistosta Vantaan kautta Sipoonkorpeen erittäin tärkeänä. Myös seudullisen viherkehän virkistyspalveluiden tavoitteellinen kehittäminen on tässä yhteydessä tärkeää huomioida.

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että myös kunnalliset selvitykset ja suunnitelmat, kuten Helsingin uuden yleiskaavan virkistys- ja viherverkosto 2050 tai Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015-2024 tulisi ottaa jatkotyössä mukaan tarkasteluun ja hyödyntää kaavaehdotusta edelleen kehitettäessä. Lisäksi hiilineutraalisuuteen pyrittäessä viheralueita tulisi maakuntakaavassa tarkastella myös hiilivarastoina. Samoin, ehdotuksessa ei edelleenkään ole esitetty useamman kunnan alueelle ulottuvia nk. hiljaisia alueita, vaikka juuri maakuntatasolla tähän olisi kaavoituksessa parhaat mahdollisuudet. Selvitystyötä kannattaisi jatkaa ja edistää myös valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa huomioitujen, melutasoltaan hiljaisten alueiden säilymistä myös uusmaalaisten asukkaiden ja matkailijoiden ulottuvilla.

Pääkaupunkiseudun merellisen vyöhykkeen merkinnät

Helsingin uudessa yleiskaavassa on nostettu esiin merellisyyden kehittäminen. Merellisyydessä nähdään mahdollisuuksia niin virkistyksen kuin asumisen ja elinkeinojen kehittämisen kannalta. Keskeisimpiä kysymyksiä ovat merellisen virkistyksen ja matkailun kehittäminen Helsingin edustan saarilla, Helsingin rantoja seuraileva ja seudulle jatkuva rantaraitti sekä paikallisen ja seudullisen vesiliikenteen ja siten saariston ja meren saavutettavuuden kehittäminen.

Uudenmaan viherrakenteen kehityskuvassa 2040 on osoitettu pääkaupunkiseudun merialue ja merelliset virkistysyhteydet ja asetettu tavoitteeksi elämys- ja palvelutarjonta sekä meren ja saariston virkistys- ja matkailutarjonnan saavutettavuus. Jatkotyönä olisi tärkeää täydentää tehtyjä selvityksiä pääkaupunkiseudun merellisistä virkistysyhteyksistä ja -mahdollisuuksista ja asettaa tavoitteeksi elämys- ja palvelutarjonta sekä meren ja saariston virkistys- ja matkailutarjonnan saavutettavuus.

Saariston osalta kaavakarttaan ei ole tehty muutoksia lukuun ottamatta luonnosvaiheessa kokonaan kumottuja virkistysaluemerkintöjä, jotka ovat: Harakka, Uunisaaret, Liuskasaari, Sirpalesaari, Leposaari ja Mustasaari. Kaavaehdotuksessa nämä saaret on esitetty voimassa olevan maakuntakaavan (2006) mukaisesti virkistysalueina.

Helsingin edustan tärkeät virkistyssaaret kuten Seurasaari, Mustikkamaa, Korkeasaari ja Vasikkasaari on osoitettu maakuntakaavaluonnoksessa edellisen maakuntakaavan mukaisesti virkistysaluemerkinnällä. Helsingin yleiskaavaluonnoksessa nämä saaret on osoitettu merellisen virkistyksen ja matkailun saariksi, mikä tulisi ottaa huomioon määräyksen tulkinnassa. Ja kuten aiemmin on huomautettu, myös Vartiosaaren osayleiskaavan kehittämisperiaatteiden ja uuden yleiskaavan mukainen maankäyttö tulee paremmin ottaa huomioon maakuntakaavassa.

Melkin saaren osalta nykyinen EP/u-merkintä jättää tulkintaristiriidan, koska Melkin saari on Helsingin yleiskaavaluonnoksessa varattu asuntovaltaiseksi alueeksi ja virkistysalueeksi. Voimassa olevassa Helsingin yleiskaava 2002:ssa Melkki on ekoasumisen koealuetta. Selkeintä olisi merkitä maakuntakaavassa Melkkiin taajama-aluemerkintä, joka perinteisesti sisältää myös alueen sisäiset, yksityiskohtaisessa kaavassa määriteltävät virkistysalueet.

Mikäli Melkissä edelleen säilyisi EP/u-merkintä, tulee sen osalta jatkossa turvata tulkinnalla tai täsmentämällä määräyksiä se, ettei yleiskaavan mukaista ratkaisua pidetä ristiriitaisena maakuntakaavan maakunnallisten ja seudullisten tavoitteiden ja kehittämisperiaatteiden kanssa. Yleiskaavassa noin puolet saaren alueesta on merkitty virkistys- ja viheralueeksi, joten myös maakuntakaavan virkistysnäkökulma on otettu huomioon.

Voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa esitettyä pääkaupunkiseudun rannikko- ja saaristovyöhykettä ei ole muutettu aluerajauksen osalta, mutta sen suunnittelumääräystä on kaavaehdotuksessa tarkistettu sisältämään matkailun ja nykyisen asutuksen täydentymisen edellyttämä rakentaminen. Tämä muutos osin mahdollistaa puolustusvoimilta vapautuvien saarten kehittämisen merellisen matkailun näkökulmasta, mutta ei poista Melkin osalta edellä esitettyä tulkintaristiriitaa. Lisäksi kaikki EP/u-merkinnällä osoitetut saaret eivät kuulu tämän rannikko- ja saaristovyöhykkeen rajauksen sisäpuolelle eivätkä myöskään edellä luetellut Helsingin edustan virkistyssaaret, jotka kuitenkin ovat matkailun kannalta tärkeitä kohteita.

Maakuntakaavaluonnoksen viheraluemerkinnät ja Helsingin yleiskaavaluonnoksessa esitetty maankäyttö voivat aiheuttaa tulkintaongelman seuraavissa kohteissa:

Helsingin yleiskaavaluonnoksessa osoitetaan Hämeenlinnanväylän itäpuolelle kantakaupungin laajentumisaluetta Kehä I:n eteläpuoliselle alueelle. Rakentaminen sijoittuisi Keskuspuiston reunaan ja mahdollistaisi myös väylän muuttamisen kaupunkibulevardiksi sekä Kannelmäen ostoskeskuksen kehittyvän alueen kytkemisen nykyistä paremmin korkeatasoisen joukkoliikenteen piiriin raitiotieyhteydellä. Maakuntakaavan tulkinnan tulee mahdollistaa tämä tai kaavakartalle tulisi merkitä liitekartan V6-mukainen virkistysalueen rajausmuutos.

Maakuntakaavan viheraluevarausta on laajennettu Tuomarinkartanossa siirtolapuutarhan kohdalla. Tämä laajennus ei ole tarpeen ottaen huomioon maakuntakaavan pyrkimyksen strategisuuteen. Tämä tarkennus edellyttäisi myös muiden vihersormiin liittyvien siirtolapuutarhojen osoittamista viheralueiksi.

Laajasalon alueella maakuntakaavan virkistysaluemerkintä ja viheryhteydet ovat laajempia kuin Helsingin yleiskaavaehdotuksessa esitetyt varaukset. Laajasalon viheraluemerkintöjä tulisi tarkistaa, sillä saarella on tiivistämistarpeita erityisesti sen keskusta-alueella. Tullisaari - Tahvonlahdenharjun viheralue -merkinnän tulisi seurata jo lähes kokonaan asemakaavoitetun Kruunuvuorenrannan projektialueen asemakaava-alueiden rajauksia. Tämän lisäksi tulisi tarkistaa Laajasalon tiivistyvän keskustan eteläreunan virkistysalueen rajausta nykyistä pienemmäksi ja osoittaa Laajasalon keskustan eteläreunaan virkistysalueen sijasta viheryhteys. Viheralueiden tarkemmat rajaukset tulee määritellä kuntakaavoituksessa, jolloin maakuntakaavassa on tärkeää näyttää yleispiirteisesti viheralueet ja viheryhteystarpeet.

Kuten aiemmin on todettu, Helsingin yleiskaavaehdotuksessa Vartiosaari ja Ramsinniemi on osoitettu asuntovaltaiseksi alueeksi ja virkistysalueeksi raitiotieyhteyteen tukeutuen. Vartiosaari on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö (RKY 2009). Saaren arvokas luonto- ja kulttuuriperintö ovat kaavoituksen lähtökohtana. Näistä syistä ei voida pitää perusteltuna, että Vartiosaari on edelleen maakuntakaavaehdotuksessa edellisen kaavavaiheen pohjalta osoitettu pääkäyttötarkoituksen osalta valkoiseksi alueeksi ja Ramsinniemi viheralueeksi.  Valkoista aluetta koskevissa määräyksissä todetaan, että yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa alueelle voidaan osoittaa paikallisesti merkittävää maankäyttöä.

Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitteluperiaatteet on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 26.11.2013. Suunnitteluperiaatteiden lähtökohtana on, että Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, jossa on asumista ja kaikkia helsinkiläisiä palvelevia virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja. Uudenmaan liitto on esittänyt lausunnossaan 28.6.2013, että kaikki tässä vaiheessa esitetyt maankäyttövaihtoehdot ovat sellaisia, joiden pohjalta voidaan jatkaa suunnittelua, edellyttäen, että jatkosuunnittelussa otetaan huomioon alueen kulttuuriarvot. Vaikutusten arvioinnissa tulee osoittaa, että hankkeella ei ole seudullisia vaikutuksia eikä hanke heikennä maakunnallisia arvoja. 4. vaihemaakuntakaavassa Vartiosaaren alue ja Ramsinniemi tulisikin osoittaa Helsingin yleiskaavaluonnoksen ja Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitteluperiaatteiden mukaisesti taajamatoimintojen alueiksi, jonka läpi kulkee Laajasalosta Vartiosaaren kautta Meri-Rastilaan viheryhteys. Kaupunginhallitus on maakuntakaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa keväällä 2015 vielä poistanut kannanotot koskien Vartiosaaren maankäyttöä. Tämän jälkeen Vartiosaaren osayleiskaava ja kaupungin uusi yleiskaavakaava ovat kuitenkin jo edenneet ehdotusvaiheeseen, joten tällä hetkellä on paremmat mahdollisuudet arvioida alueen tulevaa maankäyttöä.

Kulttuuriympäristöt

Kulttuuriympäristön osalta maakuntakaavan kärkitavoitteiksi on asetettu maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja reittien tunnistaminen ja merkittävien kulttuuriympäristöjen ominaispiirteiden huomioon ottaminen maankäytön suunnittelussa. Selostuksen mukaan kulttuuriympäristö on muuttunut Uudellamaalla muita maakuntia enemmän, sillä rakentaminen on voimakasta pääkaupunkiseudun vetovoimaisuuden ansiosta. Kulttuuriympäristöjen historiallinen kerroksellisuus sekä mahdollisuus uusien kulttuuriympäristöjen syntymiseen ovat tärkeitä.

Maakuntatason inventointi on tuonut edelliseen maakuntakaavan nähden uuden kulttuuriympäristön suojelutason merkintöineen ja määräyksineen sekä tunnistanut edellistä kaavaa laajemmat kulttuuriympäristön suojelualueet.

Kaavakartalla on osoitettu merkinnöillä valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009 -alueet) ja valtakunnallisesti arvokas Vantaanjokilaakson maisema-alue sekä Suomenlinna sekä maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt. Maakunnalliset merkittävät maisema-alueet ja rakennetun kulttuuriympäristön alueet osoitetaan kaavassa Missä maat on mainioimmat -selvityksen (2012) perusteella. Liitekartalla on viimeisin tieto muinaisjäännöksistä.

Hyvin suuri osa Helsingin kaupungin pinta-alasta on merkitty jollain kulttuuriympäristömerkinnällä. Kulttuuriympäristöä koskevissa kaavamääräyksissä on esitetty maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen ja kulttuuriympäristöarvojen yhteen sovittamisen tarve, mikä on erityisen tärkeää Helsingissä, missä on rikas kulttuuriperintö, mutta toisaalta tarve kehittää jo rakennettuja kulttuuriympäristöjä.

Määräykset edellyttävät, että Museovirasto ja alueellinen ELY-keskus sekä muut kulttuuriympäristöasiantuntijat ovat mukana suunnittelussa riippuen siitä onko kohde valtakunnallisesti vai maakunnallisesti arvokas.  Käytännössä kulttuurihistoriallisesti arvokkailla alueilla on tehtävä tapauskohtainen tarkastelu vaikutuksista kulttuuriympäristöön, mikä edellyttää sujuvaa yhteistyötä eri viranomaisten kesken. Helsingin näkökulmasta on erittäin keskeistä, että vuorovaikutus on sujuvaa ja maisemalliset arvot ja kulttuuriympäristöarvot eivät estä Helsingin seudun kuntien ja valtion välisen sopimuksen mukaisen asuntotuotantomäärän toteutumista ja raideliikenteeseen tukeutuvan verkostomaisen kaupunkirakenteen kehittämistä.

Kaavan tausta-aineistoksi ja kaavaratkaisujen tueksi on laadittu selvitys Uudenmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävistä teistä. Vanhoihin teihin liittyvien maisema-alueiden kehittämisessä on tärkeää, että erityisesti Helsingin sisääntuloväylien varsien kaupunkirakenteellinen kehittäminen on mahdollista.

Helsingin yleiskaavaluonnoksen rakentamisalueet RKY-alueella, maakuntakaavan inventoinnin rajauksen alueella tai maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön alueella ovat seuraavat:

Kantakaupungin pohjoisosat ovat yleiskaavassa tiivistyvän kantakaupungin aluetta. Täydennettäviä alueita keskustan alueella ovat esimerkiksi Katajanokan kärki, Hakaniemen sillan alue, Lauttasaaren pohjoisosat, Pornaistenniemi ja Koskelan sairaala-alue. Kantakaupungin alueella kaavamääräyksen tulkinta maakuntakaavassa osoitetun maankäytön pääkäyttötarkoituksen ja maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen yhteensovittamiseksi ei saa estää alueen täydentämistä. Pääasiallisesti maiseman ja rakennusperinnön säilyminen varmistetaan kuntakaavoituksella, samoin maankäytön suunnittelussa edellytetään riittäviä selvityksiä sekä alueiden käytön yhteensovittamista kulttuuriympäristön historialliseen kehitykseen.

Malmin lentokentän alue osoitetaan Helsingin yleiskaavassa rakentamisalueeksi. Vaihemaakuntakaavassa tämä asia on otettu huomioon osoittamalla alue tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi. Alue on RKY 2009 -kohde ja maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Tarkemmassa suunnittelussa otetaan huomioon lentokenttärakennukset ja jätetään mahdollisesti muistumia muista rakenteista. Malmin lentokentän alue tukeutuu toiminnoiltaan Malmin asemanseutuun, minkä takia olisi tarkoituksenmukaista osoittaa maakuntakaavan tiivistettävä alue yhtenäisenä Malmin asemalta Malmin lentokentän rakentamisalueelle.

Vartiosaari on RKY 2009-kohde ja maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Yleiskaavaehdotuksessa Vartiosaarta esitetään taajamatoimintojen ja virkistyksen alueeksi. Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitteluperiaatteiden mukaan saaren arvokas kulttuuriympäristö on suunnittelun lähtökohtana. Osayleiskaavatyön yhteydessä Vartiosaaresta on tehty kulttuuriympäristöselvitys sekä Huvila- ja ranta-alueiden kehittämisselvitys, jotka ohjaavat maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen sekä taajamarakentamisen yhteen sovittamista. Helsingin uuden yleiskaavan ehdotus ja Vartiosaaren osayleiskaavaehdotus ovat olleet nähtävillä ja lausunnoilla alkuvuonna 2016.

