Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

18.01.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 35

V 17.2.2016, Vesalan ala-asteen koulun ja Vesalan yläasteen koulun yhdistäminen yhtenäiseksi peruskouluksi

HEL 2015-011144 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää yhdistää Vesalan ala-asteen koulun ja Vesalan yläasteen koulun yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Väestöennuste, oppilastiedot ja tilatiedot

2

Lausuntopyyntö koulujen johtokunnille

3

Vesalan yläasteen johtokunnan lausunto

4

Vesalan ala-asteen johtokunnan lausunto

5

Keinutien ala-asteen johtokunnan lausunto

6

Asukaspalautteet

7

Vesalan ala-asteen henkilökunnan kirje kaupunginhallitukselle

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tavoitteena yhtenäinen koulupolku

Esitys Vesalan ala-asteen koulun ja Vesalan yläasteen koulun yhdistämisestä yhtenäiseksi peruskouluksi perustuu alueen palveluverkon kokonaistarkasteluun. Lähtökohtana on kaupunginhallituksen 30.3.2015 tekemä koulutuspoliittinen linjaus, jonka mukaan kaupungin järjestämä suomenkielinen perusopetus pyritään kokoamaan yhtenäisiin, vähintään kaksisarjaisiin peruskouluihin. Esitys on myös kaupungin strategisten tavoitteiden ja taloussuunnitteluohjeiden mukainen. Palveluverkkotarkastelulla pyritään ennakoimaan tulevia muutoksia ja tarjoamaan alueilla laadukkaat ja monipuoliset palvelut.

Vesalan alueen palveluverkon kokonaistarkastelun seurauksena opetuslautakunta on 17.11.2015 esittänyt kaupunginhallitukselle, että Vesalan ala-asteen koulu ja Vesalan yläasteen koulu yhdistetään yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen. Opetuslautakunnan kokouksessa tehtiin esitys asian palauttamisesta uuteen valmisteluun, mutta se raukesi kannattamattomana.

Yhtenäinen peruskoulu mahdollistaa oppilaalle yhtenäisen, turvallisen koulupolun ja -kulttuurin koko peruskoulun ajaksi. Koulupolkuun ei tule niveltä vuosiluokkien 6 ja 7 välille, ja oppilailla on tukenaan sama henkilöstö koko peruskoulun ajan, jolloin oppilaan tarvitsemat tukitoimet voidaan suunnitella pitkäjänteisesti. Koulun koko vaikuttaa sen resurssointiin: suuremmassa koulussa oppilashuollon henkilöstö on tavoitettavissa koulun oppilaille joka päivä (kuraattori ja terveydenhoitaja) tai lähes joka päivä (psykologi). Oppilaat oppivat tuntemaan toisensa ja eri-ikäiset oppilaat voivat oppia ja toimia yhdessä.

Yhtenäisessä peruskoulussa oppilaita voidaan ryhmitellä joustavasti erilaisiin opetusryhmiin, jolloin erilaiset tarpeet voidaan ottaa paremmin huomioon. Yhteiset opettajat voivat joustavasti opettaa vuosiluokilla  1–9 ja yhteiset tilat tuovat fyysisesti uudenlaisen oppimisympäristön. Suuremmassa koulussa toteutuvat paremmin monipuolinen kielivalikoima ja useat valinnaisaineet, koska eri ryhmiin saadaan tarpeeksi oppilaita.

Koulujen yhdistymisessä kiinnitetään huomiota yhteisen toimintakulttuurin luomiseen, jolla on vaikutusta sekä oppilaiden että opettajien hyvinvointiin. Yksi koulu mahdollistaa pitkäjänteisen alueellisen verkostoyhteistyön lapsen kehityksen tukena. Oppilaiden viihtyvyyttä ja opettajien hyvinvointia parantaa myös se, että koulun johtamiseen saadaan enemmän resursseja kuin pienessä koulussa ja rehtorilla on enemmän aikaa johtamiseen.

Suunnitteilla ala-asteen perusparannus

Vesalan alueella on kolme peruskoulua: Vesalan ala-asteen koulu vuosiluokilla 1–6 (501 oppilasta), Keinutien ala-asteen koulu vuosiluokilla 1–6 (572 oppilasta) ja Vesalan yläasteen koulu vuosiluokilla 7–9 (340 oppilasta). Vesalan yläaste on kaikkien alueella asuvien lasten lähikoulu 6. luokan jälkeen. Painotettua opetusta on Vesalan yläasteella, jossa opiskelee 41 oppilasta Luonto ja tiede -painotuksessa. Vesalan ala-asteella on sivutoimipiste Ruuti osoitteessa Kontulankaari 22.

