Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

09.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1075

Osastopäällikön ottaminen nuorisoasiankeskuksen kehittämisosaston osastopäällikön virkaan

HEL 2015-007951 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa nuorisoasiainkeskuksen kehittämisosaston osastopäällikön virkaan ekonomie magister Hannu-Pekka Polttilan 1.1.2016 lukien 5 602 euron suuruisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Käsittely

Esteelliset: Mirka Vainikka

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Työpaikkailmoitus

2

Yhteenveto hakijoista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan otettu

Esitysteksti

Virkaa hakeneet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 22.6.2015 perustaa nuorisotoimen 1.1.2016  voimaan tulevan johtosäännön mukaisen kehittämisosaston osastopäällikön viran 1.1.2016 lukien ja 5 602 euron suuruisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Samalla kaupunginhallitus kehotti nuorisoasiainkeskusta julistamaan viran haettavaksi.

Kaupunginhallitus päätti 24.8.2015 julistaa  kehittämisosaston osastopäällikön viran uudelleen haettavaksi sanomalehdissä julkaistussa hakuilmoituksessa olleen virheen vuoksi.

Hakuprosessi

Hakuilmoitukset julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 2.8.2015, 20.8.2015  sekä Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Metro -lehdessä 27.8.2015. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuilmoitus oli esillä helsinkirekryssä ja TE-palveluiden avoimissa paikoissa ajalla 2.8.2015 - 10.9.2015. Tämän lisäksi hausta levitettiin tietoa erillisellä verkkosivustolla sekä nuorisotoimenjohtajan tekemällä videolla. Hakuaika päättyi 10.9.2015 klo 16.00.

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Virkojen kielitaitosäännön perusteella osastopäälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Perustuslain mukaiset viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Hakuilmoituksessa todettiin, että eduksi katsotaan kokemus strategisesta suunnittelusta ja johtamisesta. Lisäksi todettiin arvostettavan vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, myönteistä ihmiskuvaa sekä kokemusta moniarvoisista työympäristöistä. Vielä todettiin, että englanninkielen taito katsotaan eduksi.

Hakuajan kuluessa kehittämisosaston osastopäällikön virkaa haki 189 henkilöä. Vaadittu ylempi korkeakoulututkinto oli 178 hakijalla. Hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin yhdeksän henkilöä. Kaikki haastatteluun kutsutut täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Hakijoiden työkokemuksen ja haastattelujen perusteella henkilöstöarviointiin lähetettiin kolme hakijaa. Arvioinnit suoritettiin Personnel Groupissa 21. - 25.9.2015.

Osastopäällikön viran hakijoiden haastattelut suorittivat nuorisolautakunnan jäsenet Timo Kontio (2. 3. 15. ja 17.9.), Annina Pikkumäki (3.9.), Benjamin Ellenberg (2.-3.9.), Helena Kantola (2. 3. 15. ja 17.9.), Sanna Lehtinen (2. - 3.9.), Fatbarde Hetemaj (2. ja 15.9.), Olli Isoaho (17.9.), Hannu Tuominen (17.9.)  ja nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio, rekrytointipäällikkö Riitta Hellman ja kaupunginsihteeri Leena Mickwitz.

Kokouksessaan 20.10.2015 nuorisolautakunta päätti kehittämisosaston osastopäällikköä koskevasta lausunnostaan. Lausunto on kokonaisuudessaan päätöshistoriassa. Siinä on vertailtu kärkihakijoita työkokemuksen, haastattelujen, henkilöarvioinnin ja heidän nimeämiensä suosittelijoiden antamien arviointien perusteella. Lautakunta esittää lausunnossaan Hannu-Pekka Polttilaa kehittämisosaston osastopäällikön virkaan.