Viikin alueelle esitetään Helsingin yleiskaavaehdotuksessa rakennetun alueen täydentämistä maakuntakaavan pääkäyttömerkinnän puitteissa, jolloin se sijoittuu RKY 2009 -alueelle ja maakuntakaavainventoinnin alueelle.

Yleiskaavassa Tuomarinkylänkartanon ja Tuusulantien väliselle alueelle esitetään rakentamista, jossa rakentaminen sijoittuu RKY 2009 -alueelle, valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle ja maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön alueelle. Maakuntakaavan luonnosvaiheessa oli ennakoitu maankäytön muutosta muuttamalla virkistysalueen rajausta kapeammaksi Tuomarinkylän kartanon kohdalla, mikä taas ehdotusvaiheessa on korjattu takaisin. On tärkeää, että karkeamman tason maakuntakaavan rajauksia tulkitaan yleispiirteisesti tarkemman tason suunnittelussa. Viheralueiden tarkemmat rajaukset tulee olla yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen määriteltävissä.

Keskuspuiston länsireunassa maakuntakaavan maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristö -merkinnän tulkinnan tulisi mahdollistaa Helsingin uuden yleiskaavan mukainen rakentaminen.

Helsingin uuden yleiskaavan rakentamisalueet Torpparinmäen pohjoisosassa ja Kuusmiehentien varressa Näsinojanpuiston kohdalla kuuluvat myös nykyiseen valtakunnallisesti arvokkaaseen Vantaanjoen maisema-alueeseen. Maakuntakaavan kulttuuriympäristörajauksen tulisi olla sama kuin mahdollisesti tarkistettava maisema-alueen raja.

Melkin saari on osoitettu Helsingin yleiskaavaluonnoksessa asuntovaltaiseksi alueeksi ja virkistysalueeksi. Nyt esitetty maakuntakaavan pääkäyttömerkintä ja maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristömerkintä vaativat maakuntakaavan tulkinnalta joustavuutta.

Maakuntakaavaluonnokseen nähden Helsingin alueelle kohdistuu ehdotuksessa kaksi muutosta kulttuuriympäristöjen osalta. Lauttasaaren pohjoisosa on poistettu RKY-alueesta, sillä alueen arvot ovat perustuneet vanhoihin huviloihin, joita ei enää ole olemassa. Muutos on perusteltu. Toinen laajempi muutos on Helsingin edustan merimaiseman aluerajauksen suurentaminen Suomenlinnan eteläpuoliselle merialueelle.

Kokoavasti kaupunginhallitus toteaa, että maakuntakaavaehdotus antaa hyvän pohjan elinvoimaisen Uudenmaan  kehittämiselle. Helsingin merkitys tavoitteiden saavuttamisessa on kuitenkin niin suuri, että Helsingin uuden yleiskaavaehdotuksen sisältämät asuntorakentamisen ja kaupungin muun kehittämisen mahdollisuudet tulee maakuntakaavassa riittävällä tavalla ottaa huomioon ja turvata.

Esittelijän perustelut

Uudenmaan maakuntahallitus merkitsi tiedoksi Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksen kokouksessaan 16.11.2015 ja päätti kaavaehdotuksen lausunnoille lähettämisestä. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava täydentää ja tarkistaa Uudellamaalla voimassa olevia maakuntakaavoja. Tässä vaihemaakuntakaavassa käsitellään elinkeinoja ja innovaatiotoimintoja, logistiikkaa, tuulivoimaa, viherrakennetta sekä kulttuuriympäristöjä. Lisäksi kaavassa käsitellään myös muita ajankohtaisia aiheita, kuten asemanseutuja ja Malmin lentokentän aluetta. Östersundomin alue ei kuulu suunnittelualueeseen.

Vuoden 2016 alusta voimaan tulleet maankäyttö- ja rakennuslain muutokset ja maakuntakaavojen vahvistamismenettelyn poistuminen muuttavat 4. vaihemaakuntakaavan prosessia. Uuden lainsäädännön mukaisesti lausunnot kaavaan on pyydettävä ennen kuin maakuntahallitus hyväksyy kaavaehdotuksen. Lausuntojen perusteella kaavaehdotusta tarkistetaan kevään 2016 aikana, jolloin pidetään myös 4. vaihemaakuntakaavan viranomaisneuvottelu. Maakuntahallituksen hyväksyttyä kaavaehdotuksen kaava asetetaan nähtäville myöhemmin vuonna 2016. Tavoitteena on, että Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyy 4. vaihemaakuntakaavan saman valtuustokauden aikana, eli kevääseen 2017 mennessä.

Lausuntoaineistot ovat ladattavissa osoitteesta www.uudenmaanliitto.fi/kaavaehdotus.

Maakuntakaavaluonnoksesta annettu kaupunginhallituksen lausunto 30.3.2015 ilmenee päätöshistoriasta.

Lausuntoa on pyydetty 29.2.2016 mennessä. Lausunnolle on saatu Helsingin osalta lisäaikaa 15.3.2016 saakka. Ehdotuksesta on pyydetty lausunnot kaupunkisuunnittelulautakunnalta, kiinteistölautakunnalta, yleisten töiden lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, kaupunginmuseon johtokunnalta, liikuntalautakunnalta, liikennelaitos- liikelaitoksen johtokunnalta sekä Heleniltä. Saadut lausunnot ilmenevät päätöshistoriasta ja liitteestä nro 2. Aikataulusyistä on hyväksytty myös virastojen antamat lausunnot edellyttäen, että viraston lausunto on saatettu lautakunnan tietoon.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Uudenmaan liiton lausuntopyyntö Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

2

Kaavaehdotus

3

Lausuntoaineisto, Merkinnät ja määräykset

4

Liitekartat

5

Kaavaselostus

6

Kumottavat merkinnät -kartta

7

Epävirallinen yhdistelmäkartta

8

Kiinteistöviraston lausunto

9

Helen Sähköverkko Oy:n lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Lausunnon pyytäjä

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Kiinteistölautakunta

Ympäristölautakunta

Kaupunginmuseo

Liikuntalautakunta

Liikennelaitos- liikelaitos

Helen

Helen Sähköverkko Oy

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.03.2016 § 216

HEL 2015-000583 T 10 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

07.03.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Terhi Peltokorven ehdotuksesta.

30.03.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

23.03.2015 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 23.02.2016 § 84

HEL 2015-000583 T 10 03 00

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lausunnossa tarkastellaan Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusta rakennusviraston toimialan kannalta. Lausunnossa keskitytään viherrakenteen, kulttuuriympäristön ja taajamatoimintojen teemoihin toteutettavuuden, toimivuuden ja ylläpidettävyyden näkökulmista käsin.

Logistiikka

Kaavaluonnos painottuu etupäässä tavaraliikenteen logistisiin ratkaisuihin ja sen poikittaisliikenneyhteyksiin. Helsingin alueella merkittävimmät vaikutukset koskevat Vuosaaren satama-aluetta ja sitä palvelevia tavarankuljetusreittejä maanteillä ja rautateillä. Satamaa osoittava kaavamerkintä puuttuu Vuosaaren satamasta.

Viherrakenne - virkistys, luonto ja maisema

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava on hyvä ja kokonaisvaltainen esitys maakunnan viherrakenteesta, luonnon arvoalueista ja arvokkaista maisema-alueista. Maakuntakaavan taustaselvitykset ja kaavaselostuksen kuvaukset ovat selkeitä ja ne tukevat hyvin kaavakarttaa sekä kaavamerkintöjä. Viheryhteydet ja -verkostot on kuvattu onnistuneesti sekä virkistys- ja ulkoilukäytön että ekologisten yhteyksien kannalta.

Virkistysalueet on osoitettu pääsääntöisesti valtion, kuntien ja Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen maille. Kaavaselostuksessa todetaan myös ilman aluevarausta olevien alueiden, taajamien ulkoilu- ja virkistysalueiden, luonnonsuojelualeiden sekä kansallispuistojen toimivan ulkoilua ja virkistystä palvelevina alueina. Virkistysalueilla ei käytetä luo -merkintää, koska sen kaavamääräyksessä ohjataan kiinnittämään huomiota alueiden ominaisuuksiin ekologisen verkoston osana sekä niiden merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Helsingin viherrakenne

Helsingin tärkeimmät ja laajimmat virkistysalueet on kuvattu kaavakartassa. Ne sijoittuvat vihersormien alueille sekä muutamiin saariin, kuten Seurasaareen. Keskuspuiston ja Helsinkipuiston alueet on merkitty nykyisessä laajuudessaan maakuntakaavan virkistysalueiksi, mikä kuvaa hyvin niiden tärkeyttä kaupungin viherrakenteessa. Keskuspuiston alue on myös merkitty maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Meri-Rastilan kohdalle ei ole merkitty virkistysaluetta. Se tulee lisätä maakuntakaavaan, jolloin se ja Helsingin valmisteilla oleva yleiskaava olisivat yhteneväiset. Viittä hehtaaria suurempikokoiset luonnonsuojelulailla rauhoitetut luonnonsuojelualueet on merkitty maakuntakaavaan, mikä on selkeä ja myös seututason tarkasteluun sopiva esittämistapa.

Virkistysalueet varataan kaavamääräyksen mukaan yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun. Niiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa turvataan virkistyskäyttöedellytyksien säilyminen, alueen saavutettavuus, riittävä palvelu- ja varustetaso sekä ympäristöarvot ja osoitetaan maakuntakaavakartalle merkittyjen ulkoilureittien jatkuvuus. Virkistysalueiden suunnittelussa kiinnitetään huomiota alueiden ominaisuuksiin ekologisen verkoston osana sekä merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Nuuksion ja Sipoonkorven alueet

Nuuksion järviylängöllä olevat Helsingin omistamat ulkoilualueet (noin 3 400 hehtaaria) on esitetty virkistysalueina. Ne ovat suosittuja ulkoilualueita ja tärkeä osa maakuntakaavassa mainittua pääkaupunkiseudun viherkehää. Nuuksion kansallispuisto on merkitty luonnonsuojelualueeksi, mikä turvaa alueen merkittävimpien luontoarvojen säilymisen hyvin. Läheiset Helsingin omistamat ulkoilualueet ylläpitävät osaltaan luonnon monimuotoisuutta ja turvaavat lajien liikkumisedellytyksiä.

Vuonna 2011 perustetun Sipoonkorven kansallispuiston alue on merkitty luonnonsuojelualuemerkinnällä. Osa Sipoonkorven kansallispuiston alueesta kuulu Natura 2000 -ohjelman alueisiin. Nämä alueet on merkitty kaavakarttaan aikaisempien maakuntakaavojen mukaisesti. Kaava ei aiheuta uusia vaikutuksia jo voimassa oleviin maakuntakaavoihin nähden.

Sekä Nuuksion että Sipoon virkistysalueisiin ja luonnonsuojelualueisiin rajautuu luo–ominaisuusmerkinnällä osoitettuja alueita, joiden suunnittelussa on kaavamääräyksen mukaan selvitettävä tarkemmin ja otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät arvot ja ekologiset yhteydet.

Kulttuuriympäristöt

Kulttuuriympäristöjen monipuoliset arvot on otettu kaavaluonnoksessa hyvin huomioon. Kaavassa kulttuuriympäristöt esitetään pääosin ominaisuusmerkinnällä. Kaavaehdotuksessa on esitetty valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt (RKY 2009 -kohteet), valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, maakunnallisesti ja useamman kuin yhden kunnan kannalta merkittävät maisema-alueet ja rakennetun kulttuuriympäristön alueet sekä liitekartalla muinaisjäännökset. Näiden kaavamerkinnät on esitetty ehdotuksessa selkeästi. Kaavamerkintöjen suunnittelumääräyksissä mainitut ominaisuusmerkintöjä täydentävät ohjeet ovat hyvät.

Kansallinen kaupunkipuisto ja valtakunnallinen maisemanhoitoalue

Täydennysrakentamisen ja elinkeinoelämän asettamien vaatimusten yhteen sovittaminen kulttuuriympäristön arvojen vaalimisen ja säilymisen kanssa on haasteellista. Kulttuuriympäristöä tulee voida kehittää sen arvot huomioiden. Rakennusviraston asiantuntemusta tulee hyödyntää aina, kun Helsingin omistamille alueille suunnitellaan täydennysrakentamista tai infrahankkeita arvokkaisiin miljöisiin ja kulttuurimaisemaan.

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen merkintää on parannettu kaavaluonnosvaiheesta siten, että ne erottuvat nyt toisistaan. Luonnosvaiheen liitekartoista kansallinen kaupunkipuisto ja valtakunnallinen maisemanhoitoalue -merkinnät on lisätty ehdotukseen. Näitä alueita ei ole osoitettu Helsingin
alueille.

16.02.2016 Pöydälle

03.03.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

24.02.2015 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Pia Rantanen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38812

pia.rantanen(a)hel.fi

Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 18.02.2016 § 33

HEL 2015-000583 T 10 03 00

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta.

Maakuntakaavassa HKL:n mielenkiinto on joukkoliikenneyhteyksissä. Koska 4. maakuntakaavan ehdotus ei tästä näkökulmasta sisällä olennaisia muutoksia 4. maakuntakaavan luonnokseen verrattuna, on Liikennelaitos –liikelaitoksen lausunto 4. maakuntakaavan ehdotukseen saman sisältöinen kuin aiempi, 26.2.2015 sen antama lausunto 4. maakuntakaavan luonnokseen liittyen (HEL 2015-000583 T 10 03 00).

HKL pitää hyvänä maakuntakaavan ehdotuksen tavoitteita, jossa palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja sijoittuvat nykyisiä rakenteita hyödyntäen sekä ympäristö huomioiden. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi joukkoliikenteen kehittäminen kunnan alueella on merkittävä keino, johon liikennelaitos sitoutuu osaltaan yleis- ja asemakaavoihin liittyvien joukkoliikennehankkeiden mukaisesti. 

Malmin asuinalueen toteutumisen kannalta toimiva joukkoliikenneyhteys on alueella tarpeen. Joukkoliikenneyhteytenä Malmilla voisi toimia pikaraitiotie, jota esitetään mm. Helsingin yleiskaavaehdotuksessa sekä Malmin kaavarunkosuunnitelman luonnoksessa. Pitkällä aikajänteellä säteittäisenä joukkoliikenneyhteytenä Malmin lentokentän alueelle voisi toimia myös jotakuinkin Lahdenväylän suuntaisesti kulkeva metro, joka Helsingin keskustassa sijoittuisi ns. Töölön metrolinjan varaukseen. Kuten kaavaselostuksessa mainitaan, maakuntakaavat mahdollistavat toimivan ja sekoittuneen yhdyskuntarakenteen, kävelyyn ja joukkoliikenteeseen perustuvien keskusten sekä hyvän asuin- ja työympäristön kehittämisen. Itä-Uudellamaalla elinkeinojen ja asumisen keskittäminen Östersundomin metron varrelle on seudulle ja maakunnalle merkittävä valinta.