Koulutuspalveluja ja -tiloja kehitetään alueellisen tasapuolisuuden periaatteella. Uusille alueille rakennetaan väestömäärän edellyttämiä kouluja, ja ylimääräisistä koulutiloista luovutaan niillä alueilla, joilla oppilasmäärä laskee muutoin kuin tilapäisesti. Koulut mitoitetaan palvelemaan oman oppilaaksiottoalueen oppilaita, ja tavoitteena on koulutilojen tehokas käyttö.

Vesalan alueen kouluissa on laskennallista väljyyttä, eikä alueella asuvien oppilaiden määrä kasva lähivuosina. Vesalan ala-asteen ja yläasteen yhteenlaskettu kapasiteetti on 1 058 oppilaspaikkaa. Kapasiteetti on oppilaspaikkamäärä, jonka täyttyessä koulun tilat ovat tehokkaassa käytössä. Vesalan alueella asuu noin 1 200 lasta ja nuorta, ja väestöennuste arvioi alueella asuvien peruskoululaisten määrän pysyvän vakaana seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Kaikki alueella asuvat eivät tule oman alueen kouluun ja toisaalta oppilaita tulee kouluun muilta alueilta. Lähikoulun valinneiden osuus on Vesalan ala-asteella 1. luokalla 80 % ja Vesalan yläasteella 7. luokalla 55 %. Alueen väestöennuste sekä oppilas- ja tilatiedot ovat liitteenä 1.

Strategiaohjelman mukaan talouden tasapainosta tulee huolehtia toimintoja uudelleen organisoimalla, hyödyntämällä uutta teknologiaa sekä parantamalla toimintaprosesseja ja -menetelmiä. Peruspalveluiden vaikuttavuutta tulee parantaa, jotta strategiaohjelman mukaiset talouden tasapainotavoitteet saavutetaan. Talouden tasapainottamiseksi ja tuottavuuden paranemiseksi kaikki hallintokunnat laativat tilankäyttöohjelmat ja tehostamissuunnitelmat, joissa otetaan huomioon teknologian muutokset sekä palvelujen ja työn uudet muodot. Talousarvioon vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2016–2018 on kirjattu sivistystoimen osalta yhdeksi keskeisimmäksi talouden sopeuttamis- ja tehostamistoimenpiteeksi tilasäästöt, joita opetustoimen osalta saavutetaan koulujen hallinnollisilla yhdistämisillä ja luopumalla tarpeettomista tiloista.

Vesalan yläasteen rakennuksen peruskorjaus on valmistunut vuonna 2015 ja ala-asteen rakennuksen peruskorjaus on suunnitteilla vuosille 2017–2018. Perusparannukseen on valtuuston hyväksymän vuoden 2016 talousarvion liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa merkitty yhteensä 13 miljoonaa euroa. Opetusvirasto ja tilakeskus selvittävät myös vaihtoehtoa, jossa ala-asteen perusparannuksen sijaan yläasteen rakennuksen yhteyteen rakennettaisiin uudisosa, joka riittäisi koko yhdistyvän koulun oppilasmäärälle. Tilankäytön tehokkuus paranee koulujen yhdistyessä joka tapauksessa niin, että ala-asteen Ruudin sivukoulusta voidaan luopua. Tästä saadaan vuosittaista säästöä 135 000 euroa.

Johtokunnat, henkilöstö ja asukkaat mukana suunnittelussa

Sekä Vesalan ala-asteen että yläasteen johtokunnat puoltavat lausunnoissaan koulujen yhdistämistä yhtenäiseksi peruskouluksi. Johtokunnat olivat huolissaan tilojen riittävyydestä sekä mm. liikuntatilojen ja piha-alueiden suunnittelusta. Lausuntoa pyydettiin myös Keinutien ala-asteen johtokunnalta, joka lausunnossaan puoltaa yhdistämistä. Lausunnot ovat kokonaisuudessaan esityksen liitteinä 3–6.

Koulujen henkilökuntaa on informoitu yhdistämisprosessin käynnistymisestä huhtikuussa 2015. Ala-asteen henkilöstön yhteistoimintamenettelyn mukainen tiedotus- ja kuulemistilaisuus oli 23.9.2015 ja yläasteen 21.9.2015.

Huoltajia informoitiin palveluverkkoprosessin alkamisesta Wilma-tiedotteella toukokuun lopulla 2015. Huoltajille on tiedotettu syksyllä prosessin eri vaiheista Wilma-tiedotteilla.