Nuorisoasiainkeskuksen 1.1.2016 voimaan tulevan johtosäännön 12 §:n mukaan kaupunginhallitus ottaa osastopäälliköt nuorisolautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Esittelijä viittaa lautakunnan lausuntoon. Lausunnossa todetaan mm., että osastopäälliköiden yhteistyövalmius on uudessa organisaatiossa onnistumisen edellytys. Kehittämisosaston osaston osastopäällikön tehtävässä onnistuminen edellyttää muun ohella kykyä yhteistyön rakentamiseen ulkopuolisten kumppaneiden kanssa sekä kykyä luovaan ongelmanratkaisuun. Lausunnossa on muutenkin kuvattu niitä haasteita, joita uusi organisaatio tulee asettamaan. Yhtä aikaa kehittämisosaston osastopäällikön kanssa työskentelyn aloittaa myös kolme alueellisen nuorisotyön osaston osastopäällikköä. Lausunnossa todetaan tältä osin, että valinnassa on haettu ryhmää, joka täydentää toisiaan kokemukseltaan ja kykyrakenteeltaan.

Kehittämisosaston osastopäällikön tehtävänä on kytkeä tukijärjestelmät nuorisotyöhön tavalla, joka korostaa koko viraston yhteistä onnistumista. Lausunnossa todetaan edelleen, että osastopäällikön vastuulla on myös aiemmin erillisinä toimineiden yksiköiden yhteisten prosessien rakentaminen yhdessä esimiesten kanssa, viraston tuottavuusmatriisin uudistaminen sekä hallinnon tilauudistusten johtaminen. Osastopäällikkö vastaa myös, yhdessä virastopäällikön kanssa, viraston uuden toimintakulttuurin rakentamisesta.

Kärkihakijoiden työkokemusta ja koulutusta on kuvattu lautakunnan lausunnossa ja hakijoista tehdyssä yhteenvedossa. Kärkihakijoiden ansioita on lausunnossa vertailtu seuraavasti:

Hakija MA:n ********** valintaa kehittämisosaston osastopäälliköksi tukisi digitaalisten toimintakäytäntöjen tuntemus, kehittämistoiminnan osaaminen sekä kyky strategiseen ajatteluun. Hakijana hänellä on vahva osaaminen palveluiden laatutyöstä. Hänellä on myös hakijoista vahvin ammatillinen kytkös nuorten elämään. Hakijan erottaa muista hakijoista organisaatiotasoinen henkilöstöjohtamisen vastuu. Kolmannen sektorin organisaatiossa toimiminen antaa hyvät valmiudet johtaa myös viraston kumppanuustyötä.

Hakija MM:n ********** vahvuutena on osaaminen hankkeistamisesta sekä ulkopuolisen rahoituksen hankkimisesta. Hakijana hänellä on muita vahvempi osaaminen konsernitasoisesta strategiatyöstä ja suunnittelusta sekä tutkimustoiminnasta. Työkokemukseltaan hän on hakijoista monipuolisin. Hänellä on myös muita hakijoita vahvempi kansainvälinen kokemus.

Polttilan valintaa kehittämisosaston osastopäälliköksi tukisi muita hakijoita laajempi kokemus digitaalisten palvelujen kehittämisestä yhdessä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Nykyisessä tehtävässään hänellä on muita hakijoita suurempi operatiivinen budjettivastuu. Hän on henkilöarviointiin lähetetyistä hakijoista ainoa, jolla on kokemusta sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta ja ainoana kokemusta kunnallishallinnosta. Koulutustaustaltaan hän on muita hakijoita laaja-alaisempi. Hakija on toiminut esimiesten esimiehenä ja omaa vahvat vuorovaikutustaidot.

Esittelijä viittaa nuorisolautakunnan lausunnossa esitettyihin perusteluihin ja katsoo, että hakijoista Hannu-Pekka Polttilalla on parhaat edellytykset kehittämisosaston osastopäällikön tehtävän menestykselliseen hoitamiseen. Hakijan nostaa muiden edelle tehtävään kuuluvia vastuita tukeva laaja-alainen koulutustausta, kokemus operatiivisesta budjettivastuusta, teknologian ja palvelutoiminnan yhdistelmästä sekä kokemus yksityisen sektorin ja kuntapalveluiden toiminnasta. Esittelijä toteaa vielä, että myös haastattelussa ilmenneet seikat ja tehty henkilöarviointi puoltavat Polttilan valintaa.