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310

karoliina.rajakallio(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 04.02.2016 § 32

HEL 2015-000583 T 10 03 00

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta:

Maakuntakaavan taustaselvitykset ja kaavaselostuksen kuvaukset ovat selkeitä: ne tukevat hyvin kaavakarttaa sekä kaavamerkintöjä. Viheryhteydet ja -verkostot on kuvattu onnistuneesti sekä virkistys- ja ulkoilukäytön että ekologisten yhteyksien kannalta. Niiden esittäminen maakunnan mittakaavassa on ensiarvoisen tärkeää. Virkistysreitit kannattaa suunnitella ja toteuttaa katkeamattomiksi.

Maakunnallinen kaavatyö osuu erinomaisesti Helsingissä käynnissä olevan yleiskaavan valmistelun kanssa samaan aikaan. Maakuntakaavassa ja yleiskaavassa on selviä tulkintaeroja viheryhteyksien ja viherverkostojen riittävästä kaistaleveydestä. Tiivistyvässä kaupunkirakenteessa on näiden kahden välillä tulkintaeroja siitä, mikä on riittävä viheryhteys.

Yleiskaavatyössä Helsinki on esittänyt että viheryhteydet turvataan rakentamalla tarvittaessa vihersiltoja ja viheralikulkuja. Vihersilloilla ja -alikuluilla ei saada aina riittävän leveitä ja toimivia viheryhteyksiä, jotta esim. talvisin hiihdon ja kevyen liikenteen yhteydet eivät menisi päällekkäin ja estäisi toisiaan.

Liikkumattomuus on tulevaisuuden suurimpia terveydellisiä ja yhteiskunnallisia ongelmia, minkä vuoksi arkiliikunnan lisääminen on välttämätöntä. Siksi jo kaavoituksessa tulee luoda edellytyksiä liikkumaan aktivoivalle kaupunkiympäristölle. Viherverkoston säilytys nykylaajuudessa on tärkeää, jottei lisärakentamisen aikaansaama kulutuksen kasvu aiheuta jo ennestään runsaasti käytetyille viheralueille liian suurta vauriota.

Kaavaehdotuksessa esitetään selkeä viheraluejärjestelmä, joka käsittää retkeily- ja ulkoilualueita, lähipuistoja sekä merenrantapuistoja ja viherreittejä. Seututasolla liikunnan olosuhteiden edistämiseksi vaaditaan tällaista kokonaisvaltaista strategista maankäytönsuunnittelua, jossa liikunnan olosuhteet on huomioitu pitkällä tähtäimellä. Nuuksion järviylängöllä olevat Helsingin omistamat ulkoilualueet (noin 3400 hehtaaria) on esitetty selkeästi virkistysalueina kaavamääräyksineen. Ne ovat suosittuja ulkoilualueita ja tärkeä osa maakuntakaavassa mainittua pääkaupunkiseudun viherkehää.

Myös olemassa olevien liikuntapalveluiden jatkuvuus tulisi turvata. Näiden palveluiden ja rakenteiden toteutukseen on käytetty merkittäviä taloudellisia panostuksia ja ne ovat monin paikoin kaupungissa muodostuneet alueelliseksi identiteettitekijöiksi. Mikäli olevia liikuntapalveluja lähdetään laajasti uudelleensijoittamaan tiivistyvän kaupunkirakentamisen seurauksena voi nykyisessä taloudellisessa tilanteessa olla seurauksena liikuntapalveluiden heikkeneminen. Uusien alueiden ulkoliikuntapalveluverkosto voi jäädä vuosiksi puutteelliseksi investointien ollessa nollatasoa.

Maakuntakaavassa Keskuspuiston länsireuna on merkitty maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristö –merkinnällä. Helsingin yleiskaavaluonnoksessa kuitenkin osoitetaan Hämeenlinnanväylän itäpuolelle kantakaupungin laajentumisaluetta Kehä I:n eteläpuoliselle alueelle. Rakentaminen sijoittuisi Keskuspuiston reunaan ja vähentäisi virkistysaluetta Keskuspuistossa.

Merkittävin tiivistettävä taajamatoimintojen alue on osoitettu ehdotuksessa Malmin lentokenttäalueelle. Jos osa alueista, jotka ovat liikunta- ja virkistyskäytössä rakennetaan, liikuntatarjonta suppenee huomattavasti ja alueen palvelutaso laskee.

Helsingin omassa yleiskaavavisiossa esitetään rakentamista Tuomarinkylän kartanon RKY 2009 -alueelle, valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle ja maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön alueelle. Maakuntakaavasta on vaikea tulkita, onko siinä ennakoitu maankäytön muutosta muuttamalla virkistysalueen rajausta Tuomarinkylän kartanon kohdalla, vai ei.

Kartanoa ympäröivälle RKY alueelle on luontevampi tutkia hevosurheilukeskuksen kasvattamista kuin asuntorakentamista. Kansainvälisen kilpailutason hevosurheilukeskus vaatii lisää jaloitteluaitauksia, harjoittelukenttiä, laidunalueita, ratsastusreittejä, pysäköinti- ja huoltoalueita. Alueella toimii myös Tuomarinkylän koirakeskus, joka on ainoa suuret ulkonäyttely- ja vinttikoiratoiminnat mahdollistava keskus pääkaupunkiseudulla.

Uudenmaan viherrakenteen kehityskuvassa 2040 on osoitettu pääkaupunkiseudun merialue ja merelliset virkistysyhteydet. Jatkotyönä olisi tärkeää täydentää tehtyjä selvityksiä pääkaupunkiseudun merellisistä virkistysyhteyksistä ja asettaa tavoitteeksi elämys- ja palvelutarjonta sekä meren ja saariston virkistys- ja matkailutarjonnan saavutettavuus. Merellisyydessä on mahdollisuuksia niin virkistyksen kuin asumisen ja elinkeinojen kehittämisen kannalta. Liikuntalautakunta toivoo, että tulevissa selvityksessä esitetään strategia merellisen virkistyksen ja matkailun kehittämiseksi Helsingin edustan saarilla sekä paikallisen ja seudullisen vesiliikenteen ja siten saariston ja meren saavutettavuuden kehittäminen.

Kaavakarttoja voi nyt ehdotusvaiheessa tarkastella selainpohjaisen karttapalvelun kautta, mikä helpottaa kaavan lukemisesta tuntuvasti. Maakuntakaavatyön pohjana on innovatiivisella tavalla kokeiltu uusia paikkatietopohjaisia menetelmää arvokkaimpien luontoarvojen tunnistamiseen.

Maakuntakaavaan Vartiosaari on merkitty maakunnallisesti tärkeänä kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen alueena. Helsingissä on kuitenkin laadittu alueelle oma osayleiskaavansa, joka pitää sisällään laajaa asuntorakentamista saarelle. Saaren rakentaminen vähentäisi kasvavalle kaupungille tärkeiden merellisten virkistyssaarien määrää tulevaisuudessa ja aiheuttaisi paineita muille virkistyssaarille suurempina kävijämäärinä ja saarten luonnon kasvavana kulutuksena.

Käsittely

04.02.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Riku Ahola: Lisätään lausuntoon:

Maakuntakaavaan Vartiosaari on merkitty maakunnallisesti tärkeänä kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen alueena. Helsingissä on kuitenkin laadittu alueelle oma osayleiskaavansa, joka pitää sisällään laajaa asuntorakentamista saarelle. Saaren rakentaminen vähentäisi kasvavalle kaupungille tärkeiden merellisten virkistyssaarien määrää tulevaisuudessa ja aiheuttaisi paineita muille virkistyssaarille suurempina kävijämäärinä ja saarten luonnon kasvavana kulutuksena.

Kannattaja: Tiina Sandberg

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään lausuntoon:  Maakuntakaavaan Vartiosaari on merkitty maakunnallisesti tärkeänä kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen alueena. Helsingissä on kuitenkin laadittu alueelle oma osayleiskaavansa, joka pitää sisällään laajaa asuntorakentamista saarelle. Saaren rakentaminen vähentäisi kasvavalle kaupungille tärkeiden merellisten virkistyssaarien määrää tulevaisuudessa ja aiheuttaisi paineita muille virkistyssaarille suurempina kävijämäärinä ja saarten luonnon kasvavana kulutuksena.
 

Jaa-äänet: 0
 

Ei-äänet: 9
Riku Ahola, Silja Borgarsdottir Sandelin, Riitta Hämäläinen-Bister, Jukka Järvinen, Lotta Kortteinen, Heimo Laaksonen, Heidi Ruhala, Tiina Sandberg, Seppo Siika-aho

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Esittelijä

osastopäällikkö

Kirsti Laine

Lisätiedot

Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723

 

Ympäristölautakunta 02.02.2016 § 39

HEL 2015-000583 T 10 03 00

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotus toteuttaa pääosin hyvin eri aihealueille määriteltyjä kärkitavoitteita. Maakuntakaavan viherrakennetarkasteluissa on käytetty apuna uusia, hyviä menetelmiä luontoarvojen priorisointiin ja ekosysteemipalvelujen arviointiin. Sekä Uudenmaan että Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2050. Kaavaehdotuksen vaikutuksia seudun kasvihuonekaasupäästöihin ei kuitenkaan ole tarkasteltu. Vaihemaakuntakaavan vaikutusten arvioinnissa olisi syytä tarkastella, missä määrin kaavan ratkaisut edistävät hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista.

Viherrakenne

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaehdotuksessa on kaavakartalla osoitettu Helsingin tärkeimmät ja laajimmat virkistysalueet, jotka sijoittuvat vihersormien alueille sekä muutamille alueille merelliseen ympäristöön. Virkistysalueet ovat 4. vaihemaakuntakaavan kaavaehdotuksessa säilyneet samoina kuin luonnosvaiheessa ja voimassa olevissa maakuntakaavoissa. Viheryhteystarpeet ovat täydentyneet Helsingin Länsipuiston alueella Mätäjoen varrella. Muilta osin viheryhteydet on esitetty samoin kuin aiemmin.

Vaihemaakuntakaavassa osoitetaan luonnonsuojelualueen merkinnällä vähintään maakunnallisesti merkittävät luonnonsuojelulain nojalla suojellut tai suojeltaviksi tarkoitetut alueet. Kaavaratkaisussa ei osoiteta alle viiden hehtaarin kokoisia luonnonsuojelualueita. Helsingin ympäristölautakunta hyväksyi 20.9.2015 Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024. Luonnonsuojeluohjelmassa on useita yli viiden hehtaarin kohteita, joista osa on maakunnallisesti arvokkaita ja muutamat valtakunnallisesti arvokkaiden alueiden laajennuksia. Ympäristökeskus on toimittanut luonnonsuojeluohjelman tiedoksi Uudenmaan liitolle. Esitämme, että Uudenmaan liitto jatkaa vuonna 2016 selvityksiä vaihemaakuntakaavassa huomioitavien suojelukohteiden osalta huomioiden tässä työssä mm. Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015-2024 kaltaiset kunnalliset aineistot. Hiilineutraaliuden teemaan sopisi myös se, että viheralueiden merkittävyyttä voisi maakuntakaavassa arvioida myös hiilivarastoina.

Logistiikka

Seudun tärkeimpien logistiikkakeskittymien merkitseminen Focuksen alueelle Tuusulaan, Bastukärriin Sipooseen ja Kulloon alueelle Sipooseen ja Porvooseen on kannatettavaa. Logistiikkakeskittymät mahdollistavat kuljetusten tehostamisen, mikä parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Logistiikkaa keskittämällä saadaan liikennesuoritteen ja sitä kautta kasvihuonekaasupäästöjen kasvua hieman hillittyä. Kuitenkin logistiikan kehityskuvassa ja kaavaratkaisun vaikutusten arvioinnissa ilmastonäkökulma on jäänyt hyvin vähälle tarkastelulle.

Kaavaselostuksessa todetaan, että logistiikkakeskusten liikenteessä varaudutaan myös raideliikenteen kehitykseen ja tulevaisuudessa tulee varautua raideliikenteen osuuden kasvuun kuljetuksissa. Tämä kehityssuunnalla olisi suuri merkitys sekä ilmastovaikutusten että muiden ympäristöhaittojen vähentämisessä. Se, miten raideliikennettä aiotaan kehittää, jää kuitenkin epäselväksi. Raideliikenteen potentiaali ainakin nykytilanteessa on suurin suoraan satamista lähtevissä pitkämatkaisissa kuljetuksissa, minkä jo voimassa oleva kaava mahdollistaa.

Kaavaratkaisun pohjana olevan valitun logistiikan kehityskuvan vaikutusten arvioinnin mukaan raskaan liikenteen määrät tulevat Helsingissä kasvamaan erittäin merkittävästi, enemmän kuin muissa tarkastelluissa skenaarioissa. Pääkaupunkiseudun ilmanlaadultaan ja melutilanteeltaan pahimmilla alueilla haitat tulevat siis entisestään lisääntymään. Ennustettu raskaan liikenteen kasvu tulee olemaan haaste myös Helsingin yleiskaavaehdotuksen mukaiselle liikennejärjestelmälle ja maankäytölle.

Tuulivoima

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaehdotus osoittaa viisi maakunnallisen kokoluokan tuulivoiman tuotantoon soveltuvaa aluetta. Suhteessa luonnosvaiheen ratkaisuun tuulivoima-alueiden rajauksiin ei ole tullut muutoksia. Paikallista tuulivoimarakentamista tuetaan koko kaava-aluetta koskevalla suunnittelusuosituksella, joka mahdollistaa paikallisten tuulivoima-alueiden suunnittelun myös maakuntakaavan tuulivoima-alueiden ulkopuolelle edellyttäen, ettei maakuntakaavan keskeisiä tavoitteita vaaranneta. Kaavaselostuksen mukaan tuulivoiman aluevaraukset tukevat Uusimaa-ohjelman tavoitetta hiilineutraalista Uudestamaasta.

Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta uusiutuvan energian lisääminen on erittäin tärkeää. Siihen nähden tuulivoiman maakunnallisten alueiden määrä on vähäinen. Vaihemaakuntakaavalla olisi voitu voimakkaammin ilmaista maakunnan yhteinen tahtotila tuulivoiman kehittämiselle. Maakuntakaavan ratkaisua tulisi arvioida mm. suhteessa Uudenmaan hiilineutraalisuustavoitteeseen ja maakuntatason tuulivoimatuotantotavoitteisiin. Esitetyn kaavaratkaisujen vaikutus koko seudun ilmastopolittiisten tavoitteiden saavuttamiseen jää epäselväksi.

Malmin lentokentän alue

4. vaihemaakuntakaavan luonnokseen verrattuna Malmin lentokentän alueen merkintöihin ei ole tullut muutoksia. Malmin lentokentän nykyinen merkintä ja siihen liittyvä melualueen merkintä kumotaan. Alueelle osoitetaan taajamatoimintojen aluevarausmerkintä sekä tiivistettävän alueen kehittämisperiaatemerkintä. Alueella säilyy kulttuuriympäristöön liittyvä ominaisuusmerkintä. Kaavaehdotuksen mukaisilla merkinnöillä on koko seudun ja kaupungin yhdyskuntarakennetta eheyttävä ja tiivistävä vaikutus. Lentokenttäalueen itäpuolisten (lentokentän ja Tattarisuon teollisuusalueen välinen alue) lehtopohjaisten lehtometsien alueen voi katsoa täyttävän jopa maakunnallisen luontoalueen kriteerit. Maakuntakaavassa itärajan metsät voisi esittää viheryhteytenä.