Huoltajilla ja muilla alueen asukkailla on ollut mahdollisuus vaikuttaa palveluverkkoprosessin etenemiseen Kerrokantasi-palvelun kautta kahdessa vaiheessa: ennen asukastilaisuutta 10.–16.9.2015, jolloin esillä oli kaksi vaihtoehtoista mallia, ja asukastilaisuuden jälkeen 20.9.–3.10.2015, jolloin esillä oli yksi esitys. Asukastilaisuus pidettiin 16.9.2015. Tilaisuudesta ilmoitettiin ennakkoon lehti-ilmoituksin sekä oppilaiden koteihin myös Wilma-tiedotteilla. Asukkaat ovat voineet antaa palautetta myös kaupungin palautejärjestelmän kautta. Asukaspalautteet ovat liitteenä 7.

Muutosta seurataan ja tuetaan

Koulun johto, henkilöstö ja oppilaat luovat yhdessä huoltajien kanssa toimintakulttuurin uuteen kouluun. Uusi opetussuunnitelma ohjaa koulun opetusta ja kasvatusta. Koulujen yhdistymistä johtaa tehtävään nimetty rehtori, ja yhdistyvien koulujen henkilöistä muodostetaan muutosjohtoryhmä. Muutosjohtoryhmä vastaa yhdistymisprosessin toteutuksen suunnittelusta ja aikataulusta, seuraa ja arvioi yhdistymisen etenemistä ja tekee tarvittavat muutokset.

Yhdistyvien koulujen rehtorit, johtokuntien puheenjohtajat ja opetusviraston edustajat muodostavat seurantaryhmän. Ryhmän tehtävänä on yhdistymisen etenemisen seuraaminen, eri toimijoiden informointi, tarvittavien toimenpiteiden edistäminen ja varmistaminen sekä ratkaisujen etsiminen muutosjohtoryhmän esiin tuomiin ongelmiin.

Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016. Koulujen yhteiset ryhmät työstävät uutta, yhteistä opetussuunnitelmaa samassa aikataulussa uuden opetussuunnitelman käyttöönoton kanssa.

Muutosjohto- ja seurantaryhmien lisäksi kouluille osoitetaan konsultti muutoksen toteutumisen tueksi. Yhdistyvien koulujen rehtorit päättävät konsulttiresurssin käytöstä (esim. johdon tuki muutosprosessissa, henkilöstön kokouksien ja koulutusten vetäminen, koulujen johtoryhmien konsultointi). Tuki on käytettävissä yhdistymistä edeltävänä lukuvuonna ja ensimmäisen yhdistymisvuoden aikana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Väestöennuste, oppilastiedot ja tilatiedot

2

Lausuntopyyntö koulujen johtokunnille

3

Vesalan yläasteen johtokunnan lausunto

4

Vesalan ala-asteen johtokunnan lausunto

5

Keinutien ala-asteen johtokunnan lausunto

6

Asukaspalautteet

7

Vesalan ala-asteen henkilökunnan kirje kaupunginhallitukselle

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Opetusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.01.2016 § 7

HEL 2015-011144 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.01.2016 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 17.11.2015 § 211

HEL 2015-011144 T 12 00 01

Esitys

Opetuslautakunta esitti kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle, että Vesalan ala-asteen koulu ja Vesalan yläasteen koulu yhdistetään yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen.

Käsittely

17.11.2015 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Jäsen Ahva ehdotti, että asia palautetaan opetusviraston uudelleen valmisteltavaksi.

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä

linjanjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Inari Salonen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86777

inari.salonen(a)hel.fi

Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860

mauno.kemppi(a)hel.fi

Taina Tervonen, aluepäällikkö, puhelin: 310 83013

taina.tervonen(a)hel.fi

 

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 27.10.2015 § 107

HEL 2015-011144 T 12 00 01

Esitys

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto esitti opetuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle, että Vesalan ala-asteen koulu ja Vesalan yläasteen koulu yhdistetään yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2017 alkaen.

Käsittely

27.10.2015 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Jäsen Nyman ehdotti, että asia palautetaan opetusviraston uudelleen valmisteltavaksi.

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä

linjanjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Inari Salonen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86777

inari.salonen(a)hel.fi

Ulla-Maija Vähäsarja, aluepäällikkö, puhelin: 310 71764

ulla-maija.vahasarja(a)hel.fi

Eeva Jalovaara, projektiarkkitehti, puhelin: 310 79657

eeva.jalovaara(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566