Kaikki asiakirjat ovat nähtävissä  kaupunginhallituksen kokouksessa ja sitä lisätietojen antajaksi merkityllä kaupunginsihteerillä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Työpaikkailmoitus

2

Yhteenveto hakijoista

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan otettu

Esitysteksti

Virkaa hakeneet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Taloushallintopalvelut

Nuorisoasiainkeskus

Päätöshistoria

Nuorisolautakunta 20.10.2015 § 102

HEL 2015-007951 T 01 01 01 01

Esitys

Nuorisolautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että nuorisoasiainkeskuksen kehittämisosaston osastopäällikön virkaan valitaan 1.1.2016 lukien 5 602 euron suuruisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ekonomie magister Hannu-Pekka Polttila.

Kaupunginhallitus päätti 22.6.2015 perustaa nuorisotoimen 1.1.2016  voimaan tulevan johtosäännön mukaiset läntisen, pohjoisen ja itäisen nuorisotyön osastojen osastopäällikköjen virat sekä kehittämisosaston osastopäällikön viran. Kaikki virat perustetaan 1.1.2016 lukien ja 5 602 euron suuruisen kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin. Samalla kaupunginhallitus kehotti nuorisoasiainkeskusta julistamaan nämä virat haettavaksi uuden johtosäännön mukaisin kelpoisuusehdoin ja edellä mainituin palkkaeduin.

Kaupunginhallitus päätti julistaa 24.8.2015 uudelleen haettavaksi nuorisoasiainkeskuksen kolme nuorisotyön osastopäällikön virkaa sekä kehittämisosaston osastopäällikön viran sanomalehdissä julkaistussa hakuilmoituksessa olleen virheen vuoksi.

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Virkojen kielitaitosäännön perusteella osastopäälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Hakuprosessi

Hakuilmoitukset julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 2.8.2015, 20.8.2015  sekä Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Metro -lehdessä 27.8.2015. Lehti-ilmoitusten lisäksi hakuilmoitus oli esillä helsinkirekryssä ja TE-palveluiden avoimissa paikoissa ajalla 2.8.2015 - 10.9.2015. Tämän lisäksi hausta levitettiin tietoa erillisellä verkkosivustolla sekä nuorisotoimenjohtajan tekemällä videolla, jota jaettiin paljon sosiaalisessa mediassa. Hakuaika päättyi 10.9.2015 klo 16.00.

Hakuajan kuluessa kehittämisosaston osastopäällikön virkaa haki 189 henkilöä. Vaadittu ylempi korkeakoulututkinto oli 178 hakijalla. Hakemusten perusteella henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin yhdeksän henkilöä. Kaikki haastatteluun kutsutut täyttivät kelpoisuusvaatimukset. Hakijoiden työkokemuksen ja haastattelujen perusteella henkilöstöarviointiin lähetettiin kolme hakijaa. Arvioinnit suoritettiin Personnel Groupissa 21. - 25.9.2015.

Hakijan eduksi katsottiin kokemus strategisesta suunnittelusta ja johtamisesta.

Osastopäällikön viran hakijoiden haastattelut suorittivat nuorisolautakunnan jäsenet Timo Kontio (2. 3. 15. ja 17.9.), Annina Pikkumäki (3.9.), Benjamin Ellenberg (2.-3.9.), Helena Kantola (2. 3. 15. ja 17.9.), Sanna Lehtinen (2. - 3.9.), Fatbarde Hetemaj (2. ja 15.9.), Olli Isoaho (17.9.), Hannu Tuominen (17.9.)  ja nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio, rekrytointipäällikkö Riitta Hellman ja kaupunginsihteeri Leena Mickwitz.