Hiljaiset alueet

Maakuntahallitus päätti vuoden 2014 keväällä selvittää myös hiljaisia alueita osana 4. vaihemaakuntakaavan valmistelua. Kaavatyön aikana laadittua ympäristömelu-selvityksen paikkatietoaineistoa on hyödynnetty kaavatyössä mm. viherrakenteen analysoinnissa Zonation-menetelmällä. Viherrakenteen laajat yhtenäiset luontoalueet voivat edistää myös hiljaisten alueiden säilymistä Uudellamaalla. Hiljaisia alueita ei ole kuitenkaan merkitty maakuntakaavan eikä lausunnolla olevista asiakirjoista käy ilmi, miksi tähän ratkaisuun on päädytty.

Käsittely

02.02.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Viherrakenne osan loppuun seuraava lisäys:
"Esitämme, että Uudenmaan liitto jatkaa vuonna 2016 selvityksiä vaihemaakuntakaavassa huomioitavien suojelukohteiden osalta huomioiden tässä työssä mm. Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015-2024 kaltaiset kunnalliset aineistot."

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Viherrakenne osan loppuun:
”Hiilineutraaliuden teemaan sopisi myös se, että viheralueiden merkittävyyttä voisi maakuntakaavassa arvioida myös hiilivarastoina.”

Kannattaja: Timo Pyhälahti

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Malmin lentokentän alue osan loppuun:
"Lentokenttäalueen itäpuolisten (lentokentän ja Tattarisuon teollisuusalueen välinen alue) lehtopohjaisten lehtometsien alueen voi katsoa täyttävän jopa maakunnallisen luontoalueen kriteerit. Maakuntakaavassa itärajan metsät voisi esittää viheryhteytenä."

Kannattaja: Timo Pyhälahti

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Viherrakenne osan loppuun seuraava lisäys:
"Esitämme, että Uudenmaan liitto jatkaa vuonna 2016 selvityksiä vaihemaakuntakaavassa huomioitavien suojelukohteiden osalta huomioiden tässä työssä mm. Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015-2024 kaltaiset kunnalliset aineistot."

Jaa-äänet: 1
Timo Latikka

Ei-äänet: 8
Joona Haavisto, Hanna Lähteenmäki, Matti Niemi, Sirpa Norvio, Tuula Palaste-Eerola, Timo Pyhälahti, Leo Stranius, Anita Vihervaara

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Viherrakenne osan loppuun:
”Hiilineutraaliuden teemaan sopisi myös se, että viheralueiden merkittävyyttä voisi maakuntakaavassa arvioida myös hiilivarastoina.”

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Joona Haavisto, Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Matti Niemi, Sirpa Norvio, Tuula Palaste-Eerola, Timo Pyhälahti, Leo Stranius, Anita Vihervaara

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Malmin lentokentän alue osan loppuun:
"Lentokenttäalueen itäpuolisten (lentokentän ja Tattarisuon teollisuusalueen välinen alue) lehtopohjaisten lehtometsien alueen voi katsoa täyttävän jopa maakunnallisen luontoalueen kriteerit. Maakuntakaavassa itärajan metsät voisi esittää viheryhteytenä."

Jaa-äänet: 1
Matti Niemi

Ei-äänet: 8
Joona Haavisto, Timo Latikka, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, Tuula Palaste-Eerola, Timo Pyhälahti, Leo Stranius, Anita Vihervaara

03.03.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.02.2016 § 36

HEL 2015-000583 T 10 03 00

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Tiivistelmä

Maakuntakaavaehdotus on luonteeltaan nykytilaa toteava ja ahtaasti tulkiten pikemminkin rajoittaa maankäyttöä kuin mahdollistaa uutta kasvua erityisesti Helsingin alueella. Valmisteilla olevan Helsingin uuden yleiskaavan uusia maankäyttövarauksia ei ole otettu huomioon. Maakuntakaavan aluevarauksia on voitava täsmentää ja rajauksia tulkita suurpiirteisesti kunnissa. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava ei saa olla este Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamiselle.

Virkistysaluerajaukset ovat 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa hyvinkin tarkkarajaisia. Viheralueiden tarkempi rajaaminen tulee kuitenkin jättää kunnan asiaksi. Maankäyttö- ja rakennuslain 25 § mukaan maakuntakaavassa tulee esittää maakunnan alueidenkäytön periaatteet ja osoittaa aluevarauksia vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin valtakunnallisten ja seudullisten tavoitteiden yhteensovittamiseksi on tarpeen. Maakuntakaavassa sovitetaan seudulliset tavoitteet paikallisten tavoitteiden kanssa. Maakuntakaavassa esitettyjen aluevarausten laajuutta ja sijaintia on voitava tarkempien selvitysten perusteella yksityiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa kun samalla turvataan maakuntakaavan keskeiset maakunnalliset ja seudulliset ratkaisut ja tavoitteet.

MRL:n mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulee ottaa huomioon maakuntakaavassa. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet velvoittavat erityisesti Helsingin seudulla, että varsinkin raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää yhdyskuntarakennetta on edistettävä. Merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. Helsingin seudun liikennejärjestelmää tulee kehittää siten, että se tukee mm. yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja riittävän asuntotuotannon järjestämistä. Alueidenkäytön suunnittelussa tulee varautua raideliikenteen laajentamiseen yhdyskuntarakentamisen ja asuntotuotannon niin edellyttäessä.

Melkin ja Ramsinniemen maakuntakaavaehdotuksen merkinnät eroavat merkittävimmin Helsingin uuden yleiskaavan sisällöstä. Vartiosaareen laaditaan osayleiskaavaa ja saareen osoitetaan uuttaa maankäyttöä. 4. vaihemaakuntakaavassa saari on valkoista aluetta ja samalla se on merkitty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi ja maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Ramsinniemeen ja Vartiosaareen osoitetaan valmisteilla olevissa yleiskaavoissa raideliikenteeseen tukeutuvaa asuntorakentamista, joka sovitetaan alueiden virkistys-, luonto- ja kulttuuriarvoihin.

Melkin, Ramsinniemen, Vartiosaaren, Hämeenlinnanväylän itäpuolen sekä Tuomarinkylän kartanon eteläpuolisten alueen osalta maakuntakaavamerkintöjen tulee turvata Helsingin yleiskaavoituksen tavoitteet.  Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen ja maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen -merkintä ei saa estää alueiden kulttuuriarvot huomioivaa tiivistämistä, erityisesti raideliikenteen varrella.

Lausunnon sisältö aihepiireittäin

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavalla tarkistetaan voimassa olevia maakuntakaavoja ja sen aikatähtäin on vuosi 2040. Kaavakierroksella pyritään strategisempaan maakuntakaavaan. Östersundomin alue ei kuulu alueeseen. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan kaavakartta, kartta kumottavista merkinnöistä sekä merkinnät ja määräykset ovat vahvistettavia asiakirjoja. Kaavaselostusta ja sen selventäviä ja taustoittavia liitekarttoja sekä liiteaineistoja ei vahvisteta. Kaavassa käytetään aluevaraus-, kohde- ja viivamerkintöjä sekä ominaisuusmerkintöjä ja kehittämisperiaatemerkintöjä. Aluemerkinnöillä osoitetaan pääasiasiallinen käyttötarkoitus.

Pyrkimys strategisempaan maakuntakaavaan on Helsingin kannalta lähtökohtaisesti myönteinen asia. Maakuntatason kaavaratkaisun tulee olla tavoitteellinen samalla kun se tukee tarkempiasteista suunnittelua ja edesauttaa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista. Kokonaistilanteen hahmottamisessa maakuntakaavan epävirallinen yhdistelmäkartta on välttämätön, sillä kaikkia voimassaolevia ja vahvistettuja maakuntakaavoja tulee tarkastella ja tulkita yhdessä. Jotta kaavakartan tavoitteellinen strategisuus tulisi paremmin esiin, tulee aluerajausten tulkintaa koskeva määräysteksti lisätä kaavamääräyksen yhteyteen. Tavoitteena maakuntakaavan osalta ei saa olla, että aluerajauksia tulkitaan kategorisina rajauksina.

Helsingissä on käynnissä uuden yleiskaavan laatiminen. Vuonna 2012 laadittiin yleiskaavan työohjelma ja määriteltiin sen keskeiset lähtökohdat ja mitoitus. Joulukuussa 2013 hyväksytyn yleiskaavavision perusteella on laadittu yleiskaavaluonnos, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta päätti asettaa nähtäville 16.12.2014. Yleiskaavaluonnoksen pohjalta on valmisteltu yleiskaavaehdotus, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta päätti asettaa nähtäville 10.11.2015. Yleiskaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 27.11.2015–29.1.2016. Helsingin yleiskaavan tavoitteena on vahvistaa Helsingin ja samalla koko seudun kilpailukykyä osoittamalla pitkällä aikavälillä merkittävästi uusia asuntorakentamismahdollisuuksia kaupunkirakennetta tiivistämällä ja luoda edellytykset elinvoimaiselle elinkeinorakenteelle säilyttämällä samalla kaupunkiympäristön korkea laatu ja houkuttelevuus kuten seudulle jatkuvat yhtenäiset virkistysalueet.

Helsingin uuden yleiskaavan kartta on strateginen ja yleispiirteinen. Se näyttää Helsingin ja seudun kaupunkirakenteen kannalta strategisesti tärkeimmät kehittämissuunnat ja keskeiset muutosalueet. Valtakunnallisesti merkittävät maisema- ja kulttuuriympäristöt on otettava oikeusvaikutteisina huomioon. Valtakunnallisesti merkittävillä maisema- ja kulttuuriympäristöalueilla valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon suunnittelussa, ja sovitetaan yhteen kaavassa osoitettu maankäyttö ja maisema- ja kulttuuriympäristöarvot. Yleiskaavan pääkarttaan liittyvillä teemakartoilla esitetään useita yksityiskohtaisia ratkaisuja, joihin yleiskaava perustuu tai jotka antavat lisäinformaatiota.

Helsingin seudulla on valmisteltu tai valmisteilla useita muita seudullisia maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyviä selvityksiä. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (HLJ2015) ja Helsingin seudun 14 kunnan yhteistä maankäytön suunnitelmaa (MASU) on laadittu yhteistyössä alueen kuntien, Helsingin seudun liikenteen ja Uudenmaan liiton kesken. Alueelle on laadittu yhteinen asuntostrategia vuoteen 2025. Yhdessä nämä suunnitelmat luovat osaltaan pohjaa seuraavalle MAL-aiesopimukselle ja tukevat maakuntakaavan tavoitteita toimivasta ja kestävästä yhdyskuntarakenteesta ja kilpailukykyä vahvistavasta liikennejärjestelmästä.

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan tavoitealueita ovat elinkeinot ja innovaatiotoiminta, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Näitä luonnoksen näkökulmia arvioidaan lausunnossa aihealueittain.

Elinkeinot ja innovaatiotoiminta

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan kärkitavoitteet elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseksi ovat yhtenevät Helsingin uuden yleiskaavan kanssa. Maakuntahallituksen hyväksymissä elinkeinojen ja innovaatiotoiminnan suunnitteluperiaatteissa on nostettu tärkeään asemaan huolehtiminen riittävästä asuntotuotannosta ja sitä kautta riittävästä työvoiman tarjonnasta. Erityisen tärkeänä pidetään joukkoliikenteeseen tukeutuvan yhdyskuntarakenteen ja saavutettavuuden kehittämistä sekä monipuolisten keskusta-alueiden ja hyvän elinympäristön merkitystä elinkeinoelämän kilpailukyvylle.

Ns. innovaatio-ekosysteemien tukemiseksi nostetaan esiin vastaavia toimenpiteitä: kaupunkirakenteen tiivistäminen, etäisyyksien ja matka-aikojen lyhentäminen, erottelevien ja eristävien tekijöiden poistaminen sekä panostaminen elämänlaatua ja vetovoimaisuutta lisääviin tekijöihin.

Maakuntakaavassa on otettava huomioon Helsingin erityisluonne seudun ydinalueena. Sen on mahdollistettava valtion ja seudun kuntien välisen sopimuksen mukaisen vuotuisen asuntorakentamisen pitkän aikavälin toteutumisedellytykset myös Helsingissä. Tämä korostuu erityisesti kulttuuriympäristöjen ja viherrakenteen osalta – maakuntakaavan merkintöjen tulee olla seudun rakenteen tiivistymistä tukevia, ei sitä rajoittavia. Helsinki kantaa seudun asuntotuotannosta suurimman vastuun ja on työpaikkatarjonnan näkökulmasta seudun merkittävin alue.

Maakuntakaavaan ei ole ehdotusvaiheessa tehty Helsingin osalta merkittäviä muutoksia liittyen elinkeinoihin ja innovaatiotoimintaan.

Logistiikka

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa on otettu logistiikan erityiskysymykset pääpiirteissään hyvin huomioon. Seudun tärkeimpien logistiikkakeskittymien merkitseminen kartalle tukee logistiikan tilatarpeiden ratkaisemista ja osoittaa alan toimijoille maakunnan tavoitetilan logistiikan seudullisille ratkaisuille. Logistiikkakeskittymien synnyttämät synergiahyödyt tukevat koko maakunnan talouskasvua.

Lentoaseman seudun ja Kehä III:n logistiikka-alueiden kehittäminen on Helsingin näkökulmasta tärkeää. Helsingin yleiskaavan ja Östersundomin yhteisen yleiskaavan suunnittelussa erityisesti Vuosaaren sataman ja lentoaseman välinen Kehä III:n tukeutuva vyöhyke on strategisesti keskeisessä asemassa.

Helsingin ja koko maakunnan edun kannalta on keskeistä erityisesti Vuosaaren sataman yhteyksistä huolehtiminen. Vuosaaren satama on kulutustavaroiden kuljetusten tärkeä läpivirtauspaikka. Tämä rooli tulee säilymään merkittävänä myös tulevaisuudessa. Kaavaselostuksessa todetaan, että tulevaisuudessa tulee varautua raideliikenteen kasvuun kuljetuksissa. Tämä kehityssuunta olisi erityisesti päästöjen rajoittamisen näkökulmasta suotava ja on hyvä, että sitä tuetaan. Helsingin uudessa yleiskaavassa varaudutaan myös matkustajaterminaalin rakentamiseen Vuosaareen, mikäli sellainen katsotaan tarpeelliseksi esimerkiksi kantakaupungin satama-alueiden kapasiteetin täyttyessä. Satama voi tulevaisuudessa saada roolin myös ihmisten kauttakulkupaikkana.

Helsinki on laatinut citylogistiikan toimenpideohjelman, jossa esitetään kaupunkilogistiikan keskeisimmät periaatteet ja toimenpiteet sekä niiden vastuut ja aikataulut. Citylogistiikan haasteet ovat erilaisia kuin seudulla, koska tilan määrä on hyvin vähäinen, mikä tarkoittaa että myös ratkaisut ovat erilaisia. Helsingin tiiviin ydinalueen toimiva citylogistiikka nojautuu vahvasti seudun hyvään rakenteeseen ja on riippuvainen siitä.

