Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/4

 

29.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 198

Rakennuskiellon määrääminen Pasilan, Pohjois-Pasilan kortteleille 17097-17102 (nro 12388)

HEL 2015-013831 T 10 03 05

Esitys

Kaupunginhallitus päätti määrätä 17. kaupunginosan (Pasila) kortteleita 17097, 17098, 17099, 17100, 17101 ja 17102 koskevan alueen rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin perusteella (piirustus nro 12388, päivätty 16.2.2016).

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman ja että se on kuulutettava.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12388/16.2.2016

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakennuskiellon määrääminen koskee 17. kaupunginosan (Pasila) Pohjois-Pasilan kortteleita 17097, 17098, 17099, 17100, 17101 ja 17102.

Rakennuskieltoalue rajautuu Hakamäentiehen, rantarataan, Keskuspuistoon, Postin lajittelukeskuksen tonttiin ja ratapihaan.

Suunnittelualueella toimii Postin pääkonttori, joka on sijoittunut useampaan 1–6 -kerroksiseen rakennukseen. Uusin kaarevajulkisivuinen osa valmistui vuonna 2003 ja aikaisemmat rakennusvaiheet 1990-luvulla. Alueen eteläosassa sijaitsee Pohjolan liikenteen pääkonttorina toimiva kolmikerroksinen rakennus sitä ympäröivine linja-autovarikkoineen. Pohjolan liikenteen alueen ja Postin pääkonttorin välissä on matalia varastohalleja.

Alueella on useita maanomistajia: Posti Oyj, VR-yhtymä, Senaatti ja Helsingin kaupunki.

Tontilla on voimassa asemakaava nro 11395 (saanut lainvoiman 1.4.2010). Asemakaavan mukainen toimitilarakentaminen ei ole toteutunut, minkä vuoksi maanomistajat ovat hakeneet asemakaavan muutosta, jossa alue merkittäisiin pääosin asuntorakentamista varten. Asemakaavan muutoksen edellytyksiä ja lähtökohtia tutkitaan kaupunkisuunnitteluvirastossa kevään 2016 aikana. Alueen suunnitteluperiaatteet on tarkoitus tuoda kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäväksi toukokuussa 2016.

Uudessa yleiskaavaehdotuksessa (Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaava, kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös 10.11.2015) alueella on merkinnät kantakaupunki C1 ja kantakaupunki C2. Molempia kehitetään toiminnallisesti sekoittuneina alueina, C1-alueet erottuvat ympäristöään tehokkaampina ja toiminnallisesti monipuolisempina.

Rakennuskielto on tarpeellinen, koska käyttötarkoitukset, korttelirakenne ja katuverkko suunnitellaan uudelleen kaavamuutosprosessin yhteydessä.

Kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto on laatinut rakennuskieltoalueesta 16.2.2016 päivätyn piirustuksen nro 12388.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12388/16.2.2016

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.02.2016 § 58

HEL 2015-013831 T 10 03 05

Ksv 5386_1

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 17. kaupunginosan (Pasila) kortteleita 17097, 17098, 17099, 17100, 17101 ja 17102 koskeva rakennuskielto asetetaan kahdeksi vuodeksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin perusteella (piirustus nro 12388, päivätty 16.2.2016).

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Anna-Maija Sohn, arkkitehti, puhelin: 310 37448

anna-maija.sohn(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566