Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

29.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 195

Kahden tontin myyminen Rakennusosakeyhtiö Hartelalle (Pasila, Ilmalanrinne, tontti 17056/7 ja 8)

HEL 2016-000247 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan myymään Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan suunnitellut tontit 17056/7 (pinta-ala 1 449 m², rakennusoikeus 5 000 k-m²) ja 17056/8 (pinta-ala 1 579 m² ja rakennusoikeus 7 000 k-m²) tonttien vuokralaiselle seuraavin ehdoin:

1

Toimistotonttien hinta perustuu elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaan yksikköhintaan 26 euroa/k-m². Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksipisteluvun mukaan korjatun yksikköhinnan mukaan.

2

Osto-oikeus on voimassa 31.12.2020 saakka.

3

Muutoin noudatetaan kaupungin vakiintuneita kiinteistökaupan ehtoja sekä kiinteistölautakunnan päättämiä lisäehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistövirastoa ja rakennusvirastoa  julkisia hankintoja koskevat säännösten asettamat rajoitteet huomioiden sopimaan suunniteltujen tonttien 17056/7 ja 8 tulevan vuokralaisen ja/tai kohteen rakennuttajana toimivan Rakennusosakeyhtiö Hartelan (y-tunnus 0196430-3) kanssa tonttien luovutuksen yhteydessä tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamisen edellyttämistä, liitteenä nro 1 olevan kartan mukaisella alueella suoritettavista kadunrakentamistöistä sekä niihin liittyvien kustannusten korvaamisesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Kartta katualueista

2

Vuokrauspäätös 28.1.2016 § 37

3

Kopio asemakaavasta

4

Sopimusluonnos, Päätöksen liite.doc

5

Suunnitelma hankkeesta

6

Sijaintikartta Ilmalanrinne

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ostaja

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kiinteistölautakunta päätti 28.1.2016 vuokrata suunnitellut tontit 17056/7 ja 8 Rakennusosakeyhtiö Hartelalle 30 vuodeksi. Kiinteistölautakunta on 11.2.2016 päättänyt muuttaa vuokrauspäätöstä siten, että vuokralaisella olisi velvollisuus suorittaa tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamisen edellyttämiä kadunrakentamistöitä vuokra-alueeseen rajautuvilla kaduilla.

Tontin rakentamiskelpoiseksi saattamisen kannalta välttämättömät kadunrakentamistyöt on rakennushankkeeseen liittyvien rakennusteknisten ja aikataulullisten haasteiden vuoksi tarkoituksenmukaista tehdä tontinluovutuksen yhteydessä.

Tonttien maanvuokrasopimuksiin esitetään vuokralaisen osto-oikeutta, jonka mukaan tontit olisi mahdollista myydä vuokralaiselle yhteensä noin 5,95 miljoonan euron hintaan. Osto-oikeus olisi voimassa 31.12.2020 saakka. Edelleen esitetään, että rakennusvirasto ryhtyy valmistelemaan sopimusta kadunrakentamistöistä Rakennusosakeyhtiö Hartelan ja/tai tonttia hallinnoimaan Hartelan toimesta perustettavan kiinteistöyhtiön kanssa.

Tonteille toteutettavaan toimitilarakennukseen sijoittuu päävuokralaisena HSY sekä kohteen rakennuttajana toimiva Rakennusyhtiö Hartela.

Esittelijän perustelut

Varauspäätös

Tontit on varattu Hartelalle kaupunginhallituksen päätöksellä 7.9.2015 § 841. Kiinteistölautakunta on muuttanut varausehtoja 26.11.2015 § 567.

Vuokrauspäätös 28.1.2016

Kiinteistölautakunta päätti 28.1.2016 § 37 vuokrata suunnitellut tontit 17056/7 ja 8 Rakennusosakeyhtiö Hartelalle 30 vuodeksi toimitilarakennusta varten. Kiinteistölautakunta on 11.2.2016 § 65 päättänyt täydentää 28.1.2016 tekemäänsä vuokrausta koskevaa päätöstä kadunrakentamista koskevin ehdoin. Vuokrausehdot ilmenevät tarkemmin päätöshistoriasta kiinteistölautakunnan päätöksen 11.2.2016 § 65 kohdasta A.