Hakijoiden vertailu

Hakija MA ********** on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 2006 pääaineena aikuiskasvatustiede ja sivuaineina työpsykologia ja johtaminen, tietojenkäsittelytiede ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö sekä vuonna 2013 Hamkin kasvatustieteellisen ja opettajankoulutuksen pedagogiset opinnot. Nykyisen työnantajan tarjoama esimiesvalmennuskoulutus vuonna 2015, JAMKin verkosto-opetuksen laatu –koulutus vuonna 2014 sekä Palmenian yhteisöllinen sisällöntuotanto verkkoon –koulutus vuonna 2013.

Hakija on toiminut vuodesta 2005 koulutuspäällikkönä merkittävässä yleishyödyllisessä säätiössä, joka tuottaa yhteiskunnallisia palveluja. Hänen vastuullaan on tietojärjestelmien kehittäminen, tiedonhallinta, toimintajärjestelmä- ja laatutyö ja henkilöstön kehittäminen ja organisaatiorakenteiden suunnittelu. Hän toimii myös yksikkönsä esimiehenä.

Hakijan vahvuutena on kokemus koulutussektorin kehittämistyöstä sekä digitaalisten toimintamallien tuntemus.

Hakija MM ********** on suorittanut kauppatieteiden tohtorin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa vuonna 2001 pääaineena markkinointi ja sivuaineina tietojärjestelmätieteet sekä tieteen filosofia.

Hakija on toiminut yksikön päällikkönä Rajavartiolaitoksella vuodesta 2014 vastaten tutkimus- ja tietopalveluista. Aikaisemmin hän on toiminut Laurean kehittämisjohtajana vuosina 2006–2014, tutkimuspalvelupäällikkönä Tampereen teknillisessä yliopistossa vuosina sekä professorina Jyväskylän yliopistossa vuosina 1998–2005.

Hakijan vahvuutena on laaja-alainen kotimainen ja kansainvälinen työkokemus, tutkimusosaaminen, todistettu kyky johtaa vaativia strategisia hankkeita sekä kyky hankkia kumppaneita ja ulkopuolista rahoitusta.

Hakija Hannu-Pekka Polttila on suorittanut ekonomie magister tutkinnon Svenska Handelshögsskolanissa vuonna 2005 pääaineena yritysjohtaminen ja sivuaineina logistiikka ja viestintä ja valtiotieteen kandidaatin tutkinnon vuonna 2006 ja filosofian kandidaatin tutkinnon vuonna 2005 Helsingin yliopistossa.

Hakija on toiminut tietohallintopäällikkönä Vantaan kaupungilla vuodesta 2009 lähtien. Tätä ennen hakija on toiminut konsulttina it-projekteissa yksityisellä sektorilla.

Hakijan erityisenä vahvuutena on taloudellinen ja strateginen osaaminen digitaalisten palveluiden kehittämisestä sekä yksityisen sektorin työkokemus.

Perustelut esitettävälle henkilölle

Uudessa nuorisoasiainkeskuksen organisaatiossa osastopäälliköiden yhteistyövalmius on onnistumisen edellytys. Kehittämisosaston osastopäällikön tehtävässä onnistuminen edellyttää oman osaston johtamisen lisäksi kykyä yhteistyön rakentamiseen ulkopuolisten kumppaneiden kanssa sekä kykyä luovaan ongelmanratkaisuun. Liian tiukka omista toimivaltuuksista kiinni pitäminen pysäyttää henkilöstön toivoman ja nuorisotyön edellyttämän rohkean kokeilun yli yksikkö- ja osastorajojen.

Osastopäälliköiden valinnassa on haettu ryhmää, joka täydentää toisiaan kokemukseltaan ja kykyrakenteeltaan. Viraston muutosvaiheen vuoksi esityksessä on painotettu kyvykkyyttä henkilöstöjohtamiseen ja selkeään viestintään. Tunneälyn merkitys korostuu nuorisotyössä, myös ylimmällä johtamisen tasolla. Tämän lisäksi kehittämisosaston osastopäällikön kohdalla korostuu kyky systemaattiseen ja rakenteistavaan ajattelu- ja työtapaan.