4. vaihemaakuntakaavasta on poistettu Malmin lentokentän lentomeluvyöhyke, mikä on perusteltu ratkaisu. Helsingin kaupunki varautuu alueen muuttamiseen asuntorakentamiskäyttöön valtion ja Helsingin seudun välisen sopimuksen mukaisesti. Malmin lentokentän alue on erittäin keskeisessä roolissa Helsingin asuntorakentamistavoitteiden saavuttamisessa.

Muutokset kaavaluonnoksen ja -ehdotuksen välillä liittyvät logistiikan osalta satamiin ja erillisiin logistiikka-alueisiin. Kantvikin satama Kirkkonummella sekä Tolkkisten satama Porvoossa on lisätty maakunnallisesti merkittävien satamien listaan. Tämän lisäksi Bastukärrin, Focuksen ja Kulloon logistiikka-alueiden rajauksia on muutettu. Keski-Uudenmaan poikittaisista liikenneyhteyksistä on valittu kolme esitettäväksi ohjeellisina. Helsingin osalta merkittäviä muutoksia ei ole tehty.

Tuulivoima

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaehdotus osoittaa maakunnallisesti merkittävän tuulivoimatuotannon mahdolliset sijaintipaikat. Kaavan julkilausuttuna tavoitteena on edistää tuulivoimarakentamista maakuntakaavalla. Maakuntakaavalla ohjataan tuulivoiman sijoittumista ja sen tehtävänä on osaltaan täsmentää teollisen mittakaavan tuulivoiman sijoittamisperiaatteet kaupunkitasoa laajemmalla mittakaavatasolla.

Helsingin kaupunki on laatinut tuulivoiman sijoittamisperiaatteet, joiden mukaan Helsinkiin voidaan sijoittaa kymmenen tuulivoimayksikköä, mitä ei katsota maakunnallisesti merkittäväksi määräksi. Laadittujen periaatteiden mukaan Helsinkiin voitaisiin kuitenkin rakentaa usean kymmenen tuulivoiman kokonaisuus pidemmällä aikavälillä. Tämä tulisi huomioida maakuntakaavassa.

Maakuntakaavalla olisi mahdollista näyttää Suomen keskeisimmän alueen tahtotila tuulivoiman edistämiseksi. Kansainväliset esimerkit tuulivoimaa merkittävässä määrin rakentaneista maista, kuten Saksasta ja Tanskasta, osoittavat tuulivoiman olevan luonteva osa suurten kaupunkien ja niitä ympäröivän maaseudun dynaamista vuorovaikutusta. Tämän tyyppisen kehityksen edellytykset tulisi huomioida nimenomaan maamme merkittävimmällä metropolialueella, Uudellamaalla.

Uudenmaan ilmastotavoite on yhteneväinen mm. Helsingin tavoitteen kanssa: tavoitellaan hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaa tulisikin arvioida suhteessa Uudenmaan hiilineutraalisuustavoitteeseen.

Viherrakenne

Maakuntakaavan kärkitavoitteet viherrakenteen osalta ovat ekosysteemipalvelujen parantaminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, hyvin saavutettava virkistysalueverkosto ja kestävä luonnonvarojen hyödyntäminen sekä niihin liittyvien elinkeinojen edistäminen.

Maakuntakaavatyön pohjana on innovatiivisella tavalla kokeiltu uusia paikkatietopohjaisia menetelmiä luonnonympäristöjen arvottamiseen ja ekosysteemipalvelujen tunnistamiseen. Nämä aineistot tarjoavat jatkossa uusia välineitä viherverkoston suunnitteluun. Viherrakenteen suunnittelussa on otettu huomioon arvokkaat luonnonympäristöt, virkistykseen ja ekologiseen verkostoon liittyvät viheryhteystarpeet, laajat yhtenäiset metsäalueet, virkistysalueet ja ulkoilureitit, saaristovyöhykkeet ja pääkaupunkiseudun viherkehä. Edellä mainitut arvokkaat kohteet on osoitettu kaavan liitekartoilla.

Kaavaratkaisun virkistyskokonaisuus osoittaa pääkaupunkiseudun tiiviin kaupunkirakenteen tavoitteen virkistysalueiden ja ekologisesta verkostosta, mutta seudulle tärkeä viherkehä sen sijaan jää hahmottumatta kaavakartalla. Muu maakuntakaavatason viherrakenne jää ulkoilureittien ja valkoisen alueen varaan.

Virkistysrajaukset ovat liian tarkasti luettavissa kaavakartalta. Tämä ei ole oikeansuuntainen toivottava ratkaisu tiivistyvällä ydinalueella maakuntakaavan mittakaava huomioon ottaen. Viheryhteystarve -merkinnän kuvausta ja suunnittelumääräystä tulisi edelleen tarkistaa. Määräyksen mukaan olemassa olevat virkistykseen varatut tai siihen soveltuvat rakentamattomat alueet varataan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa mahdollisuuksien mukaan virkistyskäyttöön. Tämä ei tiivistyvässä kaupunkirakenteessa ole perusteltua, koska näin ehdottomana se voisi epätoivottavalla tavalla haitata järkevää täydennysrakentamista.

Kaupunkisuunnittelulautakunta haluaa mieluummin korostaa viher- ja virkistysalueiden laadun ja merkityksen tapauskohtaista arvioimista sekä virkistysyhteyksien jatkuvuutta ja painottaa sen vuoksi väljempää ilmaisua maakuntakaavatasolla. Sen vuoksi tarkoituksenmukaisempaa olisi liittää jokin virkistysalueita koskeva kehittämistavoite taajamatoimintojen sisällä oleville virkistysalueille. Samaa ajatusta seuraten viheryhteystarve -merkinnän selitystä tulisi myös laajentaa tai väljentää. Sen tulisi joissain tapauksissa mahdollistaa myös pelkästään virkistysyhteystarve. Varsinkin ranta-alueilla ei aina ole kyse viheryhteydestä vaan virkistysyhteydestä ja vain yksityiskohtaisempi kaavoitus voi osoittaa sen, tarvitaanko aluetta leveämpänä viheryhteytenä, kuten ekologisena käytävänä vai pelkästään kulkuraittina." 4. vaihemaakuntakaava on pitkälti nykytilanteen toteava eikä siinä ole otettu huomioon jo ehdotusvaiheessa olevaa Helsingin uuttaa yleiskaavaa. Useissa kohden uudet kaupungin kehittämisalueet jäävät maakuntakaavasta tehtävän tulkinnan varaan.

Virkistysalueet ja viheryhteydet

Helsinkiin on 4. vaihemaakuntakaavassa osoitettu viisi yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun varattua aluetta. Keskuspuisto, Helsinkipuiston alue Vantaanjokilaaksossa ja Viikki - Kivikko - Sipoonkorpi -viherakseli, Vartiokylänlahden ympäristöön sijoittuva Itä-Helsingin kulttuuripuisto ja Vuosaaren ulkoilupuisto sekä muutamia merelliseen ympäristöön liittyviä kokonaisuuksia.

Lisäksi on osoitettu viheryhteystarpeiden verkosto. Viheryhteysmerkinnällä on osoitettu virkistysalueverkostoon ja ekologiseen verkostoon kuuluvat viheryhteydet. Viheryhteysmerkintä on kaavaselostuksen mukaan ominaisuusmerkintä eikä sitä koske MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Merkintä osoittaa viheryhteyden ohjeellisen linjauksen. Viheryhteydet ovat säilyneet edellisiin kaavavaiheisiin nähden samoina ja viheryhteystarpeet ovat täydentyneet luonnosvaiheessa Helsingin Länsipuiston alueella Mätäjoen varressa. Maakuntakaavassa esitetyt seudulliset viheryhteydet on otettu huomioon Helsingin yleiskaavaluonnoksessa. Seudulle jatkuvat viheryhteydet ovat Helsingin kannalta tärkeitä – mm. Viikistä Sipoonkorpeen kehitettävä yhteys. Maakuntakaavan ehdotusvaiheessa ei Helsingin osalta ole tehty muutoksia viheryhteyksiin.

Viheryhteysmerkinnän määräystä tulisi kehittää. Helsingin tiivistyvässä kaupunkirakenteessa on tarve osoittaa nykytilanteen maankäytön säilyttämisen sijaan virkistysyhteyden tai ekologisen yhteyden kehittämiskohteet. Viheryhteysmääräystä tulee kehittää siten, että määräys ottaa huomioon virkistysyhteyksien kehittämistarpeet.

Koska viheryhteys voi koostua kaupungissa erilaisista osista, kuten puistoista, kujanteista ja puronvarsista, olisi perusteltua muuttaa kaavamääräyksen kuvausta siten, että viheryhteys voi koostua erilaisista osista ja voi olla luonteeltaan virkistys- tai ekologinen yhteys. Viheryhteys -merkinnän ja määräyksen tulisi tiivistyvässä kaupunkirakenteessa osoittaa nykytilanteen maankäytön säilyttämisen sijaan tavoite viheryhteyksien kehittämisestä.

Arvokkaina luontoympäristöinä on osoitettu yli 5 hehtaarin kokoiset luonnonsuojelualueet, Natura 2000-verkoston alueet ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet (LUO-alueet). Helsinkiin ei ole osoitettu LUO-alueita, koska viheralueita ja viheryhteyksiä koskevat kaavamääräykset sisältävät tavoitteen luontoarvojen säilyttämisestä. Kaavaratkaisu on tältä osin perusteltu.

Maakuntakaavassa Malmin eteläpuolelle merkitty viheryhteystarve on tarkentunut yleiskaavaehdotuksessa hieman pohjoisemmaksi. Tulisikin huolehtia siitä, että maakuntakaavan viheryhteystarve mahdollistaa myös yleiskaavaehdotuksen mukaisen viheryhteyden linjaamisen Malmin lentokenttäalueen halki. Helsinki pitää viheryhteyttä Viikki - Kivikon ulkoilupuistosta Vantaan kautta Sipoonkorpeen erittäin tärkeänä. Viherkehän virkistyspalveluiden tavoitteellinen kehittäminen nähdään myös tärkeänä.

Pääkaupunkiseudun merellisen vyöhykkeen merkinnät

Helsingin uudessa yleiskaavassa on nostettu esiin merellisyyden kehittäminen. Merellisyydessä nähdään mahdollisuuksia niin virkistyksen kuin asumisen ja elinkeinojen kehittämisen kannalta. Keskeisimpiä kysymyksiä ovat merellisen virkistyksen ja matkailun kehittäminen Helsingin edustan saarilla, Helsingin rantoja seuraileva ja seudulle jatkuva rantaraitti sekä paikallisen ja seudullisen vesiliikenteen ja siten saariston ja meren saavutettavuuden kehittäminen.

Uudenmaan viherrakenteen kehityskuvassa 2040 on osoitettu pääkaupunkiseudun merialue ja merelliset virkistysyhteydet ja asetettu tavoitteeksi elämys- ja palvelutarjonta sekä meren ja saariston virkistys- ja matkailutarjonnan saavutettavuus. 

Saariston osalta kaavakarttaan ei ole tehty muutoksia lukuun ottamatta luonnosvaiheessa kokonaan kumottuja virkistysaluemerkintöjä, jotka ovat: Harakka, Uunisaaret, Liuskasaari, Sirpalesaari, Leposaari ja Mustasaari. Kaavaehdotuksessa nämä saaret ovat kuitenkin esitetty voimassa olevan maakuntakaavan (2006) mukaisesti virkistysalueina.

Helsingin edustan tärkeät virkistyssaaret kuten Seurasaari, Mustikkamaa, Korkeasaari ja Vasikkasaari on osoitettu maakuntakaavaluonnoksessa edellisen maakuntakaavan mukaisesti virkistysaluemerkinnällä. Helsingin yleiskaavaluonnoksessa nämä saaret on osoitettu merellisen virkistyksen ja matkailun saariksi, mikä tulisi ottaa huomioon määräyksen tulkinnassa. Myös Vartiosaaren osayleiskaavan kehittämisperiaatteiden ja uuden yleiskaavan mukainen maankäyttö tulee ottaa huomioon maakuntakaavassa.

Melkin osalta nykyinen EP/u-merkintä jättää tulkintaristiriidan, koska Melkin saari on Helsingin yleiskaavaluonnoksessa varattu asuntovaltaiseksi alueeksi ja virkistysalueeksi. Voimassa olevassa Helsingin yleiskaava 2002:ssa Melkki on ekoasumisen koealuetta. Selkeintä olisi merkitä maakuntakaavassa Melkkiin taajama-aluemerkintä.

Uudenmaan maakuntakaavassa esitettyä pääkaupunkiseudun rannikko- ja saaristovyöhykettä ei muuteta aluerajauksen osalta, mutta sen suunnittelumääräystä on kaavaehdotuksessa tarkistettu sisältämään matkailun ja nykyisen asutuksen täydentymisen edellyttämä rakentaminen. Tämä muutos osin mahdollistaa puolustusvoimilta vapautuvien saarten kehittämisen merellisen matkailun näkökulmasta, mutta ei poista Melkin osalta edellä esitettyä tulkintaristiriitaa. Lisäksi kaikki EP/u-merkinnällä osoitetut saaret eivät kuulu tämän rajauksen sisäpuolelle eikä esimerkiksi edellä luetellut Helsingin edustan virkistyssaaret, jotka ovat matkailun kannalta tärkeitä kohteita.

Mikäli Melkissä edelleen säilyy EP/u-merkintä, tulee sen osalta todeta, että yleiskaavan mukainen ratkaisu ei ole ristiriidassa maakuntakaavan maakunnallisten ja seudullisten tavoitteiden ja kehittämisperiaatteiden kanssa. Yleiskaavassa noin puolet saaren alueesta on merkitty virkistys- ja viheralueeksi, joten myös maakuntakaavan virkistysnäkökulma on otettu huomioon.

Maakuntakaavaluonnoksen viheraluemerkinnät ja Helsingin yleiskaavaluonnoksessa esitetty maankäyttö voivat aiheuttaa tulkintaongelman seuraavissa kohteissa:

Helsingin yleiskaavaluonnoksessa osoitetaan Hämeenlinnanväylän itäpuolelle kantakaupungin laajentumisaluetta Kehä I:n eteläpuoliselle alueelle. Rakentaminen sijoittuisi Keskuspuiston reunaan ja mahdollistaisi myös väylän muuttamisen kaupunkibulevardiksi sekä Kannelmäen ostoskeskuksen kehittyvän alueen kytkemisen nykyistä paremmin korkeatasoisen joukkoliikenteen piiriin raitiotieyhteydellä. Maakuntakaavan tulkinnan tulee mahdollistaa tämä tai kaavakartalle tulisi merkitä liitekartan V6-mukainen virkistysalueen rajausmuutos.

Maakuntakaavan viheraluevarausta on laajennettu Tuomarinkartanossa siirtolapuutarhan kohdalla. Tämä laajennus ei ole tarpeen ottaen huomioon maakuntakaavan pyrkimyksen strategisuuteen. Tämä tarkennus edellyttäisi myös muiden vihersormiin liittyvien siirtolapuutarhojen osoittamista viheralueiksi.