Tonteille toteutettavaan toimitilarakennukseen sijoittuu päävuokralaisena HSY sekä kohteen rakennuttajana toimiva Rakennusyhtiö Hartela.

Vuokrauspäätös on liitteenä nro 2.

Katualueella tehtävät työt

Tontin rakentamiskelpoiseksi saattamiseen liittyvien rakennusteknisten ja toteuttamisaikatauluun liittyvien haasteiden vuoksi maanvuokrasopimukseen on sisällytetty ehdot, joiden mukaan vuokralaiselle asetetaan velvollisuus suorittaa tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamiseksi rakennusviraston kanssa tarkemmin sovittavat välttämättömät kadunrakennus- ja niihin välittömästi liittyvät työt. Töitä suoritetaan liitteenä nro 1 olevan kartan rajaamalla alueella.

Vuokralaisen vastuulle kuuluvia yleisillä alueilla tehtäviä töitä olisivat nyt käytössä olevien tietojen mukaan muun muassa tarvittava louhinta, Ilmalanpolun tukimuurien rakentaminen, johtojen maanrakennustyöt ja asentaminen. Rakennusvirasto toimittaa vuokralaiselle hyväksytyt katusuunnitelmat, joiden mukaisesti työt toteutetaan. Vuokralaisen vastuulle tulevien välttämättömien töiden alustava kustannusarvio on noin 1,5 milj. euroa (alv. 0 %). Töiden lopullinen sisältö, laajuus ja kustannukset selviävät rakennusviraston ja toteuttajan välillä käytävissä neuvotteluissa.

Vuokralaisen tulee vuokrausehtojen mukaan esittää tarjous töiden hinnoista rakennusviraston hyväksyttäväksi sekä sopia kustannuksista ja töiden yksityiskohdista rakennusviraston kanssa. Rakennusvirasto valvoo ja ohjaa työn suorittamista, valvoo kustannusten muodostumista sekä korvaa hyväksytyn tarjouksen mukaiset kustannukset vuokralaiselle.

Perustelut menettelylle

Hartelan oli alun perin tarkoitus aloittaa alueen tonttien rakentaminen nyt puheena olevien tonttien länsipuolelle sijoittuvalta tontilta 17056/6. Hartelan syksyllä 2015 käymissä vuokralaisneuvotteluissa on kuitenkin todettu, ettei ko. tontille ole toteutettavissa päävuokralaisen tilatoiveet täyttävää ratkaisua. Tonttien toteutusjärjestystä on näin ollen jouduttu muuttamaan sitten, että ensiksi toteutetaan nyt puheena olevat tontit 17056/7 ja 8.  Toimitilahankkeen rakentamisaikataulu on haasteellinen. Rakennuksen tulisi valmistua vuoden 2017 loppuun mennessä, jotta HSY pääsee muuttamaan uusiin toimitiloihin vanhan vuokrasopimuksensa päättyessä.

Alkuperäisen aikataulun mukaisesti tontti olisi ollut rakentamiskelpoinen vasta vuonna 2017. Jotta rakennushanke on mahdollista käynnistää jo tänä keväänä, on aikatauluhaasteiden ja teknisten syiden vuoksi välttämätöntä tehdä ympäröivien yleisten alueiden esirakennustöitä samanaikaisesti tontilla tehtävien töiden kanssa.

Toimenpiteiden suorittaminen samanaikaisesti on välttämätöntä muun muassa, koska työmaaliikenteen järjestäminen vuokratulle tontille ei olisi mahdollista ennen katualueiden rakentamista. Kahden työmaan samanaikainen perustaminen alueelle ei ole mahdollista tai se on hyvin vaikeaa, koska alueella on suuria korkeuseroja, jotka rajoittavat logistisia ratkaisuja. Kadunrakentamisen vaatimien louhintatöiden suorittaminen tonttien läheisyydessä ei myöskään ole teknisten syiden vuoksi mahdollista talonrakentamishankkeen alettua. Lisäksi elementtiasennusten putoamissuojauksen turva-alueet estävät katualueiden samanaikaisen rakentamisen.