Nuorisoasiainkeskuksen suunnantarkistuksessa onnistuminen edellyttää johtamismallia, jossa esimiehet antavat tilaa alaisilleen kehittää, ideoida ja onnistua. Kehittämisosaston osastopäällikön tehtävänä on kytkeä tukijärjestelmät nuorisotyöhön tavalla, joka korostaa koko viraston yhteistä onnistumista. Osastopäällikön vastuulla on ensimmäisen vuoden aikana myös aiemmin erillisinä, nyt yhdistettyinä toimivien yksiköiden yhteisten prosessien rakentaminen esimiesten kanssa, viraston tuottavuusmatriisin uudistaminen sekä hallinnon tilauudistusten johtaminen. Osastopäällikkö vastaa myös viraston uuden toimintakulttuurin rakentamisesta yhdessä virastopäällikön kanssa.

Hakijoiden edellä kuvattuja ominaisuuksia on kartoitettu työkokemuksen ja hakemuksen lisäksi haastatteluilla, kuulemalla hakijoiden nimeämiä suosittelijoita sekä henkilöarvioinnilla. Näiden tuloksena on muodostettu kokonaiskuva hakijoista ja päädytty esitettyihin henkilöihin.

Hakija MA:n ********** valintaa kehittämisosaston osastopäälliköksi tukisi digitaalisten toimintakäytäntöjen tuntemus, kehittämistoiminnan osaaminen sekä kyky strategiseen ajatteluun. Hakijana hänellä on vahva osaaminen palveluiden laatutyöstä. Hänellä on myös hakijoista vahvin ammatillinen kytkös nuorten elämään. Hakijan erottaa muista hakijoista organisaatiotasoinen henkilöstöjohtamisen vastuu. Kolmannen sektorin organisaatiossa toimiminen antaa hyvät valmiudet johtaa myös viraston kumppanuustyötä.

Hakija MM:n ********** vahvuutena on osaaminen hankkeistamisesta sekä ulkopuolisen rahoituksen hankkimisesta. Hakijana hänellä on muita vahvempi osaaminen konsernitasoisesta strategiatyöstä ja suunnittelusta sekä tutkimustoiminnasta. Työkokemukseltaan hän on hakijoista monipuolisin. Hänellä on myös muita hakijoita vahvempi kansainvälinen kokemus. Hän on hakijoista ainoa tohtoritason tutkinnon suorittanut.

Polttilan valintaa kehittämisosaston osastopäälliköksi tukisi muita hakijoita laajempi kokemus digitaalisten palvelujen kehittämisestä yhdessä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. Nykyisessä tehtävässään hänellä on muita hakijoita suurempi operatiivinen budjettivastuu. Hän on henkilöarviointiin lähetetyistä hakijoista ainoa, jolla on kokemusta sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta ja ainoana kokemusta kunnallishallinnosta. Koulutustaustaltaan hän on muita hakijoita laaja-alaisempi. Hakija on toiminut esimiesten esimiehenä ja omaa vahvat vuorovaikutustaidot.

Aiemmin kuvattujen kehittämisosaston tehtävien ja tarpeiden näkökulmasta Polttila täyttää vaatimukset hakijoista parhaiten. Hakijan nostaa muiden edelle tehtävään kuuluvia vastuita tukeva laaja-alainen koulutustausta, operatiivinen budjettivastuu, teknologian ja palvelutoiminnan yhdistelmä sekä kokemus yksityisen sektorin ja kuntapalveluiden toiminnasta.

Kaikki asiakirjat ovat nähtävillä lautakunnan kokouksessa ja sitä ennen esittelijän työhuoneessa.

06.10.2015 Poistettiin

Esittelijä

nuorisotoimenjohtaja

Tommi Laitio

Lisätiedot

Tommi Laitio, nuorisotoimenjohtaja, puhelin: 310 89045

tommi.laitio(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566