Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2016

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

18.01.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 34

V 3.2.2016, Helsingin tukkutorin toimitusjohtajan viran täyttäminen

HEL 2015-010917 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää ottaa Helsingin kaupungin tukkutorin toimitusjohtajan virkaan musiikin maisteri Elina Siltasen 1.3.2016 lukien 6058,90 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto hakijoista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Muut hakijat

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 9.9.2015 § 206 myöntää tukkutorin toimitusjohtajan viran haltijalle eron 1.10.2015 lukien toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen vuoksi. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkansliaa ryhtymään viran täyttämiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Tukkutori huolehtii tukkukaupan edellytyksistä tukkutorialueella ja kaupungin vähittäismyyntitorien sekä kauppahallien toimintaedellytyksistä.

Tukkutorin toimitusjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana 2.10. - 21.10.2015. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun lisäksi kaupungin ilmoituslehdissä.

Tukkutorin johtosäännön 7 §:n mukaan viraston päällikön valitsee kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Helsingin kaupungin tukkutorin johtosäännön 6 §:n mukaan toimitusjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä. Kaupungin kielitaitosäännön perusteella viraston ja laitoksen päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Hakuilmoituksessa todettiin lisäksi, että ’haemme aktiivista ja monipuolista henkilöä, jolla on kyky työskennellä taitavasti julkishallinnon ja elinkeinoelämän rajapinnassa. Olet ruoka- ja kaupunkikulttuurin edistäjä ja näkijä. Näkemyksen lisäksi sinulla on kykyä ja halua viedä asiat käytäntöön. Sidosryhmäsi ovat moninaiset, joten sinulla tulee olla vahvat yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ja osaat tarvittaessa sovittaa yhteen erilaisia intressejä. Tulet toimeen myös englannin kielellä.’

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Teknisen palvelun lautakunnan esityslistalla hakijoista todettiin seuraavaa:

” Virkaan hakemuksen jätti määräajassa 55 hakijaa, joista yksi peruutti hakemuksensa. Luettelo hakemuksen jättäneistä on asian liitteenä nro 1.

Hakijoista 10 ei täyttänyt viran kelpoisuusvaatimuksia. Hakemusten perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin kuusi henkilöä:

**********

Haastattelun suorittivat ajalla 26. – 27.10.2015 apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi, kaupunginsihteeri Kristiina Matikainen, rekrytointipäällikkö Riitta Hellman, teknisen lautakunnan puheenjohtaja Tomi Sevander, teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja Lea Saukkonen ja jäsen Anna Laine sekä konsulttijohtaja Timo Tuohimaa Personnel Oy:stä.

Henkilöarvioinnin suoritti Personnel Oy. Henkilöarviointiin kutsuttiin seuraavat neljä hakijaa: 

**********

**********

Hakija A on koulutukseltaan ekonomi, KTM (1984). Hän on vuonna 2015 toiminut asiantuntijana European Bank for Reconstruction and Developmentissa. Vuosina 2011 – 2014 on toiminut Team Botnia Oy:n toimitusjohtajana. Sitä ennen hän on toiminut kauppakeskusjohtajana SRV Russiassa vuosina 2007 – 2011 ja Aberdeen Finlandissa Kauppakeskus Isossa Omenassa vuosina 2001 – 2007. Vuosina 1996 – 2007 hän on työskennellyt tavaratalonjohtajana Espoon Citymarketissa.

**********

Hakija B on koulutukseltaan ekonomi, KTM (1986). Hän on toiminut Suomen Hostellijärjestön pääsihteerinä vuodesta 2014 lähtien. Vuosina 2011 - 2013 hän on toiminut Eckerö Line Ab Oy:n toimitusjohtajana. Vuosina 2009 – 2011 hän on toiminut Wereldhave Finland Oy:n toimitusjohtajana ja kauppakeskusjohtajana 2008 - 2009. Hän on työskennellyt Suomen Puutarhayrittäjät Oy:n kukkatukun vastuullisena vetäjänä vuosina 1986 – 1987.

**********

Hakija C on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri (1990). Hän on toiminut vuodesta 2001 lähtien HYY Ravintolat Oy:n/Oy Hostel Academica Ltd:n toimitusjohtajana. Vuosina 1998 – 2001 hän on toiminut HYY Yhtymän kirja-alan apulaisjohtajana. Sitä ennen hän on työskennellyt Unicard-toimikortti Oy HYY-Yhtiöt Ab:n projektipäällikkönä. Vuosina 1991 – 1995 hän on työskennellyt Oy HYY-Yhtiöt Ab:n tiedottajana ja vuosina 1989 – 1990 Helsingin yliopiston projektisihteerinä.