Alueen muun liikenteen toimivuuden sekä työ- ja raideliikenneturvallisuuden varmistamiseksi on tarkoituksenmukaista, että väliaikaiset liikennejärjestelyt ja toiminta ahtaalla ja rakentamisen kannalta vaikealla alueella ovat yhden toimijan suunnittelu- ja toteutusvastuulla.

Edellä mainituista syistä johtuen tonttien rakentamiskelpoiseksisaattamisen kannalta välttämättömät kadunrakentamistyöt on tarkoituksenmukaista suorittaa talonrakentamisen yhteydessä tonttien rakennuttajan toimesta ja tätä koskevat yleiset velvoitteet sisällyttää tonttien luovutussopimuksiin. Rakennusviraston tulee neuvotella ja sopia tarkemmin suoritettavien töiden toteutustavasta, laajuudesta ja töistä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta tontin vuokralaisen/Rakennusyhtiö Hartelan kanssa.

Hankkeen viivästyminen aiheuttaisi kaupungille maanvuokratulojen menetyksiä ja aiheuttaisi ylimääräisiä riskejä toimitilahankkeen toteutumiselle.  

Tonttien myyntihinta

Esitetty myyntihinta määräytyy pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa kerrosneliömetrihintaa 26 euroa. Hintatasossa 2/2016 (ind. 19,06) alueen kerrosneliömetrihinta on noin 496 euroa. Myyntihinta kokonaisuudessaan on nykyhintatasossa noin 5,95 miljoonaa euroa. Esitetty rakennusoikeuden hinta vastaa käytössä olevan ulkopuolisen asiantuntija-arvion perusteella alueen käypää tasoa sekä käytössä olevia vertailutietoja. 

Asemakaava- ja tonttitiedot

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.11.2011 Ilmalanrinteen asemakaavan muutoksen nro 11561, joka on saanut lainvoiman 5.1.2012. Korttelialueen rakennuksiin saa sijoittaa julkisia palvelutiloja, liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuustiloja, mediakeskus-, opetus-, koulutus-, studio- ja näyttelytiloja, kahvila- ja ravintolatiloja sekä liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja.

Toimitilarakennusten korttelialueen (KTY) 17056 tonttien 7 ja 8 rakennusoikeus on yhteensä 12 000 k-m². Tontit on yhdistetty 22.1.2016 uudeksi tontiksi 17056/10. Selvyyden vuoksi esityksessä käytetään kaavaan merkittyjä suunniteltuja tontteja.

Ote asemakaavakartasta on liitteessä nro 3.

Lopuksi

Tonttien myynti on perusteltua. Tonttien myynti edistää Pasilan Ilmalanrinteen alueen valmistumista ja lisää alueen houkuttelevuutta hyvänä ja kehittyvänä työpaikka- ja toimitila-alueena erinomaisten ja  lähivuosina vielä laajentuvien julkisen liikenteen yhteyksien varrella. Myynti myös edistää osaltaan kiinteistötoimelle asetettujen maanmyyntitavoitteiden saavuttamista.