Laajasalon alueella maakuntakaavan virkistysaluemerkintä ja viheryhteydet ovat laajempia kuin Helsingin yleiskaavaehdotuksessa esitetyt varaukset. Laajasalon viheraluemerkintöjä tulisi tarkistaa, sillä saarella on tiivistämistarpeita erityisesti sen keskusta-alueella. Tullisaari - Tahvonlahdenharjun viheralue -merkinnän tulisi seurata jo lähes kokonaan asemakaavoitetun Kruunvuorenrannan projektialueen asemakaava-alueiden rajauksia. Tämän lisäksi tulisi tarkistaa Laajasalon tiivistyvän keskustan eteläreunan virkistysalueen rajausta nykyistä pienemmäksi ja osoittaa Laajasalon keskustan eteläreunaan virkistysalueen sijasta viheryhteys. Viheralueiden tarkemmat rajaukset tulee määritellä kuntakaavoituksessa, jolloin maakuntakaavassa on tärkeää näyttää yleispiirteisesti viheralueet ja viheryhteystarpeet.

Helsingin yleiskaavaluonnoksessa Vartiosaari ja Ramsinniemi on osoitettu asuntovaltaiseksi alueeksi ja virkistysalueeksi. Vartiosaari on osoitettu maakuntakaavassa edellisen maakuntakaavavaiheen pohjalta pääkäyttötarkoituksen osalta valkoiseksi alueeksi ja Ramsinniemi viheralueeksi. Vartiosaari on lisäksi maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö (RKY 2009). Valkoista aluetta koskevissa määräyksissä todetaan, että yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa alueelle voidaan osoittaa paikallisesti merkittävää maankäyttöä. Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitteluperiaatteet on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 26.11.2013. Suunnitteluperiaatteiden lähtökohtana on, että Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, jossa on asumista ja kaikkia helsinkiläisiä palvelevia virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja. Uudenmaan liitto on esittänyt lausunnossaan 28.6.2013, että kaikki tässä vaiheessa esitetyt maankäyttövaihtoehdot ovat sellaisia, joiden pohjalta voidaan jatkaa suunnittelua, edellyttäen, että jatkosuunnittelussa otetaan huomioon alueen kulttuuriarvot. Vaikutusten arvioinnissa tulee osoittaa, että hankkeella ei ole seudullisia vaikutuksia eikä hanke heikennä maakunnallisia arvoja. 4. vaihemaakuntakaavassa Vartiosaaren alue ja Ramsinniemi tulisi osoittaa Helsingin yleiskaavaluonnoksen ja Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitteluperiaatteiden mukaisesti taajamatoimintojen alueiksi. Karttaan tulisi merkitä myös Laajasalosta Vartiosaaren kautta Meri-Rastilaan kulkeva viheryhteys.

Kulttuuriympäristöt

Kulttuuriympäristön osalta maakuntakaavan kärkitavoitteiksi on asetettu maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja reittien tunnistaminen ja merkittävien kulttuuriympäristöjen ominaispiirteiden huomioon ottaminen maankäytön suunnittelussa. Selostuksen mukaan kulttuuriympäristö on muuttunut Uudellamaalla muita maakuntia enemmän, sillä rakentaminen on voimakasta pääkaupunkiseudun vetovoimaisuuden ansiosta. Kulttuuriympäristöjen historiallinen kerroksellisuus sekä mahdollisuus uusien kulttuuriympäristöjen syntymiseen ovat tärkeitä.

Maakuntatason inventointi on tuonut edelliseen maakuntakaavan nähden uuden kulttuuriympäristön suojelutason merkintöineen ja määräyksineen sekä tunnistanut edellistä kaavaa laajemmat kulttuuriympäristön suojelualueet.

Kaavakartalla on osoitettu merkinnöillä valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009 -alueet) ja valtakunnallisesti arvokas Vantaanjokilaakson maisema-alue sekä Suomenlinna sekä maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt. Maakunnalliset merkittävät maisema-alueet ja rakennetun kulttuuriympäristön alueet osoitetaan kaavassa Missä maat on mainioimmat -selvityksen (2012) perusteella. Liitekartalla on viimeisin tieto muinaisjäännöksistä.

Hyvin suuri osa Helsingin kaupungin pinta-alasta on merkitty jollain kulttuuriympäristömerkinnällä. Kulttuuriympäristöä koskevissa kaavamääräyksissä on esitetty maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen ja kulttuuriympäristöarvojen yhteen sovittamisen tarve, mikä on erityisen tärkeää Helsingissä, missä on rikas kulttuuriperintö, mutta toisaalta tarve kehittää jo rakennettuja kulttuuriympäristöjä.

Määräykset edellyttävät, että Museovirasto ja alueellinen ELY-keskus sekä muut kulttuuriympäristöasiantuntijat ovat mukana suunnittelussa riippuen siitä onko kohde valtakunnallisesti vai maakunnallisesti arvokas.  Käytännössä kulttuurihistoriallisesti arvokkailla alueilla on tehtävä tapauskohtainen tarkastelu vaikutuksista kulttuuriympäristöön, mikä edellyttää sujuvaa yhteistyötä eri viranomaisten kesken. Helsingin näkökulmasta on erittäin keskeistä, että vuorovaikutus on sujuvaa ja maisemalliset arvot ja kulttuuriympäristöarvot eivät estä Helsingin seudun kuntien ja valtion välisen sopimuksen mukaisen asuntotuotantomäärän toteutumista ja raideliikenteeseen tukeutuvan verkostomaisen kaupunkirakenteen kehittämistä.

Kaavan tausta-aineistoksi ja kaavaratkaisujen tueksi on laadittu selvitys Uudenmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävistä teistä. Vanhoihin teihin liittyvien maisema-alueiden kehittämisessä on tärkeää, että erityisesti Helsingin sisääntuloväylien varsien kaupunkirakenteellinen kehittäminen on mahdollista.

Helsingin yleiskaavaluonnoksen rakentamisalueet RKY-alueella, maakuntakaavan inventoinnin rajauksen alueella tai maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön alueella ovat seuraavat:

Kantakaupungin pohjoisosat ovat yleiskaavassa tiivistyvän kantakaupungin aluetta. Täydennettäviä alueita keskustan alueella ovat esimerkiksi Katajanokan kärki, Hakaniemen sillan alue, Lauttasaaren pohjoisosat, Pornaistenniemi ja Koskelan sairaala-alue. Kantakaupungin alueella kaavamääräyksen tulkinta maakuntakaavassa osoitetun maankäytön pääkäyttötarkoituksen ja maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen yhteensovittamiseksi ei saa estää alueen täydentämistä. Pääasiallisesti maiseman ja rakennusperinnön säilyminen varmistetaan kuntakaavoituksella, samoin maankäytön suunnittelussa edellytetään riittäviä selvityksiä sekä alueiden käytön yhteensovittamista kulttuuriympäristön historialliseen kehitykseen.

Malmin lentokentän alue osoitetaan Helsingin yleiskaavassa rakentamisalueeksi. Vaihemaakuntakaavassa tämä asia on otettu huomioon osoittamalla alue tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi. Alue on RKY 2009 -kohde ja maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Tarkemmassa suunnittelussa otetaan huomioon lentokenttärakennukset ja jätetään mahdollisesti muistumia muista rakenteista. Malmin lentokentän alue tukeutuu toiminnoiltaan Malmin asemanseutuun, minkä takia olisi tarkoituksenmukaista osoittaa maakuntakaavan tiivistettävä alue yhtenäisenä Malmin asemalta Malmin lentokentän rakentamisalueelle.

Vartiosaari on RKY 2009-kohde ja maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö. Yleiskaavaehdotuksessa Vartiosaarta esitetään taajamatoimintojen ja virkistyksen alueeksi. Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitteluperiaatteiden mukaan saaren arvokas kulttuuriympäristö on suunnittelun lähtökohtana. Osayleiskaavatyön yhteydessä on tehty Vartiosaaresta kulttuuriympäristöselvitys sekä Huvila- ja ranta-alueiden kehittämisselvitys, jotka ohjaavat maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen sekä taajamarakentamisen yhteen sovittamista.

Viikin alueelle esitetään Helsingin yleiskaavaehdotuksessa rakennetun alueen täydentämistä maakuntakaavan pääkäyttömerkinnän puitteissa, jolloin se sijoittuu RKY 2009 -alueelle ja maakuntakaavainventoinnin alueelle.

Yleiskaavassa Tuomarinkylänkartanon ja Tuusulantien väliselle alueelle esitetään rakentamista, jossa rakentaminen sijoittuu RKY 2009 -alueelle, valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle ja maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön alueelle. Maakuntakaavan luonnosvaiheessa oli ennakoitu maankäytön muutosta muuttamalla virkistysalueen rajausta kapeammaksi Tuomarinkylän kartanon kohdalla, mikä taas ehdotusvaiheessa on korjattu takaisin. On tärkeää, että karkeamman tason maakuntakaavan rajauksia tulkitaan yleispiirteisesti tarkemman tason suunnittelussa. Viheralueiden tarkemmat rajaukset tulee olla yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen määriteltävissä.

Keskuspuiston länsireunassa maakuntakaavan maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristö -merkinnän tulkinnan tulisi mahdollistaa Helsingin uuden yleiskaavan mukainen rakentaminen.

Helsingin uuden yleiskaavan rakentamisalueet Torpparinmäen pohjoisosassa ja Kuusmiehentien varressa Näsinojanpuiston kohdalla kuuluvat myös nykyiseen valtakunnallisesti arvokkaaseen Vantaanjoen maisema-alueeseen. Maakuntakaavan kulttuuriympäristörajauksen tulisi olla sama kuin mahdollisesti tarkistettava maisema-alueen raja.

Melkin saari on osoitettu Helsingin yleiskaavaluonnoksessa asuntovaltaiseksi alueeksi ja virkistysalueeksi. Nyt esitetty maakuntakaavan pääkäyttömerkintä ja maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristömerkintä vaativat maakuntakaavan tulkinnalta joustavuutta.

Maakuntakaavaluonnoksesta on tehty kaksi muutosta kulttuuriympäristöihin Helsingin alueella. Lauttasaaren pohjoisosa on poistettu RKY-alueesta, sillä alueen arvot ovat perustuneet vanhoihin huviloihin, joita ei enää ole olemassa. Muutos on perusteltu. Toinen laajempi muutos on Helsingin edustan merimaiseman aluerajauksen suurentaminen Suomenlinnan eteläpuoliselle merialueelle.

Käsittely

02.02.2016 Ehdotuksen mukaan

Lautakunta päätti muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä siten, että se käsitteli asian Ykp/4 asian Vp/3 jälkeen.

Vastaehdotus:
Outi Silfverberg: Poistetaan kappaleen 49 lopusta lause: "4. vaihemaakuntakaavassa Vartiosaaren alue ja Ramsinniemi tulisi osoittaa Helsingin yleiskaavaluonnoksen ja Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitteluperiaatteiden mukaisesti taajamatoimintojen alueiksi."

Kannattaja: Pekka Buttler

Vastaehdotus:
Outi Silfverberg: Lisätään kappaleen 37 jälkeen: "Maakuntakaavan yhtenä tavoitteena on maakunnallisten luonnonsuojelualueiden verkoston kehittäminen. Tältä osin olisi  perusteita lisäselvityksiin, joissa huomioitaisiin myös kuntien tuottamia aineistoja luontoarvoiltaan vähintään maakunnallisesti arvokkaista kohteista."

Kannattaja: Pekka Buttler

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kappaleen 49 lopusta lause: "4. vaihemaakuntakaavassa Vartiosaaren alue ja Ramsinniemi tulisi osoittaa Helsingin yleiskaavaluonnoksen ja Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitteluperiaatteiden mukaisesti taajamatoimintojen alueiksi." 

Jaa-äänet: 6
Hennariikka Andersson, Jape Lovén, Matti Niiranen, Tom Packalén, Risto Rautava, Heta Välimäki

Ei-äänet: 3
Pekka Buttler, Outi Silfverberg, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti jäsen Silfverbergin tekemän vastaehdotuksen äänin 6-3.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään kappaleen 37 jälkeen: "Maakuntakaavan yhtenä tavoitteena on maakunnallisten luonnonsuojelualueiden verkoston kehittäminen. Tältä osin olisi  perusteita lisäselvityksiin, joissa huomioitaisiin myös kuntien tuottamia aineistoja luontoarvoiltaan vähintään maakunnallisesti arvokkaista kohteista." 

Jaa-äänet: 6
Hennariikka Andersson, Jape Lovén, Matti Niiranen, Tom Packalén, Risto Rautava, Heta Välimäki

Ei-äänet: 3
Pekka Buttler, Outi Silfverberg, Osmo Soininvaara

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti jäsen Silfverbergin tekemän vastaehdotuksen äänin 6-3.

 

24.02.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Rikhard Manninen

Lisätiedot

Anne Karlsson, johtava yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37444

anne.karlsson(a)hel.fi

Heikki Salmikivi, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37483

heikki.salmikivi(a)hel.fi

Marja Piimies, yleiskaava-arkkitehti, puhelin: 310 37329

marja.piimies(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 1.2.2016

HEL 2015-000583 T 10 03 00

Kaupunginhallituksen lausuntopyyntö 21.1.2016

 

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo / Helsingin kaupunginmuseon arvioi kaavaehdotusta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja keskittyy lausunnossaan kulttuuriympäristöihin ja arvokkaisiin maisema-alueisiin ja niiden huomioon ottamiseen Keski-Uudellamaalla.

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava täydentää ja tarkistaa Uudellamaalla voimassa olevia maakuntakaavoja. Kaavassa tarkastellaan elinkeinoja ja innovaatiotoimintoja, logistiikkaa, tuulivoimaa, viherrakennetta sekä kulttuuriympäristöjä.

Malmin lentokenttä osoitetaan maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueena. Alueella säilyy kulttuuriympäristöön liittyvä ominaisuusmerkintä. Lisäksi Malmin lentokentän aluetta tulee kehittää tiiviinä alueena, josta on hyvät joukkoliikenteen yhteydet Jokeri 2-linjan ja Malmin aseman kautta. Maakuntamuseon näkemyksen mukaan tiiviin taajama-alueen rakentaminen Malmin lentokentän alueelle on ristiriidassa RKY-2009 alueen kulttuuriympäristön säilymiseen tähtäävien tavoitteiden kanssa.

Vaikutuksista ja kulttuuriympäristöjen huomioon ottamisesta:

Kaavakartan suunnittelumääräyksissä tuodaan selkeästi esiin, että uutta suunniteltaessa on otettava huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet, mitä maakuntamuseo pitää myönteisenä.

Kaavaratkaisun vaikutuksista kaavaselostuksessa todetaan mm. että kulttuuriympäristöjen kaavaratkaisu voi asettaa kulttuuriympäristöalueiden ja niiden lähiympäristöjen maankäytölle maisemakuvaan ja rakennustapaan liittyviä erityisvaatimuksia. Vanhojen rakennusten ja miljöökokonaisuuksien säilyttäminen ja hyödyntäminen voi edistää ilmastonmuutoksen hillintää, sillä vanhojen rakennusten ja alueiden kunnostamisen ilmastopäästöt ovat usein pienemmät kuin uudisrakentamisen. Kulttuuriympäristöjä koskevat merkinnät auttavat kehittämään kulttuuriympäristöjä myös osana uutta elinympäristöä. Vanhan ja uuden yhteensovittaminen saattaa aiheuttaa myös ristiriitoja alueiden kehittämiselle. Kulttuuriympäristöt voivat myös tuoda seuduille merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Ne vahvistavat alueiden identiteettiä ja vetovoimaisuutta ja houkuttelevat alueelle uusia asukkaita ja yrityksiä. Kulttuuriympäristöt tukevat myös korjausrakentamisen ammattitaidon ja elinkeinomahdollisuuksien säilymistä.

