Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

09.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1078

Valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi koskien päihteettömyyteen kannustavien asumispalvelujen painottamista tonttien ja tilojen luovutuksessa

HEL 2014-013731 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2014 hyväksymän toivomusponnen (Arja Karhuvaara) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Karhuvaara Arja, toivomusponsi 1, Kvsto 12.11.2014 asia 4

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi

Kaupunginvaltuusto päätti 12.11.2014 (348 §) vuoden 2015 talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyä seuraavan toivomusponnen: , jonka mukaan kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus painottaa asumispalveluille tarkoitettujen tonttien ja tilojen luovutuksessa päihteettömyyteen kannustavia asumispalveluja.

Hyväksyessään talousarvion vuodelle 2015 kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus painottaa asumispalveluille tarkoitettujen tonttien ja tilojen luovutuksessa päihteettömyyteen kannustavia asumispalveluja.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua toivomusponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Asiasta on saatu kiinteistölautakunnan lausunto. Asiasta on lisäksi oltu yhteydessä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoon, joka vastaa asunto-ohjelman laatimisesta.

Päihteettömyyteen kannustavien asumispalvelujen huomioon ottaminen tonttien ja tilojen luovuttamisessa

Kaupunki luovuttaa asuntotontteja kaupunginvaltuuston lokakuussa 2012 hyväksymän AM-ohjelman ja sitä tarkentavien päätösten mukaisesti. Ohjelman mukaisena tavoitteena on luovuttaa erityisryhmille vuosittain 250 asuntoa vastaava määrä tontteja sekä lisäksi opiskelija- ja nuorisoasumiseen tontteja 300 asuntoa vastaava määrä. Opiskelija- ja nuorisoasumiseen tarkoitettuja tontteja lukuun ottamatta AM-ohjelmassa ei kuitenkaan tarkemmin määritellä, mille erityisryhmille (esim. vammaiset, mielenterveyskuntoutujat, vanhukset, pitkäaikaisasunnottomat) palveluasumiseen tarkoitettuja tontteja luovutetaan. Tästä syystä erityisryhmille tarkoitettujen tonttien ja tilojen luovutukset pyritään suunnittelemaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston sekä kaupunginkanslian välillä. 

Kaupunki on luovuttanut viimevuosina uudisrakentamista varten tontteja erityisesti opiskelija- ja nuorisosasumisen hankkeita varten sekä kaupungin omille hankkeille, jotka liittyvät mm. vammaisten laitosasumisen purkuun (ASU-hanke). Vuosien 2012 - 2015 aikana pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi kaupunki on osoittanut tontteja ja tiloja/asuntoja yli 700 asuntoa vastaavan määrän.

Kaupungilla on tällä hetkellä varattuna tontteja eri tyyppisiä erityisryhmille tarkoitettuja hankkeita varten noin 434 asuntoa vastaava määrä sekä opiskelija- ja nuorisoasuntoja varten yhteensä noin 600 asuntoa vastaava määrä. Nämä tontit on varattu kehitysvammaisten laitosasumisen purkua varten toteutettaville hankkeille sekä mielenterveyskuntoutujia varten. Erityisryhmille suunnattujen tonttien varauskanta on alhainen, koska soveltuvia, ARA:n ja Valviran määräykset sekä sosiaali- ja terveysviraston toiveet täyttäviä tontteja on nykyisellään hyvin vähän kaavoitettuna. Ponnessa mainitun tyyppisille päihteettömyyttä edistäville palveluasunnoille ei ole tällä hetkellä varattuna tontteja.

Tonttien luovutuksen lisäksi erityisasumishankkeiden tarveselvitysvaiheessa tilakeskus selvittää yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston kanssa, onko kaupungin omassa palvelutilakannassa kulloisenkin hankkeen taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset reunaehdot täyttäviä tiloja. Mikäli tällaisia tiloja löytyy, ne siirretään Helsingin kaupungin asunnoille joka hakee hankkeille vaadittavat korkotukilainat sekä investointiavustukset.