Ehdotus on kiinteistölautakunnan esityksen mukainen vähäisin tarkistuksin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Kartta katualueista

2

Vuokrauspäätös 28.1.2016 § 37

3

Kopio asemakaavasta

4

Sopimusluonnos, Päätöksen liite.doc

5

Suunnitelma hankkeesta

6

Sijaintikartta Ilmalanrinne

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ostaja

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 11.02.2016 § 65

HEL 2016-000247 T 10 01 01 02

Kiinteistökartta 87/676 495, Televisiokatu 11-13

Esitys

A

Kiinteistölautakunta päätti täydentää 28.1.2016 § 37 tekemäänsä Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan (Pasila) suunniteltujen tonttien 17056/7 ja 8 vuokrausta koskevaa päätöstä siten, että päätöksen mukaiseen vuokrasopimukseen liitetään seuraavat ehdot:

1

Vuokralainen on velvollinen vuokra-alueen rakentamiskelpoiseksi saattamiseksi suorittamaan liitteenä nro 1 olevaan karttaan merkityllä alueella kadunrakentamistöitä ja niihin välittömästi liittyviä muita töitä rakennusviraston kanssa erikseen sovittavalla tavalla ja laajuudessa.

Vuokralainen on velvollinen esittämään mainittujen töiden suorittamisesta tarjouksen rakennusviraston hyväksyttäväksi sekä sopimaan töiden suorittamisesta ja niistä aiheutuvien kustannusten jakamisesta rakennusviraston kanssa. Mikäli osapuolten välillä ei päästä kustannuksista sopimukseen, kustannukset määräytyvät ulkopuolisen asiantuntijan laatimaan kustannuslaskelmaan perustuen ellei vuokralainen esitä muuta luotettavaa selvitystä todellisista kustannuksista.

Vuokralainen on velvollinen suorittamaan kaikki toimenpiteet mahdollisimman kustannustehokkaasti ja rakennusviraston antamien ohjeiden mukaisesti sekä sopimaan yksityiskohdista rakennusviraston kanssa. 

Vuokranantaja ei vastaa mistään vuokralaiselle tai kolmannelle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli mainitut osapuolet eivät pääse asiassa sopimukseen ja vuokralaisen hanke tämän johdosta viivästyy. 

Ensisijaisesti kustannusten jakamisesta sovitaan vuokralaisen ja rakennusviraston kesken. Mikäli mainitut osapuolet eivät pääse asiassa sopimukseen, vuokralaisen ja vuokranantajan välillä sovitaan kustannusten korvaamisesta erikseen.

2

Muutoin noudatetaan kiinteistölautakunnan 28.1.2016 § 37 tekemän päätöksen ehtoja.

(L1117-55)

B

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kiinteistölautakunta oikeutetaan myymään Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan suunnitellut tontit 17056/7 (pinta-ala 1 449 m², rakennusoikeus 5 000 k-m²) ja 17056/8 (pinta-ala 1 579 m² ja rakennusoikeus 7 000 k-m²) tonttien vuokralaiselle seuraavin ehdoin:

1

Toimistotonttien hinta perustuu elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaan yksikköhintaan 26 euroa/k-m². Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksipisteluvun mukaan korjatun yksikköhinnan mukaan.

2

Osto-optio on voimassa 31.12.2020 saakka.

3

Muutoin noudatetaan kaupungin vakiintuneita kiinteistökaupan ehtoja sekä kiinteistölautakunnan päättämiä lisäehtoja.

Samalla kiinteistölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus kehottaa rakennusvirastoa sopimaan suunniteltujen tonttien 17056/7 ja 8 tulevan vuokralaisen ja/tai kohteen rakennuttajana toimivan Rakennusosakeyhtiö Hartelan (y-tunnus 0196430-3) kanssa mainittujen tonttien rakentamiskelpoiseksi saattamisen edellyttämistä liitteenä nro 1 olevan kartan mukaisella alueella suoritettavista kadunrakentamistöistä sekä niihin liittyvien kustannusten korvaamisesta.

Käsittely

11.02.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Sami Haapanen: Muutan esitystäni seuraavasti:

Päätösehdotuksen A kohdan ehdon 1 viidennen kappaleen alkuun lisätään seuraava virke:

Ensisijaisesti kustannusten jakamisesta sovitaan vuokralaisen ja rakennusviraston kesken.
 

28.01.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä

osastopäällikkö

Sami Haapanen

Lisätiedot

Hanneli Alho, kiinteistölakimies, puhelin: 310 64159

hanneli.alho(a)hel.fi

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566