Maakuntakaavan merkitys kulttuuriympäristön vaalimista ohjaavana kaavatasona on tärkeä etenkin haja-asutusalueilla, joilla ei ole laadittu yksityiskohtaisempia yleis- tai asemakaavoja. Tämän vuoksi Keski-Uudenmaan maakuntamuseon mielestä on tärkeää, että valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjä koskeviin suunnittelumääräyksiin lisätään velvoite olla yhteydessä museoviranomaiseen toimintoja suunniteltaessa.

Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ei ole muuta huomautettavaa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta.

Lisätiedot

Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 1.2.2016

HEL 2015-000583 T 10 03 00

 

Kaupunginhallitus pyytää rakennusviraston lausuntoa 4. maakuntakaavan ehdotuksesta 8.2.2016 mennessä.

Rakennusvirasto antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Rakennusviraston lausunnossa tarkastellaan Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusta rakennusviraston toimialan kannalta. Lausunnossa keskitytään erityisesti viherrakenteen, kulttuuriympäristö ja taajamatoimintojen teemoihin alueiden toteutettavuuden, toimivuuden ja ylläpidettävyyden näkökulmista.

Maakuntakaavaa ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella.

Logistiikka

Kaavaluonnos painottuu etupäässä tavaraliikenteen logistisiin ratkaisuihin ja sen poikittaisliikenneyhteyksiin. Helsingin alueella merkittävimmät vaikutukset koskevat Vuosaaren satama-aluetta ja sitä palvelevia tavarankuljetusreittejä maanteillä ja rautateillä. Satamaa osoittava kaavamerkintä puuttuu Vuosaaren satamasta.

Viherrakenne - virkistys, luonto ja maisema

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava on hyvä ja kokonaisvaltainen esitys maakunnan viherrakenteesta, luonnon arvoalueista ja arvokkaista maisema-alueista. Maakuntakaavan taustaselvitykset ja kaavaselostuksen kuvaukset ovat selkeitä ja ne tukevat hyvin kaavakarttaa sekä kaavamerkintöjä. Viheryhteydet ja -verkostot on kuvattu onnistuneesti sekä virkistys- ja ulkoilukäytön että ekologisten yhteyksien kannalta.

Virkistysalueet on osoitettu pääsääntöisesti valtion, kuntien ja Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen maille. Kaavaselostuksessa todetaan myös ilman aluevarausta olevien alueiden, taajamien ulkoilu- ja virkistysalueiden sekä luonnonsuojelualeiden ja kansallispuistojen toimivan ulkoilua ja virkistystä palvelevina alueina. Virkistysalueilla ei käytetä luo -merkintää, koska sen kaavamääräyksessä ohjataan kiinnittämään huomiota alueiden ominaisuuksiin ekologisen verkoston osana sekä niiden merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Helsingin viherrakenne

Helsingin tärkeimmät ja laajimmat virkistysalueet on kuvattu kaavakartassa ja ne sijoittuvat vihersormien alueille sekä muutamiin yksittäisiin saariin, kuten Seurasaareen. Keskuspuiston ja Helsinkipuiston alueet on merkitty nykyisessä laajuudessaan maakuntakaavan virkistysalueiksi, mikä kuvaa niiden tärkeyttä kaupungin viherrakenteessa hyvin. Keskuspuiston alue on myös merkitty maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Meri-Rastilan kohdalle ei ole merkitty virkistysaluetta. Se tulee lisätä maakuntakaavaan, jolloin se ja Helsingin valmisteilla oleva yleiskaava olisivat yhteneväiset. Viittä hehtaaria suurempikokoiset luonnonsuojelulailla rauhoitetut luonnonsuojelualueet on merkitty maakuntakaavaan, mikä on selkeä ja myös seututason tarkasteluun sopiva esittämistapa.

Virkistysalueet varataan kaavamääräyksen mukaan yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun. Niiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa turvataan virkistyskäyttöedellytyksien säilyminen, alueen saavutettavuus, riittävä palvelu- ja varustetaso sekä ympäristöarvot ja osoitetaan maakuntakaavakartalle merkittyjen ulkoilureittien jatkuvuus. Virkistysalueiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueiden ominaisuuksiin ekologisen verkoston osana sekä merkitykseen luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Nuuksion ja Sipoonkorven alueet

Nuuksion järviylängöllä olevat Helsingin omistamat ulkoilualueet (noin 3 400 hehtaaria) on esitetty virkistysalueina. Ne ovat suosittuja ulkoilualueita ja tärkeä osa maakuntakaavassa mainittua pääkaupunkiseudun viherkehää. Nuuksion kansallispuisto on merkitty luonnonsuojelualueeksi, mikä turvaa alueen merkittävimpien luontoarvojen säilymisen hyvin. Helsingin ulkoilualueet ylläpitävät osaltaan luonnon monimuotoisuutta ja turvaavat lajien liikkumisedellytyksiä.

Vuonna 2011 perustettu Sipoonkorven kansallispuiston alue on merkitty luonnonsuojelualuemerkinnällä. Osa Sipoonkorven kansallispuiston alueesta kuulu Natura 2000 -ohjelman alueisiin. Nämä alueet on merkitty kaavakarttaan aikaisempien maakuntakaavojen mukaisesti. Kaava ei aiheuta uusia vaikutuksia jo voimassa oleviin maakuntakaavoihin nähden.

Sekä Nuuksion että Sipoon virkistysalueisiin ja luonnonsuojelualueisiin rajautuu luo–ominaisuusmerkinnällä osoitettuja alueita, joiden suunnittelussa on kaavamääräyksen mukaan selvitettävä tarkemmin ja otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät arvot ja ekologiset yhteydet.

Kulttuuriympäristöt

Kulttuuriympäristöjen monipuoliset arvot on otettu kaavaluonnoksessa hyvin huomioon. Kaavassa kulttuuriympäristöt esitetään pääosin ominaisuusmerkinnällä. Kaavaehdotuksessa on esitetty valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt (RKY 2009 -kohteet), valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, maakunnallisesti ja useamman kuin yhden kunnan kannalta merkittävät maisema-alueet ja rakennetun kulttuuriympäristön alueet sekä liitekartalla muinaisjäännökset. Näiden kaavamerkinnät on esitetty ehdotuksessa selkeästi. Kaavamerkintöjen suunnittelumääräyksissä mainitut ominaisuusmerkintöjä täydentävät ohjeet ovat hyvät.

Kansallinen kaupunkipuisto ja valtakunnallinen maisemanhoitoalue

Täydennysrakentamisen ja elinkeinoelämän asettamien vaatimusten yhteen sovittaminen kulttuuriympäristön arvojen vaalimisen ja säilymisen kanssa on haasteellista. Kulttuuriympäristöä tulee voida kehittää sen arvot huomioiden. Rakennusviraston asiantuntemusta tulee hyödyntää aina, kun Helsingin omistamille alueille suunnitellaan täydennysrakentamista tai infrahankkeita arvokkaisiin miljöisiin ja kulttuurimaisemaan.

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen merkintää on parannettu kaavaluonnosvaiheesta siten, että ne erottuvat nyt toisistaan. Luonnosvaiheen liitekartoista kansallinen kaupunkipuisto ja valtakunnallinen maisemanhoitoalue -merkinnät on lisätty ehdotukseen. Näitä alueita ei ole osoitettu Helsingin alueille.

Taajamatoimintojen alueet

Merkittävin tiivistettävä taajamatoimintojen alue on osoitettu kaavaluonnoksessa Malmin lentokenttäalueelle. Yleisten töiden lautakunta esitti lausunnossaan Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta, että kentän osalta selvitettäisiin maankäytön uudet mahdollisuudet lentotoiminnan jatkumiselle.

Lisätiedot

Pia Rantanen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38812

pia.rantanen(a)hel.fi

Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi

 

Liikuntavirasto Hallintopalvelut 18.3.2015

HEL 2015-000583 T 10 03 00

 

Kaavalla tarkistetaan voimassa olevia maakuntakaavoja ja sen aikatähtäin on vuosi 2040. Kaavakierroksella pyritään strategisempaan maakuntakaavaan. Östersundomin alue ei kuulu 4. vaihemaakuntakaavan alueeseen. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan kaavakartta, kartta kumottavista merkinnöistä sekä merkinnät ja määräykset ovat vahvistettavia asiakirjoja. Kaavaselostusta ja sen selventäviä ja taustoittavia liitekarttoja ei
vahvisteta. Kaavassa käytetään aluevaraus-, kohde- ja viivamerkintöjä sekä ominaisuusmerkintöjä ja kehittämisperiaatemerkintöjä. Aluemerkinnöillä osoitetaan pääasiasiallinen käyttötarkoitus.

Maakunnallinen kaavatyö tukee erinomaisesti Helsingissä käynnissä olevaa yleiskaavan valmistelua. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan tavoitealueita ovat elinkeinot ja innovaatiotoiminta, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt.

4. vaihemaakuntakaava on hyvä ja kokonaisvaltainen esitys Uudenmaan viherrakenteesta. Kaavassa esitetään viherrakenne osana yhdyskuntarakennetta ja siihen sisällytetään myös vesialueet. Maakuntakaavan taustaselvitykset ja kaavaselostuksen
kuvaukset ovat selkeitä: ne tukevat hyvin kaavakarttaa sekä kaavamerkintöjä. Viheryhteydet ja -verkostot on kuvattu onnistuneesti sekä virkistys- ja ulkoilukäytön että ekologisten yhteyksien kannalta. Niiden esittäminen maakunnan mittakaavassa on ensiarvoisen tärkeää.

Liikkuminen ja liikuntapalvelut

Arkiliikkuminen

Liikkumattomuus on tulevaisuuden suurimpia terveydellisiä ja yhteiskunnallisia ongelmia, minkä vuoksi arkiliikunnan lisääminen on välttämätöntä. Suomessa liikkumattomuuden kustannukset arvioidaan olevan lähes kaksi miljardia euroa terveydenhuollon vuotuisista
kokonaiskustannuksista. Jos kehitys jatkuu samansuuntaisena, liikkumattomuudesta aiheutuvat kustannukset kasvavat suuriksi. Siksi jo kaavoituksessa tulee luoda edellytyksiä liikkumaan aktivoivalle kaupunkiympäristölle.

Liikunnan olosuhteiden edistäminen on toteutettu varmistamalla viheralueiden riittävyys ja yhteneväisyys. Asukkaiden arkiliikuntatottumuksia edistää helposti saavutettavissa oleva lähiliikuntapalveluverkko. Kaavaehdotuksessa esitetään selkeä viheraluejärjestelmä, joka käsittää retkeily- ja ulkoilualueita, lähipuistoja sekä merenrantapuistoja ja viherreittejä. Seututasolla liikunnan olosuhteiden edistämiseksi vaaditaan tällaista kokonaisvaltaista strategista maankäytönsuunnittelua, jossa liikunnan olosuhteet on huomioitu pitkällä tähtäimellä.

Vihersormet ja viherverkosto

Keskeiset ja merkittävät vihersormet, kuten Keskuspuisto, Helsinki puisto, Länsipuisto, Viikki-kivikko, Itä-Helsingin kulttuuripuisto ym., sekä niiden muodostama viherkäytävien verkosto tulisi kyetä säilyttämään. Vihersormia ei saisi kaventaa liikaa, eikä
viheralueyhteyttä katkaista.

Helsingin tärkeimmät ja laajimmat virkistysalueet on kuvattu kaavakartassa. Keskuspuiston ja Helsinkipuiston alueet on merkitty nykyisessä laajuudessaan maakuntakaavan virkistysalueiksi, mikä kuvaa niiden tärkeyttä kaupungin viherrakenteessa hyvin. Keskuspuiston alue on myös merkitty maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi, mikä lisää sen arvoa. Itä-Helsingin kulttuuripuiston vihersormen alueelle Rastilan ja Meri-Rastilan kohdalle ei ole merkitty viheryhteyttä, mikä
tulee lisätä kaavaan viheryhteystarvemerkinnällä.

Nuuksion järviylängöllä olevat Helsingin omistamat ulkoilualueet (noin 3400 hehtaaria) on esitetty selkeästi virkistysalueina kaavamääräyksineen. Ne ovat suosittuja ulkoilualueita ja tärkeä osa maakuntakaavassa mainittua pääkaupunkiseudun viherkehää.

Liikuntapalvelut ja vaikutukset

Olemassa olevien viher- ja virkistysalueiden liikuntapalveluiden jatkuvuus tulisi myös turvata. Näiden palveluiden ja rakenteiden toteutukseen on käytetty merkittäviä taloudellisia panostuksia ja ne ovat monin paikoin kaupungissa muodostuneet alueelliseksi
identitettitekijäksi. Mikäli näitä lähdetään laajasti sijoittamaan uudelleen seurauksena saattaa nykyisessä taloudellisessa tilanteessa olla liikuntapalveluiden heikkeneminen uusien alueiden vaatimien investointien taloudellisten edellytysten jäädessä vuosiksi puuttumaan.

Taajamatoimintojen alueet

Merkittävin tiivistettävä taajamatoimintojen alue on osoitettu kaavaluonnoksessa Malmin lentokenttäalueelle. Jos osa alueista, jotka ovat liikunta- ja virkistyskäytössä rakennetaan, liikuntatarjonta suppenee huomattavasti ja alueen palvelutaso laskee.

Tuomarinkylänkartanon ja Tuusulantien välisen alueelle esitetään rakentamista, jossa rakentaminen sijoittuu RKY 2009 -alueelle, valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle ja maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön alueelle. Tuomarinkylän koirakeskus on ainoa suuret ulkonäyttely- ja vinttikoiratoiminnat mahdollistava keskus pääkaupunkiseudulla. Liikuntavirasto katsoo, että Tuomarinkylän kartanon alueella sijaitsevat ulkoilu-, hevos- ja koiraurheilun alueiden tulee säilyä nykyisessä käytössään ja laajuudessaan.

Talin kartanonpuiston ja liikuntapuiston alueet ovat Suomen johtavia liikuntapaikkoja. Alueella on yhteensä noin miljoona liikuntasuoritusta vuodessa ja alueella on jo nykyään tarvetta liikuntapalvelujen laajennukselle. Liikuntavirasto katsoo, että Talin kartanonpuiston ja liikuntapuiston alueet tulee säilyä nykyisessä käytössään ja laajuudessaan.

Liikuntavirastolla ei ole muuta huomautettavaa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta.

Lisätiedot

Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723

 

Kiinteistölautakunta 05.03.2015 § 104

HEL 2015-000583 T 10 03 00

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Maakuntakaavoituksessa on viime aikoina pyritty entistä strategisempaan suunnitteluun, jossa korostuu halutun kehityssuunnan kannalta tärkeiden tekijöiden korostaminen ja perinteisen tarkan aluevaraussuunnittelun vähentäminen. Lautakunta pitää suunnanmuutosta kahlitsevasta mahdollistavaan kaavoitukseen oikeana.