**********

Hakija D on koulutukseltaan musiikin maisteri (1988). Hän on toiminut vuodesta 2012 lähtien Helsingin kaupungin palveluksessa erityisasiantuntijana kaupunginkanslian elinkeinoyksikössä. Sitä ennen hän on toiminut Helsingin kaupunginorkesterin intendenttinä vuosina 2000 – 2012 sekä Helsinki-Viikon Säätiössä Helsingin Juhlaviikkojen toiminnanjohtajana vuosina 1996 – 1998. Vuosina 1992 – 1996 hän on työskennellyt Suomen Lontoon instituutissa kulttuurisihteerinä.

**********

Hakijat B ja D kutsuttiin henkilöarvioinnin jälkeen vielä toiseen haastatteluun, joka pidettiin 18.11.2015.

**********

Hakija B:n pääasiallinen kokemus liittyy vähittäiskauppaan, liiketilojen vuokraustoimintaan sekä yksityisen yritystoiminnan johtotehtäviin. Kunnallisen toiminnan sekä julkishallinnon tuntemusta hänellä on lähinnä vain liiketoiminnan viranomaisyhteistyön kautta. Tukkutoritoiminnan kokemusta hakijalla on noin vuoden ajan kukkatukkutoiminnasta. Hänen vahvuutensa liittyvät liiketoiminnan johtamiseen enemmän kuin tukkutoritoiminnan sekä kaupunki- ja ruokakulttuurin osaamiseen ja kehittämiseen. Hänellä on aikaisemman työkokemuksensa perusteella myös asiakkuussuhteiden hoitamiseen liittyvää osaamista.

**********

Hakija D:n pääasiallinen kokemus liittyy kunnallisen organisaatioyksikön johtamiseen ja kaupunkimarkkinointiin. Hänellä on vahva kunnallishallinnon sekä Helsingin kaupungin organisaation ja toiminnan tuntemus. Hänellä on aikaisemman työkokemuksensa perusteella tukkutorin toimitusjohtajan tehtävässä edellytettyä kokemusta julkishallinnon ja elinkeinoelämän rajapinnassa toimimisesta sekä kaupunkikulttuurin edistämisestä. Hän on viime vuosina ollut mukana tukkutoritoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa, mm. Kauppatorin ja Etelä-Sataman kehittämistyöhön liittyen. Hänellä on tehtävän vaatimat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä halua ja kykyä tukkutoritoiminnan kehittämiseen.

Teknisen palvelun lautakunta toteaa, että hakuasiakirjojen, haastattelujen ja soveltuvuustestien perusteella hakija D on ansioitunein ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopivin virkaan. ”

**********

Teknisen palvelun lautakunta esittää 10.12.2015 lausuntonaan, että toimitusjohtajan virkaan otettaisiin musiikin maisteri Elina Siltanen.

Esittelijä viittaa teknisen palvelun lautakunnan esittämään ja toteaa, että hakupapereiden, haastattelujen ja soveltuvuustestien perusteella Elina Siltasella on parhaat edellytykset viran hoitamiseen. Esittelijä esittää virkaan otettavaksi Elina Siltasen, joka täyttää viran kelpoisuusvaatimukset ja joka voidaan koulutuksensa, työkokemuksensa ja muiden ansioidensa perusteella pitää soveltuvimpana virkaan.

Hakemusasiakirjat ja muu aineisto ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa ja sitä ennen valmistelijalla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhteenveto hakijoista

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Muut hakijat

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Virkaan valittu

Päätöshistoria

Teknisen palvelun lautakunta 10.12.2015 § 192

HEL 2015-010917 T 01 01 01 01

Esitys

Teknisen palvelun lautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin kaupungin tukkutorin toimitusjohtajan virkaan otettaisiin musiikin maisteri Elina Siltanen 1.3.2016 lukien 6058,90 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin.

Samalla lautakunta esitti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Käsittely

10.12.2015 Ehdotuksen mukaan

Heikki Korhonen: Asian käsittelyn lopussa Heikki Korhonen jätti eriävän mielipiteen, jonka mukaan musiikin maisteri ei ole Tukkutorin johtosäännön mukainen toimitusjohtajan virkaan soveltuva korkeakoulututkinto muiden loppuvalintoihin hyväksyttyjen viranhakijoiden korkeakoulututkintoihin verrattuna. Muilla viranhakijoilla on Tukkutorin tehtäväalueeseen soveltuvaa koulutusta, kielitaitoa, elinkeinoelämän kokemusta Suomesta ja ulkomailta sekä kokemusta vähittäiskaupasta, tilavuokrauksesta, tavaratalo- ja kauppakeskustoiminnasta ja johtamisesta. Helsingin kaupungin hallinnon kokemus ja tuntemus ei saa olla ainut valintaperuste.

Esittelijä

va. toimitusjohtaja

Tommi Tapana

Lisätiedot

Tommi Tapana, va. toimitusjohtaja, puhelin: (09) 310 78823

tommi.tapana(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566