Esittelijä toteaa, että palveluasumisen kilpailutuksesta ja sosiaali- ja terveyspalveluiden määrittämisestä vastaa sosiaali- ja terveysvirasto. Sosiaali- ja terveysvirasto on vuona 2013 kilpailuttanut päihdehuollon asumispalvelut sekä vuonna 2014 asunnottomien asumis- ja tukipalvelut. Päihdehuollon asumispalvelut on mm. tarkoitettu asunnottomille päihderiippuvaisille, jotka pyrkivät päihteettömyyteen. Erityisryhmien asuntotarpeen arviointi tehdään hallintokuntien välisenä yhteistyönä. Asuntohankkeille, joihin liittyy olennaisena osana palvelut, ei voida luovuttaa tontteja ilman sosiaali- ja terveysviraston arviota uuden konkreettisen asuntohankkeen tarpeellisuudesta. Lisäksi tulee arvioida toteutetaanko hanke kaupungin hankkeena vai yksityiseltä taholta kilpailutettuna.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Karhuvaara Arja, toivomusponsi 1, Kvsto 12.11.2014 asia 4

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 20.08.2015 § 358

HEL 2014-013731 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponnesta seuraavan lausunnon:

Kaupunki luovuttaa asuntotontteja kaupunginvaltuuston lokakuussa 2012 hyväksymän AM-ohjelman ja sitä tarkentavien päätösten mukaisesti. Ohjelman mukaisena tavoitteena on luovuttaa erityisryhmille vuosittain 250 asuntoa vastaava määrä tontteja sekä lisäksi opiskelija- ja nuorisoasumiseen tontteja 300 asuntoa vastaava määrä. Opiskelija- ja nuorisoasumiseen tarkoitettuja tontteja lukuun ottamatta AM-ohjelmassa ei kuitenkaan tarkemmin määritellä, mille erityisryhmille (esim. vammaiset, mielenterveyskuntoutujat, vanhukset, pitkäaikaisasunnottomat) palveluasumiseen tarkoitettuja tontteja luovutetaan. Tästä syystä erityisryhmille tarkoitettujen tonttien ja tilojen luovutukset pyritään suunnittelemaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston sekä kaupunginkanslian välillä. 

Kaupunki on luovuttanut viimevuosina uudisrakentamista varten tontteja erityisesti opiskelija- ja nuorisosasumisen hankkeita varten sekä kaupungin omille hankkeille, jotka liittyvät mm. vammaisten laitosasumisen purkuun (ASU-hanke). Vuosien 2012 - 2015 aikana pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi kaupunki on osoittanut tontteja ja tiloja/asuntoja yli 700 asuntoa vastaavan määrän.

Kaupungilla on tällä hetkellä varattuna tontteja eri tyyppisiä erityisryhmille tarkoitettuja hankkeita varten noin 434 asuntoa vastaava määrä sekä opiskelija- ja nuorisoasuntoja varten yhteensä noin 600 asuntoa vastaava määrä. Nämä tontit on varattu kehitysvammaisten laitosasumisen purkua varten toteutettaville hankkeille sekä mielenterveyskuntoutujia varten. Erityisryhmille suunnattujen tonttien varauskanta on alhainen, koska soveltuvia, ARA:n ja Valviran määräykset sekä sosiaali- ja terveysviraston toiveet täyttäviä tontteja on nykyisellään hyvin vähän kaavoitettuna. Ponnessa mainitun tyyppisille päihteettömyyttä edistäville palveluasunnoille ei ole tällä hetkellä varattuna tontteja.

Tonttien luovutuksen lisäksi erityisasumishankkeiden tarveselvitysvaiheessa tilakeskus selvittää yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston kanssa, onko kaupungin omassa palvelutilakannassa kulloisenkin hankkeen taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset reunaehdot täyttäviä tiloja. Mikäli tällaisia tiloja löytyy, ne siirretään Helsingin kaupungin asunnoille joka hakee hankkeille vaadittavat korkotukilainat sekä investointiavustukset.

Uuden AM-ohjelman valmistelun on määrä alkaa kuluvan vuoden aikana. Kiinteistölautakunta katsoo tarkoituksenmukaiseksi, että aloitteessa mainittu selvitys kaupungin mahdollisuuksista tarjota tontteja ja tiloja päihteettömyyttä edistäville palveluasumisen ratkaisuille tehdään AM-ohjelman valmistelun yhteydessä. Erityisryhmille suunnatulle palveluasumiselle tulisi AM-ohjelmassa tai muutoin antaa nykyistä tarkemmat tarveharkintaan perustuvat ohjeet siitä, miten erityisryhmille suunnattavat asunnot jakautuvat erityyppisten erityisryhmien välillä. Lisäksi olisi tarkoituksenmukaista määritellä, miltä osin erityisryhmille suunnattavat tontit ja hankkeet toteutetaan kaupungin omina hankkeina esim. asuntotuotantotoimiston toimesta ja miltä osin ne on syytä toteuttaa yksityisten toimijoiden toimesta.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Sami Haapanen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36437

sami.haapanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566