Lautakunta katsoo kuitenkin, että maakuntakaavaluonnos on edelleen laadittu liian tarkoilla aluevarausmerkinnöillä. Erityisesti pienten, enintään muutamien kymmenien hehtaarien kokoisten tai leveydeltään vain muutamaa karttaviivan leveyttä (100 - 200 metriä) vastaavien aluevarausten merkitseminen ei maakuntakaavan mittakaavassa ole perusteltua, vaan ne tulisi merkitä joko symbolimerkinnöin tai jättää liitekarttoihin.

Vaihemaakuntakaavan tavoite, kestävä kilpailukyky ja hyvinvointi Uudellemaalla, on kannatettava. Vaihemaakuntakaavassa tätä tarkastellaan kuuden teeman, Elinkeinot ja innovaatiotoiminta, Logistiikka, Tuulivoima, Viherrakenne, Kulttuuriympäristöt ja Mahdolliset muut ajankohtaiset aiheet, sekä vahvistettujen maakuntakaavojen muutostarpeiden kannalta.

Lautakunta on kuitenkin huolestunut siitä, että kannatettavista tavoitteista huolimatta maakuntakaavan luonnoksessa esitetään Helsingin alueelle lähes yksinomaan säilyttäviä ja käyttöä rajoittavia aluevarauksia sekä viher- ja eriasteisia suojelualueita. Myönteisenä on toki pidettävä, että näiden merkintöjen ehdottomuutta on kaavamerkinnöissä osittain aavistuksen pehmennetty sallimalla toiminta, joka ottaa arvokkaat kohteet huomioon. Tätä olisi syytä tehdä rohkeammin, koska tiivistyvässä Helsingissä ajaudutaan muutoin paikoin tilanteisiin, joissa maakuntakaavan liian ehdottomilla merkinnöillä estetään detaljitason järkevät, tavoitteita toteuttavat ratkaisut.

Elinkeinot ja innovaatiotoiminta

Helsingin osalta Malmin lentokenttäalueen varaaminen tiivistettäväksi, kestävään liikennejärjestelmään tukeutuvaksi taajama-alueeksi on merkittävä ja oikea ratkaisu. Ilman asuntoja ja niihin kuuluvia palveluja ei ole edellytyksiä uuteen elinkeinotoimintaan.

Vartiosaaren jättäminen valkoiseksi alueeksi eli maa- ja metsätalousalueeksi on selkeä virhe. Helsingillä on jo käynnissä tiiviiseen rakentamiseen perustuva ja ranta-alueiden historiallisen huvila-alueen (rky) arvoa kunnioittava osayleiskaavoitus. Vartiosaari on kaavaillun itäisen saariston ns. rantaratikka- ja virkistysreitin kannalta olennainen niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti. Ilman Vartiosaarta Kruunuvuorenrannan kallis raitiovaunuyhteys jää torsoksi. Raitiovaunu- /kevyen liikenteen yhteys keskustasta Kruunuvuoren ja Vartiosaaren kautta Vuosaareen on Itä-Helsingin kannalta erittäin tärkeä. Vartiosaari ja Ramsinniemi on merkittävä maakuntakaavaan tavalla, joka mahdollistaa tämän reitin ja sitä tukevaa taajamarakentamista.

Vaikka Helsingin yleiskaavaehdotuksessa esitetyt kaupunkibulevardit ja niihin liittyvä rakentaminen lienevät ajankohtaisia vasta 2030-luvulla, niiden toteuttamismahdollisuuksia ei tulisi estää liian yksityiskohtaisilla viher- tms. merkinnöillä.

Logistiikka

Helsingin kannalta merkittävän uuden logistiikka-alueen varaaminen Helsinki-Vantaan lentokentän pohjoispuolelta ja siihen liittyvä sujuva uusi tieliikenneyhteys Lahdenväylältä Hämeenlinnanväylälle (Kehä IV) sekä Sipoon Bastukärrin logistiikka-alueen merkittävä laajennusvaraus tukevat Vuosaaren sataman toiminnan kehittämistä. Toimiakseen Kehä IV:n vaihtoehdoista on karsittava ne, jotka eivät kulje uuden lentokentän viereisen logistiikka-alueen kautta.

Tuulivoima

Helsingistä ei kaavatyössä löytynyt aluetta, johon voisi sijoittaa maakunnallisesti merkittävän tuulivoima-alueen.

Viherrakenne ja Kulttuuriympäristöt

Viher-, suojelualue- ja kulttuuriympäristömerkinnöissä tulee pitäytyä maakuntakaavan mittakaavassa sekä luovuttava liian tarkoista ja ehdottomista merkinnöistä. Pienten jo suojeltujen alueiden merkitseminen ei tuo maakuntakaavalle lisäarvoa, vaan vaikeuttaa kaavan tulkintaa ja pienalueiden tunnistamista. Suojelualueiksi ehdotettavat alueet tulee erotella jo suojelluista alueista.

Muut ajankohtaiset aiheet

Lautakunta pitää oikeana merkitä kaavaan ohjeellinen varaus pitkälle tulevaisuuteen sijoittuvalle maanalaiselle Tallinna-yhteydelle.

Esittelijä

vs. osastopäällikkö

Esko Patrikainen

Lisätiedot

Peter Haaparinne, toimistopäällikkö, puhelin: 310 31864

peter.haaparinne(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 26.2.2015

HEL 2015-000583 T 10 03 00

 

Kaupunginhallitus on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava laaditaan koko Uudenmaan 26 kunnan alueelle Östersundomin aluetta lukuun ottamatta. Kaava täydentää ja tarkistaa voimassa olevia maakuntakaavoja. Nyt on käynnissä maakuntakaavan luonnosvaihe, jonka tavoitteena on kerätä osallisilta palautetta kaavaluonnoksesta kaavaehdotuksen laadintaa varten.

Neloskaavassa käsitellään viittä teemaa, jotka ovat: elinkeino- ja innovaatiotoiminta, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne ja kulttuuriympäristöt. Lisäksi luonnokseen on otettu mukaan muita ajankohtaisia aiheita kuten Malmin lentokenttä sekä Pääradan uudet asemanseudut Tuusulan Ristikytö ja Hyvinkään Palopuro.

Tärkeitä elinkeinojen toimintaedellytyksiä voivat kaavaselostuksen mukaan olla esimerkiksi saavutettava sijainti, joukkoliikenteen läheisyys sekä työpaikkoja tukevat palvelut ja muut yritykset. Myös logistiikan osalta vaihemaakuntakaavassa tavoitteeksi on asetettu mm., että Uudenmaan tulee olla kansainvälisesti ja valtakunnallisesti hyvin saavutettavissa: yritykset hakeutuvat entistä enemmän hyvien joukkoliikenneyhteyksien ääreen ja erityisesti asemanseuduille. Kaavoitusta on esitetty vaihemaakuntakaavassa elinkeinojen ja logistiikan osalta ratkaisuna asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi.

Maakuntakaavassa HKL:n mielenkiinto on joukkoliikenneyhteyksissä. HKL pitää hyvänä maakuntakaavan luonnoksen tavoitteita, jossa palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja sijoittuvat nykyisiä rakenteita hyödyntäen sekä ympäristö huomioiden. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi joukkoliikenteen kehittäminen kunnan alueella on merkittävä keino, johon liikennelaitos sitoutuu osaltaan yleis- ja asemakaavoihin liittyvien joukkoliikennehankkeiden mukaisesti.  Malmin asuinalueen toteutumisen kannalta toimiva joukkoliikenneyhteys on alueella tarpeen. Joukkoliikenneyhteytenä Malmilla voisi toimia pikaraitiotie, jota esitetään mm. Helsingin yleiskaavaluonnoksessa. Pitkällä aikajänteellä säteittäisenä joukkoliikenneyhteytenä Malmin lentokentän alueelle voisi toimia myös jotakuinkin Lahdenväylän suuntaisesti kulkeva metro, joka Helsingin keskustassa sijoittuisi ns. Töölön metrolinjan varaukseen.

Kuten kaavaselostuksessa mainitaan, maakuntakaavat mahdollistavat toimivan ja sekoittuneen yhdyskuntarakenteen, kävelyyn ja joukkoliikenteeseen perustuvien keskusten sekä hyvän asuin- ja työympäristön kehittämisen. Itä-Uudellamaalla elinkeinojen ja asumisen keskittäminen Östersundomin metron varrelle on seudulle ja maakunnalle merkittävä valinta.

Lisätiedot

Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseon johtokunta 24.02.2015 § 15

HEL 2015-000583 T 10 03 00

Lausunto

Kaupunginhallitus on pyytänyt kaupunginmuseon johtokunnan lausuntoa Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Johtokunta antoi seuraavan lausunnon.

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava täydentää ja tarkistaa Uudellamaalla voimassa olevia maakuntakaavoja. Kaavassa tarkastellaan elinkeinoja ja innovaatiotoimintoja, logistiikkaa, tuulivoimaa, viherrakennetta sekä kulttuuriympäristöjä. Lisäksi kaavassa käsitellään myös asemanseutuja ja Malmin lentokenttää. 

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnittelualueena on koko Uudenmaan maakunnan alue, lukuun ottamatta Östersundomin aluetta, jota käsitellään omassa kaavaprosessissaan osana 2. vaihemaakuntakaavan loppuunsaattamista.

Kaavassa esitettävät kulttuuriympäristöt ja arvokkaat maisemat

Kulttuuriympäristöteema halutaan esittää 4. vaihemaakuntakaavassa mahdollisimman kattavasti ja samalla eri maakuntakaavoista peräisin olevia merkintöjä ja määräyksiä on yhdenmukaistettu.

Kulttuuriympäristöjen aluerajaukset ovat maakuntakaavatasolla yleispiirteisiä, ja ne perustuvat tehtyihin selvityksiin ja inventointeihin. 4. vaihemaakuntakaavassa esitetään valtakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt (RKY 2009-kohteet), valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, maakunnallisesti ja useamman kuin yhden kunnan kannalta merkittävät maisema-alueet ja rakennetun kulttuuriympäristön alueet sekä liitekartalla muinaisjäännökset. RKY 2009-kohteet sisältävät myös ryhmän merkittävimpiä kiinteitä muinaisjäännösalueita, joihin kuuluvat osa ensimmäisen maailmansodan linnoitteista ja 1500-1700-lukujen kaupunkialueet.

Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt (rakennetut ympäristöt ja maisema-alueet) tuodaan kaavaan valtioneuvoston päätöksien mukaisina. RKY-2009 kohteet ovat karttaesityksenä ja kohdeluettelona liitteissä mukana. Johtokunnan mielestä kulttuuriympäristökokonaisuutta selventäisi, että liitteissä olisi RKY 2009 -kohteiden lisäksi luettelo muista maakunnallisesti arvokkaista kulttuuriympäristöistä. 

Kaupunginmuseon johtokunta pitää erityisen tärkeänä, että kaavaratkaisun sanoma välittyy selkeästi kulttuuriympäristöjen ja arvokkaiden maisema-alueiden osalta. Kaavaratkaisu luo edellytyksiä kulttuuriympäristön kannalta tärkeiden alueiden säilymiselle. Kaavamerkinnät edellyttävät kulttuuriympäristöjen ominaispiirteiden tunnistamisen, huomioimisen ja yhteensovittamisen muun maankäytön kanssa.

Kulttuuriympäristöjen ominaispiirteet tulee ottaa huomioon myös yhdyskuntahuollon edellyttämien rakennelmien suunnittelussa ja sijoittelussa esimerkiksi tuulivoimaloiden ja sähkönsiirtoverkkojen kohdalla.

Selostuksessa todetaan, että kaavaratkaisu tukee historiallisten tielinjausten ja niihin liittyvien ympäristöjen säilyttämistä. Jää hieman epäselväksi miten tämä tapahtuu. Historiallisten teiden ominaispiirteiden säilyttämisen ja uusien tieyhteyksien kehittämistarpeiden välillä voi olla ristiriitaisia tavoitteita. Historiallisesti merkittävimmät tielinjaukset –kartta olisi hyvä liittää mukaan tausta-aineistoksi. 

Saariston eri osien arat luonnonarvot, herkkä maisemakuva ja perinteinen saaristolaiskulttuuri ja sitä tukevien elinkeinojen säilyminen tulee turvata. Pääkaupunkiseudun rannikko – ja saaristovyöhykkeen, ulkosaariston ja merivyöhykkeen suunnittelumääräykset ovat kaupunginmuseon johtokunnan mielestä asianmukaiset, maisema- ja kulttuuriympäristön arvot ja niiden huomioon ottaminen käyvät niissä ilmi.

Tiivistettävillä alueilla rakentaminen muuttaa alueiden maisemakuvaa merkittävästi, mikä edellyttää erityistä yhteensovittamista kulttuuriympäristö- ja maisema-arvojen kanssa. Erityisesti Malmin lentoaseman RKY 2009 -status on otettava huomioon yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.

Maakuntakaavan merkitys kulttuuriympäristön vaalimista ohjaavana kaavatasona on tärkeä. Tämän vuoksi johtokunta esittääkin, että maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön suunnittelumääräykseen lisätään velvoite olla yhteydessä maakuntamuseoon suunnitelmia laadittaessa.

Kaupunginmuseon johtokunnalla ei ole muuta huomautettavaa 4. vaihemaakuntakaavaehdotuksesta.

Esittelijä

yksikön päällikkö

Anne Mäkinen

Lisätiedot

Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 24.02.2015 § 27

HEL 2015-000583 T 10 03 00

Lausunto

Opetuslautakunta antoi seuraavan lausunnon koskien taajamatoimintojen aluetta ja tiivistettäviä alueita koulupalvelujen kannalta:

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava täydentää ja tarkistaa Uudellamaalla voimassa olevia maakuntakaavoja. Tässä vaihemaakuntakaavan luonnoksessa käsitellään elinkeinoja ja innovaatiotoimintoja, logistiikkaa, tuulivoimaa, viherrakennetta sekä kulttuuriympäristöjä. Lisäksi kaavassa käsitellään myös muita ajankohtaisia aiheita kuten asemanseutuja ja Malmin lentokenttää. Kaavan aikatähtäin on vuodessa 2040 ja suunnittelualueena on koko Uusimaa lukuun ottamatta Östersundomin aluetta.

Maakuntakaavassa sovitetaan yhteen valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet maakunnallisten ja alueellisten tavoitteiden kanssa. Tavoitteena on muodostaa Uudenmaan yhteinen tahtotila kaavassa käsiteltävien asioiden osalta avoimen ja osallistavan prosessin kautta.

Kaavaluonnoksen merkinnän kuvaukset ja suunnittelumääräykset ottavat kantaa asioihin, joihin yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota: yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, taajaman omaleimaisuuden vahvistaminen, ympäristö- ja luontoarvojen turvaaminen sekä kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten ominaispiirteiden säilyttäminen.       

Lisäksi annetaan ohjeeksi että toimintojen sijoittelulla ja alueiden käytön riittävällä tehokkuudella on edistettävä pyöräilyä, jalankulkua ja joukkoliikennettä tukevaa yhdyskuntarakennetta. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava päivittäisten palveluiden saatavuus, riittävät ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet sekä pyöräily- ja jalankulkuyhteydet seudullisille virkistysalueille.    

Kaavaluonnoksen suunnittelumääräykset tukevat hyvän virikkeisen koulurakennuksen ulkopuolelle laajentuvan oppimisympäristön syntymistä sekä turvallista liikkumista kotien ja lähikoulujen välillä.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566